Inwigilacja w parlamencie. Analiza procesu legislacyjnego projektów dotyczących czynności operacyjno-rozpoznawczych w dobie rozwoju technologicznego

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.14

Keywords:

legislative process, secret surveillance, intelligence services

Abstract

SURVEILLANCE IN PARLIAMENT: AN ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE PROCESS OF PROJECTS CONCERNING SECRET SURVEILLANCE IN THE ERA OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

Secret surveillance is one of the core activities of the intelligence services. Covert collection of information about individuals is often necessary for the effective performance of their tasks. On the other hand, the development of information technologies enables mass and virtually unlimited covert surveillance, thereby compromising democratic values such as privacy or transparency. Thus, balancing security and individual rights requires the creation of appropriate legal and political checks on surveillance. The responsibility for delineating the permissible boundaries of surveillance authorities rests primarily upon parliaments. However, Polish surveillance law tends to successively expand surveillance powers at the expense of the constitutional balance, as confirmed by multiple Constitutional Court rulings. One of the theories put forward to explain this fact is the regulatory capture theory, according to which legislators, through close cooperation with intelligence agency personnel, adopt the latter’s perspective and values, becoming co-opted to further their interests. This is exacerbated because the intelligence personnel has greater expertise on surveillance issues, and, as noted by J. Widacki, an exceptional capability to charm discussants, strong motives for exercising it, and substantial experience with significant successes in this area. This article seeks to ‘un-charm’ this area. Through a combination of quantitative and qualitative methods, and by reference to objective, measurable indicators, we seek to assess the extent of regulatory capture on the Polish legislative process in the area of secret surveillance, and thereby contribute to explaining the weakness of the legal and political checks on intelligence services in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biographies

Mateusz Kolaszyński, Jagiellonian University in Kraków

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół miejsca i roli służb specjalnych w państwach demokratycznych oraz studiów nad inwigilacją.

Dariusz Stolicki, Jagiellonian University in Kraków

Adiunkt w Katedrze Współczesnych Systemów Politycznych i Partyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego zainteresowania badawcze obejmują m.in. systemy wyborcze i matematykę wyborczą, amerykańskie prawo konstytucyjne, ustrojoznawstwo i teorię wyboru społecznego.

References

Absher K.M., Desch M., Popadiuk R., The President’s Foreign Intelligence Advisory Board, [w:] Oxford Handbook of National Security Intelligence, red. L. Johnson, Oxford 2010, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195375886.003.0011. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780195375886.003.0011
Google Scholar

Agencja Praw Podstawowych (FRA), Surveillance by Intelligence Services: Fundamental Rights Safeguards and Remedies in the EU, vol. 1: Member States’ Legal Frameworks, Luxembourg 2017.
Google Scholar

Bigo D., Security, Surveillance and Democracy, [w:] Routledge Handbook of Surveillance Studies, red. K. Ball, K. Haggerty, D. Lyon, New York 2012.
Google Scholar

Bodnar A. i in., Osiodłać Pegaza. Przestrzeganie praw obywatelskich w działaniach służb specjalnych – założenia reformy, 2019, [online] https://panoptykon.org/sites/default/files/osiodlac_pegaza_-_jak_powinien_wygladac_nadzor_nad_sluzbami._raport_ekspertow.pdf.
Google Scholar

Caparini M., Controlling and Overseeing Intelligence Services in Democratic States, [w:] Democratic Control of Intelligence Services, red. M. Caparini, H. Born, London 2007, https://doi.org/10.4324/9781315576442. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315576442
Google Scholar

Centrum Badania Opinii Społecznej, Inwigilacja w Internecie, „Komunikat z Badań” 2016, nr 72, [online] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_072_16.PDF.
Google Scholar

Charalampopoulos P., Kociumaka T., Wellnitz P., Faster Approximate Pattern Matching: A Unified Approach, [w:] 2020 IEEE 61st Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS), Durham, NC 2020, https://doi.org/10.1109/FOCS46700.2020.00095. DOI: https://doi.org/10.1109/FOCS46700.2020.00095
Google Scholar

Dal Bó E., Regulatory Capture: A Review, „Oxford Review of Economic Policy” 2006, vol. 22, nr 2, https://doi.org/10.1093/oxrep/grj013. DOI: https://doi.org/10.1093/oxrep/grj013
Google Scholar

Dana A., Prawo o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, „Prokuratura i Prawo” 2021, nr 3.
Google Scholar

