Stan polskiej demokracji lokalnej w świetle standardów Rady Europy i mechanizmu kontroli przestrzegania Europejskiej Konwencji Samorządu Terytorialnego – aspekty polityczne

Authors

  • Mirosław Natanek Jagiellonian University in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.15

Keywords:

Local and Regional Democracy in Poland, European Charter of Local Self-government, Council of Europe, Congress of Local and Regional Authorities

Abstract

The Condition of Local Democracy in Poland in Light of the Council of Europe’s Standards and the European Charter of Local Self-Government Compliance Monitoring Mechanism. A Political Dimension

In the article, I will discuss a model and a mechanism of the Council of Europe member states’ compliance with the European Charter of Local Self- Government, which was developed by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe (CLRA). A case study analysis will be based upon investigation of three monitoring procedures launched on Poland so far. The main aim of my analysis is to examine a changing condition of local democracy in Poland as evidenced in periodical assessments carried out by CLRA’s Monitoring Committee. The conclusions resulting from both audit reports and recommendations of relevant Council of Europe bodies addressed to subsequent governments of the Republic of Poland will be assessed.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Mirosław Natanek, Jagiellonian University in Kraków

Doktor, adiunkt w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: działalność Rady Europy i jej samorządowy wymiar, subregionalna współpraca państw europejskich i problematyka stabilizacyjnej roli społeczności międzynarodowej w regionie Bałkanów Zachodnich. W tych dziedzinach autor monografii oraz kilkunastu rozdziałów w pracach zbiorowych i artykułów w czasopismach naukowych.

References

Additional Protocol to the European Charter of Local Self-Government on the Right to Participate in the Affairs of a Local Authority, Doc. CETS No. 207.
Google Scholar

Carta – Monitor of the European Charter of Local Self-Government, Poland – Monitoring Report, [online] https://www.congress-monitoring.eu/en/25-pays.html.
Google Scholar

Chart of Signatures and Ratifications of Treaty 122, [online] https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/122/signatures?p_auth=ECpzh2x9.
Google Scholar

European Charter of Local Self-Government, Doc. CoE ETS No.122.
Google Scholar

Europejska Karta Samorządu Lokalnego a prawo samorządu terytorialnego, red. nauk. M. Ofiarska, Szczecin 2015.
Google Scholar

Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r., [online] http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19941240607.
Google Scholar

Korespondencja elektroniczna Autora z sekretarzem Komitetu Monitorującego KWLR, Panią Stéphanie Poirel, w dniach 8-16 IV 2020.
Google Scholar

Ladner A., Keuffer N., Baldersheim H., Local Autonomy Index for European Countries (1990‑2014), Release 1.0., European Commission, Brussels 2015.
Google Scholar

Ladner A., Keuffer N., Baldersheim H., Measuring Local Autonomy in 39 Countries (1990‑2014), „Regional & Federal Studies” 2016, vol. 26, nr 3, https://doi.org/10.1080/13597566.2016.1214911. DOI: https://doi.org/10.1080/13597566.2016.1214911
Google Scholar

Local Community, Public Security, Central and Eastern European Countries under Transformation, red. J. Czapska, M. Mączyński, J. Widacki, Warszawa 2001.
Google Scholar

Nadzór nad samorządem a granice jego samodzielności, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2011.
Google Scholar

Natanek M., Kontrola i monitoring przestrzegania Konwencji Ramowej o ochronie mniejszości narodowych Rady Europy na przykładzie Republiki Macedonii, „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy” 2018, t. 18, Wilno.
Google Scholar

Natanek M., Marazm czy wykorzystana szansa? Społeczności lokalne wobec działań samorządów lokalnych w warunkach członkostwa Polski w UE i decentralizacji kraju, „Politeja” 2015, nr 33, https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.33.03. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.33.03
Google Scholar

Natanek M., Samorządy w Radzie Europy. Od powstania Rady Europy do szczytu wiedeńskiego 1993 roku, Kraków 2016.
Google Scholar

Niedźwiedzki D., European Integration from the Perspective of Local Authorities. An Empirical Analysis of Six Municipalities, [w:] Local Community, Power and European Integration, red. Z. Mach, Frankfurt am Main 2017.
Google Scholar

Recommendation 120 (2002) on Local and Regional Democracy in Poland, Doc. CoE CLRA/Rec 120(2002).
Google Scholar

Recommendation 373 (2015) on Local and Regional Democracy in Poland, Doc. CoE CLRA/Rec 372(2015).
Google Scholar

Report on Local and regional democracy in Poland – Explanatory Memorandum, Doc. CoE CLRA CG36(2019)13final.
Google Scholar

Report on Local and Regional Democracy in Poland – Explanatory Memorandum, Doc. CoE CLRA/CG (9) 21.
Google Scholar

Report on Local and Regional Democracy in Poland – Explanatory Memorandum, Doc. CoE CLRA/ CG/2015(28)12FINAL.
Google Scholar

Resolution 306 (2010) on Observation of Local and Regional Elections – Strategy and Rules of the Congress, Doc. CoE CLRA 306 (2010)REV.
Google Scholar

Resolution 307 (2010) on Procedure for Monitoring the Obligations and Commitments Entered into by the Council of Europe Member States in Respect of Their Ratification of the European Charter of Local Self-Government, Doc. CoE CLRA/Res 307(2010)REV.
Google Scholar

Resolution 353 (2013) on Congress Post-monitoring and Post-observation of Elections: Developing Political Dialogue, Doc. CoE CLRA/Res 353 (2013) REV.
Google Scholar

Revised Statute of the Group of Independent Experts on the European Charter of Local Self-Government, Doc. CoE CLRA/CG/GIE(2017)01final of 17.10.2017.
Google Scholar

Révision des résolutions du Congrès sur les procédures de suivi et d’observation des élections locales et regionals, Doc. CoE CLRA/CG(25)13PROV de 09.10.2013.
Google Scholar

Rules and Procedures of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, Doc. CoE CLRA/Res 409(2016).
Google Scholar

Statutory Resolution (2000) 1 Relating to the Congress of Local and Regional Authorities of Europe, Doc Coe. CM/Res (2000) 1.
Google Scholar

Statutory Resolution (94) 3 Relating to the Setting up of the Congress of Local and Regional Authorities of Europe, Doc. CoE CMDep/Res (94) 3.
Google Scholar

Szefernaker: większa samodzielność samorządów to osłabienie państwa, „Puls Biznesu” z 24 VI 2019, [online] https://www.pb.pl/szefernaker-wieksza-samodzielnosc-samorzadow-to-oslabienie-panstwa-964147.
Google Scholar

Sześciło D., Recydywa centralizmu? Zmiany w polityce państwa wobec samorządu po 2015 roku, Warszawa 2018.
Google Scholar

Szewc T., Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Katowice–Bydgoszcz 2006.
Google Scholar

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, Dz.U. 2018 poz. 130.
Google Scholar

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 marca 2014 r., Sygn. akt K 13/11.
Google Scholar

Żółciak T., Druzgocąca opinia o naszej samorządności. Rada Europy: Rząd centralizuje coraz więcej kompetencji, [online] https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/595316,polska-lokalna-opinia-samorzadnosc-rada-europy-raport.html.
Google Scholar

Published

2020-06-25

How to Cite

Natanek, Mirosław. 2020. “Stan Polskiej Demokracji Lokalnej W świetle standardów Rady Europy I Mechanizmu Kontroli Przestrzegania Europejskiej Konwencji Samorządu Terytorialnego – Aspekty Polityczne”. Politeja 17 (3(66):211-31. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.15.