"Świat ode mnie zawsze rzeczy nadzwyczajnych wymagał, a ponadto niesłusznie"

O. Sadok Wincenty Barącz OP (1814-1892) w świetle źródeł

Authors

  • Marek Miławicki Op Kraków — US troń

Keywords:

Sadok Barącz, Polish‑Armenians, Dominican friars, Polish historiography in the 19th c.

Abstract

”The world has always demanded from me extraordinary things, which was needless”. Father Sadok Wincenty Barącz (1814–1892) shown in light of historical sources

Sadok Wincenty Barącz, known in Polish historiography as the historian of the Order of Preachers and the Armenians in Poland, was himself a descendant of Polish‑Armenians. Although he was brought up in the Armenian Catholic rite, he decided to follow the Roman Catholic priest and became a Dominican friar. His activity took place in the second half of the 19th century in various monasteries all over Galicia. Search for historical sources concerning his biography and historical work is a very difficult task, as they are scattered throughout archives and libraries in Poland and Ukraine. The author of this article made an attempt to determine their state of presentation. During the examination of Barącz’s legacy he was able to find many of his works in manuscript form, including previously unknown texts, the enormous correspondence (mostly letters received by Barącz) and the autobiography.

Author Biography

Marek Miławicki Op, Kraków — US troń

Absolwent Kolegium Filozoficzno‑Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie oraz Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), doktorant tamże; dominikanin. Zajmuje się problematyką własności ziemskiej dominikanów w II Rzeczypospolitej, ich działalnością na wschodnich rubieżach dawnej Polski (dzisiejsza Ukraina, Białoruś i Litwa), szczególnie w okresie zaborów, a ponadto misjami polskich dominikanów w Chinach.

References

Acta Capitulorum Provinciae Russiae ab anno 1774 ad a 1825, Provinciae Galiciae Occidentali anno 1804, Provinciae Galiciae Orientalis (Galiciae et Lodomeriae) ab anno 1780 ad a. 1916, elaboravit R. F. Madura, Kraków [po 1973].

„Analecta Sacri Ordinis Praedicatorum” 3, 1895, 2.

Banaszak M., Barącz Sadok Wincenty Fereriusz (1814–1892), dominikanin, historyk Kościoła, w: Słownik polskich teologów katolickich, red. H. E. Wyczawski, 1, Warszawa 1981, s. 102–104.

Barącz S., Archiwum WW. OO. Dominikanów w Jarosławiu, Lwów 1884.

Barącz S., Dzieje klasztoru WW. OO. Dominikanów w Podkamieniu, Tarnopol 1870.

Barącz S., Kościół w Otyni, „Przegląd Archeologiczny” 4, 1888, s. 146–156.

Barącz S., Pamiątki miasta Stanisławowa, Lwów 1858.

Barącz S., Pamiątki miasta Żółkwi, Lwów 1852.

Barącz S., Pamiętnik dziejów polskich. Z aktów urzędowych lwowskich i z rękopismów, Lwów 1855.

Barącz S., Pamiętnik szlachetnego Ledochowskich domu, Lwów 1879.

Barącz S., Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869.

Barącz S., Wolne miasto handlowe Brody, Lwów, 1865.

Barącz S., Żywoty sławnych Ormian w Polszcze, Lwów 1856.

Bartoszewicz K., Korespondencja J. I. Kraszewskiego, „Przegląd Literacki”, 3, 1898.

Bielański S., Ormianie polscy w historiografii polskiej XIX i XX wieku, w: Aktywność społeczno‑kulturalna Kościołów i grup wyznaniowych w Polsce XIX i XX wieku, red. M. Meducka, R. Renz, Kielce 2005.

Brzozecki S., Historiografia dominikańska w czasach nowożytnych (XVII–XIX w.), w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, 6, red. J. Walkusz, Lublin 2007.

Brückner A., Dzieje kultury polskiej, 4, Dzieje Polski rozbiorowej 1795 (1772)–1914, do druku przygot. S. Kot, J. Hulewicz, Kraków 1946 (reprint: Warszawa 1991).

Catalogus Patrum et Fratrum S. Ord. Praedicatorum Provinciae S. Hyacinthi in Regnis Galiciae et Lodomeriae pro anno..., Leopoli 1861, 1864–1867, 1873.

