Modulacja i modulatory relacji politycznych – ujęcie teoriopolityczne

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.06

Keywords:

modulation, modulators, political relations, politics, theory

Abstract

MODULATION AND MODULATORS OF POLITICAL RELATIONS: POLITICAL THEORY APPROACH

The article aims to explain the phenomenon of modulation of political relations and to present the proposition of theoretical systematization of modulators of political relations. It is based on meta-theoretical analysis of the nature of modulation and modulators. The categories of modulation and modulators seem to have a significant explanatory utility on the ground of political theory as they refer to the problem of regulation, correction, adjustment, and homeostasis of political relations. The paper is an invitation to further studies in the field of political theory on the title issue, indicating possible directions of prospective inquiries.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Piotr Obacz, Jagiellonian University, Kraków

Politolog, teoretyk polityki, adiunkt w Katedrze Historii Polskiej Myśli Politycznej w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek IPSA (RC 16: Socio-Political Pluralism oraz RC 33: The Study of Political Science as a Discipline) i PTNP (członek zarządu oddziału krakowskiego w kadencji na lata 2022-2024).

References

Aya R., Theory, Fact, and Logic, [w:] The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, red. R.E. Goodin, Ch. Tilly, Oxford 2006, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199270439.003.0006. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199270439.003.0006

Bevir M., Meta-Methodology. Clearing the Underbrush, [w:] The Oxford Handbook of Political Methodology, red. J.M. Box-Steffensmeier, H.E. Brady, D. Collier, Oxford 2010, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286546.003.0003. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199286546.003.0003

Blok Z., O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009.

Blok Z., Kołodziejczak M., O statusie i znaczeniu kategorii polityki i polityczności w nauce o polityce, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 37.

Bodnar A., Czas i przestrzeń w polityce, [w:] Prawo i polityka, red. A. Bodnar, J.J. Wiatr, J. Wróblewski, Warszawa 1988.

Burton D., The Wing of Madness. The Life and work of R.D. Laing, London–Cambridge, MA 1996.

Cetwiński O., Karwat M., Polityka jako homeostat systemu politycznego, [w:] Metafory polityki, t. 1, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2001.

Dumała A., Adaptacja polityczna, [w:] Encyklopedia politologii, t. 1, Teoria polityki, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków 1999.

Ehrlich S., Norma, grupa, organizacja, Warszawa 1998.

Gunnell J.G., Political Concepts and the Concept of the Political, „Teoria Polityki” 2017, nr 1, https://doi.org/10.4467/00000000TP.17.0010.6589. DOI: https://doi.org/10.4467/00000000TP.17.0010.6589

Hay C., Political Ontology, [w:] The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, red. R.E. Goodin, Ch. Tilly, Oxford 2006, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199270439.003.0004. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199270439.003.0004

Helliwell Ch., Hindess B., Political Theory and Social Theory, [w:] The Oxford Handbook of Political Theory, red. J.S. Dryzek, B. Honig, A. Phillips, Oxford 2008, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548439.003.0044. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199548439.003.0044

Karwat M., O statusie pojęcia „polityczności”, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 37.

Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17.

Klementewicz T., Teoria polityki w praktyce badawczej, „Studia Politologiczne” 2004, vol. 8.

Kołodziejczak M., Między porządkami – o transgeniczności wyobraźni politologicznej, „Teoria Polityki” 2018, nr 2, https://doi.org/10.4467/25440845TP.18.007.8442. DOI: https://doi.org/10.4467/25440845TP.18.007.8442

Kotowicz Z., R.D. Laing and the Paths of Anti-Psychiatry, London–New York 1997.

Koziełło T., Maj P., Pięta-Szawara A., Perspektywy badawcze i dylematy teorii polityki, Rzeszów 2014.

Kozłowski S., Rola deskrypcji w wiarygodnym wyjaśnianiu zjawisk społeczno-politycznych, „Studia Politologiczne” 2010, vol. 17.

