Reformy i ewolucja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej w latach 2016-2023

Osiągnięcia i niepowodzenia

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.08

Keywords:

European Union, reforms, Common Security and Defence Policy (CSDP), objectives, tasks, achievements, failures

Abstract

REFORMS AND EVOLUTION OF THE EU’S COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY


2016-2023: Achievements and Failures The aim of the article is to analyze the reforms of the Common Security and Defence Policy (CSDP) of the European Union, with particular emphasis on the new EU External Security Strategy adopted in 2016 and its evolution, achievements and failures in the years 2016-2023. In addition, the European Union’s position on Russia’s aggression against Ukraine on 24 February 2022 and its impact on the evolution and reforms of the CSDP and the necessary changes to the EU’s foreign policy and security strategy for Europe will be shown. The main thesis here is that the previous reforms of the European Union’s WSDiO have been defensive in nature and should be radically changed in view of the current international situation. Among other things, the EU’s soft power policy should be supplemented with hard power measures. The decision making process on matters relating to the EU’s foreign and security policy should also change, and in particular the use of the EU veto requires urgent reform. This will not be easy to achieve, but it is necessary for the European Union to be able to respond quickly and effectively to emerging threats to the security of its members and peace in Europe.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Józef M. Fiszer, Institute of Political Studies of the Polish Academy of Sciences

Profesor zwyczajny, dr hab., historyk, politolog, niemcoznawca. Jest kierownikiem Zakładu Europeistyki w Instytucie Studiów Politycznych PAN i kierownikiem Instytutu Międzynarodowych Stosunków Politycznych i Gospodarczych Uczelni Łazarskiego w Warszawie; wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Politycznych PAN; członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich; redaktor naczelny kwartalnika „Biuletyn Analiz i Opinii”; członek Kolegium Prezydenta RP do spraw Polityki Międzynarodowej.

References

Barburska O., Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE, Warszawa 2018.
Google Scholar

Bielawska A., Niemiecka chadecja wobec konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, „Rocznik Integracji Europejskiej” 2015, nr 9, https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.20. DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2015.9.20
Google Scholar

Bielecki J., Weto coraz trudniejsze do obrony, „Rzeczpospolita”, 25 X 2023.
Google Scholar

Budzisz M., Rosyjska strategia rozgrywki z Zachodem, „Analizy Międzynarodowe” 2021, nr 2.
Google Scholar

Buhler P., O potędze w XXI wieku, przeł. G. Majcher, Warszawa 2014.
Google Scholar

Dumała A., Unia Europejska, [w:] Międzynarodowe stosunki polityczne, red. M. Pietraś, Lublin 2021.
Google Scholar

Erikson S.S., “State Failure” in Theory and Practice: The Idea of the State and the Contradictions of State Formation, „Review of International Studies” 2011, vol. 37, nr 1, https://doi.org/10.1017/S0260210510000409. DOI: https://doi.org/10.1017/S0260210510000409
Google Scholar

Fiszer J.M., Modernizacja Unii Europejskiej w dobie kryzysu i kształtowania się nowego ładu globalnego. Szanse i zagrożenia, „Politeja” 2013, vol. 10, nr 4(26), https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.07. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.07
Google Scholar

Fiszer J.M., Unia Europejska po brexicie, [w:] Unia Europejska–Chiny w XXI wieku, red. J.M. Fiszer, Warszawa 2018, Unia Europejska we Współczesnym Świecie, nr 5. DOI: https://doi.org/10.14746/rie.2017.11.28
Google Scholar

Fiszer J.M., Unijne koncepcje reform Unii Europejskiej i jej stanowisko wobec dalszej integracji Europy, [w:] Przyszłość Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, T. Wallas, P. Stawarz, Warszawa 2023.
Google Scholar

Fiszer J.M., Zadania i cele polityki zagranicznej Władimira Putina, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna” 2016, vol. 52, nr 1.
Google Scholar

Grosse T.G., „Motor integracyjny” pod kierunkiem francuskim, [w:] Przyszłość Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, T. Wallas, P. Stawarz, Warszawa 2023.
Google Scholar

Kamiński T., Don’t Look at Trump: The EU Needs Strategic Autonomy, 4liberty.eu, 26 IV 2022, [online] http://4liberty.eu/review-16-dont-look-at-trump-eu-needs-strategic-autonomy.
Google Scholar

Kiwerska J., Kanclerz Merkel i relacje transatlantyckie, „IZ Policy Papers” 2022, nr 39.
Google Scholar

Klingbeil L., Wir műssen in Europa aufpassen, dass wir nicht den Anschluss verliren, „IPG-Journal”, 16 X 2023, [online] https://www.ipg-journal.de/rubriken/europaeische-integration/artikel/wir-muessen-in-europa-aufpassen-dass-wir-nicht-den-anschluss-verlieren-7051/.
Google Scholar

Kosman M., Konflikt rosyjsko-ukraiński z perspektywy niemieckiej (luty 2014 r.-luty 2015 r.), „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego” 2015, vol. 9, nr 1, https://doi.org/10.34862/rbm.2015.1.2.
Google Scholar

Kozicki W., Wojna USA z Chinami? „Szykują się”, 21 IX 2023, [online] https://www.planeta.pl/Wiadomosci/Swiat/wojna-usa-z-chinami-szykuja-sie-sa-dane-wywiadu.
Google Scholar

Kucera T., What European Army? Alliance, Security Community or Postnational Federation, „International Politities” 2019, vol. 56, https://doi.org/10.1057/s41311-017-0129-6. DOI: https://doi.org/10.1057/s41311-017-0129-6
Google Scholar

