Politoligwistyka dyplomatyczna

Analiza percepcji Afryki Subsaharyjskiej w exposé ministrów spraw zagranicznych II i III RP

Authors

  • Błażej Popławski Kancelaria Sejmu – Biblioteka Sejmowa, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.10

Keywords:

Africa, discourse, political ideas, exposé, politolinguistics

Abstract

Diplomatic Politolinguistics. The Analysis of the Perception of Sub-Saharan Africa in the Exposé of the Ministers of Foreign Affairs of the Second and Third Polish Republics

The aim of the article is to present the image of sub-Saharan Africa in the exposé of the ministers of foreign affairs of the Second andThird Republics of Poland, in the context of changes in the ideological imaginary of the Polish diplomacy. The introduction describes a political linguistic perspective which was adopted in the work, treating the discourse of political actors as one of the main determinants of the political universe. Then the “parliamentary custom” of delivering an exposé was characterised. The next part discusses the perception of the colonial and imperial idea in the Second Polish Republic. Research on the information provided by the chiefs of the diplomacy after 1989 was focused on the description of the transfer of democracy to the South, the clash of civilizations, and securitization in the international relations.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Błażej Popławski, Kancelaria Sejmu – Biblioteka Sejmowa, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

Doktor historii, socjolog, Kancelaria Sejmu – Biblioteka Sejmowa, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne.

References

Opracowania

Arendt H., Kondycja ludzka, przeł. A. Łagodzka, Warszawa 2010.

Bauman Z., Płynny lęk, przeł. J. Margański, Kraków 2008.

Białas T., Liga Morska i Kolonialna 1930-1939, Gdańsk 1983.

Bierzanek R., Jakubowski J., Symonides J., Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe, Warszawa 1980.

Bocheński A., Polska idea imperialna, Warszawa 1938.

Bralczyk J., O języku polskiej polityki lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Warszawa 2003.

Brzeziński A.M., Liga Narodów w koncepcjach i dyplomacji Józefa Becka (1932-1938), [w:] Płk Józef Beck (1894-1944). Żołnierz, dyplomata, polityk, red. S.M. Nowinowski, Łódź–Warszawa 2017.

Buzan B., Little R., Systemy międzynarodowe w historii świata, przeł. E. Brzozowska, Warszawa 2011.

Cat-Mackiewicz S., Polityka Becka, Kraków 2009.

Chociłowski J., Najpierw Polska. Rzecz o Józefie Becku, Warszawa 2019.

Cienciała A.M., The Foreign Policy of Józef Piłsudski and Józef Beck 1926-1939, „The Polish Review” 2011, nr 1.

Czechowska L., Stosunki dwustronne RP w latach 1990–2002 na podstawie analizy corocznych informacji rządu o polityce zagranicznej państwa, Toruń 2017.

Dijk T.A. van, Discourse and Power, Basingstoke–New York 2008.

Edelman M., Political Language: Words That Succeed and Policies That Fail, New York 1977.

Fijałkowski Ł., Teoria sekurytyzacji i konstruowanie bezpieczeństwa, „Przegląd Strategiczny” 2012, nr 1.

Foucault M., Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976, przeł. M. Kowalska, Warszawa 1998.

Geis M.L., The Language of Politics, New York 1987.

Głowiński M., Nowomowa po polsku, Warszawa 1990.

Grzelak E., Piniarski A., Styl exposé premiera Donalda Tuska na tle zróżnicowania wewnętrznego polskiej debaty politycznej, „Język a Kultura” 2014, nr 24.

Grzeloński B., Dyplomacja polska w XX wieku, Warszawa 2006.

Grześkowiak-Krwawicz A., Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Pojęcia i idee, Toruń 2018.

Juchnowski R., Miejsce geopolityki w polskiej myśli politycznej XIX i XX w., Toruń 2018.

Kamosiński S., Bezpieczeństwo państwa w exposé polskich premierów od Tadeusza Mazowieckiego do Beaty Szydło, „UR Journal Of Humanities and Social Sciences” 2016, nr 1, https://doi.org/10.15584/johass.2016.1.7.

