The Right to the Protection of the Unborn Child in the Context of the Judgment of the Polish Constitutional Tribunal of October 22, 2020 in the Case K 1/20

Authors

  • Agnieszka Gajda Uniwersytet Gdański

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.71.12

Keywords:

the right to life, the right to the protection of the life of an unborn child, Christian civilization, judgment of the Polish Constitutional Tribunal

Abstract

The countries of the European Union have decided to share a peaceful future based on common values. However, there are still disputes over the understanding of the most fundamental issues related to the protection of human rights, including protection of the right to life. The author shows that the source of European culture is Christian. However, it is not the only source of shaping the values of Europe. As an example, she cites the differentiation of constitutional legal regulations or controversies related to the jurisprudence of the ECHR. She analyzes the judgment of the Polish Constitutional Tribunal declaring the unconstitutionality of the provisions allowing abortion if prenatal tests or other medical conditions indicate a high probability of a severe and irreversible fetal impairment or an incurable life-threatening disease. This judgment caused enormous opposition from a part of the society. This problem proves that a compromise has not yet been made on the issue of abortion. It is, therefore, difficult to claim that human rights protected in the European Union are given universal meaning.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Agnieszka Gajda, Uniwersytet Gdański

Ph.D. in law, legal counsel, assistant professor at the Department of Constitutional Law and Political Institutions at the University of Gdańsk, author of numerous publications on constitutional law, focusing primarily on the protection of civil rights and freedoms, the judiciary power, and the rules of responsibility of state bodies.

References

American Convention on Human Rights adopted at the Inter-American Specialized Conference on Human Rights, San José, Costa Rica, 22 November 1969, at <https://www.cidh.oas.org/basicos/english/basic3.american%20convention.htm>, 15 April 2021.

Benedykt XVI, “Occasione Diei quo studium peragitur de dialogo inter Culturam et Religiones”, Acta Apostolicae Sedis, no. 101 (2009).

Berman H.J., Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995.

Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 5 August 1990, U.N. GAOR, World Conf. on Hum. Rts., 4th Sess., Agenda Item 5, U.N. Doc. A/CONF.157/PC/62/Add.18 (1993) [English translation], at <http://hrlibrary.umn.edu/instree/cairodeclaration.html>, 15 April 2021.

“Charter of Fundamental Rights of the European Union”, Official Journal of the European Union, no. 326/2, 2012/C.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted in Rome of 4 November 1950, at <https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf>, 15 April 2021.

Convention on the Rights of the Child, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, at <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>, 15 April 2021.

Declaration of the Rights of the Child, adopted by United Nations General Assembly of 1959, G.A. res. 1386 (XIV), 14 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 19, U.N. Doc. A/4354 (1959), at <http://hrlibrary.umn.edu/instree/k1drc.htm>, 15 April 2021.

Dissenting opinion of Judge Georg Ress in Case Vo v. France, pkt. 4.

Dissenting opinion of Judges Antonella Mularoni and Viera Strážnicka in Case Vo v. France.

Finnis J., Natural Law and Natural Rights, Oxford–New York 2011. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199580057.003.0014

Freeman K., “The Unborn Child and the European Convention on Human Rights: To Whom Does ‘Everyone’s Right to Life’ Belong?”, Emory International Law Review, vol. 8, no. 2 (1994).

Grabowski R., “Ochrona życia w polskich przepisach konstytucyjnych w latach 1921-1939”, Przegląd Prawa i Administracji, no. 77 (2008).

Granat M., “Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna”, Państwo i Prawo, no. 8 (2014).

Hahne P., Dość tej zabawy. Koniec społeczeństwa przyjemności, Katowice 2007.

International Covenant on Civil and Political Rights, adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, at <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>, 15 April 2021.

Jan Paweł II, “Bądźcie gorliwymi poszukiwaczami Niewidzialnego Boga” (przemówienie z okazji jubileuszu naukowców, 25 V 2000), L’Osservatore Romano 21 (2000), no. 7-8, pp. 22-23, no. 1.

Jan Paweł II, Jaka wolność? Jaka Europa? Homilia podczas mszy św. na lotnisku włocławskiego aeroklubu (7 VI 1991), L’Osservatore Romano, 12 (1991), no. 6, pp. 6-8, no. 4-5.

Jedynak S., “Porządek demokratyczny Zachodu a wychowanie bez dogmatu”, in A. Jamroziakowa, E. Jeliński (eds.), Wokół ideałów i wartości. Dylematy filozoficzne i praktyczne. Księga dedykowana pamięci Profesora Seweryna Dziamskiego, Poznań 2005.

Jończyk A., “Aksjologiczne podstawy prawnej ochrony życia dziecka poczętego”, Kościół i Prawo, vol. 7 (20), no. 1 (2018), https://doi.org/10.18290/kip.2018.7.1-15. DOI: https://doi.org/10.18290/kip.2018.7.1-15

Judgement of the European Court of Human Rights, of 16 December 2010 in Case of A, B and C v. Ireland, no. 25579/05, pkt 82.

Judgement of the European Court of Human Rights, of 18 October 1982 in Case of X v. United Kingdom (article 50), no. 7215/75.

