Porównanie treści polskich i amerykańskich dokumentów strategicznych z zakresu bezpieczeństwa w latach 2001-2020

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.17

Keywords:

strategy, national security, qualitative analysis, Poland, United States

Abstract

COMPARISON OF THE CONTENT OF POLISH AND AMERICAN STRATEGIC DOCUMENTS 2001-2020

The purpose of this article is to present the results of an analysis of the content of strategic documents on national security adopted by the United States and Poland between 2001 and 2020. The choice of the research field was determined by the place these documents occupy in the hierarchy of strategic texts related to state security. Due to the cooperation between both states and the Polish perception of the United States as the most important ally, the research task is to determine whether there is a convergence in the content of strategic documents issued by the Rzeczpospolita in relation to US documents. Furthermore, the paper examines to what extent the links between the two countries are reflected in the form and content of official strategic documents and in the description of threats. The text consists of three parts. The first is theoretical and focuses on describing the hierarchy of strategic documents in both countries. The second section presents a comparative analysis of the formal aspect and, therefore, how documents are adopted in the United States and in Poland. The last part of the article contains the conclusions of the analysis of the threats identified in the documents of both countries.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Amelia Hutyra, Jagiellonian University in Kraków

Studentka drugiego roku studiów drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalizacja studia globalne i regionalne.

Błażej Sajduk, Jagiellonian University in Kraków

Adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, zastępca dyrektora Centrum Badań Ilościowych nad Polityką UJ.

References

Arak P., Lewicki G., Indeks mocy państw 2018, Warszawa 2018, [online] http://ineuropa.pl/2018/.

Balcerowicz B., Obronność państwa średniego, Warszawa 1997.

Balcerowicz B., Sojusz a obrona narodowa, Warszawa 1999.

Biała księga bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, red. S. Koziej i in., Warszawa 2013, [online] https://www.bialystok.ap.gov.pl/arch/teksty/biala_ksiega.pdf.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Doktryna Komorowskiego, [online] https://www.bbn.gov.pl/download/1/15538/doktrynakomorowskiego-zalozenia.pdf.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowe Akty Prawne i Dokumenty Strategiczne, [online] https://web.archive.org/web/20220214203404/https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/akty-prawne-i-dokumenty-1/5973,Akty-prawne-i-dokumenty-strategiczne.html.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rola Rady Bezpieczeństwa Narodowego, [online] https://www.bbn.gov.pl/pl/prezydenta-rp/rada-bezpieczenstwa-nar/rola-rbn/6000,Rada-Bezpieczenstwa-Narodowego.html.

Brzozowski A., Koziej S., 25 lat polskiej strategii bezpieczeństwa, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2014, nr 30.

Center for Strategic and International Studies, Formulating National Security Strategy. Past Experience and Future Choices, 2017, [online] https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/171006_CSIS_NationalSecurityStrategyFormulation_FINAL_0.pdf.

Departament Strategii i Planowania Obronnego MON, Hierarchia zasadniczych, narodowych dokumentów dotyczących obronności, 2014, [online] https://web.archive.org/web/

/https://archiwum2019-bip.mon.gov.pl/f/pliki/polityka_bezpieczenstwa/2014/07/hierarchia_dokumentow.pdf.

DOD Dictionary of Military and Associated Term, 2021, [online] https://www.supremecourt.gov/opinions/URLs_Cited/OT2021/21A477/21A477-1.pdf.

Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2015, [online] https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/01/DCB.pdf.

Encina G.C., The Trump Administration’s National Security Strategy, „Elcano Royal Institute” 2018, nr 14.

Goldwater-Nichols Department of Defense Reorganization Act of 1986, Public Law 99-433, 1 X 1986.

Grzonka L., Status normatywny Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, [w:] Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, red. J. Gryz, Warszawa 2013.

Harknett R.J., Stever J.A., The New Policy World of Cybersecurity, ,,Public Administration Review” 2011, vol. 71, nr 3, https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02366.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2011.02366.x

Hooker R.D. Jr., The Grand Strategy of the United States, Washington 2014. DOI: https://doi.org/10.21236/ADA610607

Karpowicz J., Strategia bezpieczeństwa. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2012.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z poźn. zm.

Koziej S., Opóźniona i niekompletna Strategia Bezpieczeństwa Narodowego 2020, Instytut Bronisława Komorowskiego, 21 V 2020, [online] http://bronislawkomorowski.org/2020/05/opozniona-niekompletna-strategia-bezpieczenstwa-narodowego-2020/.

Kukułka J., Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 1978.

Kupiecki R., Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP 2014 jako instrument polityki państwa.

Uwarunkowania zewnętrzne i aspekty procesowe, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2015, nr 33.

Kuźniar R., Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa 2006.

Lasoń M., Zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w XXI wieku w świetle analizy porównawczej kolejnych Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, „Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka” 2016, nr 3.