Maliszewska-Nienartowicz J., System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej, Toruń 2010.
Google Scholar

Millard S., More Is in Europe, „Newsletter of the Jacques Delors Institute”, February 2022.
Google Scholar

Miszczak K., Reforma wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, [w:] Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Warszawa 2008.
Google Scholar

Mogherini F., Foreword, [w:] Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe, Brussels 2016.
Google Scholar

Moravcsik A., Europe: The Quiet Superpower, „French Polities” 2009, vol. 7, nr 3/4, https://doi.org/10.1057/fp.2009.29. DOI: https://doi.org/10.1057/fp.2009.29
Google Scholar

Műtzenich R.., Die Welt im Umbruch. Der russische Krieg gegen die Ukraine ist eine globale Zäsur. Aber die Zeitenwende darf nicht nur militärische Fragen betreffen, „Newsletter der IPG”, 24 II 2023, [online] https://www.ipg-journal.de/regionen/global/artikel/die-weltim-umbruch-6535/.
Google Scholar

NATO–EU Relations, „NATO Factsheet”, February 2019, [online] https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2019_02/20190208_1902-factsheet-nato-eu-en.pdf.
Google Scholar

Ney J.S., Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, przeł. J. Zaborowski, wstęp R. Kuźniar, Warszawa 2007, Współczesna Myśl Humanistyczna. Cywilizacja Amerykańska.
Google Scholar

Ojanen H., The EU and NATO: Two Competing Models for a Common Defence Policy, „Journal of Common Market Studies” 2006, vol. 44, nr 1, https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2006.00614.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.2006.00614.x
Google Scholar

Orędzie o stanie Unii Europejskiej za 2022 rok, wygłoszone przez przewodnicząca Ursulę von der Leyen, Strasburg, 14 września 2022 r., [online] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/speech_22_5493.
Google Scholar

Orędzie Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o stanie Unii Europejskiej 2023 rok, Luksemburg, 13 września 2023 r., [online] https://state-of-the-union.ec.europa.eu/system/files/2023-10/SOTEU%202023_Brochure_PL.pdf.
Google Scholar

Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, red. J.M. Fiszer, Warszawa 2011.
Google Scholar

Parzymies S., Unia Europejska jako uczestnik stosunków międzynarodowych, [w:] Dyplomacja czy siła? Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, red. S. Parzymies, Warszawa 2009.
Google Scholar

Parzymies S., Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa w ramach EWG, „Sprawy Międzynarodowe” 1992, nr 1-2.
Google Scholar

Piechowicz M., Ewolucja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE w kontekście teorii integracji oraz realizowanych działań, „Przegląd Politologiczny” 2023, vol. 28, nr 1.
Google Scholar

Piskorska B., Soft power w polityce UE wobec państw Partnerstwa Wschodniego, Lublin 2017.
Google Scholar

Riddervold M., Rosé G., Unified in Response to Rising Powers? China, Russia and EU–US Relations, „Journal of European Integration” 2018, vol. 40, nr 5, https://doi.org/10.1080/07036337.2018.1488838. DOI: https://doi.org/10.1080/07036337.2018.1488838
Google Scholar

Rotfeld A.D., Polityka suwerennej Polski w niestabilnym świecie, „Sprawy Międzynarodowe” 2008, nr 4.
Google Scholar

Rybkowski R., Komu potrzebne są państwa upadłe?, [w:] Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. R. Kłosowicz, A. Mania, Kraków 2012, Studia nad Rozwojem.
Google Scholar

Sakwa R., The Death of Europe? Continental Fates after Ukraine, „International Affairs” 2015, vol. 91, nr 3, https://doi.org/10.1111/1468-2346.12281. DOI: https://doi.org/10.1111/1468-2346.12281
Google Scholar

Słojewska A., Unijne weto wymaga reformy, „Rzeczpospolita”, 25 V 2023.
Google Scholar

Srogosz T., Upadłość państwa z perspektywy prawa międzynarodowego, „Sprawy Międzynarodowe” 2009, nr 2.
Google Scholar

Starzyk-Sulejewska J., Francja i Niemcy wobec wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej, „Studia Politica Germanica” 2012, nr 1.
Google Scholar

Szklarski B., Przyszłość stosunków Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych w 2020 roku (i dalej), [w:] Przyszłość Unii Europejskiej, red. K.A. Wojtaszczyk, T. Wallas, P. Stawarz, Warszawa 2023.
Google Scholar

Tereszkiewicz F., Globalna strategia Unii Europejskiej. Refleksja konstruktywistyczna, „Politeja” 2018, vol. 15, nr 4(55), https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.07. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.15.2018.55.07
Google Scholar

Unia Europejska w turbulentnym świecie. 30 lat traktatu z Maastricht, red. J.M. Fiszer, T. Stępniewski, Lublin–Warszawa 2022.
Google Scholar

Węc J.J., Perspektywy reformy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej do 2025 roku. Autonomia Strategiczna UE?, „Politeja” 2022, vol. 19, nr 3(78), https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.12. DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.78.12
Google Scholar

Węc J.J., Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950-2010.
Google Scholar

Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Kraków 2012, Societas, 41.
Google Scholar

Węc J.J., Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009, Kraków 2011, Societas, 36.
Google Scholar

Published

2024-07-01

How to Cite

Fiszer, Józef M. 2024. “Reformy I Ewolucja Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa I Obrony Unii Europejskiej W Latach 2016-2023: Osiągnięcia I Niepowodzenia”. Politeja 21 (1(88/1):121-37. https://doi.org/10.12797/Politeja.20.2024.88.1.08.

Issue

Section

Część 2. Reforma wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE (2016-2023)