Catalogus Universi Venerabilis Cleri Saecularis et Regularis Archidioeceseos Leopolitanae, ritus latini..., Leopoli 1868, 1873, 1892.

Chamiec K., Barącz Sadok, w: Podręczna encyklopedia kościelna, 3–4, oprac. S. Gall, Warszawa–Kraków 1904, s. 100.

Charewiczowa Ł., Historiografia i miłośnictwo Lwowa, Lwów 1938.

Chowaniec C., Ormianie w Stanisławowie w XVII i XVIII wieku, Stanisławów 1928.

[Chawluk М.] Havlûk M., Otinіâ. Іstoričnі narisi, Kolomiâ 1998.

Chrząszczewski J., Dzieje parafii i kościoła ormiańskiego p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Stanisławowie (obecnie Iwano‑Frankiwsk, Ukraina), „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” 7, 1996, s. 3–23.

[Daszkewycz J. R.] Daškevič Â. R., Armânskie kolonii na Ukraine v istočnikah i literature XV–XIX vekov, Erevan 1962, s. 118–130.

[Daszkewycz J. R.] Daškevič Â. R., Armânskij učenyj Sadok Baronč kak sobiratelʹ ukrainskogo folʹklora, „Պատմա բանասիրական հանդես” [„Istoriko‑filologičeskij žurnal”] 1, 1965, s. 296–300.

[Daszkewycz J. R.] Daškevič Â. R., Postatі. Narisi pro dіâčіv іstorії, polіtiki, kulʹturi, Lʹvіv 2007.

[Daszkewycz J. R.] Daškevič Â. R., Sadok Baronč âk іstorik‑kraєznavecʹ, „Galicʹka brama” 5–6,1995, s. 6, 16.

[Daszkewycz J. R.] Daškevič Â. R., Vіrmensʹkij іstorik S. Baronč âk doslіdnik minulogo Ukraїni. (Do 150-rіččâ z dnâ narodžennâ), „Ukraїnsʹkij istoričnij žurnal”, 2, 1964, s. 121–122.

Dąbrowski T., Historya gimnazyum w Stanisławowie, w: Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum w Stanisławowie za rok szkolny 1878, Lwów 1878, s. 1–48.

Długosz T., Rzut oka na dzieje lwowskiego Wydziału Teologicznego, w: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1933, Lwów 1934.

Dokumenty Kościoła rzymskokatolickiego archidiecezji lwowskiej w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy we Lwowie. Inwentarze, oprac. J. Wołczański, Kraków 2007.

[Dubiecki M.] M. D., Barącz Sadok, w: Wielka encyklopedia ilustrowana, 5, Warszawa 1891, s. 925–926.

Dybiec J., Uniwersytet Lwowski pod zaborem austriackim, w: Universitati Leopoliensi trecentesimus quinquagesimus anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam, Kraków 2011.

Dziwik K., Działalność naukowa i kolekcjonerska Stanisława Filipa Krzyżanowskiego (1841–1881), „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 14, 1968, s. 65–92.

Encyclopedia of Ukraine, 1, ed. V. Kubijovyč, Toronto–Buffalo–London 1984.

Encyklopedia kościelna podług teologicznej Encyklopedii Watzera i Waltego, wyd. M. Nowodworski, 2, Warszawa 1873.

Encyklopedia powszechna (S. Orgelbranda), 2, Warszawa 1860.

Encyklopedia powszechna Ultima Thule, red. S. F. Michalski, 1, Warszawa 1927.

[Encykłopedija] Enciklopedіâ Іstorії Ukraїni, 1, Kiїv 2003.

[Encykłopedija] Enciklopedіâ Ukraїnoznavstva, 1, Kiїv 1993.

Fastnacht A., Matwiejów M., Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, w: Zbiory rękopisów w bibliotekach i muzeach w Polsce, oprac. D. Kamolowa przy współudziale T. Sieniateckiej, Warszawa 2003.

Fras Z., Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848–1873, Wrocław 1997.

Gawroński W., Erazm Barącz — górnik i kolekcjoner dzieł sztuki, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” 60/61, 2010.

