Rola mediów w komunikacji międzynarodowej na przykładzie wydarzeń frankfurckich z 1995 r.

Authors

  • Paulina Olechowska Uniwersytet Szczeciński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.29

Keywords:

international communication, Polish‑German borderland, Polish press, German press, content analysis

Abstract

The Role of Media in International Communication as Illustrated by Events in Frankfurt in 1995

The article presents results of research into the media portrayal of events in Frankfurt in 1995, as presented in local and national press in Germany and Poland. This research relied on a qualitative analysis of the text. According to the research results, German press coverage took a more balanced approach, whereas its Polish counterpart often appeared to rely more on emotional appeals based on historical events. This research complements a broader body of inquiry into the role of media in international communication, with particular emphasis on the cooperation between Polish and German journalists.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Paulina Olechowska, Uniwersytet Szczeciński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Zakładzie Mediów i Komunikowania Uniwersytetu Szczecińskiego. Zainteresowania badawcze: komunikacja międzynarodowa ze szczególnym uwzględnieniem dziennikarstwa transgranicznego, wielo– i międzykulturowości w mediach masowych, historia prasy oraz systemy medialne w Polsce i na świecie.

References

(aga), Efekt „kotła frankfurckiego”, „Głos Szczeciński” 1995, 26 VII.

Anulowano wizy administracyjne, „Kurier Szczeciński” 1995, 5 VII.

Bederke J., Frankfurter Razzia hat politisches Nachspiel, „Lausitzer Rundschau” 1995, 28 VI.

Bederke J., Slubicer dürfen wieder über die Grenze, „Lausitzer Rundschau” 1995, 1 VII.

Bezmyślność, „Kurier Szczeciński” 1995, 6 VII.

BOS, Po Słubicach i Schengen, „Gazeta na Pomorzu” 1995, 28 VI.

Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. przeł. K. Sztandar‑Sztanderska, A. Ziółkowska, red. nauk. i przedm. M. Jacyno, Warszawa 2009, Socjologia Współczesna – Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chajewski D., Deportacja złudzeń, „Gazeta Lubuska” 1995, 27 VI.

Chajewski D., Dyskusja (stereo)typowa, „Gazeta Lubuska” 1995, 27 VII.

Chajewski D., To było jak w Oświęcimiu, „Gazeta Lubuska” 1995, 26 VI.

DECHA, Kohl odrzuca oskarżenia, „Gazeta Lubuska” 1995, 29 VI. DOI: https://doi.org/10.14214/sf.a9199

Der polnische Polizeibericht zu den Ereignissen von Markendorf, „Oder‑Anzeiger” 1995, 28 VI.

Dębski R., Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia, [w:] Od mediów przekazu do mediów uczestniczenia. Transmisja i nauczanie języków mniejszościowych, red. R. Dębski, Kraków 2008, Metodyka Nauczania Języka Polskiego jako Obcego, 5.

DPA, Polen empört über BGS‑Aktion gegen Illegale, „Berliner Zeitung” 1995, 28 VI.

DPA, Polen kritisiert deutsche Behörden, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” 1995, 29 VI.

FU, Keine Liebie – aber doch gute Nachbarschaft, „Frankfurter Zeitung” 1995, 12 VII.

Gerber P., Die Frankfurter Razzia – ein deutsch‑polnisches deja‑vu‑Erlebnis, DeutschlandRadio Berlin, 28 VI 1995.

Glauben Sie mir, es war ein Pole…, „Oder‑Anzeiger” 1995, 13 VII.

Grzybowski P. P., Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia, literatura, adresy, Kraków 2008.

Grzybowski P. P., Edukacja w warunkach zróżnicowania kulturowego, „Przegląd Pedagogiczny” 2007, nr 1.

Hess A., Szymańska A., Pomost medialny. Rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na przykładzie relacji polsko‑niemieckich, Kraków 2009.

Hirsch H., Leiden an der Vergangenheit, „Die Zeit” 1995, 17 VII.

Jasina Z., „Trzecia droga” Tałasiewicza, „Kurier Szczeciński” 1995, 3 VII.

JKP, Frankfurt skreśli wpisy do wiz, „Rzeczpospolita” 1995, 30 VI.

