Postpamięć i świadkowie zastępczy a współczesne opisy tzw. konfliktu polsko‑ukraińskiego z okresu II wojny światowej

Authors

  • Jarosław Syrnyk Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.16

Keywords:

postmemory, substitute witness, social post‑memory, ethnohistory, power, Volhynia

Abstract

Postmemory and Substitute Witnesses in Contemporary Descriptions of the So-Called Polish-Ukrainian Conflict During the World War II

This article presents the general problem of the postmemorial character of parts of contemporary historiography. An illustration of this issue is the preliminary analysis of descriptions of Polish‑Ukrainian relations during World War II. The analysis is based on tropes derived from genocide studies. Several research hypotheses were formulated on this basis. They require further verification. This is, among others, the question of introducing the concept of ‘social postmemory’
and showing its relation to historical policy. Promising seems to the perception of the connection between post‑memory, discursiveness, and eristic. The issue of intergenerational dialogue on the past and memory has also emerged in the background of deliberations. In the article, an ethno‑historical variant of practicing history has also been criticized in an indirect way.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Jarosław Syrnyk, Uniwersytet Wrocławski

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego, pracuje w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz jako główny specjalista w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN we Wrocławiu. Historyk, autor wielu monografii, a także kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych problematyce narodowościowej. Zajmuje się również zagadnieniami z zakresu antropologii historycznej i antropologii organizacji.

References

Ankersmit F., Pamiętając Holocaust. Żałoba i melancholia, [w:] Pamięć, etyka i historia. Anglo‑amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych (Antologia przekładów), red. E. Domańska, Poznań 2006.

Bloch M., Pochwała historii, czyli o zawodzie historyka, przeł. W. Jedlicka, przejrzał i przedm. opatrzył W. Kula, Kęty 2009, Biblioteka Historyczna – Marek Derewiecki, 5.

Burszta W., Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Warszawa 2013.

Domańska E., Wprowadzenie. Pamięć, etyka i historia, [w:] Pamięć, etyka i historia. Anglo‑amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych (Antologia przekładów), red. E. Domańska, Poznań 2006.

Elkins C., Rozliczenie z imperium. Przemilczana historia brytyjskich obozów w Kenii, przeł. K. Kopcińska, Warszawa 2013, Sfery.

Genocide and Rescue in Wolyn. Recollections of the Ukrainian Nationalist Ethnic Cleansing Campaign Against the Poles During World War II, red. T. Piotrowski, Jefferson–London 2008.

Grelka F.M., „Antypolska akcja” OUN‑UPA na Wołyniu i w Galicji Wschodniej, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2004, nr 2.

Hałas E., Przedmowa, [w:] Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, red. E. Hałas, Kraków 2012.

Hirsch M., Pokolenie postpamięci, przeł. M. Borowski, M. Sugiera, „Didaskalia. Gazeta Teatralna” 2011, nr 105.

Isakowicz‑Zaleski T., Przemilczane ludobójstwo na Kresach, Kraków 2008.

Iwanow M., Pierwszy naród ukarany. Polacy w Związku Radzieckim, 1921–1939, Warszawa 1991.

Jastrzębski S., Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939‑1947, Wrocław 2007.

Kamieniecki M., Kresowianie proszą o naprawienie błędu, [online] http://www.naszdziennik.pl/polska‑kraj/142983,kresowianie‑prosza‑o‑naprawienie‑bledu.html.

Kaźmierska K., Współczesna pamięć komunikacyjna i kulturowa. Refleksja inspirowana koncepcją Jana Assmanna, [w:] Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, red. E. Hałas, Kraków 2012.

Kelley D.R., Oblicza historii. Badanie przeszłości od Herodota do Herdera, przeł. M. Tomaszewski, Warszawa 2010, Klio – Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konopczyński W., Polska w dobie wojny siedmioletniej, cz. 2, Kraków–Warszawa 1911, Monografie w Zakresie Dziejów Nowożytnych, t. 16.

Kresowa Księga Sprawiedliwych 1939‑1945. O Ukraińcach ratujących Polaków poddanych eksterminacji przez OUN i UPA, oprac. R. Niedzielko, Warszawa 2007, Studia i Materiały – Instytut Pamięci Narodowej, t. 12.

Kresowiacy nie chcą dr. Motyki w Radzie IPN, „Rzeczpospolita” 2011, 2 II.

Kulińska L., Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922‑1939, Kraków 2009.

Kurkowska‑Budzan M., Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2011. DOI: https://doi.org/10.26774/wrhm.5

Kwiatkowski P.T., Kategoria przeszłości w potocznej pamięci zbiorowej, [w:] Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości, red. E. Hałas, Kraków 2012.

