Proces implementacji traktatu lizbońskiego w latach 2009-2014

Authors

  • Janusz Józef Węc Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.24

Keywords:

Lisbon Treaty, EU institutions, delegated and implementing acts, axiology of the EU, Irish Protocol, common security and defence policy

Abstract

The Process of Implementing the Lisbon Treaty in the Years 2009‑2014

The subject of the article is the process of implementing the provisions of the Lisbon Treaty from 13 December 2007 during the first 5 years following its entry into force. The first part of the article introduces implementation actions concerning the EU’s institutional system while the second part – works on the implementation of provisions concerning the delegated and implementing acts. The third part has been devoted to the implementation of provisions modifying the principles of democracy and the axiology of the EU, however the fourth part concerns changes in the European Union’s common security and defence policy. Finally, the fifth part describes the Irish Protocol containing legal guarantees granted to Ireland by the EU within the domain of the right to life, education and family, tax policy and the security and defence policy.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Janusz Józef Węc, Uniwersytet Jagielloński

Profesor zwyczajny nauk humanistycznych w zakresie historii powszechnej najnowszej i stosunków międzynarodowych. Kierownik Katedry Studiów nad Procesami Integracyjnymi w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Autor ponad 200 publikacji naukowych wydanych w kraju i za granicą, w tym 17 monografii i syntez, na temat ustroju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej, integracji europejskiej i pozaeuropejskiej, stosunków polsko-niemieckich, najnowszej historii Niemiec, a także niemieckiego systemu politycznego. Ostatnio wydane monografie: Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej. Uwarunkowania – Procesy decyzyjne – Osiągnięcia i niepowodzenia (Kraków 2012); Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950‑2010. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna (Kraków 2012); Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007‑2009 (Kraków 2011); Sozialliberale Ostpolitik. Die FDP und der Warschauer Vertrag. Die Haltung der FDP gegenüber den Verhandlungen mit Polen über den Warschauer Vertrag vom 7. Dezember 1970 (Potsdam 2011).

References

Barcz J., Traktat z Lizbony. Wybrane aspekty prawne działań implementacyjnych, Warszawa 2012, Monografie – LexiNexis Polska.
Google Scholar

Barcz J., Unia Europejska w dobie reform. Podstawy prawne. Wybór dokumentów, Warszawa 2013.
Google Scholar

Węc J.J., Spór o kształt ustrojowy Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej w latach 1950‑2010.
Google Scholar

Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Kraków 2012, Societas – Księgarnia Akademicka, 41.
Google Scholar

Węc J.J., Traktat Lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007‑2009, Kraków 2011, Societas – Księgarnia Akademicka, 36.
Google Scholar

Buchowska N., Starania Unii Europejskiej o przystąpienie do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, „Przegląd Zachodni” 2014, nr 4.
Google Scholar

Capik A.A., Gniewek A., Wprowadzenie do prawa europejskiej inicjatywy obywatelskiej, Luksemburg, 4 IV 2012, [online] http://www.euroinfo.krakow.pl/upload/Europejska%20inicjatywa%20obywatelska%20‑%20B.%20Capik%20A.%20Gniewek.pdf.
Google Scholar

Europejska Służba Działań Zewnętrznych, [online] http://eeas.europa.eu/background/organisation/index_pl.htm.
Google Scholar

Formuszewicz R., Liszczyk D., Personel Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych do przeglądu? Bilans i wnioski z dotychczasowej polityki kadrowej, Raport PISM, Warszawa 2012.
Google Scholar

Gajda A., Przystąpienie Unii Europejskiej do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, „Studia i Prace” (Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno‑Społecznego SGH) 2013, nr 1. DOI: https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.1.1
Google Scholar

Groszkowski J., Ostrożne zmiany w czeskiej polityce europejskiej, Ośrodek Studiów Wschodnich. Analizy, 26 II 2014.
Google Scholar

Herma C., Likwidacja „struktury filarowej” Unii – podmiotowość prawnomiędzynarodowa UE oraz reforma systemu aktów prawa pierwotnego i wtórnego, [w:] Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. nauk. J. Barcz, Warszawa 2008.
Google Scholar

Lieb J., Kremer M., Der Aufbau des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Stand und Perspektiven, „Integration” 2010, nr 3. DOI: https://doi.org/10.5771/0720-5120-2010-3-195
Google Scholar

Nowak C., Prokuratura Europejska – idea się urzeczywistnia, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 11.
Google Scholar

Półtorak N., Przystąpienie do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z perspektywy Unii Europejskiej, [w:] Obywatel w Radzie Europy i Unii Europejskiej. Nowe wyzwania po dwudziestu latach od przystąpienia przez Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Warszawa 2014.
Google Scholar

Sicurella R., Setting up a European Criminal Policy for the Protection of EU Financial Interests. Guidelines for a Coherent Definition of the Material Scope of the European Public Prosecutor’s Office, [w:] Toward a Prosecutor for the European Union, Vol. 1: A Comparative Analysis, red. K. Ligeti, Oxford–Portland 2013.
Google Scholar

Stawicka P., Przystąpienie UE do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 7 X 2014, [online] www.psz.pl/121.
Google Scholar

Stronikowska G., Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Prokuratury Europejskiej (część 1), „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 6.
Google Scholar

Wyrozumska A., Umocnienie ochrony praw podstawowych, [w:] Traktat z Lizbony. Główne reformy ustrojowe Unii Europejskiej, red. nauk. J. Barcz, Warszawa 2008.
Google Scholar

Published

2015-07-20

How to Cite

Węc, Janusz Józef. 2015. “Proces Implementacji Traktatu lizbońskiego W Latach 2009-2014”. Politeja 12 (3 (35):333-79. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.24.

Issue

Section

Articles