Model polityki zagranicznej Polski w XXI wieku w myśli politycznej głównych orientacji ideologiczno-programowych

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.87.07

Keywords:

foreign policy, raison d’état, political thought

Abstract

THE MODEL OF POLAND’S FOREIGN POLICY IN THE 21ST CENTURY IN THE POLITICAL THOUGHT OF MAIN IDEOLOGICAL AND PROGRAMMATIC ORIENTATIONS

The aim of the article was to show various ways of creating a model of Polish foreign policy in contemporary political thought situated in the context of the Polish raison d’état in the 21st century. The subjects of the research were the main ideological and political orientations: conservative, liberal, agrarian, social democratic, and nationalist with its derivatives, which had their external emanations in the form of political parties: Law and Justice, Civic Platform, Polish People’s Party, Democratic Left Alliance and New Left, as well as the League of Polish Families and the National Movement including related groups belonging to the ideological family. The structure of the article includes references to the model of foreign policy, taking into account: 1) the characteristics of specific currents of political thought, 2) the prospects of competition for power within the state; 3) shaping the course of Poland’s policy in external relations.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biographies

Ewa Maj, Maria Curie-Skłodowska University, Poland

Profesor nauk humanistycznych, pracuje w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Katedry Komunikacji Politycznej. Zainteresowania badawcze: myśl polityczna, komunikowanie polityczne, historia prasy.

Joanna Sanecka-Tyczyńska, Maria Curie-Skłodowska University, Poland

Profesor w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Katedrze Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zainteresowania badawcze: myśl polityczna, racja stanu, polityka zagraniczna RP.

Krystyna Trembicka, Maria Curie-Skłodowska University, Poland

Profesor nauk społecznych, pracuje w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierownik Katedry Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji. Zainteresowania badawcze: myśl polityczna, polityka zagraniczna RP, systemy bezpieczeństwa, systemy polityczne.

Tomasz Wicha, Maria Curie-Skłodowska University, Poland

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji; pracuje w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji w Katedrze Teorii i Metodologii Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Akademii Dyplomatycznej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, urzędnik mianowany w służbie cywilnej; Master of Science in Professional Communication and Business Management – Clark University. Zainteresowania badawcze: decydowanie polityczne, polityki publiczne w praktyce, dyskurs polityczny, myśl polityczna, konflikt polityczny.

References

II Debata czasopisma „Myśl Polityczna. Political Thought” pt. Polityka wschodnia we współczesnej polskiej myśli politycznej, „Myśl Polityczna” 2020, nr 4.
Google Scholar

IV Rzeczpospolita – Sprawiedliwość dla Wszystkich. Program Prawa i Sprawiedliwości z 2005 roku, Warszawa 2005.
Google Scholar

Andruszkiewicz A., Gdybym nie wierzył, „Polityka Narodowa” 2016, nr 15.
Google Scholar

Aneks do programu, Liga Polskich Rodzin, [online] http://www.lpr.pl/pl/2019/03/10/aneks-do-programu-lpr/.
Google Scholar

Bezpieczeństwo i współpraca, Lewica, 24 II 2023, [online] https://klub-lewica.org.pl/aktualnosci/2457-kompleksowy-plan-wzmocnienia-bezpieczenstwa-polski-konwencja-bezpieczenstwo-i-wspolpraca.
Google Scholar

Bezpieczna Polska w zjednoczonej Europie, Lewica, 23 IV 2022, [online] https://lewica.org.pl/aktualnosci/7574-bezpieczna-polska-w-zjednoczonej-europie-lewica-prezentuje-postulatywzmacniajace-bezpieczenstwo-polek-i-polakow.
Google Scholar

Bieleń S., Polityka w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2010.
Google Scholar

Blisko ludzkich spraw. Deklaracja wyborcza PSL, Warszawa 2015.
Google Scholar

Buzan B., Little R., Systemy międzynarodowe w historii świata, przeł. E. Brzozowska, Warszawa 2011.
Google Scholar