Kwiatkowski P.T., Społeczne tworzenie zbiorowej niepamięci, [w:] Etniczność, pamięć, asymilacja. Wokół problemów zachowania tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, red. L.M. Nijakowski, Warszawa 2009.

LaCapra D., Psychoanaliza, pamięć i zwrot etyczny, [w:] Pamięć, etyka i historia. Anglo‑amerykańska teoria historiografii lat dziewięćdziesiątych (Antologia przekładów), red. E. Domańska, Poznań 2006.

Le Goff J., Historia i pamięć, przeł. A. Gronowska, J. Stryjczyk, wstęp P. Rodak, Warszawa 2007, Communicare. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323526629

Lowe K., Dziki kontynent. Europa po II wojnie światowej, przeł. M.P. Jabłoński, Poznań 2014, Historia – Rebis.

Michna A., Siostry zakonne – ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939‑1947, Warszawa 2010, Monografie – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, t. 61.

Motyka G., Od rzezi wołyńskiej do akcji „Wisła”. Konflikt polsko‑ukraiński 1943‑1947, Kraków 2011.

Nijakowski L.M., Rozkosz zemsty. Socjologia historyczna mobilizacji ludobójczej, Warszawa 2013.

Nowak J., Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, Kraków 2011.

Ratkowska‑Widlarz L., Narracje (relacje świadków) w warsztacie antropologa kultury. Pamięć i antropologia, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2011. DOI: https://doi.org/10.26774/wrhm.6

Siekierka Sz., Komański H., Bulzacki K., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim 1939‑1947, Wrocław 2006.

Siemaszko E., Ludobójstwo Polaków na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2009, nr 1‑2.

Siwicki M., Dzieje konfliktów polsko‑ukraińskich, t. 1‑3, Warszawa 1994.

Syrnyk J., Lucyna Kulińska, Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922‑1939, Kraków 2009, 743 ss., „Litopys. Studia i Materiały Ukraińskiego Towarzystwa Historycznego w Polsce” 2012, nr 1.

Syrnyk J., Nadzór specjalny. Analiza historyczno‑antropologiczna działań organów bezpieczeństwa w kwestii tzw. nacjonalizmu ukraińskiego na Podkarpaciu w latach 1947‑1989, Wrocław–Warszawa 2015, Monografie – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, t. 111.

Traba R., Przeszłość w teraźniejszości. Polskie spory o historię na początku XXI wieku, Poznań 2009.

Trajdos T.M., Przedmowa, [w:] A. Michna, Siostry zakonne – ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939–1947, Warszawa 2010, Monografie – Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, t. 61.

Plato A. von, Historia i psychologia – historia mówiona a psychoanaliza. Zarys problemu i przegląd literatury, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2013.

Staniul M., Prywatna kolonia Leopolda II. Zbrodnie króla Belgów w Kongo, [online] http://historia.wp.pl/title,Prywatna‑kolonia‑Leopolda‑II‑Zbrodnie‑krola‑Belgow‑w‑Kongo,wid,16493809,wiadomosc.html?ticaid=11272c&_ticrsn=3.

Stępniewska K., Wspomnienia z pierwszych lat życia – kiedy tracimy je bezpowrotnie?, [online] http://www.edziecko.pl/rodzice/1,79361,15762934,Wspomnienia_z_pierwszych_lat_zycia_kiedy_tracimy.html.

Szycht A., Ekspert: mniejszości trzymają Polskę za gardło jak sycylijska mafia, [online] http://prawy.pl/11448‑ekspert‑mniejszosci‑trzymaja‑polske‑za‑gardlo‑jak‑sycylijska‑mafia.

Wachnicki M., Wynajęci Rosjanie cyber‑bombardują polski internet?, [online] http://swiat.newsweek.pl/wynajeci‑rosjanie‑cyber‑bombarduja‑polski‑internet‑newsweek‑cyberatak,artykuly,281538,1.html.

Wrzosek W., Historia – Kultura – Metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wrocław 2010, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 3283.

Zamorski K., Co można pomyśleć o przyszłej przeszłości?, [w:] Bez taryfy ulgowej. Dorobek naukowy i edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 2000–2010, red. A. Czyżewski i in., Łódź 2012, Biblioteka Instytutu Pamięci Narodowej, t. 27.

Published

2017-05-07

How to Cite

Syrnyk, Jarosław. 2017. “Postpamięć I świadkowie zastępczy a współczesne Opisy Tzw. Konfliktu polsko‑ukraińskiego Z Okresu II Wojny światowej”. Politeja 14 (2(47):215-40. https://doi.org/10.12797/Politeja.14.2017.47.16.