Zasady etyki publikacji

Redakcja „Rocznika” zobowiązuje się do przestrzegania standardów etyki publikacji zgodnych z zaleceniami Committee on Publication Ethics (COPE). Deklaruje także, że wszystkie nadesłane teksty są poddawane ocenie wyłącznie pod względem ich oryginalności (zapora ghoswritingowa) i wartości merytorycznej.

Poniższe zasady obejmują wszystkich uczestników procesu wydawniczego: redakcję, autorów i recenzentów. Jeśli jakikolwiek artykuł okaże się niezgodny z przyjętymi standardami, zostanie niezwłocznie usunięty, nawet po wykryciu niezgodności po opublikowaniu tekstu. Wszystkie przypadki podejrzeń o plagiat i powtórne publikacje (redundant publications) będą zgłaszane do odpowiednich organów.

 

OBOWIĄZKI REDAKCJI

Kontrola standardów etycznych: redakcja dokłada wszelkich starań, by standardy etyczne publikacji naukowych były przestrzegane i podejmuje wszystkie możliwe środki zapobiegające nadużyciom publikacyjnym.

Zasady fair play: nadesłane teksty są oceniane pod względem merytorycznym i naukowym. Czynniki takie jak: rasa, płeć, orientacja seksualna, przekonania religijne, obywatelstwo lub ideologia polityczna nie wpływają na ocenę zgłoszeń. Na decyzję o skierowaniu tekstu do publikacji nie ma wpływu żadna strona trzecia.

Podejmowanie decyzji związanych z dopuszczeniem do publikacji: redaktor naczelny dysponuje pełną decyzyjnością w kwestii zawartości poszczególnych numerów i odpowiada za podjęcie decyzji, który ze zgłoszonych tekstów może zostać opublikowany. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji podejmowana jest wyłącznie na podstawie jego oryginalności, wartości merytorycznej, jasności przekazu i znaczenia dla dziedziny czasopisma.

Standardy poufności: zespół redakcyjny koniecznie upewnia się, że wszystkie materiały przesłane do czasopisma pozostają poufne podczas procedury recenzyjnej. Żadne informacje o przesłanym tekście nie mogą zostać ujawnione innym osobom niż autorzy, recenzenci, potencjalni recenzenci, inni doradcy redakcyjni i wydawca.

Ujawnienie informacji i konflikt interesów: nieopublikowane materiały, które zostały ujawnione w przesłanym tekście, nie mogą być wykorzystywane przez redakcję do własnych badań bez pisemnej zgody danego autora.

Zachowanie integralności komunikacji naukowej: redakcja zobowiązuje się do kontrolowania naukowej poprawności otrzymywanych tekstów. W związku z tym zastrzega sobie prawo do zamieszczania w razie potrzeby poprawek lub wyjaśnień oraz prowadzenia odpowiedniego dochodzenia w przypadku podejrzenia lub domniemania niewłaściwego prowadzenia badań, w tym popełnienia plagiatu, lub przedstawiania zafałszowanych danych. Redakcja deklaruje gotowość do niezwłocznego opublikowania niezbędnych poprawek, wyjaśnień przeprosin.

Procedura wycofania opublikowanych artykułów: redakcja rozważy wycofanie publikacji w następujących przypadkach:

- jeśli ma wyraźne dowody na to, że ustalenia zawarte w publikacji są niewiarygodne z powodu niewłaściwego postępowania badawczego (np. sfabrykowania danych) albo niezamierzonego błędu (np. w kalkulacji lub eksperymencie);

- jeśli zamieszczone w publikacji ustalenia zostały wcześniej opublikowane w innym miejscu, bez odpowiedniego odsyłacza, zezwolenia lub uzasadnienia (przypadki tzw. redundant publication);

- jeśli publikacja jest plagiatem lub dostrzeżono w niej nieetyczne badania.

Informacja o wycofaniu artykułu powinna zostać zamieszczona w wycofywanym artykule oraz na stronie internetowej z podaniem dokładnego powodu takiej decyzji (zwłaszcza w kontekście odróżnienia niezamierzonego błędu od celowego działania). Wycofane artykuły nie zostaną usunięte z drukowanych wersji czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich status zostanie wyraźnie zaznaczony.

