Przywództwo polityczne a przepisy Konstytucji RP z 1997 roku

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.12

Keywords:

political leadership, constitution, division of power, decentralisation of power, principle of proportionality of elections

Abstract

POLITICAL LEADERSHIP AND THE RULES OF THE CONSTITUTION OF REPUBLIC OF POLAND FROM 1997

The main aim of this article is the analysis of how “political leadership” – a theoretical category from the political science – could be used in the legal analysis of the rules of the Polish Constitution from 1997. There are three research paths analysing the rules of the Constitution inspired by the studies concerning political leadership. The first one attempts to answer the question: which public office possessing competences regulated in the Constitution allows its holder to be a political leader. The next path faces the problem if constitutional rules require special qualifications for holders of the most important public offices in Poland. The last path is the analysis whether the rules of the Constitution are against the political leadership regarded as the ability of one person (political leader) to undertake autonomous decisions crucial for the state and citizens. The conclusions of this analysis are as follows: (1) holding the office of President of the Council of Ministers is best suited for performing the role of political leader, (2) the rules of the Constitution do not require special qualifications for holding the office of the President of Republic or Prime Minister and (3) they are against the conception of political leadership as understood above.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Tomasz Litwin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Swojeainteresowania koncentruje wokół problematyki prawa konstytucyjnego w Polsce i praw człowieka. Autor książki Funkcje Sejmu i Senatu a współczesny polski model dwuizbowości (2016); współautor dwóch książek: Aktualna debata wokół zasad ustrojowych w Polsce (2019) i Populizm – modele i praktyka. Polskie odniesienia (2021); autor kilkunastu artykułów naukowych. Od 2013 roku pracuje w Akademii Ignatianum w Krakowie.

References

Literatura
Google Scholar

Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012.
Google Scholar

Bender B., Handbook of Political Leadership, Waltham Abbey 2020.
Google Scholar

Blondel J., Political Leadership. Towards a General Analysis, London 1987.
Google Scholar

Burda A., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1962.
Google Scholar

Burns J.M., Leadership, New York 1978.
Google Scholar

Dobrowolski M., Przywództwo polityczne Prezesa Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1989-2015, Warszawa 2020.
Google Scholar

Dokąd zmierza Europa. Przywództwo, idee, wartości, red. H. Taborska, J.S. Wojciechowski, Pułtusk 2007.
Google Scholar

Elgie R., Political Leadership in Liberal Democracies, London 1995, https://doi.org/10.1007/978-1-349-24216-0. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-24216-0
Google Scholar

Elgie R., Studying Political Leadership. Foundations and Contending Accounts, Basingstoke 2015, https://doi.org/10.1007/978-1-137-34708-4. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-137-34708-4
Google Scholar

Florczak-Wątor M., Uwagi do art. 10, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. P. Tuleja, Warszawa 2019.
Google Scholar

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2022.
Google Scholar

Gra w przywództwo – jak zdobyć i utrzymać władzę, red. B. Szklarski, Warszawa 2008.
Google Scholar

Granat M., W sprawie dopuszczalności wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1.
Google Scholar

Grzybowski K., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1951.
Google Scholar

Hartliński M., Przywództwo partyjne w Polsce, Toruń 2011.
Google Scholar

Hartliński M., Przywództwo polityczne. Wprowadzenie, Olsztyn 2012.
Google Scholar

Helms L., Presidents, Prime Ministers and Chancellors. Executive Leadership in Western Democracies, London 2005, https://doi.org/10.1057/9780230502918. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230502918
Google Scholar

Kieres L., Decentralizacja w ujęciu Konstytucji RP. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, „Samorząd Terytorialny” 2020, nr 3.
Google Scholar

Komarnicki W., Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 1922 (reprint 2008).
Google Scholar

Kryzys przywództwa we współczesnej polityce, red. S. Bachrynowski, A. Durska, W. Konarski, Warszawa 2011.
Google Scholar

Kuca G., Zasada podziału władzy w Konstytucji RP z 1997 roku, Warszawa 2014.
Google Scholar

Laing M., Political Leadership. An Introduction, London 2020.
Google Scholar

Lider, manager, oportunista – współczesne koncepcje przywództwa, red. K. Kasianiuk, Warszawa 2008.
Google Scholar

Liderzy i przywódcy w rzeczywistości polonijnej, red. J. Knopek, Koszalin 2011.
Google Scholar

Małajny R.M., Podział władzy w Konstytucji RP z 1997 roku. Analiza formalna, „Przegląd Sejmowy” 2017, nr 6.
Google Scholar

Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, red. A.K. Piasecki, Kraków 2006.
Google Scholar

Northouse P.G., Leadership. Theory and Practice, Los Angeles 2018.
Google Scholar

Opaliński B., Kontrasygnata aktów głowy państwa w polskim konstytucjonalizmie. Część II, „Ius Novum” 2011, nr 3.
Google Scholar

