O stronie

Przy tworzeniu strony wykorzystano grafiki, których właścicielem jest redakcja czasopisma.

Autorami tekstów zamieszczonych na stronie jest redakcja czasopisma oraz zespół Wydawnictwa Księgarnia Akademicka.