Koneczny F., O wielości cywilizacyj, Kraków 1935.

Koselleck R., Semantyka historyczna, wybór i oprac. H. Orłowski, przeł. W Kunicki, Poznań 2001.

Kostecki W., Strach i potęga. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa 2012.

Kowalski M.A., Dyskurs kolonialny w Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2010.

Kowalski M.A., Kolonie Rzeczypospolitej, Warszawa 2005.

Kratochwil F.V., Praxis: On Acting and Knowing, Cambridge 2018.

Kucharski A. i in., Działalność parlamentu w sprawach międzynarodowych, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2003.

Kukułka J., Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 1978.

Kuźniar R., Droga do wolności. Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2008.

Kuźniar R., Działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych w czasach przełomu, [w:] Krzysztof Skubiszewski i dyplomacja czasu przełomu, red. M. Maruszkin, K. Szaładziński, Poznań 2016.

Kuźniar R., Porządek międzynarodowy. Perspektywa ontologiczna, Warszawa 2019.

Łossowski P., Dyplomacja polska 1918-1939, Warszawa 2001.

Matuszczyk B., Smoleń-Wawrzuszczyn M., Funkcja perswazyjno-manipulacyjna emocjonalizmów w exposé Donalda Tuska, „Białostockie Archiwum Językowe” 2008, nr 8, https://doi.org/10.15290/baj.2008.08.04.

Michalewska K., Problematyka emigracji i skupisk polonijnych w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej (1919-1927), „Rocznik Polonijny” 1984-1985, t. 5-6 (wyd. 1987), s. 106-108.

Nadziak M.J., Tricksteriada. Rzecz o ryzyku i lęku w narracji politycznej decydentów w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2018.

Nowak J.M., Minister Krzysztof Skubiszewski. Wyznania dyplomaty pracującego w służbie zagranicznej PRL i III RP, [w:] Krzysztof Skubiszewski. Minister Spraw Zagranicznych RP 1989-1993. Materiały konferencji zorganizowanej przez Fundację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego,

Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie 12 września 2014 roku, red. P. Skubiszewski, J. Stańczyk, Warszawa 2016.

Nowakowski J.M., Józef Beck, [w:] Ministrowie spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej. Praca zbiorowa, red. J. Pajewski, Szczecin 1992.

Olechowski A., Wygrać przyszłość, Warszawa 1999.

Onuf N.G., World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations, London 2012, https://doi.org/10.4324/9780203722428.

Orłowski T., Protokół dyplomatyczny. Ceremoniał & etykieta, Warszawa 2010.

Orzelska-Stączek A., Anna Fotyga jako minister spraw zagranicznych w okresie polaryzacji polskiej sceny politycznej (maj 2006 – listopad 2007), „Studia Polityczne” 2016, nr 3.

Orzelska-Stączek A., Ministrowie spraw zagranicznych Polski w latach 2005-2014. Stefan Meller, Anna Fotyga, Radosław Sikorski, Warszawa 2016.

Orzelska-Stączek A., Uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej w okresie urzędowania ministra Stefana Mellera (31 X 2005 – 9 V 2006), „Myśl Polityczna i Ekonomiczna” 2016, nr 2.

Pajewski J., August Zaleski, [w:] Ministrowie spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej. Praca zbiorowa, red. J. Pajewski, Szczecin 1992.

Paruch W., Rydel M., Założenia strategiczne w koncepcji polityki zagranicznej RP – analiza myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości, [w:] Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie.

Tom 1. Koncepcje, bezpieczeństwo, kwestie prawne i polonijne, red. A. Jarosz, K. Olszewski, Toruń 2011.

Pisarek W., Szkic wstępu do politolingwistyki, „Prace Filologiczne” 1986, t. 33.

Pochyły P., Problematyka bliskowschodnia w „Informacjach” ministrów spraw zagranicznych RP o zadaniach polskiej polityki zagranicznej przed i po inwazji na Irak w 2003 roku – porównawcza analiza exposé ministrów spraw zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej w latach 2001-2014, [w:] Polityka zagraniczna Polski. 25 lat doświadczeń, red. M. Pietrasiak, M. Stelmach, K. Żakowski, Łódź 2016, https://doi.org/10.18778/8088-107-5.09.