 

OBOWIĄZKI AUTORÓW

Standardy podawania informacji: autorzy opisujący wyniki swoich oryginalnych badań są zobowiązani przedstawić odpowiednie uzasadnienie wykonanych prac i ich znaczenia. Najważniejsze dane zamieszczone w tekście powinny zostać odpowiednio opisane. Sytuacja, w której autor ma świadomość podania nieprawdziwych lub częściowo nieprawdziwych stwierdzeń, a mimo to je zamieszcza, jest niedopuszczalna.

Zasada oryginalności i kwestie plagiatu: autorzy powinni upewnić się, że zgłaszają całkowicie oryginalny tekst, a jeśli wykorzystali istniejące publikacje lub ich fragmenty, mają obowiązek je odpowiednio oznaczyć. Jakiekolwiek przejawy plagiatu lub fałszowania danych są niedopuszczalne.

Publikowanie wielokrotne lub równoległe: autorzy nie powinni publikować tekstu opisującego zasadniczo te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Jednoczesne przesłanie tego samego tekstu do więcej niż jednego czasopisma jest niedopuszczalne i stanowi zachowanie wbrew etyce publikowania naukowego.

Autorstwo zgłaszanego tekstu: za autora tekstu można uznać tylko osoby, które miały znaczący wkład w jego opracowanie. Wszystkie takie osoby powinny zostać wymienione jako współautorzy. W przypadku prac wieloautorskich osoba zgłaszająca tekst powinna upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali uwzględnieni oraz uzyskać od nich akceptację ostatecznej wersji tekstu, która została przedłożona do publikacji.

Uznanie źródeł: autor jest zobowiązany do zaznaczania w odpowiedni sposób cytowanych i parafrazowanych fragmentów pracy innych autorów. W przypadku wykrycia we własnym tekście znaczącego błędu lub niedokładności obowiązkiem autora jest niezwłoczne zgłoszenie tego faktu redakcji czasopisma i odpowiednia współpraca zmierzająca do usunięcia błędu.

 

OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Wkład w decyzje redakcyjne: wykonane recenzje mają za zadanie pomóc redaktorowi naczelnemu w podejmowaniu decyzji redakcyjnych. Z kolei dla autorów powinny być pomocą w podnoszeniu jakości ich tekstów.

Terminowość i kompetencja: osoba wybrana na recenzenta zaświadcza, że ma odpowiednie kompetencje, by ocenić merytorycznie dany artykuł, a także jest w stanie dokonać tego w terminie przewidzianym przez redakcję. W przeciwnym razie powinna niezwłocznie powiadomić zespół redakcyjny i usprawiedliwić się z decyzji o odstąpieniu od recenzowania.

Standardy poufności: wszystkie teksty otrzymane do recenzji należy traktować jako dokumenty poufne. Zabrania się ich pokazywania osobom trzecim, a ich omawianie powinno odbywać się jedynie z zespołem redakcyjnym i osobami upoważnionymi przez redaktora naczelnego.

Standardy obiektywności: recenzje powinny być sporządzane z zachowaniem zasady obiektywności. Recenzenci są zobowiązani do jasnego wyrażania swoich uwag z użyciem odpowiednich argumentów merytorycznych i wystrzegania się krytyki osobistej.

Uznanie źródeł: recenzenci powinni zidentyfikować i wskazać opracowania oraz źródła ważne dla danego tekstu, które nie zostały uwzględnione przez autora. Ponadto w przypadku napotkania znaczącego podobieństwa lub pokrywania się fragmentów tekstu z istniejącymi już publikacjami są zobowiązani do poinformowania o tym redaktora naczelnego.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów: Informacje uzyskane w drodze dokonywania oceny recenzent zobowiązuje się pozostawić w poufności i nie wykorzystywać do osobistych korzyści. Ponadto recenzentami nie mogą zostać osoby pozostające w jakiejkolwiek relacji z autorem danego tekstu lub firmami i instytucjami zaangażowanymi w jego powstanie.