Lwowscy zastawnicy w niewoli tureckiej, 1672-1679

Authors

  • Monika Agopsowicz Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.02

Keywords:

Lwów Armenians, Lwów, Kamieniec Podolski, Polish-Ottoman War of 1672, war hostages

Abstract

LVIV HOSTAGES IN OTTOMAN CAPTIVITY, 1672-1679

After capturing Kamieniec Podolski [Kamianets-Podilskyi] in late August 1672, Ottoman army moved towards Lwów [Lviv] and started its siege in September. The condition for withdrawing from the siege was a ransom of eighty thousandtalers. Only five thousand was collected, and the missing amount was compensated by agreeing to hand over eleven hostages, including two Armenians. Later efforts resulted in the release of the Armenian hostages in 1676, while the remaining ones were released only in 1679. The author attempts to organize the topic of Lwów hostages, frequently mentioned in source materials but scattered and containing many contradictions, especially regarding their names and fate.

Author Biography

Monika Agopsowicz, Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce

Badaczka dziejów Ormian polskich, autorka i redaktorka publikacji i wystaw z tej dziedziny; uczestniczka projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki pod tytułem „Pomniki dziejowe Ormian polskich”; członkini Rady Fundacji Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich w Warszawie (gdzie prowadzi projekty archiwalne i muzealne) oraz Rady Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce.

References

Acta historica res gestas Poloniae illustrantia: ab anno 1507 usque ad annum 1795, 1/2, Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego, red. F. Kulczycki, Kraków 1881

Album civium Leopoliensium. Rejestry przyjęć do prawa miejskiego we Lwowie 1388-1783, wyd. A. Janeczek, 1-2, Poznań–Warszawa 2005

Archiwum nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim, 1, Metryka nacji polskiej w Uniwersytecie Padewskim (1592-1745), wyd. H. Barycz, indeks osób oprac. K. Targosz, Wrocław 1971

Barącz S., Pamiętnik dziejów polskich. Z aktów urzędowych lwowskich i z rękopismów, Lwów 1855

Grabowski A., Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski. Diaryusze, Relacye, Pamiętniki it. p., służyć mogące do objaśnienia dziejów krajowych, tudzież listy historyczne do panowania królów Jana Kazimierza i Michała Korybuta oraz listy Jana Sobieskiego, marszałka i hetmana wielkiego koronnego z rękopismów zebrane, 1-2, Kraków 1845

Józefowicz J. T., Kronika miasta Lwowa od r. 1634 do 1690, obejmująca w ogólności dzieje dawnej Rusi Czerwonej a zwłaszcza historyą arcybiskupstwa lwowskiego w tejże epoce, wyd. M. Piwocki, Lwów 1854

Józefowicz J. T., Lwów utrapiony in anno 1704 albo dyjariusz wziętego Lwowa przez króla szwedzkiego Karola XII die 6 mensis Septembris anno 1704, wyd. P. Borek, Kraków 2003, Biblioteka tradycji literackich, 20

Materiały źródłowe do dziejów Żydów w księgach grodzkich lubelskich z doby panowania Władysława IV i Jana Kazimierza Wazów 1633-1669, wyd. H. Gmiterek, Lublin 2006

Metryka katedry ormiańskiej we Lwowie za lata 1635-1732, wyd. K. Stopka (część kipczacka), M. Ł. Majewski (część polska i łacińska), Kraków 2020, Pomniki Dziejowe Ormian Polskich, 3

Poseł w drodze. Stosunki turecko-polskie od czasów osmańskich do dnia dzisiejszego / Yoldaki elçi: Osmanlı’dan günümüze Türk-Leh ilişkileri, wyd. N. Yekeler et al., Stambuł 2014

Radzimiński Z. L., Materyały do historyi oblężenia i obrony Lwowa w 1672 r. z dodaniem kilku szczegółów odnoszących się do życia i spraw domowych Jana Eliasza z Łąki Łąckiego, chorążego ziem pruskich, generał majora wojsk JKM. cudzoziemskich, ówczesnego komendanta Lwowa. Zebrane w jubileuszowym roku Sobieskiego, Kraków 1884

Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782, wydanego, 4-5, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1860

Zimorowicz J. B., Pisma do dziejów Lwowa odnoszące się, wyd. K. Heck, Lwów 1899

Źródła do poselstwa Jana Gnińskiego wojewody chełmińskiego do Turcyi w latach 1677-1678, wyd. F. Pułaski, Warszawa 1907

Opracowania

Agopsowicz M., Ormianie kamienieccy w ostatniej ćwierci XVII wieku – próba rekonstrukcji spisu imiennego, „Lehahayer”, 6, 2019, s. 5-69, https://doi.org/10.12797/LH.06.2019.06.01

Agopsowicz M., Ormianie kamienieccy w ostatniej ćwierci XVII wieku. Uzupełnienie spisu imiennego na podstawie kolejnych źródeł, „Lehahayer”, 8, 2021, s. 43-104, https://doi.org/10.12797/LH.08.2021.08.02

Barącz S., Żywoty sławnych Ormian w Polsce, Lwów 1856

B[rocki] E., Szlachetny czyn Lwowianów, „Pamiętnik Galicyjski. Pismo poświęcone historii, literaturze i przemysłowi krajowemu”, 2, 1821, 6, s. 206-210

Chomyn I., Portrety osobistości polskich i z Polską związanych w Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki imienia B. G. Woźnickiego. Katalog zbiorów / Портрети польських та з Польщею пов’язаних осіб у Львівській національній галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького. Kаталог збірки, red. J. T. Petrus, 1, Kraków 2022

Ihnatowicz I., Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, 1, Warszawa 1967

Kołodziejczyk D., Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet kamieniecki 1672-1699, Warszawa 1994

Kopczyński J., Struktura i finanse gminy ormiańskiej we Lwowie w świetle rękopisu „Dzieje Ormian lwowskich od r. 1649 – aż do r. 1713” (Ossolineum nr 1646/II), „Lehahayer”, 4, 2017, s. 5-69, https://doi.org/10.12797/LH.04.2017.04.01

Łoziński J., Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Lwów 1890

Rolle J. A., Zakładnicy lwowscy, w: Opowiadania historyczne, 7, Lwów 1891, s. 173-210

Rolle J. A., Zakładnicy lwowscy w r. 1672, Warszawa 1913

Święcki T., Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski, 1, wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1858

Woliński J., Materjały do rokowań polsko-tureckich r. 1676, „Przegląd Historyczny” 29, 1930-1931, 2, s. 382-413

Woliński J., Z dziejów wojen polsko-tureckich, Warszawa 1983

Winnyczenko O., Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku. Katalog, Warszawa 2017, Katalogi testamentów mieszkańców miast z terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 roku, 4 Zubrzycki D., Kronika miasta Lwowa, Lwów 1844

Published

2023-12-19

How to Cite

Agopsowicz, M. (2023). Lwowscy zastawnicy w niewoli tureckiej, 1672-1679. Lehahayer, 10, 57–76. https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.02

Issue

Section

Articles