Krauz-Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2007.

Kuźniak B., Obacz P., Instrumentalizacja prawa międzynarodowego na przykładzie Polski jako strony konwencji stambulskiej, Kraków 2020.

Laing R.D., Polityka doświadczenia. Rajski ptak, przeł. A. Grzybek, Kraków 2005.

Laska A., Teoria polityki. Próba ujęcia integralnego, Bydgoszcz 2017.

March J.G., Olsen J.P., Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki, przeł. D. Sielski, Warszawa 2005.

Minkner K., Główne problemy konceptualizacji pojęcia polityczności, „Studia Politologiczne” 2015, vol. 37.

Modulacja, [w:] Encyklopedia PWN, [online] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/modulacja;3942591.html.

Modulator, [w:] Encyklopedia PWN, [online] https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/modulator;3942597.html.

Modulować, [w:] Słownik języka polskiego PWN, [online] https://sjp.pwn.pl/slowniki/modulować.html.

Modulować, [w:] Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, [online] https://sjp.pwn.pl/doroszewski/modulowac;5452559.html.

Mullan B., Mad to be Normal. Conversations with R.D. Laing, London 1995.

Nauka o polityce. Wybrane zagadnienia, red. S. Grabowska, Rzeszów 2015.

Nocoń J., Laska A., Teoria polityki. Wprowadzenie, Warszawa 2005.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2006.

Ozimek M., Wyobraźnia teoriopolityczna jako dyrektywa poznawcza, „Teoria Polityki” 2018, nr 2.

Pierzchalski F., Wyobraźnia twórcza – o źródłach teoretyzowania w nauce o polityce, „Teoria Polityki” 2017, nr 1, https://doi.org/10.4467/00000000TP.17.002.6581. DOI: https://doi.org/10.4467/00000000TP.17.002.6581

Pietraś Z.J., Koncepcje adaptacji politycznej, [w:] Mechanizmy adaptacji politycznej państwa, red. Z.J. Pietraś, A. Dumała, Lublin 1990.

Sánchez-Cuenca I., Władza, normy i podporządkowanie, [w:] Demokracja i rządy prawa, red. J.M. Maravall, A. Przeworski, przeł. P. Kazimierczak, J. Winczorek, Warszawa 2010.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Tilly Ch., Goodin R.E., It Depends, [w:] The Oxford Handbook of Contextual Political Analysis, red. R.E. Goodin, Ch. Tilly, Oxford 2006, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199270439.003.0001. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199270439.001.0001

Troper M., Posłuszeństwo i obowiązek w państwie prawnym, [w:] Demokracja i rządy prawa, red. J.M. Maravall, A. Przeworski, przeł. P. Kazimierczak, J. Winczorek, Warszawa 2010.

Wojnicki J., Państwo demokratyczne, [w:] Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, red. J. Nadolska, K.A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Warszawa 2018.

Wróbel S., Funkcjonalistyczne koncepcje dynamiki politycznej. Proces i zmiana polityczna, Katowice 1992.

Wróbel S., Stosunki polityczne, [w:] Encyklopedia politologii, t. 1, Teoria polityki, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków 1999.

Zamęcki Ł., Wyzwania i zagrożenia demokracji liberalnej, [w:] Demokracja. Istota, idee, cele i ich realizacja, red. J. Nadolska, K.A. Wojtaszczyk, Ł. Zamęcki, Warszawa 2018.

Żmigrodzki M., Adaptacja polityczna. Typy, [w:] Encyklopedia politologii, t. 1, Teoria polityki, red. W. Sokół, M. Żmigrodzki, Kraków 1999.

Downloads

Published

2022-07-14

How to Cite

Obacz, Piotr. 2022. “Modulacja I Modulatory Relacji Politycznych – ujęcie Teoriopolityczne”. Politeja 19 (2(77):143-62. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.06.