Z Isfahanu do Warszawy

Pośmiertne inwentarze mienia po Salomonie Syrim (Zgórskim), pośle króla Jana III Sobieskiego do Persji

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.04

Keywords:

Salomon Syri (Zgórski), Jan III Sobieski, Phillippe Avril, Persia, Polish-Persian relations, diplomacy, inventories

Abstract

FROM ISFAHAN TO WARSAW: POSTHUMOUS INVENTORIES OF SALOMON SYRI (ZGÓRSKI), ENVOY OF JAN III SOBIESKI TO PERSIA

The embassy of Salomon Syri (Zgórski), an Armenian in the service of Polish King Jan III Sobieski, to Persian Shah Suleiman I, undertaken in 1688-1690, was related to efforts to include Persia in the anti-Ottoman alliance. It was also connected with the Jesuit mission in the 1680s, aiming to reach China via Siberia. However, Syri was killed in Isfahan during the mission and was buried in the Jesuit church there. After the diplomat’s death, Poles residing in the capital of Persia compiled an inventory of his belongings, packed them into several crates, and sent them to Poland through Moscow. The University of Warsaw Library holds four handwritten inventories of Syri’s property, prepared in Moscow by the Polish resident Jerzy Dominik Dowmont. He sent to his king the belongings of the envoy in several parts. The inventories of Syri’s property, published in the article, constitute important and unique sources for the history of both Polish diplomacy and Polish material culture.

Author Biography

Ryszard Skowron, University of Silesia, Poland

Historyk, profesor nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej XVI-XVIII wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz wykładowca w Krakowskiej Akademii im. Frycza Modrzewskiego; autor prac z zakresu historii Hiszpanii od XVI do XVII wieku, jej relacji z Polską, historii dyplomacji europejskiej od XVI do XVIII wieku, dziejów ceremoniału dworskiego i królewskiego oraz historii Wawelu.

References

Źródła drukowane

A Chronicle of the Carmelites in Persia and the Papal Mission of the XVIIth and XVIIIth Centuries, 2, London 1939

Avril P., Voyage en divers états d’Europe et d’Asie. Entrepris pour découvrir un nouveau chemin à la Chine, Paris 1692

[Avril P.], Podróż do różnych krajów Europy i Azji przez misjonarzów S.J. w roku 1690 odprawiona końcem odkrycia nowej drogi do Chin […] tłumaczona z francuskiego przez ks. Remigiusza Ładowskiego S.I., Warszawa 1791

D’Ispahan capitale de Perse, le 7 Iuin 1690, „Gazette”, 3, 1691

Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699), opr. B. Lisiak, L. Grzebień, Kraków 2005

[Villotte J.], Voyages d’un missionnaire de la Compagnie de Jésus en Turquie, en Perse, en Arménie, en Arabie, et en Barbarie, Paris 1730

Opracowania

Bednarz M., Ignacy Franciszek Zapolski SI, dyplomata i misjonarz w Persji pod koniec XVII w., w: F. A. Plattner, Gdy Europa szukała Azji, Kraków 1975, s. 371-385

Brzeziński S., Misjonarze i dyplomaci polscy w Persji w XVII i XVIII wieku, Potulice 1935, odbitka z „Annales Missiologicae”, 7, s. 36-37

Chowaniec C., Z dziejów polityki Jana III na Bliskim Wschodzie 1683-1686, „Kwartalnik Historyczny”, 40, 1926, s. 215-286

Eszer A., Sebastianus Knab O.P. Erzbischof von Naxiǰewan (1682-1690). Neue Forschungen zu seinem Leben, „Archivum Fratrum Praedicatorum”, 73, 1973, s. 183-246

Golvers N., Ferdinand Verbiest, S.J. (1623-1688) and the Chinese Heaven: The Composition of the Astronomical Corpus, Its Diffusion and Reception in the European Republic of Letters, Leuven 2003

Koczegarow K., Rzeczpospolita a Rosja w latach 1680-1686. Zawarcie traktatu o pokoju wieczystym, Warszawa 2017

Kołodziejczyk D., Wstęp historyczny, w: S. Jaśkowski, D. Kołodziejczyk, P. Mnatsakanyan, Stosunki dawnej Rzeczypospolitej z Persją Safawidów i katolikosatem w Eczmiadzynie w świetle dokumentów archiwalnych, Warszawa 2017, s. 9-50

Królikowska-Jedlińska N., W poszukiwaniu sojuszników? Rola Chanatu Krymskiego i Persji w polityce Jana III Sobieskiego wobec Imperium Osmańskiego (1674-1696), „Prace Historyczne”, 146, 2019, 2, s. 331-345, https://doi.org/10.4467/20844069PH.19.016.9912

Krzyszkowski J., Entre Varsovie et Ispahan. Le P. Ignace-François Zapolski S.I., „Archivum Historicum Societatis Iesu”, 18, 1949, s. 85-117

Liske X., Filip Avril i pobyt jego w Polsce 1687-1689, „Niwa”, 11, 1877, 54, s. 405-421

Love R. S., „A Passage to China”: Franch Jesuit’s Perceptions of Siberia in the 1680s, „French Colonial History”, 3, 2003, s. 85-100, https://doi.org/10.1353/fch.2003.0009

Mańkowski T., Sztuka islamu w Polsce w XVII i XVIII wieku, Kraków 1935

Matthee R., Poverty and Perseverance: The Jesuit Mission of Isfahan and Shamakhi in Late Safavid Iran, „Al-Quantara”, 36, 2015, 2, s. 463-501, https://doi.org/10.3989/alqantara.2015.014

Miazek-Męczyńska M., „Indipetae Polonae” – pukanie do drzwi misji chińskiej, Poznań 2015

Miazek-Męczyńska M., Przez Moskwę do Chin? Polski wkład w jezuickie poszukiwania drogi lądowej na Daleki Wschód, w: Itinera clericorum. Kulturotwórcze i religijne aspekty podróży duchownych, red. D. Quirini-Popławska, Ł. Burkiewicz, Kraków 2014, s. 511-528

Stopka K., Syri (Siri, Siriensis, Siricki, de Syri) Zgórski (Zgorski, Zgurski) Salomon (Soliman, Sulejman) Konstantyn (Constantinus), w: Polski słownik biograficzny, 46, red. A. Romanowski, Kraków 2009-2010, s. 285-288

Targosz K., Jan III Sobieski mecenasem nauk i uczonych, Wrocław 1991

Wójcik Z., Dyplomacja polska w okresie wojen drugiej połowy XVII wieku (1648-1699), w: Historia dyplomacji polskiej, 2, 1572-1795, red. Z. Wójcik, Warszawa 1982, s. 163-314

Published

2023-12-19

How to Cite

Skowron, R. (2023). Z Isfahanu do Warszawy: Pośmiertne inwentarze mienia po Salomonie Syrim (Zgórskim), pośle króla Jana III Sobieskiego do Persji. Lehahayer, 10, 105–133. https://doi.org/10.12797/LH.10.2023.10.04

Issue

Section

Articles