Oflagi w pamięci indywidualnej

Authors

  • Anna Matuchniak-Krasucka Uniwersytet Łódzki

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.18

Keywords:

oflag, prisoners of war, second world war, social memory, cultural systems

Abstract

The Oflags in Individual and Collective Memory

The text presents basic historical data about oflags, and also sociological concepts useful for their analysis. Oflag, is a short form for Offizierslager für kriegsgefangene Offiziere, a German prisoner of war camp for officers which existed during the 2nd World War. Within twenty military regions of Germany, there were almost 800 different camps, where 10 million prisoners of war from Europe and United States of America were incarcerated (among them there were half a million of Polish officers and soldiers). Oflags are subject of many historical, sociological and psychological studies. Concepts of totalitarian institutions by E. Goffman, culture and its collerates by S. Ossowski, cultural systems by A. Kłoskowska and B. Sułkowski, social frames of remembrance by M. Halbswach, are all helpful in oflags description and analysis. The framework of this study is an analysis of social remembrance – individual and collective, and its carriers – cultural correlates, such as necropolises, sites of former prisoner of war camps, utility objects, artistic objects (graphics, sculptures, literary texts, songs), documents (photographs, letters). They operate in private and public circuits, where memory sphere abrades with non remembrance sphere – oblivion and exclusion.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Anna Matuchniak-Krasucka, Uniwersytet Łódzki

Profesor socjologii, kierownik Katedry Socjologii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego – zajmuje się socjologią kultury i sztuki, socjologią francuską, socjologią historyczną, ruchami społecznymi, instytucjami kultury i publicznością. Jest autorką wielu artykułów i kilku książek: Gust i kompetencja. Społeczne zróżnicowanie recepcji malarstwa (1988); Publiczność wobec metafory plastycznej. O recepcji groteski Jerzego Dudy‑Gracza (1999); Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu (2010), a także współautorką: z Jacqueline Heinen L’Avortement en Pologne. La croix et la bannière (1992) i Aborcja w Polsce. Kwadratura koła (1995); z Norbertem Bandier i Bogusławem Sułkowskim Pratiques culturelles et logique des institutions Cultural Practicies and the Logic of institutions (Lyon – Łódź) (2004); z Norbertem Bandier, Abdelhafidem Hammouchem i Bogusławem Sułkowskim Lokalne pola produkcji kulturalnej w Polsce i we Francji (2010).

References

Barańska K., Muzeum w sieci znaczeń. Zarządzanie z perspektywy nauk humanistycznych, Kraków 2013, Biblioteka Zarządzania Kulturą, 13.
Google Scholar

Bednorz R., Aby mogli przetrwać. Pomoc dla polskich jeńców wojennych w niewoli Wehrmachtu 1939‑1945, Opole 1989.
Google Scholar

Bohatkiewicz J., Oflag II C Woldenberg, Warszawa 1971, Biblioteka Pamięci Pokoleń.
Google Scholar

Brandys M., Wyprawa do oflagu, Warszawa 1955.
Google Scholar

Czarnowski S., Kultura, Warszawa 1956.
Google Scholar

Drut opasał w krąg. Antologia poezji jenieckiej z lat 1939‑1945, wybór, wstęp i oprac. R. Bednorz, Łambinowice 1984.
Google Scholar

Dzienniki jenieckie polskich oficerów w niewoli Wehrmachtu, red. W. Lewicki, Warszawa 2007.
Google Scholar

Fularski J., Według gwiazd na wschód. Moja ucieczka z oflagu i inne przeżycia 1939‑2009, oprac. W. Wróblewski, Międzychód 2009.
Google Scholar

Giziński S., Szutowicz A., Oflag II B Arnswalde. Jenieckie losy, Wrocław 2013.
Google Scholar

Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, red. W. Derczyński, A. Jasińska‑Kania, J. Szacki, Warszawa 1975.
Google Scholar

Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, przeł. i wstęp M. Król, Warszawa 1969, Biblioteka Socjologiczna.
Google Scholar

Honka N., Życie religijne żołnierzy polskich w niewoli niemieckiej i radzieckiej podczas II wojny światowej, Opole 1998.
Google Scholar

Kępiński A., Rytm życia, Kraków 2001.
Google Scholar

Kisielewicz D., Oficerowie polscy w niewoli niemieckiej w czasie II wojny światowej, Łambinowice–Opole 1998, Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, nr 254.
Google Scholar

Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1983.
Google Scholar

Kuropieska J., Obozowe refleksje. Oflag II C, Kraków 1985.
Google Scholar

Między Wehrmachtem a SS. Jeńcy wojenni w niemieckich obozach koncentracyjnych, red. nauk. V. Rezler‑Wasilewska, Opole 2010.
Google Scholar

Matuchniak‑Krasuska A., Zarys socjologii sztuki Pierre’a Bourdieu, Warszawa 2010.
Google Scholar

Mirecki W., Jeniecka Melpomena, Warszawa 1981.
Google Scholar

Obóz jeniecki Oflag II C Woldenberg, folder Muzeum Woldenberczyków.
Google Scholar

Olesik J., Oflag II C Woldenberg, Warszawa 1988.
Google Scholar

Ossowski S., Konflikty niewspółmiernych skal wartości, [w:] Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 1967.
Google Scholar

Ossowski S., U podstaw estetyki, Warszawa 1966.
Google Scholar

Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatywne, red. J. Kostecki, A. Brodzka, Warszawa 1992, Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce, 7.
Google Scholar

Pollack J., Jeńcy polscy w hitlerowskiej niewoli, Warszawa 1982.
Google Scholar

Półchłopek W., Wychowanie fizyczne i sport żołnierzy polskich w obozach jenieckich Wehrmachtu i NKWD (1939‑1945), Opole 2002.
Google Scholar

Rezler‑Wasielewska V., Działalność naukowo‑oświatowa polskich jeńców wojennych w niemieckich i radzieckich obozach podczas II wojny światowej, Opole 2001.
Google Scholar

Rokuszewska‑Pawełek A., Druga wojna światowa – pamięć i tożsamość, „Kultura i Społeczeństwo” 2001, nr 3/4.
Google Scholar

Sałacki A., Jeniec wojenny nr 353, Warszawa 1973.
Google Scholar

Sadzewicz M., Oflag, Warszawa 1958.
Google Scholar

Sułkowski B., Społeczne ramy kultury czterdzieści lat później. Pięć modeli komunikacji kulturowej, „Kultura i Społeczeństwo” 2011, nr 1/2. DOI: https://doi.org/10.35757/KiS.2011.55.2-3.1
Google Scholar

Szacki J., Tradycja, [w:] Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze, red. A Kłoskowska, Wrocław 1991, Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku.
Google Scholar

Przeszłość w dyskursie publicznym, red. A. Szpociński, Warszawa 2013.
Google Scholar

Tatarkiewicz W., „Przeżycie estetyczne”. Zjawisko pamięci, [w:] tenże, Wybór pism estetycznych, wprow., wybór i oprac. A. Kuczyńska, Kraków 2004, Klasycy Estetyki Polskiej.
Google Scholar

Tuan Yi‑Fu, Przestrzeń i miejsce, przeł. A. Morawińska, wstęp K. Wojciechowski, Warszawa 1987, Biblioteka Myśli Współczesnej. Plus Minus Nieskończoność.
Google Scholar

Wykaz niemieckich obozów jenieckich 1939‑1945, oprac. R. Kobylarz, K. Sznotala, Opole 2010, Informacja – Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach‑Opolu.
Google Scholar

Published

2015-07-20

How to Cite

Matuchniak-Krasucka, Anna. 2015. “Oflagi W pamięci Indywidualnej”. Politeja 12 (3 (35):243-55. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.18.

Issue

Section

Articles