Deza M.M., Deza E., Encyclopedia of Distances, Heidelberg 2014, https://doi.org/10.1007/978-3-642-00234-2. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-44342-2
Google Scholar

Fundacja Panoptykon, [online] https://panoptykon.org.
Google Scholar

Gruza E., Czynności operacyjno-rozpoznawcze, [w:] E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Warszawa 2008.
Google Scholar

Grzelak A., Wróblewski M., Ochrona praw podstawowych w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości, [w:] System Prawa Unii Europejskiej, t. 8: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych i współpraca policyjna, red. J. Barcz, Warszawa 2021.
Google Scholar

Hermeliński W., Bezpieczeństwo publiczne a prawo jednostki do prywatności, „Palestra” 2013, vol. 58, nr 1-2.
Google Scholar

Instrukcje pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa (1945-1989), oprac. T. Ruzikowski, Warszawa 2004.
Google Scholar

James O., Regulation Inside Government: Public Interest Justifications and Regulatory Failures, „Public Administration” 2000, vol. 78, nr 2, https://doi.org/10.1111/1467-9299.00208. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9299.00208
Google Scholar

Kęsek P., Obsada stanowisk szefów cywilnych służb specjalnych w Polsce – uregulowania prawne, „Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały” 2020, nr 2.
Google Scholar

Kolaszyński M., Cywilna kontrola nad służbami specjalnymi w Polsce z perspektywy trzech dekad funkcjonowania, „Politeja” 2021, vol. 18, nr 6(75), https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.15. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.15
Google Scholar

Kolaszyński M., Model sprawowania nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi w oparciu o ustawodawstwa państw UE, a także Szwajcarii, Norwegii i Wielkiej Brytanii oraz sposób wyłaniania ciał ją sprawujących, Warszawa 2022.
Google Scholar

Kolaszyński M., Secret Surveillance in Poland after Snowden. Between Secrecy and Transparency, [w:] Trust and Transparency in an Age of Surveillance, red. L.A. Viola, P. Laidler, London 2022, https://doi.org/10.4324/9781003120827-10. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003120827-10
Google Scholar

Kolaszyński M., Status ustrojowy polskich służb specjalnych po 1989 roku, Kraków 2016.
Google Scholar

Komisja Wenecka, Opinion no. 839/2016 on the Act of 15 January 2016 Amending the Police Act and Certain Other Acts, Adopted by the Venice Commission at Its 107th Plenary Session (Venice, 10-11 June 2016), CDL-AD(2016)012-e, [online] https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD%282016%29012-e.
Google Scholar

Konieczny J., Czynności operacyjno-rozpoznawcze, [w:] Kryminalistyka, red. J. Widacki, Warszawa 2008.
Google Scholar

Kuć T., Analiza funkcjonalności systemu kontroli i nadzoru nad służbami specjalnymi w Polsce, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2017, vol. 9, nr 16.
Google Scholar

Kudła J., Dostęp służb do danych telekomunikacyjnych. Omówienie wyroku TS z dnia 2 marca 2021 r., C-746/18 (Prokuratuur), LEX/el 2021.
Google Scholar

Laffont J.J., Tirole J., The Politics of Government Decision-Making: A Theory of Regulatory Capture, „The Quarterly Journal of Economics” 1991, vol. 106, nr 4, https://doi.org/10.2307/2937958. DOI: https://doi.org/10.2307/2937958
Google Scholar

Laidler P., Secrecy Versus Transparency in the US National Security Surveillance State, [w:] Trust and Transparency in an Age of Surveillance, red. L.A. Viola, P. Laidler, London 2022, https://doi.org/10.4324/9781003120827-9. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003120827-9
Google Scholar

Lyon D., Surveillance, Power, and Everyday Life, [w:] The Oxford Handbook of Information and Communication Technologies, red. R. Mansel i in., Oxford 2009. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548798.003.0019
Google Scholar

Lyon D., Surveillance, Snowden, and Big Data: Capacities, Consequences, Critique, „Big Data & Society” 2014, nr 1, https://doi.org/10.1177/2053951714541861. DOI: https://doi.org/10.1177/2053951714541861
Google Scholar

Mąka J., Kontrola operacyjna i podsłuch – ocena na tle praktycznego stosowania, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2011, nr 4.
Google Scholar

Mąka J., Ustawa o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych – czy jest potrzebna w obecnym stanie prawnym w Polsce?, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 4.
Google Scholar