Cassata P., Polish Foreign Minister Radoslaw Sikorski Talks to Council, Atlantic Council, 19 XI 2008, [online] https://www.atlanticcouncil.org/commentary/transcript/transcript-polish-foreign-minister-radoslaw-sikorski-talks-to-council/.
Google Scholar

Cimek G., Kryzys białoruski jako punkt zwrotny, Polski Komitet Słowiański, [online] http://komitet.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=62:kryzys-bialoruski-jako-punkt-zwrotny&catid=3:aktualnosci&Itemid=7&lang=ru/.
Google Scholar

Cimoszewicz W., Polska racja stanu a nowe środowisko międzynarodowe, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2003.
Google Scholar

Czaputowicz J., Mapa współczesnego realizmu: realizm klasyczny, neorealizm, realizm neoklasyczny, [w:] Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze, red. E. Haliżak, J. Czaputowicz, Warszawa 2014.
Google Scholar

Czaputowicz J., Teorie stosunków międzynarodowych. Krytyka i systematyzacja, Warszawa 2007.
Google Scholar

Czas na zmianę… Program społeczno-gospodarczy PSL, Warszawa 2001.
Google Scholar

Dokumenty programowe i ideowe Kongresu Założycielskiego Prawa i Sprawiedliwości, Falenty 2001.
Google Scholar

Europa solidarnych narodów. Program polityki europejskiej Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2004.
Google Scholar

Friszke A., Kornat M., Stemplowski R., Dwie epoki. O celach w polskiej polityce zagranicznej 1918-1939 i 1989-2015, Warszawa 2020.
Google Scholar

Gawkowski: Niech Morawiecki i Ziobro idą na dobrą wódę. My im postawimy, Interia, 7 V 2023, [online] https://m.interia.pl/interia-tv/video,vId,3315058.
Google Scholar

Giertych M., Quo vadis Europa?, Bruksela 2009.
Google Scholar

Godne życie, sprawiedliwa i nowoczesna Polska. Deklaracja ideowo-programowa SLD, Warszawa 2015.
Google Scholar

Grosse T.G., Polska myśl polityczna dotycząca współpracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, „Myśl Polityczna. Political Thought” 2020, nr 1.
Google Scholar

Grott B., Tradycjonalizm i modernizm w polskim nacjonalizmie, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek (koncepcje – ludzie – działalność), red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008.
Google Scholar

Habowski M., Platforma Obywatelska wobec zagadnień polityki zagranicznej, [w:] Polityka zagraniczna Polski w latach 2004-2011. Struktury, koncepcje, sąsiedzi, Izrael, red. M.S. Wolański, Polkowice 2013.
Google Scholar

Haliżak E., Liberalna teoria polityki zagranicznej i jej analityczne zastosowanie, „Stosunki Międzynarodowe” 2016, vol. 52, nr 2, https://doi.org/10.7366/020909612201601.
Google Scholar

Informacja ministra spraw zagranicznych o podstawowych kierunkach polityki zagranicznej Polski w 2002 r., Sejm RP, [online] https://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/1E5E3010.
Google Scholar

Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku, Sejm RP, [online] https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=67&dzien=2&wyp=83&view=2.
Google Scholar

Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2011 roku, Sejm RP, [online] https://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/4135130F.
Google Scholar

Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 roku, Sejm RP, [online] https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=ED6FB84A24918883C1258990002EC43A.
Google Scholar

Jutro bez obaw. SLD. Program dla Polski, Warszawa 2011.
Google Scholar

Kaczmarek D., Europa pomiędzy Wschodem i Zachodem, „W Pół Drogi. Pismo Idei Nacjonalistycznej” 2018, nr 1.
Google Scholar

Kaczyński J., Silna Polska w świecie, „Nasz Dziennik” 2010, nr 305 (31 XII).
Google Scholar

Kłótnia polska: rozmowa A. Michnika i P. Smoleńskiego z L. Millerem, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 144 (22–23 VI).
Google Scholar

Koneczny F., Cywilizacja turańska Rosji, wyb. M. Giertych, Komorów [2020].
Google Scholar

Kowal P., Ukielski P., Ćwierć wieku polskiej polityki zagranicznej (1989-2014), „Horyzonty Polityki” 2014, vol. 5, nr 11.
Google Scholar