Gabryel K., Zachariasiewicz Franciszek Ksawery, w: Słownik polskich teologów katolickich, red. H. E. Wyczawski, 4, Warszawa 1983, s. 496–498.

„Gazeta Warszawska” 119, 1892.

Głembicka H., Ormianie w życiu kulturalnym i artystycznym Galicji, „Przegląd Wschodni” 3, 1994, 3.

Hambarcumian R., Czas i etapy osiedlania się Ormian na Rusi Kijowskiej i w Polsce według Sadoka Barącza, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 2, 1994, s. 1–10.

Hambarcumian R., Ormianie w handlu i ekonomii Rzeczypospolitej w pracach Sadoka Barącza, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 9, 1996, s. 9–19.

Hambarcumian R., Początek powstania kolonii ormiańskich w Polsce według Sadoka Barącza, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego”, 3, 1994, s. 1–25.

[Hambarcumian R. A.] Ambarcumân R. A., S. Baronč — іstorik kulʹturi zahіdno‑ukraїnsʹkih zemelʹ, „Ukraїnsʹkij Іstoričnij Žurnal” 10, 1987, 92–95.

[Hambardzumian R.], Ṛ. Hampartsumyan Satog Paronchʿě lehahayotsʿ badmutʿean usumnasirogh [Sadok Barącz — badacz dziejów Ormian polskich], Erevan [Erywań] 1998.

Hanusz J., O nazwiskach Ormian polskich, „Muzeum” 2, 1886, 10, s. 565–573.

Informator o polonikach w zbiorach rękopiśmiennych Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, 1, Zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zinwentaryzowane przed 1945 r., oprac. M. Matwijów, E. Ostromęcka, Wrocław 2010.

Indeks korespondencji Józefa Ignacego Kraszewskiego przechowywanej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej, zestawił A. Bar, Kraków–Warszawa 1929.

Jeżowski L., O Ormianach i liturgii ormiańskiej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 12, 1959, 5.

[Jackewycz E. A.] Âckevič E. A., Armâne v Galicii v HIH veke, „Istoriko‑filologičeskij žurnal”, 3, 1960.

Katalog wystawy historycznej miasta Stanisławowa, Stanisławów 1928.

[Kiś J. P.] Kіsʹ Â. P., Do іstorії rozvitku dopomіžnih іstoričnih disciplіn u Lʹvіvsʹkomu unіversitetі, „Naukovo‑іnformacіjnij Bûletinʹ Arhіvnogo Upravlіnnâ URSR” 1, 1963, s. 37–40.

Kłoczowski J., Barącz Wincenty Fereriusz OP, imię zakonne Sadok, w: Encyklopedia katolicka, 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 13.

Kłoczowski J., Zakon Braci Kaznodziejów w Polsce 1222–1972, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222–1972, 1, red. J. Kłoczowski, Warszawa 1975.

Knot A., Aleksander Borkowski i niedoszła odbitka „Parafiańszczyzny”, „Roczniki Biblioteczne” 3–4, 1960.

Knot A., Barącz Sadok Wincenty Fereriusz, w: Polski słownik biograficzny, I, Kraków 1935, s. 290–292.

[Kopyciński A.], Z wycieczki do Podkamienia, „Pogoń” 4, 1884, 19 Korespondencja Karola Szajnochy, wyd. H. Barycz, Wrocław 1959, 2.

Korzon K., Wojciech Kętrzyński 1838–1918. Zarys biograficzny, Wrocław 1993.

Kramarz H., Rozwój ilościowy gimnazjów w Galicji od I rozbioru do końca czasów autonomicznych, w: Galicja i jej dziedzictwo, t. 20: Historia wychowania, misja i edukacja, red. K. Szmyd, J. Dybiec, Rzeszów 2008, s. 75–93.

Krętosz J., Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772–1815), Katowice 1996.

Krótka autobiografia X. Sadoka Barącza, „Przegląd Kościelny” 15, 1893, nr 1, s. 69–73.

[Krypiakewycz J. P.] Krip’âkevič I. P., Sadok Baronč — istorik armân byvšej Galicii, w: Istoričeskie svâzi i družba ukrainskogo i armânskogo narodov, Erevan 1961, s. 38–47.