Judgment of the European Court of Human Rights, of 8 July 2004, in the Case of Vo v. France, no. 53924/00.

Kaucha K., “Chrześcijaństwo a kultura europejska (w świetle nauczania Jana Pawła II)”, Studia Nauk Teologicznych, t. 5 (2010).

Kiereś H., Człowiek i cywilizacja, Lublin 2007.

Kiereś H., “Modernizm vs. postmodernizm a chrześcijaństwo”, in R.T. Ptaszek, M. Piwowarczyk (eds.), Uniwersalizm chrześcijaństwa wobec alternatywnych propozycji współczesności, Lublin 2012.

Kleska Ł., “Kryzys Kościoła katolickiego w teologii Josepha Ratzingera”, Forum Filozoficzne, no. 5 (2010).

Kondratiewa-Bryzik J., “Karta praw podstawowych Unii Europejskiej”, in Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle standardów międzynarodowych, Warszawa 2009.

Krąpiec M.A., “Ludzki wymiar kultury chrześcijańskiej – wspólnego dziedzictwa narodów Europy”, in M. Radwan, T. Styczeń (eds.), Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowoeuropejskie, Rzym 1988.

Kuczma P., “Prawna ochrona życia”, in M. Jabłoński (ed.), Realizacja i ochrona konstytucyjnych wolności i praw jednostki w polskim porządku prawnym, Wrocław 2014.

Lipski J., Chybalski P., “Informacja porównawcza dotycząca modeli zapisu konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego w perspektywie dopuszczalności usunięcia ciąży”, in Konstytucyjna formuła ochrony życia, Seminarium Biura Analiz Sejmowych, 19 January 2007.

Lubowiecki D., “Ochrona płodu w systemie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, no. 1 (2016).

Mazurek F.J., Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka, Lublin 2001.

Michalska A., “Prawo do życia w traktatach międzynarodowych”, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 3 (1984).

Pichon J., “Does the Unborn Child Have a Right to Life? The Insufficient Answer of the European Court of Human Rights in the Judgment Vo v. France”, German Law Journal, vol. 7, no. 4 (2006), https://doi.org/10.1017/S2071832200004764. DOI: https://doi.org/10.1017/S2071832200004764

Piechowiak M., “Aksjologiczne podstawy Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej”, Studia Prawnicze, vol. 1, no. 155 (2003).

Piechowiak M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999.

Piechowiak M., “Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficznoprawne”, in T. Jasudowicz, C. Mik (eds.), O prawach człowieka. W podwójną rocznicę Paktów. Księga Pamiątkowa w hołdzie Profesor Annie Michalskiej, Toruń 1996.

Piechowiak M., “Preambuła”, in T. Smyczyński (ed.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999.

Ratzinger J., Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005.

Rojek K., “Kultura europejska w stanie kryzysu: diagnoza Josepha Ratzingera”, Studia Gilsoniana, vol. 6, no. 3 (2017).

Roszkiewicz J., “Nasciturus’ Right to Life in the Light of Constitutional Law and International Law”, Forum Prawnicze 2017.

Rusecki M., “Chrześcijańskie wartości podstawą jedności Europy”, in E. Cyran, A. Czaja, P. Gutowski (eds.), Chrześcijaństwo a jedność Europy, Lublin 2006.

Schuman R., Dla Europy, Kraków 2003.

Sobański R., “Kultura prawna Europy”, Studia Europejskie, no. 3 (1998).

Sroka T., “Komentarz do art. 38”, in M. Safjan, L. Bosek (eds.) Konstytucja RP. Tom I. Komentarz do art. 1-86, Warszawa 2016.

Szczypiński O., “Chrześcijaństwo jako źródło kultury europejskiej w myśli Josepha Ratzingera”, in H. Czakowska, M. Kuciński (eds.), Człowiek z perspektywy religii, rodziny i szkoły, Bydgoszcz 2013.

The African Charter on Human and Peoples’ Rights, adopted of 27 June 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982), entered into force 21 October 1986, at <https://www.achpr.org/legalinstruments/detail?id=49>, 15 April 2021.

The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, 1997 (Dz. U. no. 78, item 483).

Tokarczyk R., “Kultura prawa europejskiego”, Studia Europejskie, no. 1 (2000).

Universal Declaration of Human Rights was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on 10 December 1948, at <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, 15 April 2021.

Waśkiewicz H., “Historia teorii prawa naturalnego”, Roczniki Filozoficzne, vol. 17, no. 2 (1969).

Waśkiewicz H., “Powszechność prawa naturalnego”, Studia Philosophiae Christianae, no. 1 (1970).

Zubik M., “Ochrona prawna początku życia człowieka w rozwiązaniach międzynarodowych i konstytucyjnych w Europie”, Przegląd Sejmowy, no. 3 (2007). Żuk G., Edukacja aksjologiczna. Zarys problematyki, Lublin 2016.

Downloads

Published

2021-04-05

How to Cite

Gajda, Agnieszka. 2021. “The Right to the Protection of the Unborn Child in the Context of the Judgment of the Polish Constitutional Tribunal of October 22, 2020 in the Case K 1/20”. Politeja 18 (2(71):225-40. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.71.12.