(k), Auschwitz nad Odrą, „Słowo – Dziennik Katolicki” 1995, 27 VI.

Kaczmarek U., Problemy kulturowe pogranicza, [w:] Regionalizm pomorski, t. 1: Historia, kultura, towarzystwa społeczno‑kulturowe, zespół red. W. Daniszewski [i in.], Szczecin 1999.

von Karutz H.‑R., Unmut und Beklommenheit an den Ufern der Oder, „Die Welt” 1995, 30 VI.

Kołodziejczyk K., Szkoda polsko‑niemiecka, „Rzeczpospolita” 1995, 1-7 VII.

Komunikat końcowy z VIII posiedzenia Komitetu ds. Współpracy Przygranicznej Polski i Niemiec, „Głos Szczeciński” 1995, 13 VII.

Kotterba J., Mein Nachbar war verreist, „Märkische Oderzeitung” 1995, 19 VII.

Makowska A., Frankfurcki kocioł, „Kurier Polski” 1995, 29 VI.

Maltrovsky E., Transgraniczne uczenie się: zadanie szkoły i religii (jednej i wielu) w UE w obliczu globalizacji, „Keryks” 2004, R. 3, nr 2.

von Marschall Ch., Keine Grenze wie jede andere, „Der Tagesspiegel” 1995, 29 VI.

MJ, Obława zgodna z przepisami, „Życie Warszawy” 1995, 29 VI.

Mrozek‑Dumanowska A., Meandry komunikacji międzykulturowej, „Studia Europejskie.

Stosunki Międzynarodowe. Integracja Europejska. Politologia. Prawo” 2004, t. 12.

Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 2001.

„Nowiny Słubickie. Pismo społeczno‑informacyjne” 1995, 15 VII.

Ociepka B., Polsko‑niemieckie „wojny medialne” z perspektywy komunikacji międzykulturowej, [w:] Multikulturalizm w sferze mediów, red. nauk. M. Ratajczak, Wrocław 2007, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2963.

O incydencie w Słubicach, „Gazeta Wyborcza” 1995, 5 VII.

Olechowska P., Media z polsko‑niemieckiego pogranicza. Wybrane szczecińskie przypadki, [w:] Kultura – media – etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej, red. P. Pawlak, W. Strzelecki, G. J. Morais da Costa, Gniezno–Poznań 2012, Gnieźnieńskie Srudia Europejskie. Monografie, t. 10.

PAP, MSZ protestuje, „Głos Szczeciński” 1995, 27 VI.

PAP, Niemcy unieważniają stemple, „Głos Szczeciński” 1995, 30 VI.

PAP, Protest w Słubicach, „Głos Szczeciński” 1995, 26 VI.

PAP, Władze Frankfurtu unieważniają, „Kurier Szczeciński” 1995, 1-2 VII.

PAP, Wyrazy ubolewania, „Głos Szczeciński” 1995, 28 VI.

(PAP, Kry), Sąsiedzi i partnerzy, „Sztandar” 1995, 7 VII.

Paszporty już czyste, „Gazeta Lubuska” 1995, 1-2 VII.

Pesic M., Rola mediów w informowaniu o różnorodności, [w:] Multikulturalizm w sferze mediów, red. nauk. M. Ratajczak, Wrocław 2007, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2963.

Pięciak W., Incydent we Frankfurcie, „Tygodnik Powszechny” 1995, 9 VII.

PK, HPR, Nie wie prawica, „Trybuna” 1995, 29 VI.

(pjg), Niemieccy dziennikarze apelują o rozsądek, „Express Wieczorny” 1995, 28 VI.

Polsko‑Niemiecki Klub Dziennikarzy „Pod Stereo‑Typami”, [online] www.dpg‑brandenburg.de/pl/partnerzy/polsko‑niemiecki‑klub‑dziennikarzy, 8 VII 2011.

Pomianowski W., Czyżby prowokacja służb granicznych, „Rzeczpospolita” 1995, 26 VI.

Pomianowski W., Holpriger Weg zur Nachbarschaft, „Der Tagesspiegel” 1995, 1 VII.

Pomianowski W., Kanclerz wezwany do przeprosin, „Rzeczpospolita” 1995, 5 VII.

