Dobre praktyki popularyzacji wiedzy o koordynacji systemów emerytalnych w wybranych państwach Unii Europejskiej

Rekomendacje dla Polski

Authors

  • Monika Gzik University of Łódź

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.08

Keywords:

coordination of retirement benefits, free movement of workers in European Union, European Union, dissemination of knowledge on the coordination

Abstract

Good Practices to Disseminate Knowledge about Coordination of Pension Systems in Selected European Union Countries. Recommendations for Poland

More and more Poles are using EU regulations coordinating pension systems. These are both people who currently live in another EU country as well as people who return to Poland after working abroad. The method of analysing the literature on the subject was used and the studies on the knowledge, opinions and attitudes of Poles regarding social insurance in Poland and the coordination of pension benefits were reviewed. An analysis of current national surveys indicates that the level of this knowledge is very low. Knowledge about EU legislation functions at the expert and scientific level. The use of European experience regarding the dissemination of knowledge on the coordination of pensions seems to be necessary; therefore, selected initiatives of popularization of the knowledge in selected EU Member States were presented, thus creating recommendations for Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Monika Gzik, University of Łódź

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Doktorantka w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół europejskiego rynku pracy oraz koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej.

References

Barcz J., Górka M., Wyrozumska A., Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2017.

Benio M., Społeczny odbiór ubezpieczeń społecznych – od obalania mitów po rzetelną informację, [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, red. T. Nawrocka‑Szczerbik, Kraków 2013.

Borowczyk E., Upowszechnianie wiedzy o ustawodawstwie Unii Europejskiej w zakresie ubezpieczeń społecznych, [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, ZUS, Kraków 2013.

Chłoń‑Domińczak A., Upowszechnianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych – doświadczenia międzynarodowe, [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, ZUS, Kraków 2013.

Chmielewska I., Panuciak A., Strzelecki P., Polacy pracujący za granicą w 2018 r. Raport z badania, Departament Statystyki Narodowego Banku Polskiego, Warszawa 2019.

Ciura G., Szymańczak J., Starzenie się społeczeństwa polskiego, „Infos” 2012, nr 12(126), Biuro Analiz Sejmowych.

Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej), Warszawa 2014.

Frańczak J., Wpływ orzecznictwa Sądu Najwyższego na stosowanie i upowszechnianie prawa ubezpieczeń społecznych, [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, ZUS, Kraków 2013.

Głowiak J., Zjawisko migracji – rys historyczny, „Historia i Polityka” 2012, nr 8 (15), http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2012.019.

Główny Urząd Statystyczny, Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej migracji z Polski w latach 2004‑2016, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warszawa 2019.

Gudowska B., Strusińska‑Żukowska J., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2014.

Kurzynoga M., Gwarancje swobodnego przepływu pracowników, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Instytucje i porządek prawny. Prawo materialne, red. A. Zawidzka‑Łojek, R. Grzeszczak, A. Łazowski, Warszawa 2015.

Lasocki T., Bożek D., Ubezpieczenia społeczne w ofercie dydaktycznej wydziałów prawa uczelni wyższych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2017, nr 1 (132).

Łebkowska M., Edukacja ubezpieczeniowa młodzieży ponadgimnazjalnej w systemie szkolnym i poza nim, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2017, nr 1 (132).

Marczak R., Wiedza i postawy wobec ubezpieczeń społecznych. Raport z badań, ZUS, Warszawa 2016.

Migracje zarobkowe Polaków, Raport Work Service (2019).

Mrozowski M., Zakład Ubezpieczeń Społecznych w mediach, media o ZUS. Kształtowanie wizerunku instytucji i wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2017, nr 1 (132).

Ostrowska K., Udział mediów w procesie edukacji społecznej w zakresie ubezpieczeń społecznych [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, ZUS, Kraków 2013.

Owczarek D., Niski poziom wiedzy a wyrazista postawa Polaków wobec ubezpieczeń społecznych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2017, nr 1 (132).

Owsiak B., Popularyzowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2017, nr 1 (132).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. ustanawiające procedurę wykonania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz.U. L 284 z 30.10.2009.

Sobczyk A., W sprawie kryzysu edukacji z zakresu ubezpieczeń społecznych na studiach prawniczych, [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, ZUS, Kraków 2013.

Sroka Ł.T., Edukacja na temat ubezpieczeń społecznych w kontekście naukowo‑dydaktycznej działalności Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – stan obecny i program działania, [w:] Upowszechnianie wiedzy i edukacja w zakresie ubezpieczeń społecznych, ZUS, Kraków 2013.

Szumlicz T., Świadomość ryzyka społecznego jako podstawa wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2017, nr 1 (132).

Szybkie A., Materialnoprawny wpływ koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UE na krajowe instytucje prawne zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna” 2017, nr 4.

Szybkie A., Na czym polega unijna koordynacja. Korzyści emerytalno‑rentowe dla osób migrujących wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 15 lat Unii bez granic dla ubezpieczonych, ZUS, Warszawa 2019.

Szybkie A., Popularyzowanie wiedzy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka” 2017, nr 1 (132).

Ślebzak K., Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Komentarz, Warszawa 2012.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). International Migration 2019: Wall Chart (ST/ESA/SER/A/431).

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. nr 137, poz. 887.

Uścińska G., Zabezpieczenie społeczne osób korzystających z prawa do przemieszczania się w Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

https://www.fullsocialjacket.org.

https://www.sepe.es.

https://www.transwel.org.

https://www.welfare.ie.

Published

2020-06-25

How to Cite

Gzik, Monika. 2020. “Dobre Praktyki Popularyzacji Wiedzy O Koordynacji systemów Emerytalnych W Wybranych państwach Unii Europejskiej: Rekomendacje Dla Polski”. Politeja 17 (3(66):119-31. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.08.