The Increase of Significance Investment Instruments in Regional Policy of the European Union after 2014

Authors

  • Małgorzata Michalewska-Pawlak Uniwersytet Wrocławski
  • Monika Klimowicz Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.07

Keywords:

European Union, regional policy, structural funds, investments, Europe 2020 strategy

Abstract

The Increase of Significance Investment Instruments in Regional Policy of the European Union after 2014
The main objective of this paper is to analyse the increase of significance investment instruments in regional policy of the European Union after 2014. The reasons of this phenomenon have been pointed out in the context of the European Union structural funds. They refer to political interests, economic, social environmental challenges faced by the EU regions under conditions of limitation the EU expenditure on regional development financing. Solutions in the following areas: objectives, priorities and rules of intervention of the structural funds have been presented – those which have an investment dimension. Investment approach is going to be carried on in the next Multiannual Financial Framework after 2020. The paper has been elaborated based on using method of institutional analysis the key EU regional policy legal regulations and existing scientific literature.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Małgorzata Michalewska-Pawlak, Uniwersytet Wrocławski

Doktor habilitowana w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Europejskiej Integracji Gospodarczo-Społecznej i Rozwoju Regionalnego Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszary badawcze: terytorialne polityki Unii Europejskiej, zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, inwestycyjna polityka społeczna.

Monika Klimowicz, Uniwersytet Wrocławski

Doktor habilitowana w zakresie nauk o polityce, ekonomista, adiunkt w Zakładzie Europejskiej Integracji Gospodarczo-Społecznej i Rozwoju Regionalnego Katedry Studiów Europejskich Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszary badawcze: społeczno-gospodarcze aspekty integracji europejskiej, inwestycje społeczne, innowacje w zarządzaniu publicznym.

References

Bachtler J., Begg I., Beyond Brexit: Reshaping policies for regional development in Europe, „Papers in Regional Science” 2018, vol. 97, nr 1, https://doi.org/10.1111/pirs.12351.

Bachtler J., Mendez C., Who Governs EU Cohesion Policy? Deconstructing the Reforms of the Structural Funds, „Journal of Common Market Studies” 2007, vol. 45, nr 3, https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2007.00724.x.

Banister D., Berechman Y., Transport investment and promotion of economic growth, „Journal of Transport Geography” 2001, vol. 9, nr 3, https://doi.org/10.1016/S0966-6923(01)00013-8.

Bartoszewicz A., Instrumenty finansowe realizacji polityki spójności Unii Europejskiej, [w:] Perspektywy polityki gospodarczej, red. J. Stacewicz, Warszawa 2017, Prace i materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 99.

Begg I., The Future of Cohesion Policy in Richer Regions, „Working Papers. A series of short papers on regional research and indicators produced by the Directorate-General for Regional Policy” 2009, nr 3, [online] http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/work/2009_03_richer.pdf.

Cappelen A., Castellacci F., Fagerberg J., Verspagen B., The Impact of EU Regional Support on Growth and Convergence in the European Union, „Journal of Common Market Studies” 2003, vol. 41, nr 4, https://doi.org/10.1111/1468-5965.00438.

D’Addato A., Williams A., Inspirujące praktyki w zakresie wczesnej interwencji i profilaktyki w działaniach na rzecz rodziny i wsparcia dla rodziców w Europie, „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2013, vol. 12, nr 2.

Dhéret C., Fransen L., 2017, Social investment first! A precondition for a modern social Europe, „European Policy Centre Issue Paper” 2017, nr 82, [online] http://aei.pitt.edu/85019/1/pub_7468_socialinvestmentfirst.pdf.

Drożyński T., Efektywność polityki spójności UE i jej wpływ na rozwój regionów, [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze − integracja regionalna w Europie i na świecie, red. T. Sporek, Katowice 2012, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 123.

Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, Bruksela 2010.

European Regional Competitiveness Index 2016, European Commission, [online] http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/.

GDP at regional level, Eurostat, [online] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/GDP_at_regional_level.

Grosse T.G., Polityka spójności w dobie kryzysu strefy euro, „Studia Regionalne i Lokalne” 2016, nr 1(63), DOI: 10.7366/1509499516301.

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach. Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska, Bruksela 2014.

Klimowicz M., Ewolucja celów polityki regionalnej Unii Europejskiej w procesie integracji gospodarczej, [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Podręcznik akademicki, red. A. Pacześniak, M. Klimowicz, Wrocław 2014.

Klimowicz M., Makarewicz-Marcinkiewicz A., Michalewska-Pawlak M., Moroń D., Inwestycje społeczne jako innowacyjna metoda zarządzania zmianą społeczną w kontekście regionalnym i krajowym w Polsce, Kraków 2018.

