Proces implementacji traktatu lizbońskiego w latach 2009-2014

Authors

  • Janusz Józef Węc Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.24

Keywords:

Lisbon Treaty, EU institutions, delegated and implementing acts, axiology of the EU, Irish Protocol, common security and defence policy

Abstract

The process of implementing the Lisbon Treaty in the years 2009‑2014


The subject of the article is the process of implementing the provisions of the Lisbon Treaty from 13 December 2007 during the first 5 years following its entry into force. The first part of the article introduces implementation actions concerning the EU’s institutional system while the second part – works on the implementation of provisions concerning the delegated and implementing acts. The third part has been devoted to the implementation of provisions modifying the principles of democracy and the axiology of the EU, however the fourth part concerns changes in the European Union’s common security and defence policy. Finally, the fifth part describes the Irish Protocol containing legal guarantees granted to Ireland by the EU within the domain of the right to life, education and family, tax policy and the security and defence policy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

I. Źródła

Akt dotyczący wyborów członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z 20 września 1976 r., [online] http://oide.sejm.gov.pl/oide/images/files/dokumenty/wybory_pe.pdf.

Council Decision of 13 July 1987 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (87/373/EEC), O.J. EC 1987, L 197.

Council Decision of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission (1999/468/EC), O.J. EC 1999, L 184.

Council of Europe, 8th Working of the CDDH Informal Working Group on the Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights (CDDH‑UE) with the European Commission, CDDH‑UE (2011)11, Strasbourg, 15 VI 2011.

Council of Europe, Fifth Negotiation Meeting between the CDDH ad hoc Negotiation Group and the European Commission on the Accession of the European Union to the European Convention on Human Rights. Final Report to the CDDH, 47+1(2013)008, Strasbourg, 5 IV 2013.

Council of the European Union, Common Understanding on delegated acts, 8640/11, Brussels, 4 IV 2011.

Council of the European Union, Terminology to be used in Council and COREPER agendas for legislative items under the Ordinary Legislative Procedure (OLP), 5084/12, Brussels, 13 I 2012.

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. w sprawie wniosku Rady Europejskiej dotyczącego niezwoływania konwentu w celu zmiany traktatów w zakresie środków przejściowych dotyczących składu Parlamentu Europejskiego (17196/2009‑C7‑0002/2010‑2009/0814(NLE)), Dz. U. UE 2010, C 81.

Decyzja Rady (do Spraw Ogólnych) z dnia 1 grudnia 2009 r. ustanawiająca wykaz składów Rady uzupełniający składy, o których mowa w art. 16 ust. 6 akapity drugi i trzeci Traktatu o Unii Europejskiej, Dz. U. UE 2009, L 315.

Decyzja Rady Europejskiej podjęta za zgodą przewodniczącego Komisji z dnia 1 grudnia 2009 r.

w sprawie mianowania wysokiego przedstawiciela Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, Dz. U. UE 2009, L 315.

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej, Dz. U. UE 2009, L 315.

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany wykazu składów Rady, Dz. U. UE 2010, L 263.

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie liczby członków Komisji Europejskiej, Dz. U. UE 2013, L 165.

Decyzja Rady Europejskiej z dnia 28 czerwca 2013 r. ustanawiająca skład Parlamentu Europejskiego, Dz. U. UE 2013, L 181.

Decyzja Rady z dnia 12 lipca 2011 r. określająca statut, siedzibę i zasady operacyjne Europejskiej Agencji Obrony oraz uchylająca wspólne działanie 2004/551/WPZiB, Dz. U. UE 2011, L 183.

Decyzja Rady z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniająca decyzję 1999/468/WE ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2006/512/WE), Dz. U. UE 2006, L 200.

Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie uzgodnień dotyczących zastosowania przez Unię klauzuli solidarności, Dz. U. UE 2014, L 192.

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zwiększenia liczby rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Dz. U. UE 2013, L 179.

Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie ustanowienia Stałego Komitetu Współpracy Operacyjnej w Zakresie Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dz. U. UE 2010, L 52.

Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz. U. UE 2010, L 50.

Decyzja Rady z dnia 26 lipca 2010 r. określająca organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (2010/427/UE), Dz. U. UE 2010, L 201.

