Problematyka większości głosów wymaganej do zmiany Konstytucji RP z 1997 roku

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.16

Keywords:

amendment of a constitution, majority of votes, axiology of democracy

Abstract

SOME PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE MAJORITY OF VOTES REQUIRED FOR AMENDING THE 1997 CONSTITUTION OF POLAND

The aim of this paper is to supplement the findings made by the doctrine of constitutional law regarding the requirements of the majority of votes for amending the 1997 Constitution of Poland at the parliamentary stage of that procedure. The following issues will be analysed in particular: the significance of constitutional amendment rules in a democratic system of government and their impact on its rigidity and durability; the role of the quorum as a factor contributing to the majority of votes’ requirements and some political dilemmas associated with that matter; the reasons and consequences of adopting different levels of the majority of votes for amending the Constitution in the Sejm and the Senate and their relation to the form of the relationships between those chambers. Regulations regarding amending the 1997 Constitution of Poland will be presented against a background of contemporary constitutions of European states. The important interpretative context will be constituted by the issues of axiology of democracy, parliamentary bicameralism and legitimization of power.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Rafał Smoleń, University of Warsaw

Doktorant w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW. Jego zainteresowania naukowe dotyczą m.in. trybu i granic zmiany konstytucji, podziału władzy i równoważenia się władz, dwuizbowości parlamentu.

References

Brzozowski A., Kocot W.J., Skowrońska-Bocian E., Prawo cywilne. Część ogólna, Warszawa 2018.

Brzozowski W., Obejście konstytucji, „Państwo i Prawo” 2014, vol. 9.

Chruściak R., Prace konstytucyjne w latach 1997–2007, Warszawa 2009.

Chruściak R., Prace konstytucyjne w latach 2008–2011, Warszawa 2013.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2019.

Grabowski R., Zróżnicowanie trybu zmiany jako kryterium klasyfikacyjne konstytucji współczesnych państw europejskich, Rzeszów 2013.

Haczkowska M., komentarz do art. 235, [w:] Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.

Konstytucja Grecji, przeł. G. i W. Uliccy, B. Zdaniuk, N. Ciesielczyk, Wydawnictwo Sejmowe, [online] https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/10/Grecja_pol_010711.pdf.

Konstytucja Irlandii, przeł. S. Grabowska, Wydawnictwo Sejmowe, [online] http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/Irlandia_pol_010711.pdf.

Konstytucja Królestwa Belgii, przeł. W. Skrzydło, Wydawnictwo Sejmowe, [online] https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/Belgia_pol010811.pdf.

Konstytucja Księstwa Liechtensteinu, przeł. R. Grabowski, wstęp S. Grabowska, Warszawa 2013.

Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r. (Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232, z późn. zm.).

Konstytucja Republiki Bułgarii, przeł. H. Karpińska, wstęp J. Karp, Warszawa 2012.

Konstytucja Republiki Czeskiej, przeł. M. Kruk-Jarosz, Wydawnictwo Sejmowe, [online] https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/07/Czechy_pol_010811.pdf.

Konstytucja Republiki Estońskiej, przeł. A. Puu, Wydawnictwo Sejmowe, [online] http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/estonia2011.html.

Konstytucja Republiki Finlandii, przeł. J. Osiński, Wydawnictwo Sejmowe, [online] https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2015/05/Finlandia_pol010811.pdf.

Konstytucja Republiki Łotewskiej, przeł. L. Gołubiec, I. Jaroszkiewicz, Wydawnictwo Sejmowe, [online] https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/11/Lotwa_pol_010711.pdf.

Konstytucja Republiki Portugalskiej, przeł. A. Wojtyczek-Bonnand, Wydawnictwo Sejmowe, [online] https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/03/Portugalia_pol_010116.pdf.

Konstytucja Rumunii, przeł. A. Cosma, Wydawnictwo Sejmowe, [online] http://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/03/Rumunia_pol_010711.pdf.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483, z późn. zm.).

Konstytucja Włoch, przeł. i wstęp Z. Witkowski, Warszawa 2004.