Opaliński B., Rozdzielenie kompetencji władzy wykonawczej między Prezydenta RP oraz Radę Ministrów na tle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Warszawa 2012.
Google Scholar

The Oxford Handbook of Political Leadership, red. R.A.W. Rhodes, P.T. Hart, Oxford 2014.
Google Scholar

Pach M., Tuleja P., Uwagi do art. 10, [w:] Konstytucja RP, t. 1: Komentarz. Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Google Scholar

Paige G.D., The Scientific Study of Political Leadership, New York 1977.
Google Scholar

Partie polityczne – przywództwo partyjne, red. J. Sielski, M. Czerwiński, Toruń 2008.
Google Scholar

Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce, red. A. Żukowski, Olsztyn 2008.
Google Scholar

Przywództwo polityczne, red. T. Bodio, Warszawa 2001.
Google Scholar

Przywództwo i elity polityczne w krajach WNP, red. T. Bodio, W. Jakubowski, Warszawa 2010.
Google Scholar

Przywództwo lokalne a kształtowanie demokracji partycypacyjnej, red. S. Michałowski, K. Kuć-Czajkowska, Lublin 2008.
Google Scholar

Przywództwo, elity i transformacje w krajach WNP. Problemy metodologii badań, red. T. Bodio, Warszawa 2010.
Google Scholar

Przywództwo polityczne a przywództwo polonijne, red. J. Knopek, Koszalin 2011.
Google Scholar

Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, red. L. Rubisz, K. Zuba, Toruń 2004.
Google Scholar

Rozmaryn S., Polskie prawo państwowe, Warszawa 1948.
Google Scholar

Sarnecki P., Podstawowe problemy ordynacji wyborczej do Sejmu i Senatu w świetle doktryny i orzecznictwa, „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1.
Google Scholar

Sieklucki D., Pozycja Prezesa Rady Ministrów w polskim systemie politycznym a przywództwo polityczne, [w:] Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, red. A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011.
Google Scholar

Sielski J., Teoretyczne aspekty przywództwa politycznego. Casus Polski, Toruń 2013.
Google Scholar

Skoczylas A., Piątek W., Uwagi do art. 15, [w:] Konstytucja RP, t. 1: Komentarz. Art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
Google Scholar

Sørensen E., Interactive Political Leadership. The Role of Politicians in the Age of Governance, Oxford 2020, https://doi.org/10.1093/oso/9780198777953.001.0001. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198777953.001.0001
Google Scholar

Stolicki D., System polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki, [w:] Systemy polityczne. Podręcznik akademicki, t. 2: Ustroje państw współczesnych, red. M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł, Kraków 2020.
Google Scholar

Strpić D., Fields in Political Science. American Development and Croatian Issues, „Politička misao: časopis za politologiju” 1997, vol. 39, nr 5.
Google Scholar

Szczurowski B., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako organ czuwający nad przestrzeganiem konstytucji, Warszawa 2016.
Google Scholar

Szklarski B., Przywództwo symboliczne. Między rządzeniem a reprezentacją. Amerykańska prezydentura końca XX wieku, Warszawa 2006.
Google Scholar

Wiatr J.J., Przywództwo polityczne. Studium politologiczne, Łódź 2008.
Google Scholar

Wieciech T., System polityczny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, [w:] Systemy polityczne. Podręcznik akademicki, t. 2: Ustroje państw współczesnych, red. M. Bankowicz, B. Kosowska-Gąstoł, Kraków 2020.
Google Scholar

Władza i przywództwo polityczne w demokracji, red. E. Nowak, D. Litwin-Lewandowska, Lublin 2010.
Google Scholar

Wójtowicz D., Decentralizacja władzy publicznej we Francji w drugiej połowie XX wieku, Toruń 2012.
Google Scholar

Zdański J., Przywództwo polityczne – poszukiwanie optymalnego modelu, [w:] Studia nad przywództwem politycznym. Ustalenia metodologiczne i praktyka, red. A. Kasińska-Metryka, Toruń 2011.
Google Scholar

Zubik M., Na temat konstytucyjnych aspektów zasady proporcjonalności wyborów do Sejmu RP (art. 96 ust. 2 konstytucji), „Przegląd Sejmowy” 2001, nr 1.
Google Scholar

Żmigrodzki M., Aksjologiczne elementy polityki, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” 1995/1996, Sectio K, vol. 2/3.
Google Scholar

Żukiewicz P., Przywództwo polityczne. Teoria i praktyka, Warszawa 2011.
Google Scholar

Żukowski A., Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunek kształcenia. Zarys problematyki, Olsztyn 2006.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-23

How to Cite

Litwin, Tomasz. 2022. “Przywództwo Polityczne a Przepisy Konstytucji RP Z 1997 Roku”. Politeja 19 (5(80):239-60. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.80.12.

Issue

Section

Przywództwo w polskim systemie politycznym - historia i współczesność