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń‑czerwiec 2010 roku (podczas prezydencji hiszpańskiej), Warszawa 2010.

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń‑czerwiec 2011 roku (podczas prezydencji węgierskiej), Warszawa 2011.

Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec‑grudzień 2010 r. (podczas prezydencji belgijskiej), Warszawa 2011.

KM 2007, Sprostowanie do noty od prezydencji do konferencji międzyrządowej. Projekty deklaracji: Deklaracja nr 39a odnosząca się do artykułu 222 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w sprawie liczby rzeczników generalnych w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, CIG 3/1/07, REV 1, COR 2, Bruksela, 22 X 2007.

KM 2010, Protokół zmieniający Protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, CIG 1/10, Bruksela, 11 VI 2010.

KM 2010, Wstępny porządek obrad konferencji międzyrządowej w dniu 23 czerwca 2010 r. w Brukseli, CIG 2/10, Bruksela, 22 VI 2010.

Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady. Wprowadzenie w życie art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, COM(2009) 673 wersja ostateczna, Bruksela, 9 XII 2009.

Komisja Europejska, Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję, COM(2010) 83 wersja ostateczna, Bruksela, 9 III 2010.

Komisja Europejska, Wniosek. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej, COM(2010) 119 wersja ostateczna, Bruksela, 31 III 2010.

Komisja Europejska, Wniosek. Rozporządzenie Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, COM(2013) 534 wersja ostateczna, Bruksela, 17 VII 2013.

Oświadczenie rządowe z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r., Dz. U. 2015, poz. 304.

Posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych w dniu 14 czerwca 2010 r. Komunikat prasowy, 11021/10, Bruksela, 14 VI 2010.

Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniach 13‑14 grudnia 2011 r. Komunikat prasowy, 18498/11, Bruksela, 13‑14 XII 2011.

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 10‑11 grudnia 2009 r. Konkluzje prezydencji, EUCO 6/09, Bruksela, 11 XII 2009.

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 11‑12 grudnia 2008 r. Konkluzje prezydencji, 17271/1/08, REV 1, Bruksela, 13 II 2009.

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 14 grudnia 2007 r. Konkluzje prezydencji, 16616/1/07, REV 1, Bruksela, 14 II 2008.

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 17 czerwca 2010 r. Konkluzje prezydencji, EUCO 13/10, Bruksela, 17 VI 2010.

Posiedzenie Rady Europejskiej w Brukseli, 18‑19 czerwca 2009 r. Konkluzje prezydencji, 11225/2/09, REV 2, Bruksela, 10 VII 2009.

Prezydencja do Rady i Rady Europejskiej. Sprawozdanie z postępu prac przygotowawczych. Wprowadzenie w życie traktatu z Lizbony, 17033/1/09 REV 1, Bruksela, 4 XII 2009.

Procedura 2013/0255/APP COM (2013) 534: Wniosek rozporządzenie Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, Eur‑Lex.

Baza aktów prawnych Unii Europejskiej, [online] http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/PL/HIS.

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, Dz. U. UE 2013, L 60.

Protokół zmieniający protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do traktatu o Unii Europejskiej, do traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, Dz. U. UE 2010, C 263.

Rada Unii Europejskiej, Nota prezydencji do COREPER II/Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Przystąpienie Unii do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 18117/11, Bruksela, 6 XII 2011.

Rada Unii Europejskiej, Nota Sekretariatu Generalnego do COREPER II/Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Projekt konkluzji Rady w sprawie roli Rady Unii Europejskiej w zapewnianiu skutecznego wprowadzania w życie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, 6387/11, Bruksela, 11 II 2011.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 7 maja 2009 r. wzywająca Komisję do sporządzenia wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej. Załącznik I, (2008/2169(INI)), P6_TA (2009)0389.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r. w sprawie składu Parlamentu Europejskiego (2007/2169(INI)), P6_TA(2007)0429.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej, P7_TA‑PROV (2014)0234.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie klauzul wzajemnej obrony i solidarności UE: wymiaru politycznego i operacyjnego (2012/2223/(INI)), P7_TA‑PROV(2012)0456.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 6 maja 2010 r. dotycząca projektu protokołu zmieniającego protokół nr 36 w sprawie przepisów przejściowych w odniesieniu do składu Parlamentu Europejskiego do końca kadencji 2009‑2014: opinia Parlamentu Europejskiego (art. 48 ust. 3 traktatu UE) (17196/2009 – C7‑0001/2010 – 2009/0813(NLE)), P7_TA(2010)0148.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 268/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 211/2011 w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz. U. UE 2012, L 89.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję, Dz. U. UE 2011, L 55.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 211/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie inicjatywy obywatelskiej, Dz. U. UE 2011, L 65.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, VII kadencja. Prezes Rady Ministrów. RM 10‑138‑12.

