Starodruki z kolekcji arcybiskupa Józefa Teodorowicza: przyczynek do badań bibliofilstwa w środowisku Ormian polskich

Authors

  • Tomasz Krzyżowski Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, Polska Akademia Umiejętności

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.06

Keywords:

antique books, libraries, Józef Teodorowicz, Armenian culture, Lwów (Lviv)

Abstract

ANTIQUE BOOKS FROM THE COLLECTION OF ARCHBISHOP JÓZEF TEODOROWICZ: A MINOR CONTRIBUTION TO THE RESEARCH OF BIBLIOPHILISM IN THE ENVIRONMENT OF THE POLISH ARMENIANS

Armenian Archbishop Józef Teodorowicz (1864-1938) had a collection of antique books, comprising at least 145 titles in a few languages: Latin, Polish, German, and French. Armenian antique books, published with great artistry in Venice and Constantinople, were especially interesting among these works. It was determined that over 80 percent of collection concerned different branches of theology. The rest, i.e. 20 percent, included works of philosophy, ethics, canon law, rhetoric, literature, and linguistics. During the Second World War, after the capture of Lwów by Soviet troops, the collection was partially destroyed and dispersed. In August 1940, preserved fragments were included into the collections belonging to the Library of the Academy of Sciences of the Ukrainian Socialistic Soviet Republic (Lviv Branch). Today, the preserved fragments of the collection from the library of Archbishop Teodorowicz are kept in two institutions: the Division of Antique Books of the Wasyl Stefanyk National Scientific Library in Lviv and the Unit of Antique Books of the Ossoliński National Institute in Wrocław.

Author Biography

Tomasz Krzyżowski, Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, Polska Akademia Umiejętności

Historyk, armenolog, pracownik naukowy Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, sekretarz redakcji czasopisma „Lehahayer”, uczestnik projektów naukowych Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pt. „Encyklopedia Ormian polskich” oraz „Ormianie kresowi na Śląsku po 1945 roku”; autor opracowań na temat historii i kultury Ormian polskich.

References

Źródła drukowane

Le Saint Siège et la situation religieuse en Pologne et dans les pays baltes: 1939-1945, 1, 1939-1941, red. P. Blet et al., Città del Vaticano 1967

Prasa

Kronika, „Gazeta Lwowska”, 1898, 102

Muzeum Narodowe w Raperswylu, „Kurier Lwowski”, 1895, 240, s. 6

Zmarli, „Kurier Lwowski”, 1890, 315, s. 4

Opracowania

Barącz S., Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1856

Barycz H., Chrapłowski (Chraplewski) Gaweł, w: Polski słownik biograficzny, 3, Kraków 1937, s. 435-436

Bibliografia prac Tadeusza Mańkowskiego, oprac. Z. Sowiński, „Biuletyn Historii Sztuki”, 18, 1956, s. 520-526

[Daszkewycz J.] Дашкевич Я., Армянское книгопечатание на Украине в XVII веке, w: Вірмени в Україні дорогами тисячоліть. Збірник наукових праць, Львів 2012, s. 1107-1121

[Daszkewycz J.] Дашкевич Я., Вірмени в Україні дорогами тисячоліть. Збірник наукових праць, Львів 2012

[Daszkewycz J.] Дашкевич Я., Вірменське друкарство на України (До 350-річчя виходу в світ першої вірменської друкованої книги на Україні), w: Вірмени в Україні дорогами тисячоліть. Збірник наукових праць, Львів 2012, s. 1122-1124

[Daszkewycz J.] Дашкевич Я., Первый армянский книгопечатник на Украине Ованнес Карматанянц, w: Вірмени в Україні дорогами тисячоліть. Збірник наукових праць, Львів 2012, s. 1125-1137

Długosz J., Biblioteka klasztoru karmelitów bosych w Wiśniczu (1630-1649), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 13, 1966, s. 91-169, https://doi.org/10.31743/abmk.6525 DOI: https://doi.org/10.31743/abmk.6525

[Harkaweć O.] Гаркавець О., Загадкові українські вірмени, котрі говорили, писали та молилися кипчацькою мовою і 400 років тому надрукували першу в світі кипчацьку книжку (Джерелознавчо-історіографічний аспект питання), w: До джерел: збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя, 2, red. І. Гирич, Київ–Львів 2004, s. 75-95

Iszchanian R., Książka ormiańska w latach 1512-1920, tłum. A. Pisowicz, Wrocław 1994