Księga pamiątkowa I Gimnazjum Państwowego w Stanisławowie wydana z okazji Uroczystości jubileuszowych i Zjazdu byłych uczniów w dniach 21-go i 22-go września 1928 roku, red. J. Zieliński, Stanisławów 1929.

Kumor B., Obsada Metropolii Lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1772–1918, „Analecta Cracoviensia” 9, 1977.

Lechicki Cz., Duchowieństwo ormiańskie b. Galicji w latach 1874 i 1892, „Posłaniec św. Grzegorza” 2, 1928, nr 8–9, s. 10–11.

Lechicki Cz., Kościół ormiański w Polsce, Lwów 1928.

Lewandowska‑Jaraczewska I., Zakład Narodowy im. Ossolińskich za dyrektury Adama Kłodzińskiego 1839–1849, Wrocław 1980.

Listy z ziemi naszej. Korespondencja Wincentego Pola z lat 1826–1872, wyd. Z. Sudolski, Warszawa 2004.

Łukaszewicz L., Rys dziejów piśmiennictwa polskiego, Poznań 1860.

[Magdysz І.] Maґdiš I., Іntelektualʹnij putіvnik polʹsʹkim usesvіtom Galičini, „Nezaležnij kulʹturologіčnij časopis” 19, 2008, 52.

[Marmon W.] W. M, Barącz Wincenty Fereriusz, w: Słownik biograficzny historii Polski, 1, red. J. Chodera, F. Kiryk, Wrocław–Kraków 2005, s. 48–49.

[Medwedyk P.] Medvedik P., Baronč Sadok, w: Ternopіlʹsʹkij enciklopedičnij slovnik, 1, Ternopіlʹ 2004.

Miławicki M., Klasztory dominikanów w Archidiecezji Lwowskiej w latach 1918–1939 w świetle własnych kronik, w: Іstorіâ relіgіj v Ukraїnі. Naukovij ŝorіčnik 2007 rіk, 1, Lʹvіv 2006, s. 609–621.

Miławicki M., Stan i perspektywy badań nad dziejami męskich wspólnot zakonnych Kościoła rzymskokatolickiego w Galicji w latach 1772–1918, w: Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań, 2, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2011, s. 147–194.

Miławicki M., Studia zakonne w dominikańskim klasztorze Bożego Ciała we Lwowie. Przyczynek do dziejów kultury duchowieństwa lwowskiego, w: Lʹvіv (1256–2006): Cerkva і suspіlʹstvo. Stattі i materіali, Lʹvіv 2006, s. 39–50.

Miławicki M., Wydarzenia roku 1918 widziane zza klasztornego muru. Kroniki klasztorów dominikańskich jako źródło do badań wydarzeń wojennych, w: Rok 1918 w Europie Środkowo‑Wschodniej, red. D. Grynberg, J. Snopko, G. Zackiewicz, Białystok 2010, s. 642–659.

Możdżeń S., Szkolnictwo średnie w Galicji do 1848 roku w austriackim systemie szkolnym, „Prace Pedagogiczne” 14, 1979, s. 129–158.

Nieczuja‑Ostrowski P., Ormianie w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość, Toruń 2011.

Obertyński Z., Kościół ormiański w zaborze austriackim, w: B. Kumor, Z. Obertyński, red., Historia Kościoła w Polsce, 2, cz. 1, Poznań–Warszawa 1979, s. 651–657.

[Onyszczuk J.] Oniŝuk Â., Pіdkamіnsʹkij monastir, „Brіdŝina” 2, 1993, s. 14–21.

[Osobysti] Osobistі arhіvnі fondi Vіddіlu Rukopisіv. Anotovanij pokažčik, ukl. P. Bab’âk, O. Dzʹoban, Є. Dombravsʹka, M. Tregub, Lʹvіv 1995.

Pawłowiczowa M., „Księga Pamiątkowa I-go Państwowego Gimnazjum w Stanisławowie” z 1929 roku jako druk zabytkowy oraz dokument, w: W kręgu książki, biblioteki i informacji naukowej. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Żmigrodzkiemu, red. K. Heska‑Kwaśniewicz, współpr. D. Pietruch‑Reizes, Katowice 2004, s. 262–274.

