Constitutional Status of Polish Intelligence Services since 1989 – Intelligence vs. the Police

Authors

  • Mateusz Kolaszyński Jagiellonian University

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.50.10

Keywords:

intelligence services, internal security, law entforcement and police

Abstract

The aim of the paper is to focus on two characteristic features which make it difficult to define precisely the constitutional position of Polish intelligence services. First of all, there is no concise concept referring to the place and role that Polish intelligence services should play after 1989. Secondly, intelligence services lack clear distinction from police services. Not only are these services organized in a similar way but also their tasks and powers are alike. Here the question arises: where is the border between intelligence services and police services which were created for different purposes and which have other methods of interfering in individual’s rights and freedom.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Mateusz Kolaszyński, Jagiellonian University

Assistant lecturer with a doctor’s degree at the Centre of Constitutionalism and Systems of Government in the Institute of Political Science and International Relations of the Jagiellonian University in Kraków; his research concerns mainly intelligence services in the political systems of democratic countries and uniformed services in the Polish system of internal security.

References

The Act of the Constitutional Tribunal of 16 January 1996, file ref. no. W 12/94.
Google Scholar

Bożek M., “Usytuowanie służb specjalnych w systemie organów państwowych”, in idem et al., Służby specjalne w strukturze władz publicznych. Zagadnienia prawnoustrojowe, Warszawa 2014.
Google Scholar

Bożek M., “Współczesny model polskich służb. Służby informacyjne czy policyjne?”, Zeszyty Naukowe AON, vol. 1 (2005).
Google Scholar

Centralne Biuro Antykorupcyjne, Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2013 roku, Warszawa 2014.
Google Scholar

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997.
Google Scholar

Czarny P., “Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych na tle ogólnych dylematów parlamentarnej kontroli tych służb”, Przegląd Sejmowy, vol. 3 (2008).
Google Scholar

Daun A., “Die deutschen Nachrischtendienste”, in T. Jäger, A. Daun (eds.), Geheimdienste in Europa. Transformation, Kooperation und Kontrolle, Wiesbaden 2009. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-91491-6_3
Google Scholar

Dolnicki B., “Policyjne funkcje państwa w Polsce”, in K. Nowacki (ed.), Problemy prawa angielskiego i europejskiego oraz reformy w Europie Środkowej (Polska, Węgry), Wrocław 2000.
Google Scholar

Ebert P., Nachrichtendienste als Regierungsinstrument. Zwischen gouvernementaler Steuerung und rechtsstaatlicher Kontrolle, Jena 2009.
Google Scholar

Forcese C., “Parliamentary and Specialised Oversight of Security and Intelligence Agencies in Canada”, in A. Wills, M. Vermeulen (eds.), Parliamentary Oversight of Security and Intelligence Agencies in the European Union, Brussels 2011.
Google Scholar

Gill P., Policing Politics. Security Intelligence and the Liberal Democratic State, London 1994.
Google Scholar

Gruszczak A., “The Polish Intelligence Services”, in T. Jäger, A. Daun (eds.), Geheimdienste in Europa. Transformation, Kooperation und Kontrolle, Wiesbaden 2009. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-531-91491-6_6
Google Scholar

Hoc S., Zalewski S., “Czynności operacyjno-rozpoznawcze organów państwa: cele, zakres i tryb stosowania na przykładzie służb specjalnych”, in M. Gajos, S. Zalewski (eds.), Ochrona informacji niejawnych i biznesowych. Materiały I Kongresu, Katowice 2005.
Google Scholar

Jakimczyk J., “Jednostka nr 3362”, Rzeczpospolita, 16 July 2003.
Google Scholar

Kolaszyński M., “Kontrola zewnętrzna nad niektórymi czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi”, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka, vol. 3 (2012).
Google Scholar

Kolaszyński M., Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku, Kraków 2016.
Google Scholar

Konieczny J., “Czynności operacyjno-rozpoznawcze”, in J. Widacki (ed.), Kryminalistyka, Warszawa 2008.
Google Scholar

Kula K., “Obszar działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego”, Wojskowy Przegląd Prawniczy, vol. 4 (2010).
Google Scholar