Kolczyński M., Żuber P., Nowy paradygmat rozwoju – najnowsze trendy i perspektywy polityki regionalnej, Warszawa 2011.

Kozak M.W., Polityka spójności 2014–2020: rewolucja, reforma czy utrzymanie status quo?, „Studia Regionalne i Lokalne” 2015, nr 4(62), https://doi.org/10.7366/1509499546201.

Kozak M.W., Reformy polityki spójności: czynniki, efekty, zagrożenia, [w:] Strategie gospodarcze i społeczne Unii Europejskiej, red. J. Opolski, K. Górski, Warszawa 2015.

Makowska M., Polityka spójności po 2020 r. – ostrożna próba reformy, „Biuletyn PISM” 2018, nr 107(1680), [online] http://www.pism.pl/files/?id_plik=24702.

McCann P., Ortega-Argilés R., Redesigning and reforming European regional policy: The reasons, the logic, and the outcomes, „International Regional Science Review” 2012, nr 3(36), https://doi.org/10.1177/0160017612463234.

Michalewska-Pawlak M., Unia Europejska wobec paradygmatu inwestycji społecznych, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2017, nr 23, https://doi.org/10.19195/1643-0328.23.7.

Michalewska-Pawlak M., Wielopoziomowy system zarządzania politykami regionalnymi państw członkowskich Unii Europejskiej jako rezultat procesów europeizacyjnych na przykładzie Polski, [w:] Europeizacja polityk publicznych w Polsce, red. R. Riedel, Opole 2016.

Michalewska-Pawlak M., Wpływ wieloletnich ram finansowych 2021-2027 Unii Europejskiej na zarządzanie rozwojem regionalnym w Polsce, „Polityka i Społeczeństwo” 2019, nr 3(17), https://doi.org/10.15584/polispol.2019.3.4

Michalewska-Pawlak M., Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Polsce w warunkach integracji europejskiej, Warszawa 2015.

Mój region, moja Europa, nasza przyszłość. Siódmy raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska, Bruksela 2017.

Noworól A., Zarządzanie rozwojem w kontekście nowej polityki regionalnej, [w:] Zarządzanie publiczne: koncepcje, metody, techniki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Katowice 2013, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 169.

Pazderski F., Innowacyjne inwestycje społeczne. W poszukiwaniu efektywnych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów, Warszawa 2017, [online] http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/622010832.pdf.

Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, Warszawa 2000.

Population statistics at regional level, Eurostat, [online] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_statistics_at_regional_level#Population_change.

Regional Innovation Scoreboard 2017, European Commission, [online] https://www.ewi-vlaanderen.be/sites/default/files/imce/ris2017_executive_summmary_en.pdf.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, Dz.U. L 347 z 20.12.2013.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr1083/2006, Dz.U. L 347 z 20.12.2013.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006, Dz.U. L 347 z 20.12.2013.

Sprawozdanie specjalne nr 15/2017. Warunki wstępne i rezerwa na wykonanie w obszarze spójności – instrumenty innowacyjne, lecz nieskuteczne, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Luksemburg 2017.

Szlachta J., Terytorializacja jako wyzwanie polityki rozwoju-perspektywa europejska, „Studia KPZK” 2018, vol. 184.

Szlachta J., Zaleski J., Challenges of Future EU Cohesion Policy, „Gospodarka Narodowa” 2017, nr 5(291), https://doi.org/10.33119/GN/100731.

Szlachta J., Zaleski J., Strategiczne wybory polityki spójności UE po roku 2020 w świetle dokumentów programowych Komisji Europejskiej, „Studia KPZK” 2018, vol. 183.

Świstak M., Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna. Wobec potrzeby optymalizacji publicznego działania, Kraków 2018.

Towards Social Investment for Growth and Cohesion – including implementing the European Social Fund 2014–2020, European Commission, 20 II 2013, [online] http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0083:FIN:en:PDF.

Unemployment statistics, Eurostat, [online] http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Youth_unemployment.

Wiktorska-Święcka A., Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M., Innowacje we współzarządzaniu rozwojem regionalnym. Praktyka instytucjonalna w wybranych polskich regionach, Wrocław–Warszawa 2017.

Wiktorska-Święcka A., Klimowicz M., Michalewska-Pawlak M., Moroń D., Inwestycje społeczne jako nowy paradygmat polityk publicznych w Unii Europejskiej, Warszawa 2017.

Published

2020-10-15

How to Cite

Michalewska-Pawlak, Małgorzata, and Monika Klimowicz. 2020. “The Increase of Significance Investment Instruments in Regional Policy of the European Union After 2014”. Politeja 17 (4(67):128-47. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.67.07.

Issue

Section

Systemy polityczne