Europejskie miasta od nowa

Stres czy relaks?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.13

Keywords:

cities, stress, relaxation, digitization, alienation, loneliness, air quality, climate change

Abstract

European Cities Reloaded. Stress or Relaxation?

This article justifies the thesis that the full implementation of the Smart City concept (re-development of cities around the world) will significantly reduce the stress in which their inhabitants live. The article starts with introducing the very concept of Smart City: why there is a need to rebuild cities and what it is all about. Then, it lists the basic stressors related to living in a city, and finally indicates which Smart City activities (standardized by ISO and implemented by the European Union legislation) counteract the aforementioned stressors.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Maria Katarzyna Grzegorzewska, AGH Uniwersity of Science and Technology, Kraków

Psycholog, pedagog, doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), pracownik naukowy na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. Ukończyła studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie psychologii klinicznej i psychologii pracy oraz pedagogiki. Stypendystka programu TEMPUS, staż naukowy odbyła na uniwersytetach w Dublinie (Trinity College, Department of Psychology) oraz w Londynie (University College London, Institute of Education.) i innych ośrodkach naukowych. Autorka publikacji zwartych oraz artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych i fachowych oraz w pracach zbiorowych. Prywatnie entuzjastka podróży po bliższych i dalszych zakątkach świata, odkrywania nowych kolorów i klimatów, które próbuje uwiecznić poprzez obrazy namalowane i sfotografowane.

Piotr Karocki, The Pontifical University of John Paul II in Krakow

Ur. 1970, mgr informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr teologii dogmatycznej. Autor licznych multidyscyplinarnych artykułów. Uczestnik procesów normalizacyjnych (IEEE, ISO, CEN). Członek „Koordynacyjnej Grupy Zadaniowej ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Społeczności” w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

References

A European Community Programme of Policy and Action in Relation to The Environment and Sustainable Development, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A1993%3A138%3ATOC.

Address of His Holiness Pope Francis To Participants at The Meeting Promoted By The Dicastery For Promoting Integral Human Development on The Theme: The Energy Transition & Care of Our Common Home, [online] http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2019/june/documents/papa-francesco_20190614_compagnie-petrolifere.html.

Berger C.R., Interpersonal Communication: Theoretical Perspectives, Future Prospects, „Journal of Communicatio” 2005, vol. 55, no. 3, s. 415-447, https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2005.tb02680.x.

Best de R., Energy Consumption of a Bitcoin (BTC, BTH) And VISA Transaction as of April 14, 2021, [online] https://www.statista.com/statistics/881541/bitcoin-energy-consumptiontransaction-comparison-visa/.

Breczko J., Hasło sprawiedliwości społecznej jako wstęp do tyranii, „Logos i Ethos” 2020, nr 1(53), s. 209-230, https://doi.org/10.15633/lie.3697.

Cann R.L., Stoneking M., Wilson A.C., Mitochondrial DNA and Human Evolution, „Nature” 1987, no. 325(6099), s. 31-36, https://doi.org/10.1038/325031a0.

Carter N., How Much Energy Does Bitcoin Actually Consume?, „Harvard Business Review” 2021, V.

Clark Ch., Lunatycy. Jak Europa poszła na wojnę w roku 1914, przeł. M. Fiedorek, T. Fiedorek, Warszawa 2017.

Courtland R., Bias Detectives: The Researchers Striving to Make Algorithms Fair, „Nature” 2018, vol. 558, no. 7710, s. 357-360, https://doi.org/10.1038/d41586-018-05469-3.

Doppelbauer M., Winzer P., A Lighter Motor for Tomorrow’s Electric Car, „IEEE Spectrum” 2017, https://doi.org/10.1109/MSPEC.2017.7951719.

Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza, [online] https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1996/62/oj, 11 X 2021.

Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32000L0014.

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32002L0049.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal--content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050, 11 X 2021.

European Commission, Powering a Climate-Neutral Economy: An EU Strategy for Energy System Integration, Bruksela 2020, [online] https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf.

European Parliament resolution of 28 November 2019 on the climate and environment emergency, [online] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0078_EN.html.

Forte M., Siliotti A., Archeologia: komputerowa rekonstrukcja zaginionej rzeczywistości, przeł. E. Gałązka, B. Kaim, G. Siwek, Warszawa 1997.

Gibbs J.L., Ellison N.B., Heino R.D., Self-Presentation in Online Personals: The Role of Anticipated Future Interaction, Self-Disclosure, and Perceived Success in Internet Dating, „Communication Research” 2006, vol. 33, no. 2, s. 152-177.

Gründel J., Entfremdung, [w:] Praktisches Lexikon der Spiritualität, Freiburg 1992.

Grzegorzewska M.K., Uwarunkowania poczucia zdrowia, stresu i wypalenia zawodowego nauczycieli, Kraków 2019.

Hecht J., The Early-Adopter Blues, „IEEE Spectrum” 2016, vol. 53, no. 10, s. 44-50, https://doi.org/10.1109/MSPEC.2016.7572537.