Mąka J., “Kontrola operacyjna i podsłuch – ocena na tle praktycznego stosowania”, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, vol. 4 (2011).
Google Scholar

Minkina M., Sztuka wywiadu w państwie współczesnym, Warszawa 2014.
Google Scholar

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Nabór, postępowanie kwalifikacyjne i szkolenie nowo przyjętych funkcjonariuszy, Warszawa 2013.
Google Scholar

Najwyższa Izba Kontroli, Informacja o wynikach kontroli. Uzyskiwanie i przetwarzanie przez uprawnione podmioty danych z bilingów, informacji o lokalizacji oraz innych danych, o których mowa w art. 180 c i d ustawy prawo telekomunikacyjne, Warszawa 2013.
Google Scholar

Niedziela J., “Nowe podstawy prawne działania Wojskowych Służb Informacyjnych”, Wojskowy Przegląd Prawniczy, vol. 4 (2003).
Google Scholar

Paradowska J., “CBA w ręce policji”, Polityka, no. 50 (2012).
Google Scholar

Płowucha S., Zagadnienia prawne organizacji i funkcjonowania Policji, Szczytno 1995.
Google Scholar

Przybyszewska-Szter B., “Wolności i prawa osobiste”, in M. Chmaj (ed.), Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Kraków 2006.
Google Scholar

Radziewicz P., “Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2004 r. (sygn. akt K 45/02)”. Przegląd Sejmowy, vol. 6 (2004).
Google Scholar

Radziewicz P., “Uprawnienia, środki, działania oraz prawne podstawy funkcjonowania Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych”, Przegląd Legislacyjny, vol. 2 (2006).
Google Scholar

Rowicka D., “Służby specjalne w Polsce”, in J. Widacki, J. Czapska (eds.), Bezpieczny obywatel – bezpieczne państwo, Lublin 1998.
Google Scholar

The ruling of the Constitutional Tribunal of 20 April 2004, file ref. no. K 45/02.
Google Scholar

Rzecznik Praw Obywatelskich, “Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2004”, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, vol. 50 (2005).
Google Scholar

Rzecznik Praw Obywatelskich, “Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2012”, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, vol. 1 (2013).
Google Scholar

Rzepliński A., “Security Services in Poland and Their Oversight”, in J.-P. Brodeur, P. Gill, D. Töllborg (eds.), Democracy, Law and Security. Internal Security Services in Contemporary Europe, Hampshire–Burlington 2003.
Google Scholar

Sejm RP, Rządowy projekt ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz zmianie niektórych ustaw (druk 276), Warszawa 2002.
Google Scholar

Sejm RP, Rządowy projekt ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (druk 275), Warszawa 2006.
Google Scholar

Senat RP, Sprawozdanie Stenograficzne z 55. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5 i 6 czerwca 2014 r., Warszawa 2014.
Google Scholar

Szostek I.K., Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na przykładzie Wojskowych Służb Informacyjnych, Warszawa 2012.
Google Scholar

Szustakiewicz P., “Centralne Biuro Antykorupcyjne jako instytucja kontroli”, Kontrola Państwowa, vol. 3 (2008).
Google Scholar

Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2013.
Google Scholar

Widacki J., “System bezpieczeństwa wewnętrznego – ewolucja struktur i funkcji”, in L. Kolarska-Bobińska (ed.), Druga fala polskich reform, Warszawa 1999.
Google Scholar

Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2005.
Google Scholar

Zybertowicz A., “An Unresolved Game: The Role of the Intelligence Services in the Nascent Polish Democracy”, in H. Born, L.K. Johnson, I. Leigh (eds.), Who’s Watching the Spies? Establishing Intelligence Service Accountability, Washington 2005.
Google Scholar

Żebrowski A., Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej (wywiad i kontrwywiad w latach 1989-2003), Kraków 2005.
Google Scholar

Żebrowski A., “Parlament a służby specjalne w Polsce (zarys problematyki)”, in M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (eds.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska, Europa, Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Kraków 2013.
Google Scholar

Downloads

Published

2017-09-15

How to Cite

Kolaszyński, Mateusz. 2017. “Constitutional Status of Polish Intelligence Services since 1989 – Intelligence Vs. The Police”. Politeja 14 (5 (50):213-25. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.50.10.

Funding data