Koziełło T., Myśl polityczna Ligi Polskich Rodzin (2001-2009). Narodowa wizja państwa, społeczeństwa i polityki, Rzeszów 2017.
Google Scholar

Królikowski B., Trzeźwo wobec Rosji, „Myśl.pl” 2008, nr 12.
Google Scholar

Kuźniar R., Przepisy na politykę, rozm. M. Nocuń, „Tygodnik Powszechny” 2013, nr 38 (30 IX, dod. Polska się liczy).
Google Scholar

Lewandowski w Gościu Wydarzeń, Polsat News, 7 V 2021, [online] https://www.polsatnews.pl/wideo-program/gosc-wydarzen-robert-lewandowski_6790016/.
Google Scholar

Lewica dla Polski. Materiał opracowany z okazji Kongresu Polskiej Lewicy przez Radę Polityczno-Programową Sojuszu Lewicy Demokratycznej z udziałem partii, organizacji i związków zawodowych, które zadeklarowały udział w Kongresie Lewicy Polskiej, Warszawa [2013].
Google Scholar

Lorot P., Histoire de la géopolitique, Paris 1995.
Google Scholar

Luttwak E., Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki, przeł. E. Kania, Wrocław 2000.
Google Scholar

Łączymy Polaków. Program wyborczy PSL/Koalicja Polska, Warszawa 2019.
Google Scholar

Łoś-Nowak T., Interesy narodowe i międzynarodowe, [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997.
Google Scholar

Maj C., Maj E., Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce 1989-2001, Lublin 2007.
Google Scholar

Maj E., Tradycja w myśli narodowej i narodowo-katolickiej w Polsce po 1989 roku, [w:] Marzyciele i realiści. O roli tradycji w polskiej myśli politycznej od upadku powstania styczniowego do XXI wieku, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2009.
Google Scholar

Maj E., Wielonurtowość myśli nacjonalistycznej w Polsce współczesnej, [w:] Idee w procesie kształtowania współczesnej rzeczywistości polskiej. Nacjonalizm, red. E. Maj, M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Kraków 2010.
Google Scholar

Międzymorze a sarmatyzm, Obóz Narodowo-Radykalny, [online] https://www.kierunki.info.pl/nacjonalizm-miedzymorze-sarmatyzm-2.
Google Scholar

Miller L., Blairyzacja Polski. Wiara w prymat polityki nad gospodarką nie znajdzie w Polsce rzesz wyznawców, „Wprost” 2006, nr 11 (19 III).
Google Scholar

Misja kijowska: rozmowa A. Krzemińskiego i M. Ostrowskiego z A. Kwaśniewskim, „Polityka” 2004, nr 51 (18 XII).
Google Scholar

Nadzwyczajny IX Kongres PSL. Deklaracja ideowa Polskiego Stronnictwa Ludowego, [online] http://www.psl.pl/upload/pdf/dokumenty/deklaracja_ideowa_1_.pdf.
Google Scholar

Naród, Państwo, Człowiek, Środowisko. Wizja, misja i priorytety programowe Polskiego Stronnictwa Ludowego. VIII Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego, Warszawa 2004.
Google Scholar

Następny krok. Razem. Program wyborczy 2011, Warszawa 2011.
Google Scholar

Nie bądźmy buńczuczni wobec Rosji mówi Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, „Sieci” 2017, nr 46 (18-24 XI).
Google Scholar

Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007.
Google Scholar

Nowak A., Powrót „Imperium Zła”. Ideologie współczesnej Rosji, ich twórcy i krytycy (1913-2023), Kraków 2023.
Google Scholar

Nowoczesna, solidarna, bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości z 2009 roku, Kraków 2009.
Google Scholar

Oświadczenie Roberta Winnickiego z 29 IX 2017 r. w sprawie poważnego namysłu geopolitycznego dotyczącego państwa polskiego, Sejm RP, [online] https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=25&dzien=2&wyp=125&view=3.
Google Scholar

