Przywództwo polityczne a przepisy Konstytucji RP z 1997 roku

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.12

Keywords:

political leadership, constitution, division of power, decentralisation of power, principle of proportionality of elections

Abstract

POLITICAL LEADERSHIP AND THE RULES OF THE CONSTITUTION OF REPUBLIC OF POLAND FROM 1997

The main aim of this article is the analysis of how “political leadership” – a theoretical category from the political science – could be used in the legal analysis of the rules of the Polish Constitution from 1997. There are three research paths analysing the rules of the Constitution inspired by the studies concerning political leadership. The first one attempts to answer the question: which public office possessing competences regulated in the Constitution allows its holder to be a political leader. The next path faces the problem if constitutional rules require special qualifications for holders of the most important public offices in Poland. The last path is the analysis whether the rules of the Constitution are against the political leadership regarded as the ability of one person (political leader) to undertake autonomous decisions crucial for the state and citizens. The conclusions of this analysis are as follows: (1) holding the office of President of the Council of Ministers is best suited for performing the role of political leader, (2) the rules of the Constitution do not require special qualifications for holding the office of the President of Republic or Prime Minister and (3) they are against the conception of political leadership as understood above.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tomasz Litwin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Swojeainteresowania koncentruje wokół problematyki prawa konstytucyjnego w Polsce i praw człowieka. Autor książki Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny polski model dwuizbowości (2016); współautor dwóch książek: Aktualna debata wokół zasad ustrojowych w Polsce (2019) i Populizm – modele i praktyka. Polskie odniesienia (2021); autor kilkunastu artykułów naukowych. Od 2013 roku pracuje w Akademii Ignatianum w Krakowie.

References

Literatura

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.

Bender B., Handbook of Political Leadership, Waltham Abbey 2020.

Blondel J., Political Leadership. Towards a General Analysis, London 1987.

Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1962.

Burns J.M., Leadership, New York 1978.

Dobrowolski M., Przywództwo polityczne Prezesa Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2015, Warszawa 2020.

Dokąd zmierza Europa. Przywództwo, idee, wartości, red. H. Taborska, J.S. Wojciechowski, Pułtusk 2007.

Elgie R., Political Leadership in Liberal Democracies, London 1995, https://doi.org/10.1007/978-1-349-24216-0. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-24216-0

Elgie R., Studying Political Leadership. Foundations and Contending Accounts, Basingstoke 2015, https://doi.org/10.1007/978-1-137-34708-4. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-137-34708-4

Florczak-Wątor M., Uwagi do art. 10, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2022.

Gra w przywództwo – jak zdobyć i utrzymać władzę, red. B. Szklarski, Warszawa 2008.

Granat M., W sprawie dopuszczalności wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1.

Grzybowski K., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1951.

Hartliński M., Przywództwo partyjne w Polsce, Toruń 2011.

Hartliński M., Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012.

Helms L., Presidents, Prime Ministers and Chancellors. Executive Leadership in Western Democracies, London 2005, https://doi.org/10.1057/9780230502918. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230502918

Kieres L., Decentralizacja w ujęciu Konstytucji RP. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2020, nr 3.

Komarnicki W., Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 1922 (reprint 2008).

Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, red. S. Bachrynowski, A. Durska, W. Konarski, Warszawa 2011.

Kuca G., Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 roku, Warszawa 2014.

Laing M., Political Leadership. An Introduction, London 2020.

Lider, manager, oportunista – współczesne koncepcje przywództwa, red. K. Kasianiuk, Warszawa 2008.

Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, red. J. Knopek, Koszalin 2011.

Małajny R.M., Podział władzy w Konstytucji RP z 1997 roku. Analiza formalna, „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 6.

Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, red. A.K. Piasecki, Kraków 2006.

Northouse P.G., Leadership. Theory and Practice, Los Angeles 2018.

Opaliński B., Kontrasygnata aktów głowy państwa w polskim konstytucjonalizmie. Część II, „Ius Novum” 2011, nr 3.

Opaliński B., Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.

The Oxford Handbook of Political Leadership, red. R.A.W. Rhodes, P.T. Hart, Oxford 2014.

Pach M., Tuleja P., Uwagi do art. 10, [w:] Konstytucja RP, t. 1: Komentarz. Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Paige G.D., The Scientific Study of Political Leadership, New York 1977.

Partie polityczne – przywództwo partyjne, red. J. Sielski, M. Czerwiński, Toruń 2008.

Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, red. A. Żukowski, Olsztyn 2008.

Przywództwo polityczne, red. T. Bodio, Warszawa 2001.

Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, red. T. Bodio, W. Jakubowski, Warszawa 2010.

Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Lublin 2008.

Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, red. T. Bodio, Warszawa 2010.

Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne, red. J. Knopek, Koszalin 2011.

Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, red. L. Rubisz, K. Zuba, Toruń 2004.

Rozmaryn S., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1948.

Sarnecki P., Podstawowe problemy ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu w świetle doktryny i orzecznictwa, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1.

Sieklucki D., Pozycja Prezesa Rady Ministrów w polskim systemie politycznym a przywództwo polityczne, [w:] Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, red. A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011.

Sielski J., Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego. Casus Polski, Toruń 2013.

Skoczylas A., Piątek W., Uwagi do art. 15, [w:] Konstytucja RP, t. 1: Komentarz. Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.

Sørensen E., Interactive Political Leadership. The Role of Politicians in the Age of Governance, Oxford 2020, https://doi.org/10.1093/oso/9780198777953.001.0001. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198777953.001.0001

Stolicki D., System polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w:] Systemy polityczne. Podręcznik akademicki, t. 2: Ustroje państw współczesnych, red. M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł, Kraków 2020.

Strpić D., Fields in Political Science. American Development and Croatian Issues, „Politička misao: časopis za politologiju” 1997, vol. 39, nr 5.

Szczurowski B., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji, Warszawa 2016.

Szklarski B., Przywództwo symboliczne. Między rządzeniem a reprezentacją. Amerykańska prezydentura końca XX wieku, Warszawa 2006.

Wiatr J.J., Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Łódź 2008.

Wieciech T., System polityczny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] Systemy polityczne. Podręcznik akademicki, t. 2: Ustroje państw współczesnych, red. M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł, Kraków 2020.

Władza i przywództwo polityczne w demokracji, red. E. Nowak, D. Litwin-Lewandowska, Lublin 2010.

Wójtowicz D., Decentralizacja władzy publicznej we Francji w drugiej połowie XX wieku, Toruń 2012.

Zdański J., Przywództwo polityczne – poszukiwanie optymalnego modelu, [w:] Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, red. A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011.

Zubik M., Na temat konstytucyjnych aspektów zasady proporcjonalności wyborów do Sejmu RP (art. 96 ust. 2 konstytucji), „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1.

Żmigrodzki M., Aksjologiczne elementy polityki, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1995/1996, Sectio K, vol. 2/3.

Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.

Żukowski A., Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Zarys problematyki, Olsztyn 2006.

Downloads

Published

2022-12-23

How to Cite

Litwin, Tomasz. 2022. “Przywództwo Polityczne a Przepisy Konstytucji RP Z 1997 Roku”. Politeja 19 (5(80):239-60. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.12.

Issue

Section

Przywództwo w polskim systemie politycznym - historia i współczesność