The Role of Reunified Germany in Poland’s Accession to NATO and the European Union

Authors

  • Józef Fiszer Polish Academy of Science

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.03

Keywords:

Germany, Poland, accession, NATO, European Union, foreign policy, Europe

Abstract

The study is devoted to Poland’s accession to NATO and the European Union (EU) and describes Germany’s stance on Poland’s Euro-Atlantic aspirations after 1989, which, despite various assessments, was not explicit and enthusiastic. However, it evolved gradually and was determined by a difficult internal situation after the reunification of Germany and its new geopolitics and geoeconomics. For Germany that reunified on 3 October 1990, an issue of greater importance than Polish accession to NATO and the EU was the presence of Soviet troops on the territory of the former GDR and normalization of relations with neighbors, particularly with France, Poland, the Soviet Union, and the United States. Both France and the United Kingdom, as well as the Soviet Union, and to a lesser extent, the United States initially were afraid of a reunified Germany and opposed Polish membership in Euro-Atlantic structures. At the time, hopes and fears were rife about the future of Europe. A common question was being asked in Paris, London, Moscow, Washington, and Warsaw – would reunified Germany remain a European state, or would Europe become German? Should Germany stay in NATO or leave after the reunification? There were questions also about Moscow’s policy towards reunified Germany and its position on Poland’s accession to Euro-Atlantic structures. Unfortunately, for a long time, it was negative. Today, thirty years after the fall of the Berlin Wall and the reunification of Germany, we can see that the black scenarios that were outlined in 1989-1990 did not actually come true. Despite the fears, those events opened the way for Poland to “return to Europe” and to gain membership in Euro-Atlantic structures, i.e., NATO and the European Union (EU). The path was not at all simple and it was not easy for Poland to make it through. In the study the author analyses subjective and objective difficulties related to Poland's accession to NATO and the EU and describes the evolution and role of Germany in this process.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Józef Fiszer, Polish Academy of Science

Prof. dr hab., political scientist, historian, the head of the Department of European Studies of Institute of Political Studies of Polish Academy of Science, and the head of the Faculty of International Political Relations of Lazarski University. His speciality is modern history of Poland, Germany, and Russia; additionally, he conducts research on European integration and European security. He is a member, vice-president of the Political Science Committee of the Polish Academy of Sciences and a member of the Council of the President of the Republic of Poland for International Policy.

References

Bobińska E. et al. (eds.), Polska w NATO (Poland in NATO). Pakiet edukacyjny, Warszawa 2002.

Buras P., “Między europeizacją a Gazpromem: Niemcy, Rosja i bezpieczeństwo energetyczne” (Between Europeanization and Gazprom: Germany, Russia and Energy Security), Raporty i analizy, no. 7 (2008).

Czachór Z., Jaskulski A. (eds.), Polska Polityka Europejska. Wyzwania krajowe i międzynarodowe (Poland’s Policy Towards Europe. National and International Challenges), Poznań 2019.

Czaputowicz J., “Mapa współczesnego realizmu: realizm klasyczny, neorealizm, realizm neoklasyczny” (The Map of Contemporary Realism. Classical Realism, Neorealism, and Neoclassical Realism), in E. Haliżak, J. Czaputowicz (eds.), Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze (The Theory of Realism in International Relations. Assumptions and Searching Uses), Warszawa 2014, pp. 25-41.

Cziomer E., “Początki partnerstwa strategicznego Niemcy–Rosja w XXI wieku” (The Beginnings of the Strategic Partnership Between Germany and Russia in XXI Century), in E. Mreńca (ed.), Integracja, polityka zagraniczna, praworządność, wyzwania dla Polski współczesnej. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu (Integration, Foreign Policy, the Rule of Law, Challenges for Modern Poland. The Jubilee Book dedicated to Professor Witold Maciej Góralski), Warszawa 2019.

Curanović A., Kardaś S., Alf R., Polityka zagraniczna Rosji w okresie prezydentury Władimira Putina. Próba bilansu (Russia’s Foreign Policy During the Presidency of Vladimir Putin. A Profile), Warszawa 2008.

Czajkowski A., “Federacja Rosyjska: przywracanie utraconej wielkości” (The Russian Federation: Restoring the Power), in T. Łoś-Nowak (ed.), Polityka zagraniczna. Aktorzy, potencjały, strategie (Foreign policy. Actors, Potential, Strategies), Warszawa 2011, pp. 85-89.