Oświadczenie Roberta Winnickiego z 14 IX 2016 r. w sprawie kolejnej rezolucji wydanej przez Parlament Europejski przeciwko Polsce, przeciwko polskiej suwerenności, przeciwko polskiej demokracji, przeciwko wyborom, jakich dokonał suweren w postaci polskiego narodu, polskiego społeczeństwa podczas ostatnich wyborów, rezolucji przeciwko prawu do rządzenia po swojemu, tak jak chcą Polacy, Sejm RP, [online] https://www.sejm.gov.pl/.
Google Scholar

Państwo dla obywateli. Program rządzenia 2005-2009, red. J. Rokita, S. Kawalec, Warszawa 2005.
Google Scholar

Paruch W., „Gościńce trwałe i wieczne” zamiast „olbrzymich głazów samotnych”: neorealizm w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, [w:] W kręgu wyobrażeń zbiorowych. Polityka, władza, społeczeństwo, red. A. Dubicki, M. Rekść, A. Sepkowski, Łódź 2019.
Google Scholar

Paruch W., Realizm i wartości. Prawo i Sprawiedliwość o polityce zagranicznej, Lublin 2021, https://doi.org/10.36874/M21443.
Google Scholar

Paruch W., W obronie interesów narodowych i tożsamości politycznej Europy Środkowo-Wschodniej.
Google Scholar

Eurorealizm w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, [w:] „Rodzinna Europa”. Europejska myśl polityczno-prawna u progu XXI wieku, red. P. Fiktus, H. Malewski, M. Marszał, Wrocław 2015.
Google Scholar

Paruch W., Trembicka K., Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku, Lublin 1996.
Google Scholar

Pawłuszko T., The Foreign Policy of Poland and the Problem of Political Rationale, „Teoria Polityki” 2022, nr 6, https://doi.org/10.4467/25440845TP.22.011.16307.
Google Scholar

Pieńkowski M., A. Jarubas: Z Rosją bez emocji i uprzedzeń, „Rzeczpospolita” 2015, 12 II, [online] https://www.rp.pl/kraj/art11981471-z-rosja-bez-emocji-i-uprzedzen.
Google Scholar

Pietraś Z.J., Polityka zagraniczna państwa, [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe, red. T. Łoś-Nowak, Wrocław 1997.
Google Scholar

Piwnicki G., Syndrom reintegracji w stosunkach Polski z Unią Europejską po roku 2015, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2017, nr 3.
Google Scholar

Polexit. Bezpieczne wyjście awaryjne. Dokument programowy Ruchu Narodowego, Warszawa, 1 V 2019, [online] https://ruch-narodowy.pl/wp-content/uploads/2021/05/PolExit-Bezpieczne-wyjscie-awaryjne-ver1_2.pdf.
Google Scholar

Polityka suwerennego narodu – rozmowa z prof. Maciejem Giertychem, posłem na Sejm RP, członkiem Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, „Nowa Myśl Polska” 2002 (11 VIII).
Google Scholar

Polska Jutra. Deklaracja Ideowa Obozu Narodowo-Radykalnego, [online] https://www.onr.com.pl/deklaracja-ideowa/.
Google Scholar

Polska między Wschodem a Zachodem. Co z Ukrainą?, „Polityka Narodowa” 2022, nr 27.
Google Scholar

Polska nowoczesna i liberalna. Postulaty programowe Nowoczesnej, [online] https://nowoczesna.org/program/.
Google Scholar

Polska polityka zagraniczna. Kontynuacja czy zerwanie? Dyskusja z udziałem polityków, ekspertów i dziennikarzy, red. P. Kosiewski, Warszawa 2004.
Google Scholar

Polska Przyszłości. Program Platformy Obywatelskiej, Warszawa 2015.
Google Scholar

Polska–Rosja. Pięć kroków, Blog polityczny Wojciecha Olejniczaka, 8 IV 2010, [online] https://www.salon24.pl/u/olejniczak/168207,polska-rosja-piec-krokow.
Google Scholar

Polski model państwa dobrobytu. Program Prawa i Sprawiedliwości z 2019 roku, Warszawa 2019.
Google Scholar