Makkai T., Braithwaite J., In and Out of the Revolving Door: Making Sense of RegulatoryCapture, „Journal of Public Policy” 1992, vol. 12, nr 1, https://doi.org/10.1017/S0143814X00005006. DOI: https://doi.org/10.1017/S0143814X00005006
Google Scholar

Małecki G., Maziewski Ł., W cieniu. Kulisy wywiadu III RP, Warszawa 2021.
Google Scholar

Małysiak J., Postanowienia ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych ze szczególnym uwzględnieniem kwestii praw i wolności cudzoziemców, „Poliarchia” 2017, vol. 5, nr 2(9), https://doi.org/10.12797/Poliarchia.05.2017.09.02. DOI: https://doi.org/10.12797/Poliarchia.05.2017.09.02
Google Scholar

Matei F.C., Bruneau T., Intelligence Reform in New Democracies: Factors Supporting or Arresting Progress, „Democratization” 2011, vol. 18, nr 3, https://doi.org/10.1080/13510347.2011.586257. DOI: https://doi.org/10.1080/13510347.2011.586257
Google Scholar

Miłkowski T., Czynności operacyjno-rozpoznawcze a prawa i wolności jednostki, Warszawa 2020.
Google Scholar

Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa, Sprawozdanie w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi za 2020 rok, Warszawa 2021, [online] https://www.gov.pl/attachment/0df130d1-ed89-4497-9979-f7423fd2b2fb.
Google Scholar

Najwyższa Izba Kontroli, Nadzór nad służbami specjalnymi, 26 VIII 2014, [online] https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nadzor-nad-sluzbami-specjalnymi.html
Google Scholar

Opitek P., Piekarski D., Tomaszuk A., Nadzór prokuratora nad realizacją kontroli operacyjnej, cz. I, „Prokuratura i Prawo” 2021, nr 12.
Google Scholar

Ordynacja podatkowa. Komentarz aktualizowany, red. L. Etel, Warszawa 2021.
Google Scholar

Peltzman S., Toward a More General Theory of Regulation, „Journal of Law & Economics” 1976, vol. 19, nr 2, https://doi.org/10.1086/466865. DOI: https://doi.org/10.1086/466865
Google Scholar

Rényi A., On Measures of Information and Entropy, [w:] Proceedings of the 4th Berkeley Symposium on Mathematics, Statistics and Probability 1960, Berkeley 1961.
Google Scholar

Richardson S., Gilmour N., Comparative International Oversight Arrangements, [w:] Intelligence and Security Oversight: An Annotated Bibliography and Comparative Analysis, red. S. Richardson, N. Gilmour, Cham 2016, https://doi.org/10.1007/978-3-319-30252-2. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-30252-2_6
Google Scholar

Rogalski M., Podsłuch procesowy i pozaprocesowy. Kontrola i utrwalanie rozmów na podstawie kpk oraz ustaw szczególnych, Warszawa 2019.
Google Scholar

Rojszczak M., Nieograniczone programy inwigilacji elektronicznej a koncepcja państwa autorytarnego, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2020, vol. 42, nr 2, https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.11. DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.42.2.11
Google Scholar

Rojszczak M., Surveillance, Legal Restraints and Dismantling Democracy: Lessons from Poland, „Democracy and Security” 2021, vol. 17, nr 1, https://doi.org/10.1080/17419166.2020.1841367. DOI: https://doi.org/10.1080/17419166.2020.1841367
Google Scholar

Rzecznik Praw Obywatelskich, Wystąpienie skierowane do Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, 13 I 2022.
Google Scholar

Shapiro S.A., Blowout: Legal Legacy of the Deepwater Horizon. Catastrophe: The Complexity of Regulatory. Capture: Diagnosis, Causality, and Remediation, „Roger Williams University Law Review” 2012, vol. 17, nr 1.
Google Scholar

Sokołowski J.K., Poznański D., Struktura procesu legislacyjnego w analizie ilościowej, [w:] Wybrane aspekty funkcjonowania Sejmu w latach 1997-2007, red. J.K. Sokołowski, P. Poznański, Kraków 2008.
Google Scholar

Sokołowski J.K., Stolicki D., Przyczyny opóźnień w transpozycji dyrektyw europejskich do polskiego porządku prawnego w świetle analizy ilościowej krajowego procesu legislacyjnego, „Przegląd Politologiczny” 2017, vol. 22, nr 2, https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.3. DOI: https://doi.org/10.14746/pp.2017.22.2.3
Google Scholar

