Rola parlamentu europejskiego w kształtowaniu bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Authors

  • Tomasz Młynarski Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.26

Keywords:

European Parliament, energy security, European Union

Abstract

The European Parliament’s Role in Shaping the European Union’s Energy Security

Participation of the European Parliament in the process of energy sector communitarization and providing assurance of Community energy security is enormous due to its position and its legitimacy in European institutions structure. European Parliament – through its participation in the development of energy acquis communautaire, under the ordinary legislative procedure – is a full‑fledged entity responsible for the shape of EU’s legal order, and the views of MPs interact indirectly on EU law and policies final version. Using indirect legislative initiative, the European Parliament has become also an active creator providing the mandate of EC political initiatives. Consequently, the European Parliament has played an important role at the supranational level in the energy sector communitarization, often acting as a political forum facilitating building of compromises, necessary to deepen the EU’s energy policy. It also actively participates in the development of EU energy and climate policy.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tomasz Młynarski, Uniwersytet Jagielloński

Politolog, adiunkt w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej INPiSM UJ. Stypendysta l’Institut d’Études Politiques w Paryżu oraz Sorbony,specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących problematyki bezpieczeństwa energetycznego, instytucjonalizacji bezpieczeństwa UE i współczesnej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa Francji. Autor monografii i artykułów, m.in. Francja wobec głównych problemów reformy instytucjonalnej Unii Europejskiej w XXI w. (2006), Bezpieczeństwo energetyczne w pierwszej dekadzie XXI w. Mozaika interesów i geostrategii (2011), Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej (2013).

References

Communication from the commission to the council and the European Parliament Completing the internal energy market Proposal for a Directive of the European Parliament and of The Council amending Directives 96/92/EC and 98/30/EC concerning common rules for the internal market in electricity and natural gas, COM (2001) 125 final, Brussels, 13 III 2001.

Community guidelines on trans‑European energy networks, COM (93) 685 final, Brussels, 19 I 1994.

Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework, European Council 23‑24 October 2014, SN 79/14, Brussels, 23 X 2014.

Decision no 1047/97/EC of the European Parliament and of the Council of 29 May 1997 amending Decision No 1254/96/EC laying down a series of guidelines for trans‑European energy networks, Official Journal, L 152, 11 VI 1997.

Decision no 1364/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 laying down guidelines for trans‑European energy networks and repealing Decision 96/391/EC and Decision no 1229/2003/EC, Official Journal, L 262, 22 IX 2006.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 994/2012/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, Dz. U. UE 2012, 27 X, L 299/13.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1359/2013/UE z dnia 17 grudnia 2013 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, Official Journal, L 343/1, 19 XII 2013.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiająca mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, COM (2011) 540, 2011/0238 (COD), Bruksela, 7 IX 2011.

Diariusz z prac komisji senackich, 18 III 2014, [online] http://www.senat.gov.pl/diariusz/posiedzenia‑komisji/art,6260,18‑marca‑2014‑r‑.html.

Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity, Official Journal, L 176/37, 15 VII 2003.

Directive 2003/55/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in natural gas, Official Journal, L 176/57, 15 VII 2003.

Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, Official Journal of the European Union, L 211/5, 14 VIII 2009.

Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC, Official Journal of the European Union, L 211/94, 14 VIII 2009.

Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 concerning common rules for the internal market in electricity, Official Journal, L 027, 30 I 1997.

Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning common rules for the internal market in natural gas, Official Journal, L 204, 21 VII 1998.

EP Seals Climate Change Package, European Parliament, 17 XII 2008, [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//EP//TEXT+IM‑PRESS+20081208BKG44004+0+DOC+XML+V0//EN.

European Parliament resolution of 12 June 2012 on Engaging in energy policy cooperation with partners beyond our borders. A strategic approach to secure, sustainable and competitive energy supply (2012/2029(INI)), [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//EP//TEXT+TA+P7‑TA‑2012‑0238+0+DOC+XML+V0//EN.

Impact Assessment. Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Energy Roadmap 2050, European Commission Staff Working Paper 2011, part 2/2.

Making the internal energy market work, European Parliament resolution 2013/2005(INI).

On the state of liberalisation of the energy markets, Second Report from the Commission to the Council and the European Parliament, COM (1999) 198 final, Brussels, 4 V 1999.

Oświadczenie Komisji w sprawie konkurencji w odniesieniu do motywu 45, [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//EP//TEXT+TA+P7‑TA‑2010‑0322+0+DOC+XML+V0//PL.

Poprawka przyjęta przez Parlament Europejski w dniu 3 lipca 2013 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (COM(2012)0416 – C7‑0203/2012 – 2012/0202(COD)), 3 VII 2013.

Presidency Conclusions, European Council 11‑12 December 2008, Brussels, 13 II 2009 (OR, fr).

Proposal for a EP and Council decision 94/0009 (COD) laying down a series of guidelines on trans‑European energy networks.

Proposal for a Council decision 94/0010 (SYN) laying down a series of measures aimed at creating a more favourable context for the development of trans‑European networks in the energy sector.

Regulation (EC) No. 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the network for cross‑border exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) No. 1228/2003, Official Journal of the European Union, L 211/15, 14 VIII 2009.

Regulation (EC) No. 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No. 1775/2005, Official Journal of the European Union, L 211/36, 14 VIII 2009.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ram polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030 (2013/2135(INI)).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie priorytetów w odniesieniu do infrastruktury energetycznej na 2020 r. i w dalszej perspektywie (2011/2034(INI)).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie planu działania w zakresie energii do roku 2050 – przyszłość z energią (2012/2103 (INI)).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. (2011/2095(INI)).

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zewnętrznych aspektów bezpieczeństwa energetycznego, Dz. U. 2008, 28 VIII, C 219 E.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 września 2007 r. w sprawie wspólnej europejskiej polityki zagranicznej w dziedzinie energetyki (2007/2000(INI)).

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 grudnia 2013 r. wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmniejszającej dyrektywę 2003/87/WE

w celu wyjaśnienia przepisów dotyczących harmonogramu redukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (COM (2012) 0416 – C7-0203/2012 – 2012/0202(COD)).

Rozporządzenie (UE) 994/2010 z dnia 20 października 2010 roku w sprawie środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego o i uchylenia dyrektywy Rady 2004/67/WE, L 295/1, 12 XI 2010.

Rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii elektrycznej, L 176/1, 15 VII 2003.

Rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r, w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego, L 289/1, 3 XI 2005.

The EU Energy Policy. Engaging with Partners beyond Our Borders, COM (2011) 539 final, Brussels, 7 IX 2011.

Zielona Księga Ramy polityki w zakresie klimatu i energii do roku 2030, COM (2013) 169 final, Bruksela, 27 III 2013.

Derdevet M., L’Europe en panne d’énergie. Pour une politique énergétique commune, Paris 2009.

Parmigiani L., Gas Routes to Europe. Real Needs and Political Jockeying, Institut Français des Relations Internationales, 16 IV 2012, [online] http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/actuellelppipelinesvf20120413.pdf.

Renssen van S., External Energy Policy. Brussels Takes Charge, „European Energy Review” 2011, 12 IX.

Published

2015-07-20

How to Cite

Młynarski, Tomasz. 2015. “Rola Parlamentu Europejskiego W kształtowaniu bezpieczeństwa Unii Europejskiej”. Politeja 12 (3 (35):401-17. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.26.

Issue

Section

Articles