Cyberspace in States of Emergency in Poland

Authors

  • Agnieszka Warchoł Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.06

Keywords:

cyberspace, states of emergency, security

Abstract

Cyberspace in States of Emergency in Poland
The aim of the article is to present cyberspace in the regulations on states of emergency in the legal system in Poland. The Constitution of the Republic of Poland in Chapter IX regulates the issue of “States of emergency”. Each of these situations is also regulates by separate acts. The article presents these acts and answers the question why “cyberspace” was introducted into the Polish law in these acts. The article is divided into several parts – introduction, information about the amendment act, and finally the discussion of individual acts.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Agnieszka Warchoł, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauk o polityce ze specjalnością polityka bezpieczeństwa. Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zainteresowania naukowe: cyberbezpieczeństwo, współczesne koncepcje bezpieczeństwa, bezpieczeństwo informacyjne, sztuczna inteligencja. Autorka monografii naukowej Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa u progu XXI wieku oraz współautorka i redaktorka monografii, a także artykułów naukowych w zakresie współczesnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego.

References

Bryk T., Przegląd regulacji stanów nadzwyczajnych w przepisach Konstytucji RP, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011, nr 1(5), https://doi.org/10.15804/ppk.2011.01.11.

Brzeziński M., Wybrane zasady stanów nadzwyczajnych w konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. – uwagi de lege lata i de lege ferenda, „Studia Politologiczne” 2017, vol. 45.

Bujak A., Witkowski M., Systemy teleinformatyczne wykorzystywane na potrzeby kierowania bezpieczeństwem państwa, „Logistyka” 2014, vol. 6, [online] https://www.czasopismologistyka.pl/artykuly-naukowe/send/319-artykuly-na-plycie-cd-6/5494-artykul.

Cyberprzestrzeń w ustawach o stanach nadzwyczajnych, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, [online] https://www.bbn.gov.pl/pl/wolnytekst/3237,Cyberprzestrzen-w-ustawach-ostanach-nadzwyczajnych.html.

Czuryk M., Dunaj K., Karpiuk M., Prokop K., Bezpieczeństwo państwa. Zagadnienia prawne i administracyjne, Olsztyn 2016.

Dobrzeniecki K., Filozofia prawa a stany nadzwyczajne – zarys problematyki, [w:] Stan nadzwyczajny. Analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych, red. J. Markiewicz-Stanny, P. Łukomski, Zielona Góra 2015.

Eckhardt K., Hierarchizacja praw i wolności jednostki w świetle konstytucyjnej regulacji stanu nadzwyczajnego, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2014, nr 2(18), https://doi.org/10.15804/ppk.2014.02.06.

Frańczuk M., Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego działaniami w cyberprzestrzeni jako przesłanka wprowadzenia stanów nadzwyczajnych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa finansowego, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie” 2014, nr 2(926), https://doi.org/10.15678/ZNUEK.2014.0926.0205.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010, Seria Akademicka.

Gibson W., Neuromancer, Poznań 1996.

Głosowania, [online] http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/glosowania?OpenAgent&6&99&4.

Goodman M., Zbrodnie przyszłości. Jak cyberprzestępcy, korporacje i państwa mogą używać technologii przeciwko Tobie, przeł. M. Lipa, Gliwice 2015.

Grzelak M., Liedel K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2012, nr 22.

Hackers „hit” US water treatment systems, „BBC News” 2011, 21 XI, [online] https://www.bbc.com/news/technology-15817335.

Kociołek-Pęksa A., Menkes J., Międzynarodowe i krajowe prawne regulacje stanów nadzwyczajnych, [w:] Stan nadzwyczajny. Analizy z perspektywy nauk politycznych i prawnych, red. J. Markiewicz-Stanny, P. Łukomski, Zielona Góra 2015.

Kolejne posiedzenie Komisji Sejmowych na temat cyberbezpieczeństwa, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 17 VIII 2011, [online] https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/3306,KolejneposiedzenieKomisjiSejmowychnatematcyberbezpieczenstwa.html.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483.

Kurzępa E., Stany nadzwyczajne w polskim porządku prawnym, Warszawa 2017, Monografie Prawnicze.

Mażewski L., Stany nadzwyczajne w Polsce w latach 1918-1989, Toruń 2006.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Kancelaria Senatu RP, Druk nr 1350, Warszawa, 1 IX 2011, [online] https://www.senat.gov.pl/prace/senat/posiedzenia/tematy,265,1.html.

Opracowany w BBN projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie przesłany do Sejmu, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 13 VI 2011, [online] https://www.bbn.gov.pl/pl/wydarzenia/3087,OpracowanywBBNprojektustawyocyberbezpieczenstwieprzeslanydoSejmu.html

Prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Sejm RP, VI kadencja, Prezydent RP, Druk nr 4355, Warszawa, 10 VI 2011, [online] http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/0C7D2B7644A7B3C5C12578BD00339405/$file/4355.pdf.

Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Białystok 2005.

Rid T., Cyber War Will Not Take Place, „The Journal of Strategic Studies” 2012, vol. 35, nr 1, https://doi.org/10.1080/01402390.2011.608939.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 2000.

Sprawozdanie stenograficzne z 99 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 29 sierpnia 2011 r., Sejm RP, VI kadencja, Warszawa 2011, [online] http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/F46671890CD730FAC12578FC0004679D/$file/99_a_ksiazka.pdf.

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, Dz. U. 2016, poz.: 1489, 1579, 1823, 1948, 1954 i 2003.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz.U. 2002, nr 62, poz. 558.

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym, Dz.U. 2002, nr 117, poz. 985.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2002, nr 156, poz. 1301.

Verton D., Black Ice. Niewidzialna groźba cyberterroryzmu, przeł. K. Masłowski, Gliwice 2004.

Warden J.A., The Enemy as a System, „Airpower Journal” 1995, vol. 9, nr 1, [online] http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/apj/apj95/spr95_files/warden.htm.

Published

2020-10-15

How to Cite

Warchoł, Agnieszka. 2020. “Cyberspace in States of Emergency in Poland”. Politeja 17 (4(67):110-27. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.06.

Issue

Section

Systemy polityczne