Pomianowski W., M. P., J. O., Strona polska żąda wyjaśnień, „Rzeczpospolita” 1995, 28 VI.

Pragal P., Schweriger Nachbarschaft, „Berliner Zeitung” 1995, 6 VII.

Pressemitteilung Andrea Fischer.

Proszę o wybaczenie, „Gazeta Zachodnia. Gazeta Wyborcza” 1995, 29 VI.

Prüfung auf höchster Ebene, „Süddeutsche Zeitung” 1995, 13 VII.

Ratajczak M., Jak porozumiewają się Szwajcarzy? Media w wielokulturowej Szwajcarii, Wrocław 2004, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2651.

Rektor Weiler: „Belastung des deutsch‑polnischen Verhältnisses kann uns nicht gleichgültig sein”, Pressinformation nr 68, 27 VI 1995.

Rosiak A., 300 wydalonych, „Gazeta Wyborcza” 1995, 26 VI.

Rosiak A., Kostyrko W., Słubice się skarżą, „Gazeta Wyborcza” 1995, 27 VI.

(rr), Zwycięstwo prasy, „Gazeta Chojeńska” 1995, 26 VII‑9 VIII.

Rusin‑Dybalska R., Kilka uwag o różnicach kulturowych w komunikacji medialnej na przykładzie Polski i Czech, „Studi Slavistici” 2011, Vol. 8.

Sacharczuk J., Dialog kreujący tożsamość międzynarodową, [w:] Kierunki badawcze młodzieży akademickiej. Nauki humanistyczne, red. K. Jankowski, A. Bobryk, B. Stelingowska, Siedlce 2005.

Sadowski A., Pogranicze – pograniczność – tożsamość pogranicza, „Pogranicze. Studia Społeczne” 2008, t. 14.

Sadowski A., Socjologia pogranicza, [w:] Wschodnie pogranicze w perspektywie socjologicznej, red. A. Sadowski, Białystok 1995.

Sąsiedzi ubolewają, „Kurier Szczeciński” 1995, 28 VI.

Senat der Uni „bestürzt”, „Märkische Oderzeitung” 1995, 6 VII.

Skoczek T., Rola mediów w procesie kształtowania tożsamości etniczno‑kulturowej mieszkańców pogranicza, [w:] Pogranicza i multikulturalizm w warunkach Unii Europejskiej. Implikacje dla wschodniego pogranicza Polski, red. K. Krzysztofek, A. Sadowski, t. 1, Białystok 2004.

Szczurek‑Boruta A., Potencjał interakcji konfliktowej w edukacji szkolnej – na przykładzie realizacji zadań rozwojowych młodzieży pogranicza kulturowego, [w:] Język, komunikacja i edukacja w społecznościach wielokulturowych, red. T. Lewowicki, J. Urban, A. Szczypka‑Rusz, Cieszyn–Warszawa 2004.

Szukanie winnych, „Gazeta Lubuska” 1995, 28 VI.

„Transodra” 1995, nr 2 z VII: Die Frankfurter Massenfestnahme von 250 Polen im Spiegel der deutschen und polnischen Presse.

„Transodra” 1995, nr 2 z VII: Frankfurckie masowe aresztowania 250 Polaków w zwierciadle prasy polskiej i niemieckiej.

Walczak D., PAP, Zatrzymanie Polaków naganne, ale prawidłowe, „Życie Warszawy” 1995, 28 VI.

Weintraub K., Media w życiu „Polonii”, [w:] Być Polakiem w Niemczech, red. A. Wolff‑Powęska, E. Schulz, Poznań 2000, Studium Niemcoznawcze Instytutu Zachodniego, nr 78.

Wieczorkowski K., Środki komunikacji sieciowej w edukacji międzykulturowej, „Forum Oświatowe” 2006, nr 1.

(włod), Będą odszkodowania za niemieckie szykany?, „Gazeta Lubuska” 1995, 20 VII.

Published

2013-08-14

How to Cite

Olechowska, Paulina. 2013. “Rola mediów W Komunikacji międzynarodowej Na przykładzie Wydarzeń Frankfurckich Z 1995 R”. Politeja 10 (3(25):501-18. https://doi.org/10.12797/Politeja.10.2013.25.29.

Issue

Section

Articles