Druk nr 1047, Warszawa, 11 I 2013.

Sekretariat Generalny Rady Unii Europejskiej, Nota informacyjna. Wpływ traktatu lizbońskiego na Radę ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych: szersza współdecyzja i nowe struktury, Bruksela 2009.

Traktat z Lizbony, zmieniający traktat o Unii Europejskiej i traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisany w Lizbonie 13 grudnia 2007 r. (wersje skonsolidowane), Dz. U. UE 2008, C 115.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Opinia 2/13 Trybunału (w pełnym składzie), Luksemburg, 18 XII 2014.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komunikat prasowy nr 139/13, Luksemburg, 23 X 2013.

II. Monografie

Barcz J., Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Warszawa 2012, Monografie – LexiNexis Polska.

Barcz J., Unia Europejska w dobie reform. Podstawy prawne. Wybór dokumentów, Warszawa 2013.

Węc J.J., Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950‑2010.

Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Kraków 2012, Societas – Księgarnia Akademicka, 41.

Węc J.J., Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007‑2009, Kraków 2011, Societas – Księgarnia Akademicka, 36.

III. Artykuły

Buchowska N., Starania Unii Europejskiej o przystąpienie do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, „Przegląd Zachodni” 2014, nr 4.

Capik A.A., Gniewek A., Wprowadzenie do prawa europejskiej inicjatywy obywatelskiej, Luksemburg, 4 IV 2012, [online] http://www.euroinfo.krakow.pl/upload/Europejska%20inicjatywa%20obywatelska%20‑%20B.%20Capik%20A.%20Gniewek.pdf.

Europejska Służba Działań Zewnętrznych, [online] http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_pl.htm.

Formuszewicz R., Liszczyk D., Personel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych do przeglądu? Bilans i wnioski z dotychczasowej polityki kadrowej, Raport PISM, Warszawa 2012.

Gajda A., Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, „Studia i Prace” (Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno‑Społecznego SGH) 2013, nr 1.

Groszkowski J., Ostrożne zmiany w czeskiej polityce europejskiej, Ośrodek Studiów Wschodnich. Analizy, 26 II 2014.

Herma C., Likwidacja „struktury filarowej” Unii – podmiotowość prawnomiędzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, [w:] Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. nauk. J. Barcz, Warszawa 2008.

Lieb J., Kremer M., Der Aufbau des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Stand und Perspektiven, „Integration” 2010, nr 3.

Nowak C., Prokuratura Europejska – idea się urzeczywistnia, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 11.

Półtorak N., Przystąpienie do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z perspektywy Unii Europejskiej, [w:] Obywatel w Radzie Europy i Unii Europejskiej. Nowe wyzwania po dwudziestu latach od przystąpienia przez Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warszawa 2014.

Sicurella R., Setting up a European Criminal Policy for the Protection of EU Financial Interests. Guidelines for a Coherent Definition of the Material Scope of the European Public Prosecutor’s Office, [w:] Toward a Prosecutor for the European Union, Vol. 1: A Comparative Analysis, red. K. Ligeti, Oxford–Portland 2013.

Stawicka P., Przystąpienie UE do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 7 X 2014, [online] www.psz.pl/121.

Stronikowska G., Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (część 1), „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 6.

Wyrozumska A., Umocnienie ochrony praw podstawowych, [w:] Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. nauk. J. Barcz, Warszawa 2008.

How to Cite

Węc, Janusz Józef. 2021. “Proces Implementacji Traktatu lizbońskiego W Latach 2009-2014”. Politeja 12 (3 (35):333-79. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.24.

Issue

Section

Articles