O czasopiśmie

ISSN: 0080-3499

Dyscypliny według:
SCImago (Scopus): Urban Studies (główna), History, Archaeology, Cultural Studies
Web of Science: Urban Studies (główna), History, Medieval & Renaissance Studies
Index Copernicus: Historia, Archeologia, Historia sztuki

"Rocznik Krakowski" to recenzowane czasopismo naukowe wydawane od 1898 r. przez  Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, poświęcone wszystkim aspektom dziejów miasta Krakowa, od jego wczesnośredniowiecznych początków do czasów współczesnych. Długa historia czasopisma, choć przerywana przez wojny światowe i inne wydarzenia, czyni je jednym z najstarszych periodyków w dyscyplinie urban studies w tej części Europy.

Tematyka zamieszczanych artykułów jest szeroka, zróżnicowana, niejednokrotnie interdyscyplinarna, kompleksowo obejmująca zagadnienia związane ze społeczeństwem, kulturą i rolą dawnego Krakowa oraz jego założeniami urbanistycznymi i ochroną zachowanego dziedzictwa. Są to m.in. dzieje rzemiosła, przemysłu i techniki, handlu i organizacji cechowych, mieszczaństwa i rodów krakowskie, aktywność polityczną i kulturalną miasta. Poruszana problematyka dotyczy topografii najstarszego Krakowa, heraldyki i sfragistyki miejskiej, dziejów sztuki (malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego oraz teatru i muzyki), a także obyczajów i tradycji lokalnych. Część tekstów poświęcono też znanym postaciom związanym z miastem. Szczególne miejsce wśród poruszanych zagadnień zajmują ochrona i konserwacja zabytków oraz zarządzanie dziedzictwem kulturowym, w kontekście europejskim i globalnym.

Myślą przewodnią towarzyszącą redakcji czasopisma jest krytyczne i interdyscyplinarne spojrzenie na dzieje Krakowa – jednego z najstarszych polskich miast o niezwykle bogatej historii, które przez wieki w różnym stopniu oddziaływało na tę część Europy ze względu na rolę, którą odgrywało w historii Polski i regionu. Przez wiele wieków było siedzibą królów Polski, w tym dynastii Jagiellonów panującej również w innych państwach tej części Europy (Litwa, Czechy, Węgry), co uczyniło z niego znaczące centrum polityczne tamtego czasu. Ze względu na przynależność do Ligi Hanzeatyckiej stało się też istotnym ośrodkiem gospodarczym regionu. Kraków przyciągał liczne grono artystów i literatów, a z czasem także naukowców, po ufundowaniu Akademii Krakowskiej, najstarszego w Polsce i drugiego w Europie Środkowej, uniwersytetu, znanego dziś jako Uniwersytet Jagielloński. Wszystkie te funkcje spowodowały, że w mieście spotkało się wiele narodowości i kultur, z których najliczniejsza była ludność żydowska zamieszkująca sąsiednie miasto Kazimierz. W późniejszych stuleciach Kraków stracił znaczenie polityczne, ale nadal pozostawał i pozostaje centrum kulturalnym pełnym zabytkowej architektury.

Przedstawiony kontekst sprawia, że badania nad Krakowem mają nie tylko znaczenie lokalne, ale stanowią punkt wyjścia dla wielodziedzinowych badań i dyskusji naukowych nad historią Polski i szerzej całego regionu Europy Środkowej, w tym o charakterze porównawczym. Całokształt zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeniach tego miasta można potraktować jako model służący do poszukiwań szerszej perspektywy o wydźwięku transnarodowym, odwołującej się do europejskiego i światowego dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Tego rodzaju ujęcie jest dostrzegalne w wielu artykułach publikowanych na łamach czasopisma. Historia Krakowa jest polem badań zarówno historyków europejskich (m.in. niemieckich, austriackich. francuskich, czeskich, węgierskich, słowackich, ukraińskich, litewskich, szwedzkich i brytyjskich), jak i amerykańskich.

Adresatami czasopisma są zarówno badacze różnych dyscyplin związanych z dziedziną studiów nad miastami i ochrony dziedzictwa kulturowego, jak i archiwiści, pracownicy muzeów oraz nauczyciele.

Tematyka czasopisma i publikowane teksty

W zamierzeniu na łamach “Rocznika” publikują głównie historycy, historycy sztuki i kultury, kulturoznawcy, archeolodzy, urbaniści i badacze zajmujący się ochroną dziedzictwa kulturowego. Czasopismo jest otwarte na tematy, które w różny sposób są związane z historią Krakowa lub jego rolą na mapie kulturowej, społecznej i geograficznej w kontekście europejskim i globalnym.

Czasopismo przyjmuje teksty z zakresu:

  • historii,
  • historii sztuki,
  • architektury i urbanistyki,
  • konserwacja i restauracja zabytków,
  • archeologii,
  • zarządzania dziedzictwem.

Oprócz recenzowanych artykułów naukowych w czasopiśmie są publikowane też polemiki, artykuły recenzyjne i recenzje aktualnych opracowań oraz sprawozdania z ważnych wydarzeń naukowo-kulturalnych związanych z tematyką czasopisma.

Zgodnie z ponad stuletnią tradycją czasopismo zasadniczo publikuje artykuły w języku polskim, ale jest też otwarte na teksty w języku angielskim i innych językach kongresowych. Od 1989 roku każdy z artykułów jest opatrzony streszczeniem w j. angielskim.


Stałe działy czasopisma

Czy dział jest recenzowany?

Wstęp

NIE

Artykuły

TAK

Miscellanea

NIE

Kronika konserwatorska

NIE

Sprawozdania

NIE

Artykuły recenzyjne

NIE

Nekrologi

NIE

Wstęp
Zawiera teksty ze słowem wstępnym do każdego numeru. Są autorstwa zespołu redakcyjnego.

Artykuły
Najważniejszy i najobszerniejszy dział czasopisma, w którym są publikowane artykuły naukowe.

Miscellanea
Zawiera roczne sprawozdania z czynności działających w ramach Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa komitetów i komisji (m.in. Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego, Kopca Tadeusza Kościuszki, Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej). Ponadto znajdują tu miejsce sprawozdania z wydarzeń organizowanych w ramach statutowej działalności Towarzystwa.  

Kronika konserwatorska
Zawiera artykuły dotyczące dokumentacji prac konserwatorskich przeprowadzanych w Krakowie.

Sprawozdania
Zawiera teksty dokumentujące działalność Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz instytucji z nim współpracujących.

Artykuły recenzyjne
Zawiera artykuły recenzyjne ważnych publikacji naukowych, które zostały opublikowane w dyscyplinach czasopisma.

Nekrologi
Zawiera wspomnienia o zmarłych wybitnych przedstawicielach dyscyplin, w ramach których publikuje czasopismo, oraz osobach związanych z Krakowem.


Indeksowanie w bazach danych


Sposób archiwizacji

Kopia bezpieczeństwa treści publikowanych w czasopiśmie jest zapewniona przez wydawcę. Poszczególne numery czasopisma są też przekazywane do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej) oraz Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej prowadzonej przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

W kwestiach dotyczących sposobów tzw. samoarchiwizacji więcej informacji dostępnych w sekcji Prawa autorskie i udostępnianie.


Sposoby finansowania

Czasopismo jest finansowane ze środków własnych Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Pewne przychody są uzyskiwane ze sprzedaży wersji papierowej czasopisma. Nie są pobierane żadne opłaty od autorów. Model biznesowy czasopisma w żaden sposób nie wpływa na proces publikacyjny, jedynym kryterium przyjęcia tekstu do wydania jest jego wartość merytoryczna.