Wybory parlamentarne w Serbii w 2020 roku – szczyt dominacji politycznej Serbskiej Partii Postępowej?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.22

Keywords:

Serbia, Serbian Progressive Party, Aleksandar Vučić, alternation of power, parliamentary elections

Abstract

Serbia’s Parliamentary Elections in 2020: The Peak of Political Domination of the Serbian Progressive Party?

The Serbian parliamentary elections in 2020 were not groundbreaking in political terms, but their results directly determine the immediate future of Serbs. Taking into account the current geopolitical situation in Serbia, it should be emphasized that the next four years may prove critical for the international position of this country. The elections on June 21 were special due to the circumstances in which they were held. Among them, the global problem should be mentioned – the coronavirus pandemic, which paralyzed the functioning of many countries, including Serbia. The second important factor relates to the largest anti-government protests since 2000, which began in late 2018 and lasted until the state of emergency declaration due to the threat of COVID-19. The results of the parliamentary elections in 2020 should be interpreted as the strengthening of the Serbian Progressive Party and its leader Aleksandar Vučić. Moreover, it is a clear signal that the opposition still do not have adequate public support to compete effectively with the ruling party. Nowadays, there are no political conditions for an alternation of power in Serbia. Following the impressive victory in the parliamentary elections, the Serbian Progressive Party may continue the process of increasing influence in the most important state organs.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Wiktor Hebda, Jagiellonian University, Kraków

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki bezpieczeństwa energetycznego oraz kwestii politycznych i gospodarczo-społecznych państw Europy Środkowej, Wschodniej i Bałkanów, ze szczególnym uwzględnieniem państw pojugosłowiańskich. Jest autorem dwóch monografii (Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2018; Polityka oraz sektor energetyczny w wybranych państwach Europy Południowo-Wschodniej, Kraków 2019) oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych. W okresie ostatnich kilku lat realizował projekty naukowe finansowane m.in. przez Narodowe Centrum Nauki, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, rząd Republiki Serbii oraz rząd Republiki Słowacji, prowadząc badania w Chorwacji, Serbii, Austrii i na Słowacji.

References

All Data Nations in Transit 2005-2020, Freedom House, [online] https://freedomhouse.org/report/nations-transit.

Bazić J., Relations of Serbia and European Union: Socio-Historical Determinants and the Contemporary Political Issues, „Politeja” 2019, no. 3(60), s. 303-322, https://doi.org/10.12797/Politeja.16.2019.60.20.

Biernat A., Serbia Acceleration? The Priorities of the New Government in Belgrade, „Pulaski Policy Paper” 2014, no. 9, s. 1-6.

Bochsler D., Political Parties in Serbia, [w:] Party Politics in the Western Balkans, red. V. Stojarová, P. Emerson, Abingdon 2010.

Bojovic V., Manojlovic S., Corruption and Financing of Political Parties – Case of Serbia, OBEGEF Working Papers 021, OBEGEF Working Papers on Fraud and Corruption, 2013.

Budućnost Srbije: Predsednik Vučić danas u Vranju započinje kampanju, Krusevac Press, 7 II 2019, [online] https://krusevacpress.com/buducnost-srbije-predsednik-vucic-danas-u-vranjuzapocinje-kampanju/.

Bujwid-Kurek E., Legitymizacja ustroju politycznego państw pojugosłowiańskich, Kraków 2019.

Bujwid-Kurek E., Pandemicznie doświadczony świat COVID-19 – reakcja rządów państw pojugosłowiańskich. Casus stanu wyjątkowego w zarysie refleksji politologicznej, „Horyzonty Polityki” 2020, vol. 11, nr 36, s. 59-82, https://doi.org/10.35765/hp.1959.

Bujwid-Kurek E., Serbia w nowej przestrzeni ustrojowej: dzieje, ustrój, konstytucja, Kraków 2012.

Burazer N. i in., Izbori u Srbiji 2020. Urušavanje poverenja u demokratski proces, Fondacija Fridrih Ebert, Kancelarija Beograd, VIII 2020.

Castaldo A., Back to Competitive Authoritarianism? Democratic Backsliding in Vučić’s Serbia, „Europe-Asia Studies” 2020, vol. 72, no. 10, s. 1617-1638, https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1817860.

Castaldo A., Pinna A., De-Europeanization in the Balkans. Media Freedom in Post-Milošević Serbia, „European Politics and Society” 2018, vol. 19, no. 3, s. 264-281, https://doi.org/10.1080/23745118.2017.1419599.

