Mały ruch graniczny – konsekwencje dla regionów przygranicznych

Authors

  • Agnieszka Piekutowska Uniwersytet w Białymstoku

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.06

Keywords:

local border traffic, border area, EU external border

Abstract

Local border traffic at the Polish section of the European Union external border as a factor influencing the development of border regions


It is in the interest of the European Union and Poland to ensure that the borders with its neighbors are not a barrier to trade, social and cultural interchange or regional cooperation. Such indication was included in the preamble of the Regulation No. 1931/2006 of the European Parliament and of the Council laying down rules on local border traffic at the external land borders of the Member States. The institution of local border traffic is very popular among the citizens of border areas. Thus – in the light of scale of the phenomenon – numerous questions arise: whether (in the economic dimension) the balance of the consequences of the implementation of the agreements on LBT is positive? Does an asymmetry of benefits take place, ie. the implementation of the agreement is more beneficial for one of its sides? Given the above views, the purpose of this article is the assessment of the economic consequences of its implementation (on the background of the prerequisite for the establishment of the LBT).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apostolidis P., Dialog wizowy między Unią Europejską a Federacją Rosyjską i Ukrainą, Uniwersytet Łódzki, 2013, [online] http://www.wpia.uni.lodz.pl/zeupi/Publikacje/Piotr%20Apostolidis%20Dialog%20wizowy%20miC4%99dzy%20Uni%C4%85%20Europejsk%C4%85%20a%20Federacj%C4%85%20Rosyjsk%C4%85%20i%20Ukrain%C4%85.pdf.

Bernatowicz A., Praktyki wizowe po przystąpieniu Polski do Schengen na przykładzie Konsulatu Generalnego RP w Grodnie, [w:] Polska w Schengen, red. M. Zdanowicz, Białystok 2009.

Doliwa-Klepacka A., Local Border Traffic in European Union Legislation, [w:] Local Border Traffic on the Polish Section of the European Union External Border, red. M. Zdanowicz, Warszawa–Białystok 2014.

Doliwa-Klepacka A., Możliwości odstąpienia od reżimu wizowego przy przekraczaniu zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2011, z. 9: Przyjazna granica niezbędnym elementem wzmacniania stosunków społeczeństw Polski i Rosji. DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2011.09.07

Dubowski T., Granica polsko-rosyjska jako granica zewnętrzna Unii Europejskiej, „Białostockie Studia Prawnicze” 2011, z. 9: Przyjazna granica niezbędnym elementem wzmacniania stosunków społeczeństw Polski i Rosji. DOI: https://doi.org/10.15290/bsp.2011.09.03

Fomina J., Umowa o małym ruchu granicznym z obwodem kaliningradzkim: sukces polskiej prezydencji oraz budowanie zaufania między Polską a Rosją, Warszawa 2012, Analiza Fundacji Batorego.

Gomółka K., Współpraca transgraniczna samorządów województwa pomorskiego w dobie Małego Ruchu Granicznego, [w:] Społeczne oblicza Europy XXI wieku, red. B. Koszel, D. Mierzejewski, Z. Popławski, Piła 2015.

Kamiński R., Local Border Traffic between the Republic of Poland and Ukraine. The Procedural Aspect, Scale and Dynamics of the Phenomenon – Results of Quantitative Studies, [w:] Local Border Traffic on the Polish Section of the European Union External Border, red. M. Zdanowicz, Warszawa–Białystok 2014.

Komenda Główna Straży Granicznej, Statystyki, [online] http://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady „Drugie sprawozdanie z wdrażania i funkcjonowania przepisów dotyczących małego ruchu granicznego wprowadzonych rozporządzeniem nr 1931/2006”, Bruksela, 9 II 2011, KOM(2011) 47 wersja ostateczna.

Komisja Europejska, Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady „Sprawozdanie dotyczące wdrożenia i funkcjonowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1342/2011 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 w sprawie włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych polskich okręgów administracyjnych do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną oraz dotyczące dwustronnej umowy zawartej w związku z tą zmianą między Polską a Federacją Rosyjską”, Bruksela, 19 II 2014 r., COM(2014) 74 final.

