Wpływ traktatu lizbońskiego na unijne prawo prywatne międzynarodowe

  • Ewa Kamarad Uniwersytet Jagielloński
Keywords: special legislative procedure, private international law, Treaty of Lisbon, EU competence, ordinary legislative procedure

Abstract

The Impact of the Treaty of Lisbon on the EU Private International Law
The paper deals with private international law after the adoption of the Treaty of Lisbon. In particular, it discusses the legal basis for adopting secondary legislation in this field and the EU competence to conclude international agreements. Next, the EU legislative activity is presented, with particular emphasis on family law, in which enhanced cooperation has already been initiated twice.

Author Biography

Ewa Kamarad, Uniwersytet Jagielloński

asystent w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo prywatne międzynarodowe (2014), absolwentka prawa (2010) i europeistyki (2009) na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autorka 30 publikacji. W swojej pracy naukowej zajmuje się prawem prywatnym międzynarodowym, prawem Unii Europejskiej, prawem rodzinnym, prawem konsularnym oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.

References

Barcz J., Problem ujednolicenia reżimu prawnego w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE – w sprawie art. 42 TUE (tzw. procedura kładki), „Europejski Przegląd Sądowy” 2006, nr 10.

Boele‑Woelki K., For Better or for Worse: The Europeanization of International Divorce Law, „Yearbook of Private International Law” 2010, vol. 12, [online] https://doi.org/10.1515/9783866539488.1.

Decyzja Komisji 2012/714/UE z dnia 21 listopada 2012 r., Dz.U. UE L 323, 22 XI 2012.

Decyzja Komisji 2014/39/UE z dnia 27 stycznia 2014 r., Dz.U. UE L 23, 28 I 2014.

Decyzja Komisji 2016/1366/UE z dnia 10 sierpnia 2016 r., Dz.U. UE L 216, 11 VIII 2016.

Decyzja Rady UE nr 2016/954 z dnia 9 czerwca 2016 r., Dz.U. UE L 159, 16 VI 2016.

Konwencja o jurysdykcji i uznawaniu oraz wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, podpisana w Lugano dnia 30 października 2007 r., Dz.U. UE L 339, 21 XII 2007.

Kowalik K., Kompetencja Wspólnoty Europejskiej w zakresie prawa prywatnego międzynarodowego, „Przegląd Sądowy” 2005, z. 2.

Lubińska K., Traktat Lizboński a współpraca sądowa w sprawach cywilnych, „Państwo i Prawo” 2008, z. 10.

Mostowik P., Kwestie kompetencji Unii Europejskiej oraz warunków pomocniczości i proporcjonalności prawodawstwa unijnego na tle projektów rozporządzeń o jurysdykcji, prawie właściwym i skuteczności zagranicznych orzeczeń w majątkowych sprawach małżeńskich i partnerskich, „Zeszyty Prawnicze Biura Analiz Sejmowych” 2011, nr 2.

Mostowik P., Kwestia przystąpienia przez Polskę do rozporządzenia unijnego Rzym III, „Europejski Przegląd Sądowy” 2016, nr 10.

Mostowik P., Władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym, Kraków 2014.

Osiejewicz J., Harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2016.

Pawlicka J., Procedura kładki jako uproszczony tryb zmiany traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, Warszawa 2014.

Program sztokholmski: Otwarta i bezpieczna Europa dla dobra i ochrony obywateli, Dz.U. UE C 115, 4 V 2010.

Routledge Handbook of Family Law and Policy, red. J. Eekelaar, R. George, Abindgdon–New York 2014.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 864/2007 z 11 lipca 2007 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych, Dz.U. UE L 199, 31 VII 2007.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, Dz.U. UE L 177, 4 VII 2008.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w prawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego, Dz.U. UE L 201, 27 VII 2012.

Rozporządzenie Rady Nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych, Dz.U. UE L 7, 10 I 2009.

Rozporządzenie Rady UE z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej, Dz.U. UE L 343, 29 XII 2010.

Rozporządzenie Rady UE z dnia 24 czerwca 2016 r. wdrażające wzmocnioną współpracę w dziedzinie jurysdykcji, prawa właściwego oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach dotyczących małżeńskich ustrojów majątkowych, Dz.U. UE L 183, 8 VII 2016.

Sadowski W., Toborowski M., Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, cz. III: Współpraca sądowa w sprawach cywilnych, Warszawa 2011.

Sapieżko‑Samordak J., Wzmocniona współpraca w Unii Europejskiej. Koncepcja, doktryna, praktyka, Warszawa 2016.

Sokołowski M., Stosowanie rozporządzenia nr 2016/1103 przez polskie sądy – nowe majątkowe prawo małżeńskie Unii Europejskiej a sytuacja obywateli polskich, „Europejski Przegląd Sądowy” 2017, nr 11.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. UE C 326, 26 X 2012.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. t. I, red. A. Wróbel, Warszawa 2012.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (wersja skonsolidowana), Dz.U. UE C 321, 29 XII 2006.

Published
2019-02-10
How to Cite
Kamarad, Ewa. 2019. “Wpływ Traktatu lizbońskiego Na Unijne Prawo Prywatne międzynarodowe”. Politeja 15 (3(54), 216-27. https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.54.14.