Petrowicz G., La chiesa armena in Polonia e nei paesi limitrofi, 3, 1686–1954, Roma 1988.

Piątkowski L., Ormianie w historiografii polskiej, w: Studia z dziejów kontaktów polsko‑ormiańskich, red. M. Zakrzewska‑Dubasowa, Lublin 1993.

Piech S., Formacja duchowieństwa galicyjskiego, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Walkusz, Lublin 2012, s. 87–96.

Piech S., Rola szkolnictwa teologicznego w życiu kulturalno‑społecznym Galicji, w: Galicja i jej dziedzictwo, 20, s. 225–240.

Piech S., Wychować dla Kościoła i państwa. Formacja elity duchowieństwa galicyjskiego w Wiedniu 1775–1918, Kraków 2009.

[Polek W.] Polєk V., Lіteraturno‑mistecʹka і naukova Іvano‑Frankіvŝina, „Arhіvi Ukraїni”, 4 (1969), s. 105–112.

Polska encyklopedia szlachecka, 4, Wykaz polskich rodzin szlacheckich, oprac. S. J. Starykoń‑Kasprzycki, M. Dmowski, 1, Warszawa 1936 [reprint: Warszawa 1994].

Preissner A., Spuścizna rękopiśmienna po Walerym Wielogłowskim. Materiały do katalogu rękopisów Biblioteki PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 2, 1956 [druk: 1959].

Rogalski L., Historia literatury polskiej, 2, Warszawa 1871.

Ryszard A., Ksiądz Sadok Barącz, „Wiadomości Numizmatyczno‑Archeologiczne” 4, 1892, 1–2, kol. 315–316.

Schematismus Patrum et Fratrum nec non Monialium S. Ordinis Praedicatorum provinciae S. Hyacinthi in regno Galiciae austriacae et M. D. Cracoviensi pro anno..., Leopoli 1874–1891.

Schematismus Provinciae S. Hyacinthi Ordinis Patrum et Fratrum Praedicatorum in Regnis Galiciae et Lodomeriae existentium..., Leopoli 1839–1850, 1852–1854.

Schnaydrowa B., Ofiarodawcy Akademii Umiejętności 1873–1919. Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 26, 1981.

Schnaydrowa B., Ofiarodawcy Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Z badań nad proweniencją zbiorów Biblioteki PAN w Krakowie, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 21, 1975.

Siejkowski M., Dni Roczne Świętych, Błogosławionych, Wielebnych i Pobożnych Sług Bożych, Zakonu Kaznodziejskiego S. Ojca Dominika z diariusza x[iędza] Markiezego, Bzowiusza i innych ksiąg, z odpustami, przywilejami, łaskami od Maryi Panny świadczonemi, także z opisaniem kościołów i klasztorów Prowincji Polskiej [...], Kraków 1743.

Siwek J., Encyklopedia nazwisk i przydomków szlacheckich, Warszawa [b.r.w.].

Słownik elit dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej, 1, oprac. W. Piotrowski, Łódź 2010.

[Smirnow J.] Smіrnov Û., Baronč Sadok Vіncenti Fererіuš, w: Enciklopedіâ Lʹvova, 1, red. A. Kozicʹkij, І. Pіdkova, Lʹvіv 2007, s. 183–184.

Smirnow J., Postać Sadoka Barącza w świetle mało znanych materiałów archiwalnych, „Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego” 38/39, 2004, s. 3–14.

Spież J. A., Dominikanie w Polsce, w: Dominikanie. Szkice z dziejów zakonu, red. M. A. Babraj, Poznań 1986.

Spież J. A., Kasaty klasztorów dawnej prowincji ruskiej dominikanów w oczach ich świadka ojca Wawrzyńca Kałuskiego OP (w druku).

Staszel J., Związki Włodzimierza Stanisława Broel‑Platera z Towarzystwem Naukowym Krakowskim, „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 34, 1989.

Stopka K., Nauki historyczne na Uniwersytecie Lwowskim, w: Universitati Leopoliensi trecentesimus quinquagesimus anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam, Kraków 2011, s. 225–266.

Stopka K., Ormianie polscy w Galicji przed czasami arcybiskupa Teodorowicza: dyskusja na temat tożsamości, w: III Dni Kultury Ormiańskiej w Gliwicach. Materiały informacyjne, Gliwice 2008.

