Dlaczego pytanie o granice politologii jest ważne?

Authors

  • Grażyna Ulicka Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.06

Keywords:

political science, limits, discipline of science

Abstract

Why is the question about limits of political science important?

The text discusses the following issues: how limits of political science are defined, how their comprehension determines the strategies adopted by individual researchers and collective bodies representing the discipline, at what stages of the discipline development and at what critical moments in its development the question about the limits becomes particularly important. What determines the topicality of the question about the limits of the discipline is issues such as: the necessity to fully engage in international cooperation, in particular the European one; the need to establish proper relations with the political science sub‑disciplines which make attempts at becoming independent; the necessity to combine the discipline development with labour market needs. According to the Author, this requires that Polish political science should cross the limits of those areas which have not fallen into the domain of its broader interests to date: especially empirical and comparative research on political systems, economics of politics (political economics), historical sociology of politics.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Grażyna Ulicka, Uniwersytet Warszawski

Politolog, pracownik naukowy Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania badawcze: system polityczny Francji, marketing polityczny, ruchy społeczne. Przewodnicząca Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

References

Alt J.E. i in., Political Economy, [w:] A New Handbook of Political Science, red. R.E. Goodin, H.‑D. Klingemann, Oxford 1998. DOI: https://doi.org/10.1093/0198294719.003.0028

Blok Z., Koncepcje strukturyzacji pola polityki, [w:] Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie. I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa, 22‑24 września 2009, red. K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska, Warszawa 2009.

Butler P., Collins N., A Conceptual Framework for Political Marketing, [w:] Handbook of Political Marketing, red. B.I. Newman, Thousand Oaks 1999.

Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1996.

Chodubski A., Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 2013.

Coakley J., Trent J., History of the International Political Science Association, 1949‑1999, Dublin 2000.

Congress Theme: Politics in a World of Inequality, „Participation” 2015, Vol. 39, nr 1.

Czajowski A., Decydowanie w polityce, Wrocław 2013.

Déloye Y., Sociologie historique du politique, Paris 1997, Repères, 209.

Dogan M., Political Science and the Others Social Sciences, [w:] A New Handbook of Political Science, red. R.E. Goodin, H.‑D. Klingemann, Oxford 1998. DOI: https://doi.org/10.1093/0198294719.003.0003

Dybel P., Wróbel Sz., Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa 2008.

Jabłoński A.W., Węzłowe zagadnienia teorii polityki, [w:] Studia z teorii polityki, t. 1, red. A.W. Jabłoński, L. Sobkowiak, Wrocław 1999, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 1841.

Jakubowski W., Załęski P., Zamęcki Ł., Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk 2013.

Kapiszewski D., MacLean L., Read B.L., Field Research in Political Science. Practices and Principles, Cambridge 2015, Strategies for Social Inquiry. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511794551

Karwat M., Polityka rzeczowa, stronnicza i metapolityka, „Studia Politologiczne” 2004, Vol. 8.

Klementewicz T., Rozumienie polityki. Zarys metodologii nauki o polityce, Warszawa 2010.

Krauz‑Mozer B., Borowiec P., Ścigaj P., Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce, t. 2, Kraków 2012.

Lemke T., Biopolityka, przeł. T. Dominiak, Warszawa 2010.

Maestri of Political Science, t. 2, red. D. Campus, G. Pasquino, M. Bull, Colchester 2011.

Marczewska‑Rytko M., Religia i polityka w globalizującym się świecie, Lublin 2010.

Markowski R., Przedmowa do wydania polskiego, [w:] Zachowania polityczne, t. 1, red. R.J. Dalton, H.‑D. Klingemann, red. nauk. wyd. pol. R. Markowski, przeł. A. Brzóska i in., Warszawa 2010.

Masters of Political Science, red. D. Campus, G. Pasquino, Colchester 2009.

Mojsiewicz Cz., Rozmowy o polskiej politologii, Toruń 2005.

Nowak E., Marketing polityczny jako dyscyplina naukowa, „Studia Politologiczne” 2012, Vol. 24.

Opałek K., Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1986.

Religia i polityka. Zarys problematyki, red. P. Burgoński, M. Gierycz, Warszawa 2014.

Rosicki R., Szewczak W., Granice polityki – granice politologii. O budowaniu tożsamości dyscypliny na wspólnocie przedmiotu badań, [online] http://www.home.umk.pl/~ptnp/do_pobrania/czytelnia/granice_polityki_granice_politologii.pdf.

Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.

Schemeil Y., Introduction à la science politique. Objets, méthodes, résultats, Paris 2012, Amphi.

La science politique en Europe. Formation, coopération, perspectives. Conférence d’évaluation Paris 19 et 20 avril 1996, red. J.L. Queromonne, Paris 1996.

La science politique une et multiple, red. E. Darras, O. Philippe, Paris 2004, Logiques Politiques.

Śliwiński M., Analiza porównawcza systemów politycznych, t. 1: Drogi do współczesności, Warszawa 2005, Bibliotheca Europae Orientalis, 24. Didactica, 2.

Szczepański J., Dyscyplina nauk o polityce. Status teoretyczny i prawny, [w:] Nowe spojrzenia w naukach o polityce, t. 5, red. A. Dąbrowski, M. Ludwiniak, Warszawa 2014.

Ulicka G., Tendencje w rozwoju języka polityki, [w:] Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy środkowej i Wschodniej, red. S. Dubisz, J. Porayski‑Pomsta, E. Sękowska, Warszawa 2007.

Uniwersalny słownik języka polskiego PWN, t. 1, red. S. Dubisz, Warszawa 2003.

Voilliot Ch., Eléments de science politique, Paris 2010, Logiques Politiques.

Voutat B., L’UNESCO et l’internalisation de la science politique, [w:] Nouveau manuel de la science politique, red. A. Cohen, B. Lacroix, P. Riutort, Paris 2009, Grands Repères. Manuels.

Wichłacz M., O pojęciu istotnie spornym w teorii polityki, [w:] Czym jest teoria w politologii?, red. Z. Blok, Warszawa 2011.

Wojtaszczyk K.A., Borkowski P.J., Jakubowski W., Autonomiczne obszary badań politologicznych, [w:] W. Jakubowski, P. Załęski, Ł. Zamęcki, Nauki o polityce. Zarys koncepcji dyscypliny, Pułtusk 2013.

Published

2015-08-24

How to Cite

Ulicka, Grażyna. 2015. “Dlaczego Pytanie O Granice Politologii Jest ważne?”. Politeja 12 (4 (36):99-118. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.06.