Cichosz M., Partie i systemy partyjne w Serbii, [w:] Republika Serbii. Aspekty polityki wewnętrznej i międzynarodowej, red. A. Jagiełło-Szostak, Wrocław 2016.

Code of Good Practice in Electoral Matters, Guidelines and Explanatory Report, Adopted by the Venice Commission at its 51st and 52nd sessions, Venice, 5-6 July and 18-19 October 2002.

Corruption Perceptions Index 2012, Transparency International, [online] https://www.transparency.org/en/cpi/2012/table/srb.

Corruption Perceptions Index 2014, Transparency International, [online] https://www.transparency.org/en/cpi/2014/index/srb.

Democracy Index 2020: Serbia Given Lowest Grade since 2006, [online] https://www.euractiv.com/section/politics/short_news/democracy-index-2020-serbia-given-lowest-gradesince-2006/.

Ekspoze nove Vlade AleksandraVučića– 9.avgust 2016, Nova srpska politička misao, 11 VIII 2016, [online] http://www.nspm.rs/dokumenti/ekspoze-nove-vlade-aleksandra-vucica-9.-avgusta-2016.html.

Elections in Serbia to Be Held on 21 June, Cordmagazine, 5 V 2020, [online] https://cordmagazine.com/news/2020-elections-in-serbia-to-be-held-on-21-june/.

Hebda W., Croatian and Serbian War Crimes, the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, and the Judicial Systems of Serbia and Croatia, „Sprawy Narodowościowe” 2020, no. 52, s. 1-15, https://doi.org/10.11649/sn.2050.

Hebda W., Kosovo Status According to Students of the University of Zagreb and the University of Belgrade, „Politika Nacionalne bezbednosti” 2020, vol. 18, no. 1, s. 201-219, https://doi.org/10.22182/pnb.1812020.9.

Hebda W., Serbsko-chorwackie stosunki polityczne na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2018.

Hebda W., The Republic of Serbia: Stuck in the Grey Zone of Democratization? „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2020, vol. 18, nr 3, s. 173-194, https://doi.org/10.36874/RIESW.2020.3.8.

IPSOS: Poslednja procena rezultata izbornih lista na parlamentarnim izborima u Srbiji 2020, Ipsos, 18 VI 2020, [online] https://www.ipsos.com/sites/default/files/ct/news/documents/2020-06/ipsos_procena_rezultata_parlamentarnih_izbora_za_2020.pdf.

Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, Republički zavod za statistiku, Beograd, III 2014.

Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije i za predsednika Republike Srbije, Republički zavod za statistiku, Beograd, V 2017.

Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, Republički zavod za statistiku, Beograd, IV 2016.

Izbori za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, Republički zavod za statistiku, Beograd, VI 2020.

Izbori za predsednika Srbije, Republički zavod za statistiku, Beograd, IV 2017.

Izjava o preliminarnim nalazima i zaključcima, KDILJP Specijalna misija za procenu izbora, Republika Srbija – Parlamentarni izbori, 21. Jun 2020.g., Organization for Security and Co-operation in Europe, 22 VI 2020, [online] https://www.osce.org/files/f/documents/d/f/455164.pdf.

Konstytucja Republiki Serbii, przeł. E. Bujwid-Kurek, Warszawa 2018.

Korzeniewska-Wiszniewska M., Dynamics of the Serbian EU Accession Process – Key Issues and the Challenges of State Democratization in an Era of Populism, „Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej” 2019, vol. 17, nr 4, s. 49-77, https://doi.org/10.36874/RIESW.2019.4.3.

Marczewska-Rytko M., Teoretyczne aspekty współczesnego populizmu, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2011, nr 4, s. 22-31.

Mikucka-Wójtowicz D., The Chameleon Nature of Populist Parties: How Recurring Populism is Luring „the People” of Serbia and Croatia, „Europe-Asia Studies” 2019, vol. 71, no. 3, s. 450-479, https://doi.org/10.1080/09668136.2019.1590534.

Miljković M.D., „1 od 5 miliona” 13. Aprila – „Svi kao jedan”, „Balkanska slobodna reč” 2020, 13 IV, [online] https://balkanskapravila.com/1-od-5-miliona-13-aprila-svi-kao-jedan.

Mladenov Jovanović S., „One out of Million”: Serbia’s 2018 – 19 Protests against Dictatorship, the Media, and the Government’s Response, „Open Political Science” 2019, no. 2, s. 1-8, https://doi.org/10.1515/openps-2019-0001.

Morelli V.L., Serbia: Background and U.S. Relations, Congressional Research Service, Updated August 7, 2018.

