O czasopiśmie

O czasopiśmie

Archiwum Historii i Filozofii Medycyny jest recenzowanym czasopismem naukowym, które powstało w 1924 r. z inicjatywy Profesora Adama Wrzoska. Przez lata czasopismo zmieniało nazwę, redaktorów naczelnych i szatę graficzną, ciągle jednak pozostając jednym z nielicznych na skalę światową naukowych tytułów specjalistycznych wydawanych cyklicznie w dziedzinie historii i filozofii medycyny. Od samego początku czasopismo stało się najważniejszym polskim periodykiem naukowym publikującym prace o tej tematyce.
Periodyk Jest organem Towarzystwa Historii Filozofii i Medycyny i obecnie wydawane jest jako rocznik przez Wydawnictwo Księgarnia Akademicka z Krakowa.


Tematyka czasopisma i rodzaj przyjmowanych tekstów

Czasopismo przyjmuje opracowania z zakresu historii i filozofii medycyny w postaci:

 • artykułów oryginalnych,
 • prac poglądowych,
 • prac kazuistycznych,
 • sprawozdań ze zjazdów i konferencji,
 • artykułów recenzyjnych oraz recenzji książek.

Objętość tekstów nie powinna przekraczać 30 stron znormalizowanych, czyli około jednego arkusza wydawniczego tekstu.


Indeksacja w bazach naukowych

 • ERIH PLUS
 • Scopus (w latach 1985-1989 oraz 1991-2006)
 • Lista czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki 2024 – 20 punktów
 • Index Copernicus Journal Master List (ICV 2022 – 77.92)
 • Central European Journal of Social Sciences and Humanities
 • Google Scholar
 • Crossref
 • Polska Bibliografia Lekarska
 • Polska Bibliografia Naukowa
 • Most Wiedzy
 • Arianta
 • WorldCat


Sposób archiwizacji

Kopia bezpieczeństwa treści publikowanych w czasopiśmie jest zapewniona przez wydawcę. Artykuły opublikowane w czasopismach są także przekazywane do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie. Mogą być również deponowane w uniwersyteckich repozytoriach instytucjonalnych, o ile została zawarta umowa porozumienia z wydawcą.

W kwestiach dotyczących sposobów tzw. samoarchiwizacji więcej informacji dostępnych w sekcji Prawa autorskie i udostępnianie.


Sposoby finansowania i polityka dotycząca reklam

Czasopismo jest finansowane częściowo ze środków pochodzących z opłat publikacyjnych pobieranych od autorów, a częściowo z funduszy pozyskanych przez Polskie Towarzystwo Historii i Filozofii Medycyny. Niewielkie przychody są uzyskiwane ze sprzedaży wersji papierowej czasopisma. Cena jednego numeru to 100 PLN.
Redakcja nie przewiduje umieszczania żadnych reklam na łamach czasopisma i stronie internetowej.