Mikuła-Bączek E., Czynniki ograniczające i aktywizujące współpracę transgraniczną Polski i Ukrainy, [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych, red. M.G. Woźniak, Rzeszów 2008.

Miszczuk A., Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Lublin 2013.

Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych i Komisji Spraw Zagranicznych z 29 lutego 2012 r., Biuro Komisji Sejmowych, Warszawa 2012.

Piekutowska A., Dubowski T., Wschodnia granica Polski zewnętrzną granicą UE – konsekwencje dla ruchów migracyjnych do Polski, [w:] Granice wewnętrzne i zewnętrzne Unii Europejskiej. Pomiędzy otwartością a izolacją, red. J. Jańczak, M. Musiał-Karg, Poznań 2011.

Piekutowska A., Kamiński R., Wakuluk I.E., Analysis of the Character and Selected Socio-economic Aspects of Implementing Agreements on Local Border Traffic on Poland’s Border with Ukraine and Russia – Results of Qualitative Research, [w:] Local Border Traffic on the Polish Section of the European Union External Border, red. M. Zdanowicz, Warszawa–Białystok 2014.

Rosik P., Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim, Warszawa 2012, Prace Geograficzne PAN, 233.

Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen, Dz.U. UE L 405, 30 XII 2006.

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dz.U. UE L 105, 13 IV 2006.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1342/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną, Dz.U. UE L 347, 30 XII 2011.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 574/1999 z dnia 12 marca 1999 r. określające państwa trzecie, których obywatele podlegają obowiązkowi wizowemu przy przekraczaniu granic zewnętrznych Państw Członkowskich, Dz.U. UE L 72, 18 III 1999.

Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2010 r., Warszawa–Rzeszów 2011, Informacje i Opracowania Statystyczne – Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2011 r., Warszawa–Rzeszów 2012, Informacje i Opracowania Statystyczne – Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2012 r., Warszawa–Rzeszów 2013, Informacje i Opracowania Statystyczne – Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 r., Warszawa–Rzeszów 2014, Informacje i Opracowania Statystyczne – Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w I kwartale 2014 roku, Warszawa–Rzeszów 2014, Informacje i Opracowania Statystyczne – Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w II kwartale 2014 roku, Warszawa–Rzeszów 2014, Informacje i Opracowania Statystyczne – Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w III kwartale 2014 roku, Warszawa–Rzeszów 2014, Informacje i Opracowania Statystyczne – Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2014 roku, Warszawa–Rzeszów 2015, Informacje i Opracowania Statystyczne – Urząd Statystyczny w Rzeszowie.

Sidorowicz L., Znaczenie granic państwowych w warunkach otwartości gospodarek na wymianę handlową, „Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej” 2010, nr 1 (4).

Szul R., Rola granicy w gospodarce – próba ujęcia teoretycznego, [w:] Rola granicy i współpracy transgranicznej w rozwoju regionalnym i lokalnym, red. A. Mync, R. Szul, Warszawa 1999.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, oraz Protokół, podpisany w Warszawie dnia 22 grudnia 2008 roku, między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, Dz.U. 2009, nr 103, poz. 858.

Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r., Dz.U. 2012, nr 0, poz. 814.

Wenerski Ł., Kaźmierkiewicz P., Krajobraz pogranicza. Perspektywy i doświadczenia funkcjonowania małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013.

Wróblewski Ł., Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu przygranicznego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2012, nr 113.

Zdanowicz M., Doliwa-Klepacka A., Osobowy ruch graniczny po wejściu Polski do strefy Schengen, [w:] Polska w Schengen, red. M. Zdanowicz, Białystok 2009.

Published

2021-06-21

How to Cite

Piekutowska, Agnieszka. 2021. “Mały Ruch Graniczny – Konsekwencje Dla regionów Przygranicznych”. Politeja 13 (2 (41):99-114. https://doi.org/10.12797/Politeja.13.2016.41.06.

Funding data