Vol. 17 No. 1(64) (2020): Sześć dekad V Republiki Francuskiej

cover

Pod redakcją Łukasza Jakubiaka i Beaty Kosowskiej-Gąstoł

Published: 2020-02-26

Preface

Articles

 • Ewolucja ustroju politycznego V Republiki Kilka refleksji

  Adam Jamróz
  7-20
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.01
 • Oryginalność i trwałość V Republiki Francuskiej

  Kazimierz Michał Ujazdowski
  21-36
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.02
 • Elementy prezydencjalizmu w systemie ustrojowym Francji okresu V Republiki

  Łukasz Jakubiak
  37-58
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.03
 • Sądownictwo konstytucyjne we Francji po II wojnie światowej Znaczenie konstytucyjnej tradycji republikańskiej

  Lech Jamróz
  59-71
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.04
 • Zasada laickości V Republiki Francuskiej i jej implikacje prawno-polityczne

  Ewa Szczepankiewicz-Rudzka
  73-88
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.05
 • Wyznaczanie okręgów wyborczych we francuskiej tradycji ustrojowej

  Dariusz Stolicki
  89-121
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.06
 • Ustrojowe uwarunkowania funkcjonowania partii politycznych we Francji i ich konsekwencje dla sceny politycznej

  Anna Pacześniak
  123-141
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.07
 • En Marche! – nowy ruch czy nowa partia? Oblicze programowe i strukturalne

  Marta Cimke
  143-156
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.08
 • Francuskie Zjednoczenie Narodowe – stara partia w nowej odsłonie

  Beata Kosowska-Gąstoł
  157-177
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.09
 • Pomiędzy filozofią a nauką – rozważania o francuskich korzeniach wiedzy o polityce na Akademii Krakowskiej w dobie reform kołłątajowskich

  Bartosz Włodarski
  179-203
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.10
 • Dobro wspólne czy interesy? W poszukiwaniu fundamentów nowoczesnego społeczeństwa: studium przypadku – Unia Europejska

  Tomasz Homa
  205-232
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.11
 • Wzory granic Europy Środkowej z perspektywy wielokulturowego Wiednia Reminiscencje, próby, ekstrawagancje i ich szerszy kontekst

  Marcin Dębicki, Radosław Zenderowski
  233-253
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.12
 • The New Man in Spanish American Essay and Literature at the Turn of the 19th and 20th Century

  Nina Pluta
  255-269
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.13
 • Myśl polityczna młodych polskich nacjonalistów w procesie przemian Pomiędzy „dziedzictwem” Narodowej Demokracji a potrzebą uwspółcześnienia

  Bartosz Smolik
  271-294
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.14
 • Naya Pakistan? Wybrane problemy polityki zagranicznej Pakistanu w kontekście dynamiki bezpieczeństwa regionalnego

  Agnieszka Kuszewska
  295-311
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.15
 • Modus operandi of Qatar Resistance Policy against “Anti-Terror Quartet” Why Sanctions Have Failed?

  Adrianna Łukaszewicz; Wojciech Grabowski
  313-336
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.16
 • Referendum jako wyznacznik modelu demokracji lokalnej (ze szczególnym uw zględnieniem referendum lokalnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki)

  Agnieszka Pawłowska
  337-355
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.17
 • Rama konfliktu w opisie mediów masowych i polityki w okresie polskiej kampanii parlamentarnej 2015 w wybranych tygodnikach opinii

  Katarzyna Brzoza-Kolorz
  357-374
  DOI: https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.64.18