Refleksje o Ormianach polskich na marginesie pracy „Ormiańska Polska”

Authors

  • Kazimierz M. Pudło University of Wrocław

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.10

Keywords:

Polish Armenians, Ormiańska Polska [Armenian Poland], migrations

Abstract

Reflections about Polish Armenians on the margin of the work “Ormiańska Polska”

The author discusses the work Ormiańska Polska [ Armenian Poland] written by Krzysztof Stopka and Andrzej A. Zięba (Warszawa 2018), and on the margin of its review forms reflections connected with migrations of Armenians to Poland and their social and identity status between the 14th and 20th centuries.

Author Biography

Kazimierz M. Pudło, University of Wrocław

Doktor nauk humanistycznych, pracownik dydaktyczno- -naukowy Instytutu Spraw Międzynarodowych i Problemów Polonii Uniwersytetu Wrocławskiego, wykładowca w Uniwersytecie Zielonogórskim i Dolnośląskiej Szkole Wyższej Edukacji, współpracownik instytutów społeczno-historycznych w Opawie, Atenach, Moskwie i Skopie; zajmował się teorią narodu, procesów etniczno-kulturowych, mniejszościami narodowymi oraz polityką narodowościową państw, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej; drugą dziedziną jego prac organizacyjnych i twórczości stała się popularyzacja regionu dolnośląskiego, w tym dawnej i współczesnej tradycji kulturowej; autor przeszło dwustu publikacji.

References

Opracowania

Kwaśniewski K., Społeczne rozumienie relacji kresów i terytorium narodowego, w: Kresy – pojęcie i rzeczywistość, Warszawa 1997

Kwilecki A., Mniejszości narodowe w Polsce Ludowej, „Kultura i Społeczeństwo”, 1963, 4, s. 85-103

Pełczyński G., Ormianie polscy w XX wieku, Warszawa 1997

Portal PWN. Encyklopedia, CD, Warszawa 2005, hasło: Ormianie

Przytuła S., Migracje międzynarodowe i ekspatriacja, Warszawa 2017

Pudło K., Powojenna Polska państwem jednonarodowym?, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa”, 6, 1997, 2(11), s. 273-283

Pudło K, Pudło K. M., „Ewakuacja” ludności niepolskiej do republik radzieckich w latach 1944-1946. (Refleksje bez urzędowej cenzury), „Dolny Śląsk”, 18, 2015, s. 177-196

Pudło K. M., Komisja KC PZPR ds. Narodowościowych w PRL a Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych w RP. Cele – działalność – rezultaty, w: W kręgu historii i politologii. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Dąbrowskiemu, red. K. Dziubka, B. Rogowska, C. Lewandowski, J. Tomaszewski, Wrocław 2002, s. 530-539

Pudło K. M., Ludność grup etnicznych w Polsce 1944-1989 (przegląd ważniejszej problematyki), „Komunikaty Rady Krajowej Regionalnych Towarzystw Kultury”, 1, 1992, s. 7-27

Pudło K. M., Pierwsze lata powojenne. Tworzenie się nowego społeczeństwa, „Okolice”, 12, 1992

Pudło K. M., Zasiedlanie Dolnego Śląska po drugiej wojnie światowej i przemiany społeczne ludności grup napływowych (zarys problematyki), „Rocznik Dolnośląski”, 10, 1985, s. 7-17

Pudło K. M., Zmiany w statusie i warunkach działalności mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w latach 1989-1994, w: Studia Politologiczne, red. A. W. Jabłoński, K. A. Paszkiewicz, M. S. Wolański, Wrocław 1995, s. 285-294

Robinson J., Were the Minorities Treaties a Failure?, New York 1943

Stopka K., Ormianie polscy. Dziejowe metamorfozy, w: Ormianie – historia i kultura.

Wystawa czasowa 24 czerwca – 23 października 2016, Szreniawa 2016

Stopka K., Zięba A. A., Ormiańska Polska, Warszawa 2018

Stopka K. et al., Ormiańska Warszawa, Warszawa 2012

Zakrzewska-Dubasowa M., Ormianie w dawnej Polsce, Lublin 1982

Netografia

http://www.sjp.pwn.pl (Słownik języka polskiego. Nauka i zabawa, hasło: kresy, na skraju)

http://www.lwow.com.pl/ormianie/hatikvah.html (P. Witkowski, Polscy Ormianie, wersja internetowa czasopisma „Hatikvah”)

https://sjp.pwn.pl/sjp/ekspatriacja;2556229.html

Downloads

Published

2021-12-19

How to Cite

Pudło, K. M. . (2021). Refleksje o Ormianach polskich na marginesie pracy „Ormiańska Polska”. Lehahayer, 8, 239–248. https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.10

Issue

Section

Voices, Reviews and Information