Horizon 2020, program UE, [online] https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020.

ISO 1996-2 Acoustics – Description, Measurement and Assessment of Environmental Noise – Part 2: Determination of Sound Pressure Levels.

ISO 37120 Sustainable Cities and Communities – Indicators for City Services and Quality of Life.

ISO 37122 Sustainable Cities and Communities – Indicators for Smart Cities.

ISO 37123 Sustainable Cities and Communities – Indicators for Resilient Cities.

ISO 37158 Smart Community Infrastructures – Smart Transportation Using Battery-Powered Buses for Passenger Services.

Jones N., How to Stop Data Centres from Gobbling up The World’s Electricity, „Nature” 2018, no. 561, s. 163-166, https://doi.org/10.1038/d41586-018-06610-y.

Konieczny F., Cywilizacja żydowska, Londyn 1974.

Korzeniowski K., Alienacja człowieka, [w:] Człowiek jako podmiot życia społecznego, red. X. Gliszczyńska, Wrocław 1983.

Kubicki P., Wynajdywanie miejskości. Polska kwestia miejska z perspektywy długiego trwania, Kraków 2016.

Kubiak Z., Dzieje Greków i Rzymian, Kraków 2013.

Mendez F.L. i in., An African American Paternal Lineage Adds an Extremely Ancient Root to the Human Y Chromosome Phylogenetic Tree, „American Journal of Human Genetics” 2013, vol. 92, no. 3, s. 454-459, https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2013.02.002.

Powell B., Inside China’s Runaway Building Boom, „Time” 2010, 5 IV, [online] http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,1975336,00.html.

Raport: Polska energetyka na rozdrożu. Miks energetyczny a pakiet zimowy, [online] https://biznesalert.pl/raport-polska-energetyka-rozdrozu-miks-energetyczny-a-pakiet-zimowy/.

Rоbinsоn J.P., Shaver P.R., Measures of Social Psychological Attitudes, Ann Arbor 1970.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 540/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie poziomu dźwięku pojazdów silnikowych i zamiennych układów tłumiących oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE i uchylające dyrektywę 70/157/EWG, [online] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014R0540.

Ryan F., Tajemniczy świat genomu ludzkiego, przeł. A. Tuz, Warszawa 2017.

Samotność współczesnego nastolatka, niedziela.pl, „Niedziela małopolska” 2008, nr 39, [online] https://www.niedziela.pl/artykul/54479/nd/Samotnosc-wspolczesnego-nastolatka.

Seeman M., On the Meaning of Alienation, „American Sociological Review” 1959, no. 4, s. 783-791.

Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne, sposoby definiowania, rodzaje i źrodła wsparcia. Wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Wsparcie społeczne i zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, Warszawa 2004.

Sienkiewicz E., Szamańska J., Wsparcie społeczne, „Current Problems in Psychiatry” 2011, vol. 12, no. 4, s. 550-553.

Simmel G., Mentalność mieszkańców wielkich miast, [w:] G. Simmel, Socjologia, przeł. M. Lukasiewicz, Warszawa 2006.

The New Kosciuszko Foundation Dictionary English-Polish, red. J. Fisiak, Kraków 2003, https://doi.org/10.1086/217913.

Toennies F., Community and Society (Gemeinschaft und Gesellschaft), Michigan 1957.

Twine K., The City in Decline: Rome in Late Antiquity, „Middle States Geographer” 1992, vol. 25, s. 134-138.

United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, World Urbanization Prospects 2018, New York 2019.

United Nations Department of Economic and Social Affairs Population Division, World Urbanization Prospects 2014, New York 2015.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, [online] https://population.un.org/wpp/Graphs/Probabilistic/POP/TOT/900.

Uniwersalny słownik języka polskiego, wersja elektroniczna 1.0, red. S. Dubisz, E. Sobol, Warszawa 2004.

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002, nr 169, poz. 1386).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz.U. 2003, nr 166, poz. 1612).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019, poz. 2087).

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przeł. D. Lachowska, Warszawa 2002.

Wirth L., Urbanism as a Way of Life, „The American Journal of Sociology”, vol. 44, no. 1.

Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1985.

Wojtyła K., Osoba: podmiot i wspólnota, Kraków 1976.

Young L.J., Computer Scientists Find Bias in Algorithms, „IEEE Spectrum” 2015, 21 VIII.

Zawrasnik A., Algorithmic Justice: Algorithms and Big Data in Criminal Justice Settings, „European Journal of Criminology” 2019, s. 1-20, https://doi.org/10.1177/1477370819876762.

Downloads

Published

2021-12-15 — Updated on 2022-02-25

Versions

How to Cite

Grzegorzewska, Maria Katarzyna, and Piotr Karocki. (2021) 2022. “Europejskie Miasta Od Nowa: Stres Czy Relaks?”. Politeja 18 (5(74):205-23. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.13.