Kudej M., Postępowanie ustawodawcze w Sejmie RP, Warszawa 1998.

Kwalifikowany, [w:] Słownik języka polskiego PWN, [online] https://sjp.pwn.pl/sjp/kwalifikowany;2565337.html.

Laskowska M., Tryb zmiany konstytucji w Polsce (ze szczególnym uwzględnieniem nowych elementów proceduralnych i praktyki), [w:] Tryb zmiany konstytucji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej, red. K. Kubuj, J. Wawrzyniak, Warszawa 2010.

Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne, red. H. Knysiak-Sudyka, Warszawa 2021.

V Republika Francuska. Idee, konstytucja, interpretacje, wybór K.M. Ujazdowski, Kraków 2010.

Piotrowski R., wypowiedź na wspólnym posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP 4 maja 2020 r. poświęconym rozpatrzeniu ustawy z 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., stenogram, [online] https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,8625,2.html.

Projekt Prawa i Sprawiedliwości. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, I 2010, [online] http://niezniknelo.com/konstytucjaPiS2010.pdf.

Regulamin Izby Reprezentantów Irlandii, [online] https://data.oireachtas.ie/ie/oireachta/parliamentaryBusiness/standingOrders/dail/2021/2021-01-27_consolidated-dail-eireannstanding-orders-january-2021_en.pdf, 13 VIII 2021.

Regulaminu Senatu Irlandii, [online] https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/parliamentaryBusiness/standingOrders/seanad/2020/2020-04-15_seanad-eireann-standing-orders-relative-to-public-business-2020_en.pdf, 13 VIII 2021.

Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków 2002.

Słownik współczesnego języka polskiego, red. nauk. B. Dunaj, Warszawa 2008.

Sprawozdanie Stenograficzne z 28 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 5 listopada 2008 r. (pierwszy dzień obrad), [online] http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/8E7289BF24EEE6DFC12574F900085026/$file/28_a_ksiazka.pdf.

Sprawozdanie Stenograficzne z posiedzenia Zgromadzenia Narodowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 19 lipca 1989 r., [online] https://www.sejm.gov.pl/ZN/ZN_19890719.pdf.

Stenogram posiedzenia Zgromadzenia Narodowego 2 kwietnia 1997 r., [online] https://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=zn4&dzien=1&wyp=0&kad=2.

Szmyt A., Zasady zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Zasady zmiany konstytucji w państwach europejskich, red. R. i S. Grabowscy, Warszawa 2008.

Trzciński J., How to Adopt a New Constitution, „Toruńskie Studia Polsko-Włoskie – Studi polacco-italiani di Toruń” 2018, vol. 14.

Tuleja P., Szczurowski B., komentarz do art. 235, [w:] Konstytucja RP, vol. 2: Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 1992 nr 26 poz. 185, z późn. zm.).

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 1990 r. – Regulamin Senatu (M.P. 2018 poz. 846, z późn. zm.).

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r. (Dz.U. 1935 nr 30 poz. 227).

Ustawa Konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 r. o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1992 nr 67 poz. 336, z późn. zm.).

Ustawa Rządowa z dnia 3-go maja 1791 roku, [w:] Konstytucje w Polsce: 1797-1990, wybór i oprac. T. Kołodziejczyk, M. Pomianowska, Warszawa 1990, s. 13-18, [online] http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/kpol/1791.html.

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, przeł. B. Banaszak, A. Malicka, Wydawnictwo Sejmowe, [online] https://biblioteka.sejm.gov.pl/wp-content/uploads/2016/02/Niemcy_pol_010711.pdf.

Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267, z późn. zm.).

Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2014.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r., K 47/15.

Zubik M., Prawo konstytucyjne współczesnej Polski, Warszawa 2020.

Published

2022-05-10

How to Cite

Smoleń, Rafał. 2022. “Problematyka większości głosów Wymaganej Do Zmiany Konstytucji RP Z 1997 Roku”. Politeja 19 (1(76):327-43. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.76.16.