Dąbrowska M., Kos A., “Rozwój współpracy wojskowej w stosunku do NATO na przykładzie udziału Wojska Polskiego i Bundeswehry w działaniach militarnych prowadzonych w Afganistanie”

(Development of Military Cooperation in Relation to NATO on the Example of the Polish Army and the Bundeswehr’s Participation in Military Operations Conducted in Afghanistan), Obronność. Zeszyty Naukowe, vol. 1, no. 9 (2014), pp. 53-64.

Dębski S., “Fałszerstwa Putina” (Putin’s Forgery), Gazeta Wyborcza, January 8, 2020.

Domagała A. Integracja Polski z Unią Europejską (Poland’s Integration with the European Union), Warszawa 2008.

|20 lat członkostwa Polski w NATO (20 Years of Poland’s Membership in NATO), Centrum Badania Opinii Społecznej, komunikat z badań, no. 31, 2019.

Falecki J., “Zapewnienie bezpieczeństwa w świetle koncepcji strategicznych NATO” (Ensuring Security in the Light of NATO’s Strategic Concept), Ante Portas – Studia nad Bezpieczeństwem, no. 1 (2014), pp. 11-25.

Fiszer J.M., “Stanowisko Rosji wobec akcesji Polski do NATO i Unii Europejskiej” (Russia’s Stance on Poland’s Accession to NATO and the European Union), Myśl Ekonomiczna i Polityczna, no. 1(60) (2018), pp. 264-289, https://doi.org/10.26399/meip.1(60).2018.10/j.m.fiszer.

Fiszer J.M., “Pragmatyczna polityka Niemiec wobec Rosji i jej skutki dla bezpieczeństwa Europy w XXI wieku” (Pragmatic German Policy Towards Russia and Its Effects on European Security in the XXI Century), Studia Politica Germanica, no. 2(5) (2016), pp. 11-35.

Fiszer J.M., “Stosunki polityczne między Polską i Rosją oraz ich determinanty w latach 1989-2014” (Political Relations Between Poland and Russia and Their Determinants in 1989-2014), in R. Żelichowski (ed.), Polska. Sąsiedztwo bliższe i dalsze. Różne punkty widzenia (Poland. Closer and Wider Neighborhood. Different Points of View), Warszawa 2019, pp. 177-205.

Fiszer J.M., “The Thirtieth Anniversary of the Sejm and Senate Elections in 1989. Systemic Transformation in Poland and its Consequences for Europe and the World”, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, no. 3(66) (2019), pp. 139-163.

Fiszer J.M., “Kto wygrał II wojnę światową, a kto przegrał pokój? Refleksje na kanwie 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej” (Who Won World War II and Who Lost Peace? Reflections Upon the 70th Anniversary of the End of World War II), Rocznik polsko-niemiecki, no. 24 (2016), pp. 11-34, https://doi.org/10.35757/RPN.2016.24.02.

Fiszer J.M., Unia Europejska a Polska. Dziś i jutro (The European Union and Poland. Today and Tomorrow, Toruń 2002.

Fiszer J.M., Czasak M., Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991-2016 („Weimar Triangle. The Origin and Activity for the Integration of Europe in 1991-2016”), Warszawa 2019.

Feldmeyer K., “Partnerschaft fűr den Frieden. Die Mehrheit in der NATO zőgert mit der Erweiterung nach Osten”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, October 27, 1993.

Gaddis J.L., “International Relations Theory and the End of the Cold War”, International Security, vol. 17, no. 3 (1992-1993), pp. 5-58, https://doi.org/10.2307/2539129.

Gardocki S., “Geopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w drugiej dekadzie XXI wieku” (Geopolitical Determinants of Poland’s Security in the Second Decade of the XXI Century), in E. Mreńca (ed.), Integracja, polityka zagraniczna, praworządność, wyzwania dla Polski współczesnej (Integration, Foreign Policy, Rule of Law, Challenges for Modern Poland), Warszawa 2019.

Golec J., “Polska droga do Unii. Tło polityczne” (Poland’s Road to the Union. Political Background), Dziś, no. 11 (1998), pp. 79-84.

Haliżak E. (ed.), Badanie polityki zagranicznej państwa (Research on the State’s Foreign Policy), Warszawa 2018.

Holzer J., Europa zimnej wojny (Europe of the Cold War), Warszawa 2012.

