Cyberspace in States of Emergency in Poland

Authors

  • Agnieszka Warchoł Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.06

Keywords:

cyberspace, states of emergency, security

Abstract

Cyberspace in States of Emergency in Poland
The aim of the article is to present cyberspace in the regulations on states of emergency in the legal system in Poland. The Constitution of the Republic of Poland in Chapter IX regulates the issue of “States of emergency”. Each of these situations is also regulates by separate acts. The article presents these acts and answers the question why “cyberspace” was introducted into the Polish law in these acts. The article is divided into several parts – introduction, information about the amendment act, and finally the discussion of individual acts.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Agnieszka Warchoł, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce ze specjalnością polityka bezpieczeństwa. Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe: cyberbezpieczeństwo, współczesne koncepcje bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacyjne, sztuczna inteligencja. Autorka monografii naukowej Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa u progu XXI wieku oraz współautorka i redaktorka monografii, a także artykułów naukowych w zakresie współczesnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego.

References

Bryk T., Przegląd regulacji stanów nadzwyczajnych w przepisach Konstytucji RP, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1(5), https://doi.org/10.15804/ppk.2011.01.11.
Google Scholar

Brzeziński M., Wybrane zasady stanów nadzwyczajnych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Studia Politologiczne” 2017, vol. 45.
Google Scholar

Bujak A., Witkowski M., Systemy teleinformatyczne wykorzystywane na potrzeby kierowania bezpieczeństwem państwa, „Logistyka” 2014, vol. 6, [online] https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/319-artykuly-na-plycie-cd-6/5494-artykul.
Google Scholar

Cyberprzestrzeń w ustawach o stanach nadzwyczajnych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, [online] https://www.bbn.gov.pl/pl/wolnytekst/3237,Cyberprzestrzen-w-ustawach-ostanach-nadzwyczajnych.html.
Google Scholar

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.
Google Scholar

Dobrzeniecki K., Filozofia prawa a stany nadzwyczajne – zarys problematyki, [w:] Stan nadzwyczajny. Analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych, red. J. Markiewicz-Stanny, P. Łukomski, Zielona Góra 2015.
Google Scholar

Eckhardt K., Hierarchizacja praw i wolności jednostki w świetle konstytucyjnej regulacji stanu nadzwyczajnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2(18), https://doi.org/10.15804/ppk.2014.02.06.
Google Scholar

Frańczuk M., Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego działaniami w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie” 2014, nr 2(926), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0205.
Google Scholar

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010, Seria Akademicka.
Google Scholar

Gibson W., Neuromancer, Poznań 1996.
Google Scholar

Głosowania, [online] http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&99&4.
Google Scholar

Goodman M., Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko Tobie, przeł. M. Lipa, Gliwice 2015.
Google Scholar

Grzelak M., Liedel K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 22.
Google Scholar

Hackers „hit” US water treatment systems, „BBC News” 2011, 21 XI, [online] https://www.bbc.com/news/technology-15817335.
Google Scholar

Kociołek-Pęksa A., Menkes J., Międzynarodowe i krajowe prawne regulacje stanów nadzwyczajnych, [w:] Stan nadzwyczajny. Analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych, red. J. Markiewicz-Stanny, P. Łukomski, Zielona Góra 2015.
Google Scholar

Kolejne posiedzenie Komisji Sejmowych na temat cyberbezpieczeństwa, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 17 VIII 2011, [online] https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/3306,KolejneposiedzenieKomisjiSejmowychnatematcyberbezpieczenstwa.html.
Google Scholar

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.
Google Scholar

Kurzępa E., Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym, Warszawa 2017, Monografie Prawnicze.
Google Scholar

Mażewski L., Stany nadzwyczajne w Polsce w latach 1918-1989, Toruń 2006.
Google Scholar

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Kancelaria Senatu RP, Druk nr 1350, Warszawa, 1 IX 2011, [online] https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,265,1.html.
Google Scholar

Opracowany w BBN projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie przesłany do Sejmu, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 13 VI 2011, [online] https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/3087,OpracowanywBBNprojektustawyocyberbezpieczenstwieprzeslanydoSejmu.html
Google Scholar

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Sejm RP, VI kadencja, Prezydent RP, Druk nr 4355, Warszawa, 10 VI 2011, [online] http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/0C7D2B7644A7B3C5C12578BD00339405/$file/4355.pdf.
Google Scholar

Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.
Google Scholar

Rid T., Cyber War Will Not Take Place, „The Journal of Strategic Studies” 2012, vol. 35, nr 1, https://doi.org/10.1080/01402390.2011.608939.
Google Scholar

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2000.
Google Scholar

Sprawozdanie stenograficzne z 99 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 sierpnia 2011 r., Sejm RP, VI kadencja, Warszawa 2011, [online] http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/F46671890CD730FAC12578FC0004679D/$file/99_a_ksiazka.pdf.
Google Scholar

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. 2016, poz.: 1489, 1579, 1823, 1948, 1954 i 2003.
Google Scholar

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. 2002, nr 62, poz. 558.
Google Scholar

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz.U. 2002, nr 117, poz. 985.
Google Scholar

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2002, nr 156, poz. 1301.
Google Scholar

Verton D., Black Ice. Niewidzialna groźba cyberterroryzmu, przeł. K. Masłowski, Gliwice 2004.
Google Scholar

Warden J.A., The Enemy as a System, „Airpower Journal” 1995, vol. 9, nr 1, [online] http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm.
Google Scholar

Published

2020-10-15

How to Cite

Warchoł, Agnieszka. 2020. “Cyberspace in States of Emergency in Poland”. Politeja 17 (4(67):110-27. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.06.

Issue

Section

Systemy polityczne