Podróż jako poszukiwanie tożsamości

Europejskie peregrynacje romantyków rosyjskich

Authors

  • Danuta Piwowarska Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.20

Keywords:

travel, identity, Orthodoxy, Catholicism, European civilisation

Abstract

Journey as the quest for self‑ identity. European peregrinations of the Russian romantics

The Author of the article concentrates on the role and sense of a journey as functioning in the consciousness of the Russian in the first half of the 19th century. The Russian used to travel to Europe for the sake of education already in the 18th century – in the epoch of Peter I. Travelling became even more popular in the Romantic period. Russian Romantics considered the journey to Europe as “the travel of discovery”, being thus a form of the exploration of the world and other cultures, but also a form of experience aimed at the acquisition of self‑ knowledge and the recognition of self identity. The journey to the West of Europe could be perceived also in terms of a peculiar escape as well as an attempt at self‑ liberation from the gloomy reality of the Russian Empire at the time of tsar Nikolay I.
Russian travelers – observing European order and comparing it to their own country – realized that there was a great distance between Russia and Europe in this respect. The juxtaposition of those two worlds – Europe and Russia – was frequently connected with the process of verification of national, religious and cultural identity.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Danuta Piwowarska, Uniwersytet Jagielloński

Historyk literatury rosyjskiej, emeryowany pracownik w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: literatura i kultura rosyjska XVIII i XIX w., stosunki kulturalne polsko-rosyjskie doby Romantyzmu, antyk i Biblia w literaturze rosyjskiej, związki literatury z muzyką i malarstwem. Autorka monografii: Rosyjska poezja romantyczna w polskim życiu literackim lat 1822-1863 (1977). Redagowała m.in. tomy: Słowianie wschodni. Duchowość, mentalność, kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin (współredaktor: Anna Raźny, 1997), Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich (z Ryszardem Łużnym, 1998), Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci Profesora Ryszarda Łużnego (współredaktor: Ewa Korpała-Kirszak, 2010). Autorka wielu prac komparatystycznych, artykułów o poezji rosyjskiej XIX w. i problematyce sacrum w literaturze rosyjskiej.

References

Cichocki M. A., Wędrówki na Południe, „Res Publica Nowa” 1995, nr 7/8.

Dąbrowska M., Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Warszawa 2009. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323515050

Glinka F., Pisʹma russkogo oficera…, Moskva 1815.

Gogol M., Martwe dusze, t. 1‑2, przeł. W. Broniewski, M. Leśniewska, oprac. B. Galster, Wrocław 1998, Biblioteka Narodowa, II 101.

Gogol M., Opowieści, przeł. J. Wyszomirski, J. Tuwim, J. Brzęczkowski, oprac. B. Galster, Wrocław–Kraków 1972, Biblioteka Narodowa, II 169.

Hercen A., Eseje filozoficzne; Rosja i stary świat, przeł. W. Bańkowska, wstęp i przyp. A. Walicki, Warszawa 1966, Pisma Filozoficzne – Aleksander Hercen, t. 2.

Hercen A., Rzeczy minione i rozmyślania, t. 2, przeł. K. A. Jaworski, Warszawa 1952.

Kamionka‑Straszakowa J., „Do ziemi naszej” podróże romantyków, Kraków 1988, Biblioteka Romantyczna.

Kamionka‑Straszakowa J., Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romantycznej topiki, Wrocław 1992.

Kantor V. K., Fenomen russkogo evropejca. Kulʹturfilosofskie očerki, red. B. Voropaev, U. Bunogpagov, Moskva 1999.

Kapuściński R., Słowo wstępne, [w:] Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla‑ Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007, Komparatystyka Polska.

Kępiński A., Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa–Kraków 1990.

Kûhelʹbeker V. K., Putešestvie. Dnevnik. Statʹi, Leningrad 1979.

Kolbuszewski J., Kategoria Europy w romantycznej „geografii serdecznej”. Prolegomena, [w:] Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek‑ Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa 1992.

Kołakowski T., Rzym w duchowej biografii Mikołaja Gogola, [w:] My i oni. Obcość czy wspólnota? Materiały z konferencji naukowej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 20‑ 24 listopada 1989 r., Warszawa 1990.

Kowalska H., Ruś między kulturą bizantyjską i cywilizacją tatarską, [w:] My i oni. Obcość czy wspólnota? Materiały z konferencji naukowej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 20‑24 listopada 1989 r., Warszawa 1990.

Kusiak‑Skotnicka Ł., Podróżopisarstwo Rosjan romantycznych, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, red. A. Paszkiewicz, Ł. Kusiak‑ Skotnicka, Wrocław 2003, Slavica Wratislaviensia, 122.

Lotman Û., Karamzin. Sotvorenie Karamzina. Statʹi i issledovaniâ 1957‑1990. Zametki i recenzii, Sankt‑Peterburg 1997.

Mucha B., Inspiracje biblijne w kulturze rosyjskiej epoki romantyzmu, Łódź 1998.

Mucha B., Rosjanie wocec katolicyzmu, Łódź 1989.

Piwowarska D., Romantyków rosyjskich podróże do Europy, [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, seria 2: Wiktor Choriew in Memoriam, Białystok 2013, Colloquia Orientalia Bialostocensia, 4.

Smolikowski P., Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. 2: Uczniowie Jańskiego w Rzymie, Kraków 1893.

Suchanek L., Piotr Czaadajew, czyli umysł ukarany, [w:] P. Czaadajew, Listy, wybór, wstęp i oprac. L. Suchanek, przeł. M. Leśniewska, L. Suchanek, Kraków 1992.

Ŝukin V., Putʹ kak poznanie i osvoboždenie. Kliterature, [w:] Podróż w literaturze rosyjskiej i w innych literaturach słowiańskich. Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza Slawistów, Opole 24‑25 października 1990 r., red. T. Poźniak, A. Wieczorek, Opole 1993.

Śliwowska W., Rosja-Europa od końca XVIII w. do lat osiemdziesiątych XIX w., [w:] Dziesięć wieków Europy. Studia z dziejów kontynentu, red. J. Żarnowski, Warszawa 1983.

Urbańska A., Polska i Polacy w Listach oficera rosyjskiego Fiodora Glinki (1805‑1815), „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN” R. 7, 1969.

Voisine‑ Jechova H., Podróż jako doświadczenie, marzenie oraz poszukiwanie sensu egzystencji w prozie 1760‑ 1820, [w:] Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla‑ Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007, Komparatystyka Polska.

Walicki A., Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002.

Voropaev V., „Monastyrʹ vaš – Rossiâ!”, [w:] N. V. Gogolʹ, Duhovnaâ proza, red. B. Voropaev, U. Bunogpagov, Moskva 1992.

Wroczyński T., Rodzinna Europa Czesława Miłosza, [w:] Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek‑ Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa 1992.

Z notatników i listów księcia Piotra Wiaziemskiego, przeł. A. Kępiński, R. Łużny, wstęp R. Łużny, Kraków–Wrocław 1985.

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Piwowarska, Danuta. 2013. “Podróż Jako Poszukiwanie tożsamości: Europejskie Peregrynacje romantyków Rosyjskich”. Politeja 10 (4(26):405-20. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.20.

Issue

Section

Articles