Proces recenzyjny i recenzenci

Procedura recenzyjna „Rocznika Krakowskiego” ma za podstawę zalecenia Zespołu do spraw Etyki w Nauce (zob. Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, Warszawa 2011) oraz wytyczne Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE, zob. też Zasady etyki publikacji).

 1. Nadesłanie artykułu i wydawnictwa źródłowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego objęcie procedurą recenzji.
 2. Nadesłane artykuły i wydawnictwa źródłowe są poddawane wstępnej ocenie formalnej przez członków Redakcji.
 3. Po pozytywnym przejściu oceny wstępnej artykuł jest przesyłany recenzentom zewnętrznym.
 4. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. Redakcja dobiera recenzentów jak najbardziej kompetentnych w danej dziedzinie.
 5. Recenzenci posiadają co najmniej stopień doktora.
 6. Recenzentów powołuje się spoza jednostek, w których afiliowany jest autor danego artykułu.
 7. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności – autorzy nie znają tożsamości recenzentów ani recenzenci autorów (double-blind review).
 8. Recenzja ma formę pisemną, zgodną z formularzem.
 9. Recenzja kończy się wnioskiem co do przyjęcia lub odrzucenia artykułu do druku.
 10. Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.
 11. Autorów zobowiązuje się do uwzględnienia poprawek sugerowanych przez recenzentów w nadesłanych artykułach.
 12. W razie wskazania przez recenzentów szerokiego pola poprawek artykuł może zostać ponownie skierowany do oceny zewnętrznej po ich uwzględnieniu.
 13. Autor ma prawo polemizować z recenzentem w sprawach merytorycznych.
 14. Ostateczną decyzję o skierowaniu tekstu do druku lub jego odrzuceniu podejmuje Redakcja.

Lista recenzentów jest każdego roku aktualizowana na stronie internetowej „Rocznika”.


Recenzenci 2023

Krzysztof Broński
Bartosz Drzewiecki
Marcin Fabiański
Jarosław Jarzewicz
Andrzej Laskowski
Huber Mazur
Łukasz T. Sroka
Michał Wiśniewski
Maciej Zdanek