Jaworski F., Lwowskie znaki biblioteczne, Lwów 1907

Jaworski F., Lwowskie znaki biblioteczne (uzupełnienia), Lwów 1908

Katalog rękopisów ormiańskich i gruzińskich, oprac. K. Roszko, J. Braun, Warszawa 1958

Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: polonica wieku XVI, oprac. M. Bohonos, Wrocław 1965

Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: polonica wieku XVII, 2, oprac. B. Górska, W. Tyszkowski, Wrocław 1992

[Katałog] Каталог палеотипов из фондов Львовской научной библиотеки им. В. Стефаника АН УССР, red. Р. С. Харабадот, Р. М. Биганский, Киев 1986

Krzyżowski T., Źródła archiwalne do dziejów Kościoła ormiańskokatolickiego we współczesnych zbiorach lwowskich archiwów, bibliotek i muzeów, „Lehahayer” 3, 2015, s. 95-114

Lechicki C., Kościół ormiański w Polsce. (Zarys historyczny), Lwów 1928

[Lwiwska] Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів, 1, 1939-1945. Збірник документів і матеріалів, red. Г. Сварник, Львів 2010

Matwijów M., Walka o lwowskie dobra kultury w latach 1945-1948, Wrocław 1996

Pajączkowski F., Zakład Narodowy im. Ossolińskich w ostatnim dwudziestoleciu (1928-1948), „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, 3, 1948, s. 1-61

Paszkiewicz U., Cathalogus cathalogorum, 1, Inwentarze i katalogi bibliotek z ziem wschodnich Rzeczypospolitej od XVI wieku do 1939 roku. Spis scalony, poprawiony i uzupełniony, Warszawa 2015

Pisowicz A., Książka ormiańska, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 2003, 32/33, s. 23-28

Reychman J., Tryjarski E., Z leksykografii Ormian polskich XVII i XVIII w., „Przegląd Orientalistyczny”, 1961, 4, s. 473-478

Różycki E., Książka polska i księgozbiory we Lwowie w epoce renesansu i baroku, Wrocław 1994

Różycki E., Książka w środowisku Ormian lwowskich w XVI-XVII wieku, „Roczniki Biblioteczne”, 44, 2000, s. 217-245

Różycki E., Stan i zadania badań nad dziejami księgozbiorów mieszczan lwowskich XVIXVII w., „Roczniki Biblioteczne”, 23, 1979, 2, s. 1-23

Różycki E., Stan i zadania badań nad dziejami lwowskiej książki ormiańskiej okresu staropolskiego (XVI-XVII w.), „Roczniki Biblioteczne”, 22, 1978, 1-2, s. 1-10

Różycki E., W kręgu zainteresowań czytelniczych Ormian lwowskich. Szkic do dziejów księgozbiorów XVI-XX w., w: Lwów: miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów Lwowa, 2, red. H. W. Żaliński, K. Karolczak, Kraków 1998, s. 339-352

Różycki E., Z dziejów książki we Lwowie w XVII wieku. Studia nad introligatorstwem i handlem książką, Katowice 1991

Szocki J., Księgozbiory domowe w Galicji Wschodniej (1772-1918), Kraków 2001

Wanat B., Zakon karmelitów bosych w Polsce: klasztory karmelitów i karmelitanek bosych 1605-1975, Kraków 1979

Weise C., Spuren der armenischen Gemeinde in Lemberg, w: Das Lemberger Evangeliar: eine wiederentdeckte Armenische Bilderhandschrift des 12. Jahrhunderts, red. G. Prinzing, A. Schmidt, Wiesbaden 1997, s. 143-169

[Woskanian N. A., Korkotian K. A., Sawalian A. M.] Ոսկանյան Ն. Ա., Կորկոտյան Ք. Ա., Սավալյան Ա. Մ., Հայ գիրքը 1512-1800 թվականներին [Książka ormiańska w latach 1512-1800], Երևան [Erywań] 1988

Wyczawski H. E., Ostrowski Zdzieszek Stanisław, w: Polski słownik biograficzny, 24, Wrocław 1979, s. 573-574

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

Krzyżowski, T. (2022). Starodruki z kolekcji arcybiskupa Józefa Teodorowicza: przyczynek do badań bibliofilstwa w środowisku Ormian polskich. Lehahayer, 9, 135–151. https://doi.org/10.12797/LH.09.2022.09.06

Issue

Section

Articles