Prezydent Duda: Rosja nie jest naszym wrogiem, „Do Rzeczy” 2019, 5 XII, [online] https://dorzeczy.pl/kraj/122547/prezydent-duda-rosja-nie-jest-naszym-wrogiem.html.
Google Scholar

Priorytety polskiej polityki zagranicznej 2012-2016, Warszawa 2012.
Google Scholar

Program Prawa i Sprawiedliwości z 2003 roku, Warszawa 2003.
Google Scholar

Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania w dniu 23 XI 2007 r., Sejm RP, [online] https://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/6372FE4B9619C127C125739D0053E245/$file/2_a_ksiazka.pdf.
Google Scholar

Przywróćmy normalność, wygrajmy przyszłość. Program wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy, [w:] Wybory 2001. Partie i ich programy, red. I. Słodkowska, Warszawa 2002.
Google Scholar

PSL o sankcjach wobec Rosji: Polityczne – tak, gospodarcze – nie, „Dziennik Gazeta Prawna” 2017, 12 X, [online] https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1077573,psl-o-sankcjachwobez-rosji.html.
Google Scholar

Radosław Sikorski: Putin to nie Stalin, trzeba z nim rozmawiać, oprac. B. Goluch, Wirtualna Polska, 2 I 2020, [online] https://wiadomosci.wp.pl/radoslaw-sikorski-putin-to-niestalin-trzeba-z-nim-rozmawiac-6463454912706689a.
Google Scholar

Reeves Ch., The Jagiellonian Idea and Poland’s Eastern Policy: Historical Echoes in Today’s Approach, „Politeja” 2017, vol. 14, no. 6, https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.51.08.
Google Scholar

Robert Winnicki: Ambasador USA w Polsce zachowuje się jak namiestnik, „Rzeczpospolita” 2019, 14 II, [online] https://www.rp.pl/polityka/art9453811-robert-winnicki-ambasadorusa-w-polsce-zachowuje-sie-jak-namiestnik.
Google Scholar

Rosja w polskiej myśli politycznej XX-XXI wieku, red. A. Lewandowski, W. Wojdyło, G. Radomski, Toruń 2013.
Google Scholar

Sanecka-Tyczyńska J., Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, Lublin 2011.
Google Scholar

Sanecka-Tyczyńska J., Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015, Lublin 2018.
Google Scholar

Sikorski R., Doktryna Sikorskiego: stalowa dłoń w jedwabnej rękawiczce, rozm. M. Karnowski, „Dziennik. Polska, Europa, Świat” 2008, nr 285 (6 XII, dod. Magazyn Dziennika).
Google Scholar

Sikorski R., Lekcje historii, modernizacja i integracja, „Gazeta Wyborcza” 2009, nr 202 (29 VIII).
Google Scholar

Sikorski R., Wystąpienie marszałka Radosława Sikorskiego na Uniwersytecie Harvarda 20 listopada 2014 roku, „Polityka” 2014, 21 XI, [online] https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1600177,1,wystapienie-marszalka-radoslawa-sikorskiego-na-uniwersytecieharvarda.read.
Google Scholar

Sikorski i Ławrow za ożywieniem relacji Polski i Rosji, 2 IX 2010, [online] https://www.money.pl/archiwum/wiadomosci/pap/artykul/sikorski;i;lawrow;za;ozywieniem;relacji;polski;i;rosji,39,0,669479.html.
Google Scholar

Silna Polska, odnowiony Zachód. Dyplomacja w służbie obywatelom. Program polityki zagranicznej Platformy Obywatelskiej, Warszawa 2019.
Google Scholar

Silna Polska w Europie. Polityka europejska Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2003.
Google Scholar

Siła polskości! Program samorządowy Ruchu Narodowego, Warszawa, 1 IX 2018, [online] https://ruch-narodowy.pl/wp-content/uploads/2021/05/Program-Samorzadowy-Ruchu-Narodowego.pdf.
Google Scholar

Słowiańska Alternatywa, Polski Komitet Słowiański, [online] http://komitet.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=58%3Aslowianskaalternatywa&catid=3%3Aaktualnosci&Itemid=7&lang=pl.
Google Scholar