Mickiewicz P., O co tu chodzi? O Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2020, „Raport. Wojsko, Technika, Obronność” 2020, nr 9.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Polska 2030, Trzecia Fala Nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Warszawa, 11 I 2013, [online] http://kigeit.org.pl/FTP/PRCIP/Literatura/002_Strategia_DSRK_PL2030_RM.pdf.

National Security Strategy 2010, The White House, Washington 2010, [online] https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf.

National Security Strategy 2015, The White House, Washington 2015, [online] https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf.

National Security Strategy of the United States of America 2017, The White House, Washington 2017, [online] https://trumpwhitehouse.archives.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.

Nowakowski Z. i in., Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski na tle strategii bezpieczeństwa wybranych państw, Warszawa 2014.

Pawłowski J., Ewolucja strategii bezpieczeństwa narodowego RP, [w:] Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski, red. J. Gryz, Warszawa 2013.

Pugacewicz T., Wybiórczy realizm na sterydach. Power politics à la Donald Trump, „Rocznik Strategiczny” 2018/2019, t. 24.

Quadrennial Defense Review, Historical Office. Office of the Secretary of Defense, [online] https://history.defense.gov/Historical-Sources/Quadrennial-Defense-Review/.

Sajduk B., Wpływ czynnika ideacyjno-dyskursywnego na proces polityczny: rekonesans teoretyczny, „Kultura i Polityka” 2008, nr 2/3.

Schmidt V.A., Reconciling Ideas and Institutions through Discursive Institutionalism, [w:] Ideas and Politics in Social Science Research, red. D. Béland, R.H. Cox, Oxford 2010, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199736430.003.0003. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199736430.003.0003

Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, red. J. Kaczmarek, W. Łepkowski, B. Zdrodowski, Warszawa 2008.

Sobera W., Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jako element polityki państwa, ,,Rocznik Europeistyczny” 2015, t. 1.

Stolarczyk M., Rola Rosji w polityce bezpieczeństwa Polski pod koniec pierwszej dekady XXI w., [w:] Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego, red. K. Budzowski, Kraków 2010.

Stolberg A.G., How Nation-States Craft National Security Strategy, Carlisle, PA 2012.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2003, Warszawa 2003.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2007, Warszawa 2007.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2014, Warszawa 2014, [online] https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2020, Warszawa 2020, [online] https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf.

Strategiczna koncepcja bezpieczeństwa morskiego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2017, [online] https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/SKBM_RP.pdf.

Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia sektorowa do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, [online] https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/wp-content/uploads/2013/09/webowa_biblioteka_edukacja_dla_bezpieczenstwa_strategia_obronnosci_rzeczypospolitej_polskiej.pdf.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), Warszawa 2017, [online] https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacje-o-strategii-narzecz-odpowiedzialnego-rozwoju.

Strategiczny Przegląd Obronny, Ministerstwo Obrony Narodowej, [online] https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/strategiczny-przeglad-obronny.

Swan J., Scoop: Trump Approves National Security Strategy, Axios, 4 XII 2017, [online] https://www.axios.com/scoop-trump-approves-national-security-strategy-1513307342-369a0947-c2a0-48d1-be0f-77a33905404c.html.

Świdrak K., Koronawirus nie jest pierwszy. Największe epidemie ostatnich lat, Medonet.pl, 30 IV 2020, [online] https://www.medonet.pl/koronawirus/to-musisz-wiedziec,najwieksze-epidemie-ostatnich-lat--koronawirus--sars--ptasia-grypa--ebola,artykul,15776010.html.

The National Security Strategy of the United States of America 2002, The White House, Washington 2002, [online] https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/nss/nss2002.pdf ?ver=oyVN99aEnrAWijAc_O5eiQ%3d%3d.

The National Security Strategy of the United States of America 2006, The White House, Washington 2006, [online] https://history.defense.gov/Portals/70/Documents/nss/nss2006.pdf ?ver=Hfo1-Y5B6CMl8yHpX4x6IA%3d%3d.

Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, Dz.U. 2022, poz. 655.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. 2012, poz. 461 t.j.

Waśko-Owsiejczuk E., Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Kraków 2014.

Wojciechowski S, Strategiczne dokumenty bezpieczeństwa narodowego Polski. Uwarunkowania, hierarchia, procesy, [w:] Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwsze 25 lat, red. R. Kupiecki, Warszawa 2015.

Yarger H.R., Strategic Theory for the 21st Century: The Little Book on Big Strategy, Carlisle, PA 2006.

Zarządzenie Nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, M.P. 2006, nr 30, poz. 329.

Zarządzenie Nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, M.P. 2013, poz. 719.

Zarządzenie Nr 137 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 września 2019 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Opracowania Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, M.P. 2019, poz. 904.

Downloads

Published

2022-12-21

How to Cite

Hutyra, Amelia, and Błażej Sajduk. 2022. “Porównanie treści Polskich I amerykańskich dokumentów Strategicznych Z Zakresu bezpieczeństwa W Latach 2001-2020”. Politeja 19 (4 (79):343-68. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.79.17.

Issue

Section

Understanding Contemporary Security