Stopka K., Ormianie w Polsce dawnej i dzisiejszej, Kraków 2000.

Stulecie Gazety Lwowskiej 1811–1911, 3, cz. 1–3, ułożyli W. Staniszewski, F. Krček, Lwów 1913, 1914.

Szocki J., Księgozbiór Wiktora Baworowskiego — lwowskiego kolekcjonera i fundatora biblioteki, [w:] Lwów — miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów miasta, t. 2, red. K. Karolczak, Kraków 1998.

[Szust R.] Шуст Р. , Numіzmatična nauka u Lʹvіvsʹkomu Unіversitetі (kіnecʹ XVIII – seredina XX st.), w: Lʹvіv: mіsto, suspіlʹstvo, kulʹtura, 3, Specіalʹnij vipusk Vіsnika Lʹvіvsʹkogo unіversitetu. Serіâ іstorična, Lʹvіv 1999, s. 249–257.

Śp. ks. Sadok Barącz, „Gazeta Warszawska” nr 119 z 4 V 1892, s. 3.

Śp. Sadok Barącz, „Ateneum” 17, 1892, t. 66, s. 399–400.

Theodorowicz L., Ks. Sadok Barącz, „Posłaniec św. Grzegorza” 1, 1927, 7, s. 5–6; 2, 1928, 8–9, s. 13–16.

Walz A., Compendium historiae Ordinis Praedicatorum, Romae 1930.

[Wasiuta I.] Vasûta I., Cmuh M., Otinіâ, w: Іstorіâ mіst і sіl Ukraїnsʹkoї RSR v 26 tomah, 9, Іvano‑Frankіvsʹka oblastʹ, red. O. Černov, Kiїv 1971, s. 312–321.

Wielka ilustrowana encyklopedia powszechna, Kraków 1929.

Wójcik‑Keuprulian B., Z dziejów Ormian w Polsce, „Posłaniec św. Grzegorza” 5, 1931, 53–54.

Wielka encyklopedia PWN, red. nacz. J. Wojnowski, 3, Warszawa 2001.

Wnęk K., Dzieje klimatu Galicji w latach 1848–1913, Kraków 1999.

Wołczański J., Nauczanie historii Kościoła na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie do roku 1939, w: Kościół w Polsce. Dzieje i kultura, red. J. Walkusz, Lublin 2006, s. 91–93.

Wołczański J., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Lwowskiego z latach 1661–1939, w: Universitati Leopoliensi trecentesimus quinquagesimus anniversarium suae fundationis celebranti in memoriam, Kraków 2011, s. 77–143.

Wójcik‑Keuprulian B., Ormianie polscy, Lwów 1933.

Zakrzewska‑Dubasowa M., Ormianie zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem, Lublin 1956.

Zaleski T., Słownik biograficzny księży ormiańskokatolickich i księży rzymskokatolickich pochodzenia ormiańskiego w Polsce w latach 1700–2000, Kraków 2001.

Załęski S., OO. Jezuici w Stanisławowie. Nowy Sącz 1896.

Zieliński J, Archiwum gimnazjalne, w: Sprawozdanie Dyrekcji I. Gimnazjum Państwowego im. M. Romanowskiego w Stanisławowie za rok szkolny 1928/1929, Stanisławów 1929.

Zieliński J., Materiały do bibliografii historii miasta Stanisławowa, Stanisławów 1939.

Zieliński J., Z dziejów parafii ormiańskiej w Stanisławowie, „Posłaniec św. Grzegorza” 6, 1932, 64–66, s. 157–167. Żukiewicz K. M., Dzieje cudownego obrazu Maryi w kościele oo. Dominikanów w Podkamieniu, Kraków 1907.

Downloads

Published

2013-02-12

How to Cite

Miławicki Op, M. (2013). "Świat ode mnie zawsze rzeczy nadzwyczajnych wymagał, a ponadto niesłusznie": O. Sadok Wincenty Barącz OP (1814-1892) w świetle źródeł. Lehahayer, 2, 153–198. Retrieved from https://journals.akademicka.pl/lehahayer/article/view/2445

Issue

Section

Articles