Jakimowicz R., Zarys stosunków polsko-rosyjskich w latach 1992-1999 (Outline of Polish-Russian Relations in 1992-1999), Warszawa 2000.

Kiwerska J., Partnerstwo w przywództwie? Stany Zjednoczone i Niemcy (1989-2016). Perspektywa polska (Partnership in Leadership? The United States and Germany (1989-2016): A Polish View), Poznań 2017.

Kissinger H., “No Illusion about the USSR”, The Washington Post, January 22, 1991.

Koszel B., “Droga państw tzw. Grupy Wyszehradzkiej do Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem Polski)”, in M. Kosman (ed.), Przeszłość przyszłości (The Past of the Future), Poznań 2001, pp. 136-153.

Kowalczyk K.A., “Geopolityczne dążenia współczesnej Rosji” (Geopolitical Aspirations of Modern Russia), Przegląd Geopolityczny, no. 27 (2019), pp. 78-92.

Koziej S., Polska doktryna obronna i jej modyfikacja w obliczu integracji z NATO (Polish Defense Doctrine and Its Modification in The Face of Integration with NATO), Warszawa–Toruń 1996.

Kozub-Karkut M., “Realizm neoklasyczny – główne założenia i możliwości” (Neoclassical Realism – Main Assumptions and Possibilities), in E. Haliżak, J. Czaputowicz (eds.), Mapa współczesnego realizmu. Założenia i zastosowania badawcze (The Map of Modern Realism. Assumptions and Searching Uses), Warszawa 2014, pp. 43-54.

Kozhemiakin A.V., Kanet R.E., “Russia and Its Western Neighbours in the ‘Near Abroad’”, in A.V. Kozhemiakin, R.E. Kanet (eds.), The Foreign Policy of the Russian Federation, London 1997, pp. 35-26.

Kupiecki R., Od Londynu do Waszyngtonu. NATO w latach dziewięćdziesiątych (From London to Washington. NATO in the 90s), Warszawa 2007.

Kuźniar R., “Polityka bezpieczeństwa w polskiej polityce zagranicznej” (Security Policy in Poland’s Foreign Policy), in R. Kuźniar (ed.), Polska polityka bezpieczeństwa: 1989-2000 (Polish Security Policy: 1989-2000), Warszawa 2001, pp. 82-84.

Łoś R., “Soft power Rosji” (Russia’s Soft Power), Przegląd Strategiczny, no. 10 (2017), pp. 565-579, https://doi.org/10.14746/ps.2017.1.30.

Madera A.J., “Stosunki polityczne między USA a Federacją Rosyjską w latach 1991-2001” (Political Relations Between the USA and the Russian Federation in 1991-2001), Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, vol. 1 (2003), pp. 113-133, https://doi.org/10.14746/ssp.2003.1.06.

Malendowski W., Waszczykowski W., “Międzynarodowe uwarunkowania bezpieczeństwa Polski” (International Determinants of Poland’s Security), in W. Malendowski, C. Mojsiewicz (eds.), Międzynarodowe stosunki polityczne (International Political Relations), Poznań 1996.

Mazurkiewicz B., “Zmiany w postrzeganiu przestrzeni a geopolityka we współczesnej Rosji” (Changes in the Perception of Space and Geopolitics in Contemporary Russia), Przegląd Geopolityczny, no. 2 (2017), pp. 117-127.

NATO w trakcie transformacji (NATO Under Transformation), at https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf…/20120116_nato-trans-pol.pdf.

Narinskij M.M., “Geneza ‘zimnej wojny’ – ideologia i geopolityka” (The Origin of the Cold War – Ideology and Geopolitics), Dzieje Najnowsze, no. 2 (2000), pp. 79-98.

Otłowski T., Polska w procesie integracji z NATO i Unią Zachodnioeuropejską 1991-1998 (Poland in the Process of Integration with NATO and the Western European Union), Toruń 1998.

Podraza A., “Początki transatlantyckiego partnerstwa bezpieczeństwa: wybuch zimnej wojny i powstanie Sojuszu Atlantyckiego” (The Beginnings of the Transatlantic Security Partnership: The Outbreak of the Cold War and the Emergence of the Atlantic Alliance), Myśl Ekonomiczna i Polityczna, no. 2(65) (2019), pp. 65-101, http://dx.doi.org/10.26399/meip.2(65).2019.16/a.podraza.