Stigler G.J., The Theory of Economic Regulation, „The Bell Journal of Economics and Management Science” 1971, vol. 2, nr 1, https://doi.org/10.2307/3003160. DOI: https://doi.org/10.2307/3003160
Google Scholar

Svenonius O., Björklund F., Explaining Attitudes to Secret Surveillance in Post-Communist Societies, „East European Politics” 2018, vol. 34, nr 2, https://doi.org/10.1080/21599165.2018.1454314. DOI: https://doi.org/10.1080/21599165.2018.1454314
Google Scholar

Svenonius O., Björklund F., Waszkiewicz P., Surveillance, Lustration and the Open Society: Poland and Eastern Europe, [w:] Histories of State Surveillance in Europe and Beyond, red. K. Boersma i in., London–New York 2014.
Google Scholar

Szumiło-Kulczycka D., Czynności operacyjno-rozpoznawcze i ich relacje do procesu karnego, Warszawa 2012.
Google Scholar

Taagepera R., Grofman B., Effective Size and Number of Components, „Sociological Methods & Research” 1981, vol. 10, nr 1, https://doi.org/10.1177/004912418101000104. Tomkiewicz M., Sądowa kontrola pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, internetowych i pocztowych, „Państwo i Prawo” 2018, nr 4. DOI: https://doi.org/10.1177/004912418101000104
Google Scholar

Widacki J., Rozważania o prawie i sprawiedliwości, Kraków 2007.
Google Scholar

Wilson J.Q., The Politics of Regulation, [w:] The Politics of Regulation, red. J.Q. Wilson, New York 1980.
Google Scholar

Wu S., Manber U., Agrep – a Fast Approximate Pattern-Matching Tool, [w:] Proceedings of the Winter 1992 USENIX Conference, January 20-24, 1992, San Francisco, California, Berkeley 1992, [online] https://www.usenix.org/legacy/publications/library/proceedings/wu.pdf.
Google Scholar

Yu M. i in., String Similarity Search and Join: A Survey, „Frontiers of Computer Science” 2016, vol. 10, nr 3, https://doi.org/10.1007/s11704-015-5900-5. DOI: https://doi.org/10.1007/s11704-015-5900-5
Google Scholar

Zalewski S., Kontrola służb specjalnych w Polsce, Warszawa 2021.
Google Scholar

Zegart A., Quinn J., Congressional Intelligence Oversight: The Electoral Disconnection, „Intelligence and National Security” 2010, vol. 25, nr 6, https://doi.org/10.1080/02684527.2010.537871. DOI: https://doi.org/10.1080/02684527.2010.537871
Google Scholar

Życzkowski K., Rényi Extrapolation of Shannon Entropy, „Open Systems & Information Dynamics” 2003, vol. 10, nr 3, https://doi.org/10.1023/A:1025128024427. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1025128024427
Google Scholar

Akty normatywne i orzecznictwo
Google Scholar

Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 stycznia 1996 r., sygn. W 12/94.
Google Scholar

Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2022, poz. 1933.
Google Scholar

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, t.j. Dz.U. 2022, poz. 557.
Google Scholar

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, Dz.U. 1991, nr 100, poz. 442.
Google Scholar

Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016, poz. 147.
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu, Dz.U. 2017, poz. 985 ze zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. 2021, poz. 422 z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, t.j. Dz.U. 2021, poz. 2345 z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, t.j. Dz.U. 2021, poz. 534 z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, t.j. Dz.U. 2021, poz. 1882 z późn. zm.
Google Scholar

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa, Dz.U. 1999, nr 51, poz. 526 z późn. zm.
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 czerwca 2005 r., sygn. K 4/04.
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2004 r., sygn. K 45/02.
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 czerwca 2009 r., sygn. K 54/07.
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 30 lipca 2014 r., sygn. K 23/11.
Google Scholar

Załącznik do uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, M.P. 2021, poz. 483 ze zm.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-21

How to Cite

Kolaszyński, Mateusz, and Dariusz Stolicki. 2022. “Inwigilacja W Parlamencie. Analiza Procesu Legislacyjnego projektów dotyczących czynności Operacyjno-Rozpoznawczych W Dobie Rozwoju Technologicznego”. Politeja 19 (4 (79):251-86. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.14.

Issue

Section

Understanding Contemporary Security