Proces recenzyjny i recenzenci

1. Decyzja o publikacji poszczególnych tekstów jest podejmowana ze względu na cele i założenia programowe czasopisma oraz tematykę tekstu i jego przydatność dla nauki i praktyki, oryginalność, a także zastosowane metody badawcze, dobór źródeł oraz komunikatywność przekazu.

2. W piśmie przewodnim przysyłanym podczas zgłaszania tekstu należy zamieścić oświadczenie, że nadesłana praca nie była dotąd nigdzie publikowana ani też nie została złożona do druku w innym czasopiśmie.

3. Podstawą zakwalifikowania artykułu do publikacji są dwie pozytywne recenzje specjalistów z zakresu, którego dotyczy artykuł, niezwiązanych z ośrodkiem, w którym pracuje autor artykułu. W przypadku zasadniczo sprzecznych ocen redakcja zastrzega sobie prawo powołania trzeciego recenzenta, którego opinia będzie rozstrzygająca. W postępowaniu recenzenckim zachowywana jest zasada anonimowości autora i recenzenta (double-blind review). Lista recenzentów współpracujących z czasopismem w danym roku jest zamieszczana na stronie internetowej czasopisma, bez wskazywania konkretnych publikacji, które były recenzowane przez poszczególnych recenzentów.

4. Autor jest powiadamiany przez redakcję o wyniku postępowania recenzenckiego i otrzymuje kopie recenzji. Autor może zostać poproszony o wprowadzenie zasugerowanych przez recenzenta zmian, aby artykuł mógł być przyjęty do dalszego procedowania.

5. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian dotyczących niezbędnych poprawek i skrótów bez uzgodnienia z autorem.


Recenzenci numeru 85 (2022)

Javier Ascaso (Szpital Kliniczny Uniwersytetu Lozano Blesa i Uniwersytet w Saragossie, Hiszpania)
Andrzej Grzybowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
Halina Lichocka (Polska Akademia Nauk, Warszawa)
Agnieszka Polak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Jarosław Sak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Włodzimierz Witczak (Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia, Poznań)