“Pod tronem cara kipi młoda Rosja”, Z Adamem Michnikiem rozmawia Stanisław Skarżyński (“Young Russia is Seething Under the Throne, Adam Michnik’s Interview with Stanisław Skarżyński), Gazeta Wyborcza, 30.12.2017-1.01.2018, pp. 8-9.

Postrzeganie Unii Europejskiej i jej instytucji (Perception of the European Union and Its Institutions), Centrum Badania Opinii Społecznej, komunikat z badań, no. 32 (2020).

Przybyła K., “Rosyjska polityka wobec Zachodu – wybrane zagadnienia” (Selected Issues of Russian Policy Towards the West), Bezpieczeństwo Narodowe, no. 26 (2013), pp. 67-89.

Radziwinowicz W., Kokot M., “Putin: Polska wspierała Hitlera” (Putin: Poland Was Supporting Hitler), Gazeta Wyborcza, December 27, 2019.

Radziwinowicz W., “Rosja mniej zbrojna” (Less Armed Russia), Gazeta Wyborcza, December 29, 2017.

Rose G., “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy”, World Politics, vol. 51, no. 1 (1998), pp. 144-172, https://doi.org/10.1017/S0043887100007814.

Sakson A., “Współczesna niemiecka geopolityka – ciągłość i zmiana” (Germany’s Modern Geopolitics – Continuity and Change), Myśl Ekonomiczna i Polityczna, no. 4(55) (2016), pp. 356-365.

Skubiszewski K., “Polska i Sojusz Północnoatlantycki w latach 1989-1991” (Poland and the North Atlantic Alliance in 1989-1991), Sprawy Międzynarodowe, no. 1 (1999), pp. 9-15.

Stolarczyk M., “Główne kwestie sporne i dylematy w stosunkach polsko-niemieckich w drugiej dekadzie XXI wieku” (Main Moot Points and Dilemmas in Polish-German Relations in the Second Decade of the 21st Century), in E. Mreńca (ed.), Integracja, polityka zagraniczna, praworządność, wyzwania dla Polski współczesnej (Integration, Foreign Policy, the Rule of Law, Challenges for Modern Poland), Warszawa 2019, pp. 559-583.

Sułek J., “O pojednaniu polsko-niemieckim po II wojnie światowej po 30 latach trudnych doświadczeń (1989-2019)” (On Polish-German Reconciliation after World War II after 30 years of difficult experience (1989-2019)), in E. Mreńca (ed.), Integracja, polityka zagraniczna, praworządność, wyzwania dla Polski współczesnej (Integration, Foreign Policy, the Rule of Law, Challenges for Modern Poland…), Warszawa 2019, pp. 647-679.

Taliaferro J., “State Building for Future Wars; Neoclassical Realism and the Resource-Extractive State”, Security Studies, vol. 15 (2006), pp. 464-495, https://doi.org/10.1080/09636410601028370.

Świetlicki B., “Współpraca Polski z NATO” (Poland’s Cooperation with NATO), Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1998, pp. 64-82.

Wągrowska M., Partnerstwo dla pokoju (The Partnership for Peace), Warszawa 1994.

Wieczorek P., Kłudka P., Droga Polski do NATO – próba bilansu (Poland’s Road to NATO – A Profile), Warszawa 1997.

Wieliński B.T., “Atak Kremla na Polskę. Osamotnieni na własne życzenie” (The Kremlin’s Attack on Poland. Left Alone at Our Own Request), Gazeta Wyborcza, December 30, 2019.

M. Zając, “Założenia strategiczne funkcjonowania NATO” (Assumptions of NATO Strategic Functioning), Horyzonty Bezpieczeństwa, no. 1 (2015), pp. 67-77.

Zięba R., Nowa instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego (New Institutionalization of European Security), Warszawa 1998.

Zięba R. (ed.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (International Security After the Cold War), Warszawa 2008.

Ziółkowski A., NATO w XX wieku. Transatlantyckie zależności (NATO in XX Century. Transatlantic Dependencies), Warszawa 2002.

Downloads

Published

2021-12-16 — Updated on 2022-03-11

Versions

How to Cite

Fiszer, Józef. (2021) 2022. “The Role of Reunified Germany in Poland’s Accession to NATO and the European Union”. Politeja 18 (6(75):51-74. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.75.03.

Issue

Section

International Affairs