Podemski K., Polska kosmografia polityczna. Analiza sejmowych exposé ministrów spraw zagranicznych w latach 1945–2015, [w:] Polskie sprawy 1945-2015. Warsztaty analizy dyskursu, red. M. Czyżewski i in., Warszawa 2017.

Polityka zagraniczna RP. 1989-2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002.

Polkowska L., Drugie exposé Donalda Tuska, czyli próba utrzymania władzy. Strategie perswazyjne, „Oblicza komunikacji” 2014, nr 7.

Popławski D., Kalendarium: Polityka zagraniczna RP w okresie sprawowania urzędu przez Krzysztofa Skubiszewskiego, [w:] Pozycja Polski w Europie, red. D. Popławski, Warszawa 1994.

Rak J., O kierowaniu wrażeniem. Język polityki polskiej po 1989, Radzymin 2013.

Said E.W., Orientalizm, przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska, Poznań 2005.

Schetyna G., Michalski C., Historia pokolenia. Grzegorz Schetyna w rozmowie z Cezarym Michalskim, Warszawa 2019.

Shaw M.N., Prawo międzynarodowe, przeł. A. Kułach, , red. nauk. ed. pol. S. Sawicki, Warszawa 2011.

Sibora J., Narodziny polskiej dyplomacji u progu niepodległości, Warszawa 1998.

Siewierska-Chmaj A., Język polskiej polityki. Politologiczno-semantyczna analiza exposé premierów Polski w latach 1919-2004, Rzeszów 2006, https://doi.org/10.13140/2.1.4900.3209.

Skinner Q., Wizje polityki. Tom 1. Rozważania o metodzie, przeł. K. Koehler, K. Koehler, Warszawa 2016

Stemplowski R., Friszke A., Kornat M., Dwie epoki. O celach w polskiej polityce zagranicznej 1918 i 1989-2015, Warszawa 2020.

Sutor J., Etykieta dyplomatyczna z elementami protokołu i ceremoniałów, Warszawa 2016.

Sutor J., Leksykon dyplomatyczny, Warszawa 2017.

Sutor J., Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2019.

Sygit B., Istota exposé, [w:] Exposé Premierów polskich 1918-2001, oprac. B. Sygit, Toruń 2001.

Szalkiewicz W., Sokołowski M., Logos, ethos, pathos III i IV RP. Dyskurs komunikacyjny polityki, Toruń 2019.

Szczepanik K., Dyplomacja Polski 1918-2005. Struktury organizacyjne, Warszawa 2005.

Szczepanik K., Organizacja polskiej służby zagranicznej 1918-2010, Warszawa 2012.

Thiong’o N. wa, Decolonising the Mind: the Politics of Language in African Literature, London–Nairobi–Portsmouth–Harare 1986.

Waltz K.N., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, przeł. R. Włoch, Warszawa 2010.

Wandycz P., Z Piłsudskim i Sikorskim. August Zaleski – minister spraw zagranicznych w latach 1926-1932 i 1939-1941, Warszawa 1999.

Wasilewski A., Z kart kalendarza Polskiej Służby Zagranicznej 1918-1939, Warszawa 2018.

Wendt A., Społeczna teoria stosunków międzynarodowych, przeł. W. Derczyński, Warszawa 2008.

Węgrzecki J., Aksjologia exposé premiera K. Marcinkiewicza, „Saeculum Christianum. Pismo historyczno-społeczne” 2006, nr 2.

Wodak R., The Discourse of Politics in Action: Politics as Usual, Basingstoke 2009.

Ząbek M., Biali i Czarni. Postawy Polaków wobec Afryki i Afrykanów, Warszawa 2007.

Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010.

Published

2020-10-01

How to Cite

Popławski, Błażej. 2020. “Politoligwistyka Dyplomatyczna: Analiza Percepcji Afryki Subsaharyjskiej W Exposé ministrów Spraw Zagranicznych II I III RP”. Politeja 17 (6(69):197-226. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.69.10.

Issue

Section

Stosunki międzynarodowe