Smolik B., Naród we współczesnej polskiej myśli nacjonalistycznej. Problematyka narodu w ujęciu głównych nurtów polskiego nacjonalizmu w latach 1989-2004, Kraków 2017.
Google Scholar

Smolik B., Współczesne nurty polskiej myśli nacjonalistycznej – próba podziału w aspekcie kategorii „tradycji”, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2016, vol. 21, https://doi.org/10.19195/1643-0328.21.4.
Google Scholar

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007.
Google Scholar

Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 roku, Warszawa 2003.
Google Scholar

Świat wokół Rzeczypospolitej. Problematyka zagraniczna w polskiej myśli politycznej w pierwszej połowie XX wieku, red. W. Paruch, K. Trembicka, Lublin 2007.
Google Scholar

Tejkowski B., W obronie Polski, w obronie Słowiańszczyzny, Warszawa 2011.
Google Scholar

Tokarz G., Ruch narodowy w Polsce w latach 1989-1997, Wrocław 2002.
Google Scholar

Tomasiewicz J., Ugrupowania neoendeckie w III Rzeczypospolitej, Toruń 2003.
Google Scholar

Trembicka K., Lewica o polskiej polityce wschodniej w XXI wieku, „Przegląd Sejmowy” 2023, nr 3, https://doi.org/10.31268/PS.2023.168.
Google Scholar

Trembicka K., Lewica parlamentarna wobec polityki historycznej w debacie publicznej w III Rzeczypospolitej, „Przegląd Sejmowy” 2022, nr 3, https://doi.org/10.31268/PS.2022.116.
Google Scholar

Trembicka K., Lewicowa krytyka polityki historycznej w Polsce w XXI wieku – wybrane zagadnienia, [w:] Wokół historii (i) komunikacji. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Michowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, red. J. Nowak, L. Pokrzycka, Lublin 2022.
Google Scholar

Turkowski A., Polska polityka zagraniczna po wyborach. Możliwe scenariusze, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Komentarz 5/2015, [online] https://csm.org.pl/wp-content/uploads/2015/05/A.-Turkowski-Polska-polityka-zagraniczna-po-wyborach.-Moliwe-scenariusze.pdf.
Google Scholar

Tusk: większa obecność NATO także w Polsce niezbędna, Wirtualna Polska, 2 IV 2014, [online] https://www.bankier.pl/wiadomosc/Tusk-wieksza-obecnosc-NATO-niezbedna-takze-w-Polsce-3095080.html.
Google Scholar

Twoja Polska. Program Koalicji Obywatelskiej, Warszawa 2019.
Google Scholar

Uchwała Kongresu Ruchu Narodowego, Warszawa, 2 X 2021, [online] https://ruch-narodowy.pl/2021/10/08/uchwala-kongresu-ruchu-narodowego/.
Google Scholar

Waingertner P., Międzymorze. Wizja, iluzja czy… racja stanu? Z dziejów polskiej myśli i praktyki politycznej, Łódź 2022, https://doi.org/10.18778/8331-090-9.
Google Scholar

Wicha T., Absens carens. Studium o polityce zagranicznej Polski w myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości (2001-2011), Lublin 2021.
Google Scholar

Wielomski A., Koncepcje schyłku myśli politycznej we współczesnej politologii, „Doctrina. Studia społeczno-polityczne” 2006-2007, nr 3-4.
Google Scholar

Wierzejski W. [i in.], Debata o sytuacji na Białorusi w Parlamencie Europejskim z 14 września 2004 r., „Międzynarodowy Przegląd Polityczny” 2004, nr 5.
Google Scholar

Winnicki R., Każde gwałtowne zaburzenie struktury kulturowej państwa powoduje napięcia społeczne, Ruch Narodowy, [online] https://ruchnarodowy.net.
Google Scholar

Wiśniewski B., Teoria demokratycznego pokoju, [w:] Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, red. R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając, Warszawa 2015.
Google Scholar

Wobec wojny na Ukrainie, „Szczerbiec. Na szlaku Idei” 2022, nr 162-163.
Google Scholar