Novaković G., Paralelna stvarnost srpske skupštine, „Politika” 2008, 1 X, [online] http://www.politika.rs/scc/clanak/57771/Paralelna-stvarnost-srpske-skupstine.

Orlović S., Parties and the Party System of Serbia and European Integrations, „Journal of Southern Europe and the Balkans” 2008, vol. 10, no. 2, https://doi.org/10.1080/14613190802146356.

Patalakh A., Emotions and Identity as Foreign Policy Determinants: Serbian Approach to Relations with Russia, „Chinese Political Science Review” 2018, vol. 3, s. 1-34, https://doi.org/10.1007/s41111-018-0105-3.

Pawłowski K., „Jedan od pet miliona”: protesty społeczne w Serbii, „Prace Instytutu Europy Środkowej” 2019, nr 3, s. 1-66.

Pawłowski K., Powołanie nowego rządu w Serbii, „Komentarze IEŚ” 2020, nr 281(184), 4 XI 2020.

Pawłowski K., Wybory w Serbii: spodziewane zwycięstwo Serbskiej Partii Postępowej, „Komentarze IEŚ” 2020, nr 212(115), 26 VI 2020.

Prijava za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra počinje 15. Maja, Ministarstvo finansija Republike Srbije, Uprava za trezor, 24 IV 2020, [online] https://www.trezor.gov.rs/sr/news/2020_04_24/.

Radeljić B., Đorđević V., Clientelism and the Abuse of Power in the Western Balkans, „Journal of Balkan and Near Eastern Studies”, vol. 22, no. 5, s. 597-612, https://doi.org/10.1080/19448953.2020.1799299.

Russell M., Serbia at Risk of Authoritarianism, European Parliamentary Research Service, V 2019, [online] https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/637944/EPRS_BRI(2019)637944_EN.pdf.

Serbia Political Briefing: Political Outlook of Post COVID-19 Serbia in 2020, Weekly Briefing, China-CEE Institute, vol. 30, no. 1, VI 2020, [online] https://china-cee.eu/2020/06/16/serbia-political-briefing-political-outlook-of-post-covid-19-serbia-in-2020/.

Serbian Parliamentary Election Monitoring, First Interim Report, March 24–April 3, Center for Research, Transparency and Accountability–CRTA, Belgrade 2016.

Simović D., Vanredno stanje u Srbiji: ustavni okvir i praksa povodom pandemije COVID-19, „Sveske za javno pravo” 2020, no. 39, s. 3-20.

Spasojević D., Riding the Wave of Distrust and Alienation – New Parties in Serbia after 2008, „Politics in Central Europe” 2019, vol. 15, no. 1, s. 139-162, https://doi.org/10.2478/pce-2019-0006.

State of Democracy in Serbia 2020, Shadow Report, red. N. Todorović Štiplija, Centar savremene politike EU-RS Think Tank, Belgrade 2020.

Statement of Preliminary Findings and Conclusions, Parliamentary Elections, 21 June – Serbia 2020, International Election Observation Mission, European Network of Election Monitoring Organizations, 22 VI 2020.

Stojic M., The Changing Nature of Serbian Political Parties’ Attitudes Towards Serbian EU Membership, „SEI Working Paper” 2010, no. 122, s. 1-52, [online] https://www.sussex.ac.uk/webteam/gateway/file.php?name=epern-working-paper-24.pdf&site=266.

Todorović M., Authoritarianism and COVID-19: A Case Study from Serbia, „Anthropology Now” 2020, vol. 12, no. 2, s. 80-85, https://doi.org/10.1080/19428200.2020.1825305.

Trial Judgement Summary for Vojislav Šešelj, Judgement Summary, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, The Hague, 31 III 2016.

Wojnicki J., System partyjny Serbii, [w:] Partie i systemy partyjne państw byłej Jugosławii, red. K. Krysieniel, J. Wojnicki, Pułtusk–Warszawa 2009.

Zakon o finansiranju političkih aktivnosti, „Službeni Glasnik RS”, br. 43/2011, 123/2014 i 88/2019.

Zakon o političkim strankama, „Službeni Glasnik RS”, br. 98/2006 i 61/2015.

Downloads

Published

2021-12-15 — Updated on 2022-02-25

Versions

How to Cite

Hebda, Wiktor. (2021) 2022. “Wybory Parlamentarne W Serbii W 2020 Roku – Szczyt Dominacji Politycznej Serbskiej Partii Postępowej?”. Politeja 18 (5(74):377-400. https://doi.org/10.12797/Politeja.18.2021.74.22.