Podróż jako poszukiwanie tożsamości

Europejskie peregrynacje romantyków rosyjskich

Authors

  • Danuta Piwowarska Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.20

Keywords:

travel, identity, Orthodoxy, Catholicism, European civilisation

Abstract

Journey as the quest for self‑ identity. European peregrinations of the Russian romantics

The Author of the article concentrates on the role and sense of a journey as functioning in the consciousness of the Russian in the first half of the 19th century. The Russian used to travel to Europe for the sake of education already in the 18th century – in the epoch of Peter I. Travelling became even more popular in the Romantic period. Russian Romantics considered the journey to Europe as “the travel of discovery”, being thus a form of the exploration of the world and other cultures, but also a form of experience aimed at the acquisition of self‑ knowledge and the recognition of self identity. The journey to the West of Europe could be perceived also in terms of a peculiar escape as well as an attempt at self‑ liberation from the gloomy reality of the Russian Empire at the time of tsar Nikolay I.
Russian travelers – observing European order and comparing it to their own country – realized that there was a great distance between Russia and Europe in this respect. The juxtaposition of those two worlds – Europe and Russia – was frequently connected with the process of verification of national, religious and cultural identity.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Danuta Piwowarska, Uniwersytet Jagielloński

Historyk literatury rosyjskiej, emeryowany pracownik w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: literatura i kultura rosyjska XVIII i XIX w., stosunki kulturalne polsko-rosyjskie doby Romantyzmu, antyk i Biblia w literaturze rosyjskiej, związki literatury z muzyką i malarstwem. Autorka monografii: Rosyjska poezja romantyczna w polskim życiu literackim lat 1822-1863 (1977). Redagowała m.in. tomy: Słowianie wschodni. Duchowość, mentalność, kultura. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łużnemu w siedemdziesięciolecie urodzin (współredaktor: Anna Raźny, 1997), Biblia w literaturze i folklorze narodów wschodniosłowiańskich (z Ryszardem Łużnym, 1998), Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe. W dziesiątą rocznicę śmierci Profesora Ryszarda Łużnego (współredaktor: Ewa Korpała-Kirszak, 2010). Autorka wielu prac komparatystycznych, artykułów o poezji rosyjskiej XIX w. i problematyce sacrum w literaturze rosyjskiej.

References

Cichocki M. A., Wędrówki na Południe, „Res Publica Nowa” 1995, nr 7/8.
Google Scholar

Dąbrowska M., Dla pożytku i przyjemności. Rosyjska podróż sentymentalna przełomu XVIII i XIX wieku, Warszawa 2009. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323515050
Google Scholar

Glinka F., Pisʹma russkogo oficera…, Moskva 1815.
Google Scholar

Gogol M., Martwe dusze, t. 1‑2, przeł. W. Broniewski, M. Leśniewska, oprac. B. Galster, Wrocław 1998, Biblioteka Narodowa, II 101.
Google Scholar

Gogol M., Opowieści, przeł. J. Wyszomirski, J. Tuwim, J. Brzęczkowski, oprac. B. Galster, Wrocław–Kraków 1972, Biblioteka Narodowa, II 169.
Google Scholar

Hercen A., Eseje filozoficzne; Rosja i stary świat, przeł. W. Bańkowska, wstęp i przyp. A. Walicki, Warszawa 1966, Pisma Filozoficzne – Aleksander Hercen, t. 2.
Google Scholar

Hercen A., Rzeczy minione i rozmyślania, t. 2, przeł. K. A. Jaworski, Warszawa 1952.
Google Scholar

Kamionka‑Straszakowa J., „Do ziemi naszej” podróże romantyków, Kraków 1988, Biblioteka Romantyczna.
Google Scholar

Kamionka‑Straszakowa J., Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romantycznej topiki, Wrocław 1992.
Google Scholar

Kantor V. K., Fenomen russkogo evropejca. Kulʹturfilosofskie očerki, red. B. Voropaev, U. Bunogpagov, Moskva 1999.
Google Scholar

Kapuściński R., Słowo wstępne, [w:] Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla‑ Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007, Komparatystyka Polska.
Google Scholar

Kępiński A., Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa–Kraków 1990.
Google Scholar