Wypowiedzi Józefa Oleksego z 22 I 2003 r. w debacie po informacji rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2003 roku oraz z 21 I 2005 r. w debacie po informacji ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2005 roku, Sejm RP, [online] https://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/0327974D/.
Google Scholar

Wypowiedź Bogdana Klicha z 14 XI 2003 r. na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych nr 132, [online] https://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/F9DE3DDE19DB91EDC1256DEA0038E9D2?OpenDocument.
Google Scholar

Wypowiedź Krzysztofa Bosaka z 9 XI 2021 r. w debacie nad informacją rządu w sprawie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej i podejmowanych działań, Sejm RP, [online] https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=41&dzien=1&wyp=11&symbol=RWYSTAPIENIA_WYP&id=033.
Google Scholar

Wypowiedź Rafała Trzaskowskiego z 21 III 2018 r. po informacji ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2018 roku, Sejm RP, [online] https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=60&dzien=2&wyp=11&symbol=RWYSTAPIENIA_WYP&id=407.
Google Scholar

Wypowiedź Romana Giertycha z 27 VIII 2003 r. w debacie przy pierwszym czytaniu rządowego projektu ustawy o wyborze członków Parlamentu Europejskiego, Sejm RP, [online] https://www.sejm.gov.pl/.
Google Scholar

Wypowiedź Tadeusza Iwińskiego z 15 II 2006 r. w debacie po informacji ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2006 r., Sejm RP, [online] https://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/3525EDCE.
Google Scholar

Wypowiedź Tadeusza Iwińskiego z 29 III 2012 r. po informacji ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 r., Sejm RP, [online] https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=11&dzien=2&wyp=16&type=P&symbol=WYPOWIEDZ_POSLA&id=134.
Google Scholar

Wystąpienia Tadeusza Iwińskiego z 28 VIII 2014 r. w dyskusji nad projektem ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm RP, [online] https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=73&dzien=2&wyp=.
Google Scholar

Wystąpienie ministra spraw zagranicznych A.D. Rotfelda z 21 I 2005 r. z informacją rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2005 r., Sejm RP, [online] https://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/53CA9313.
Google Scholar

Wystąpienie Leszka Millera z 8 V 2014 r. w dyskusji po informacji ministra spraw zagranicznych o polityce zagranicznej Polski w 2014 r., Sejm RP, [online] https://www.sejm.gov.pl/.
Google Scholar

Wystąpienie Macieja Koniecznego z 13 IV 2023 r. w debacie nad informacją ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 roku, Sejm RP, [online] https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=ED6FB84A24918883C1258990002EC43A.
Google Scholar

Wystąpienie Pana Ministra R. Sikorskiego na naradzie ambasadorów podczas sesji poświęconej Rosji (2 IX 2010), Ministerstwo Spraw Zagranicznych, [online] https://msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/aktualnosci/sikorski-na-naradzie-ambasadorow/2.09.10/Type=1225.
Google Scholar

Wystąpienie Tadeusza Iwińskiego z 21 I 2005 r. w debacie po informacji ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2005 roku, Sejm RP, [online] https://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/main/440FB492.
Google Scholar

Założenia programowe, Liga Polskich Rodzin, [online] https://e-lpr.pl/zalozenia-programowe/.
Google Scholar

Zarząd Główny LPR w sprawie agresji Rosji na Ukrainę, Liga Polskich Rodzin, 12 III 2022, [online] https://e-lpr.pl/zarzad-glowny-lpr-w-sprawie-agresji-rosji-na-ukraine/.
Google Scholar

Zdrowie. Praca. Rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwości, Warszawa 2014.
Google Scholar

Published

2023-12-20

How to Cite

Maj, Ewa, Joanna Sanecka-Tyczyńska, Krystyna Trembicka, and Tomasz Wicha. 2023. “Model Polityki Zagranicznej Polski W XXI Wieku W myśli Politycznej głównych Orientacji Ideologiczno-Programowych”. Politeja 20 (6(87):139-74. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2023.87.07.

Issue

Section

Myśl polityczna