Kûhelʹbeker V. K., Putešestvie. Dnevnik. Statʹi, Leningrad 1979.
Google Scholar

Kolbuszewski J., Kategoria Europy w romantycznej „geografii serdecznej”. Prolegomena, [w:] Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek‑ Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa 1992.
Google Scholar

Kołakowski T., Rzym w duchowej biografii Mikołaja Gogola, [w:] My i oni. Obcość czy wspólnota? Materiały z konferencji naukowej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 20‑ 24 listopada 1989 r., Warszawa 1990.
Google Scholar

Kowalska H., Ruś między kulturą bizantyjską i cywilizacją tatarską, [w:] My i oni. Obcość czy wspólnota? Materiały z konferencji naukowej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, 20‑24 listopada 1989 r., Warszawa 1990.
Google Scholar

Kusiak‑Skotnicka Ł., Podróżopisarstwo Rosjan romantycznych, [w:] Wielkie tematy kultury w literaturach słowiańskich. 4, red. A. Paszkiewicz, Ł. Kusiak‑ Skotnicka, Wrocław 2003, Slavica Wratislaviensia, 122.
Google Scholar

Lotman Û., Karamzin. Sotvorenie Karamzina. Statʹi i issledovaniâ 1957‑1990. Zametki i recenzii, Sankt‑Peterburg 1997.
Google Scholar

Mucha B., Inspiracje biblijne w kulturze rosyjskiej epoki romantyzmu, Łódź 1998.
Google Scholar

Mucha B., Rosjanie wocec katolicyzmu, Łódź 1989.
Google Scholar

Piwowarska D., Romantyków rosyjskich podróże do Europy, [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, seria 2: Wiktor Choriew in Memoriam, Białystok 2013, Colloquia Orientalia Bialostocensia, 4.
Google Scholar

Smolikowski P., Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. 2: Uczniowie Jańskiego w Rzymie, Kraków 1893.
Google Scholar

Suchanek L., Piotr Czaadajew, czyli umysł ukarany, [w:] P. Czaadajew, Listy, wybór, wstęp i oprac. L. Suchanek, przeł. M. Leśniewska, L. Suchanek, Kraków 1992.
Google Scholar

Ŝukin V., Putʹ kak poznanie i osvoboždenie. Kliterature, [w:] Podróż w literaturze rosyjskiej i w innych literaturach słowiańskich. Międzynarodowa Konferencja Literaturoznawcza Slawistów, Opole 24‑25 października 1990 r., red. T. Poźniak, A. Wieczorek, Opole 1993.
Google Scholar

Śliwowska W., Rosja-Europa od końca XVIII w. do lat osiemdziesiątych XIX w., [w:] Dziesięć wieków Europy. Studia z dziejów kontynentu, red. J. Żarnowski, Warszawa 1983.
Google Scholar

Urbańska A., Polska i Polacy w Listach oficera rosyjskiego Fiodora Glinki (1805‑1815), „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej PAN” R. 7, 1969.
Google Scholar

Voisine‑ Jechova H., Podróż jako doświadczenie, marzenie oraz poszukiwanie sensu egzystencji w prozie 1760‑ 1820, [w:] Dziedzictwo Odyseusza. Podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń, red. M. Cieśla‑ Korytowska, O. Płaszczewska, Kraków 2007, Komparatystyka Polska.
Google Scholar

Walicki A., Rosja, katolicyzm i sprawa polska, Warszawa 2002.
Google Scholar

Voropaev V., „Monastyrʹ vaš – Rossiâ!”, [w:] N. V. Gogolʹ, Duhovnaâ proza, red. B. Voropaev, U. Bunogpagov, Moskva 1992.
Google Scholar

Wroczyński T., Rodzinna Europa Czesława Miłosza, [w:] Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek‑ Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa 1992.
Google Scholar

Z notatników i listów księcia Piotra Wiaziemskiego, przeł. A. Kępiński, R. Łużny, wstęp R. Łużny, Kraków–Wrocław 1985.
Google Scholar

Downloads

Published

2013-10-10

How to Cite

Piwowarska, Danuta. 2013. “Podróż Jako Poszukiwanie tożsamości: Europejskie Peregrynacje romantyków Rosyjskich”. Politeja 10 (4(26):405-20. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.26.20.

Issue

Section

Articles