Z Mościsk do Jugowa - relacje Józefy Wójcik i Marii Kocur repatriantek z Kresów Wschodnich

Keywords: oral history, Mościska, Jugów, resettlement, daily life

Abstract

From Mościska to Jugów. Testimonies of Józefa Wójcik and Maria Kocur, repatriates from the Eastern Polish Borderlands
The history of the inhabitants of the former Polish Eastern Borderlands is an interesting research topic, especially when connected to everyday life issues. Oral testimonies are important historical sources which help explore the subject better. This paper presents transcriptions of two conversations with sisters Józefa Wójcik (born in 1930) and Maria Kocór  (born in 1928). Both of them were born and spent their prime years around Mościska near Lviv, and after World War II were re-settled to Jugów in Lower Silesia. The interviews were conducted in 2014 as part of a research project in the field of oral history entitled “Everyday life of inhabitants of the Owl Mountains in 1945-1970”.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Arkadiusz S. Więch, Uniwersytet Jagielloński

doktor historii, adiunkt w Zakładzie Archiwistyki i Metod Kwantytatywnych Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zajmuje się historią społeczną, historią nauki XIX i XX w., historią Galicji oraz archiwistyką społeczną i archiwistyką cyfrową. Autor m.in. pracy pt. Miasteczko. Życie codzienne mieszkańców Galicji w latach 1900-1939 (Przemyśl 2012), współredaktor naukowy tomu pt. Prowincja Galicyjska. Wokół I wojny światowej. Konteksty. Porównania. Przykłady (Przemyśl 2014) oraz redaktor naukowy zbioru pt. Księga Dębicy. Kolebka naszej młodości. Wspomnienia żydowskich mieszkańców Dębicy (Przemyśl 2014).

References

Źródła archiwalne:

Archiwum Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu, sygn. AHM-411: Rozmowa z Józefą Wójcik.

Archiwum Ośrodka Pamięć i Przyszłość we Wrocławiu, sygn. AHM-412: Rozmowa z Marią Kocur.

Opracowania:

Babiński G., Pogranicze polsko-ukraińskie. Etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość, Kraków 1997.

Bieda T., Wśród malowniczych wzgórz nad Włodzicą, Nowa Ruda 2007.

Bogucka M., Życie codzienne – spory wokół profilu badań, definicji, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1996, t. 3, s. 242-253.

Borodziej W., Od Poczdamu do Szklarskiej Poręby. Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1947, Londyn 1990.

Burdziej A., Utracony Heimat. Pamięć rodzinna a tożsamość „niemieckich wnuków” we współczesnej prozie niemieckiej, Toruń 2018.

Doboszewska A., Pamięć przesiedlonych. Obraz Ukrainy i Ukraińców w świadomości mieszkańców wsi Jugów na Dolnym Śląsku, „Krakowskie Pismo Kresowe” 2010, nr 2, s. 129-152.

Ehrenforth K. H., Mała ojczyzna (Heimat) jako prawo i obowiązek – wyzwania w europejskim kontekście, „Ars Inter Culturas” 2015, nr 4, s. 281-288.

Filipowski P., Historia mówiona i wojna, [w:] Wojna. Doświadczenie i zapis, red. S. Buryła, P. Rodak, Kraków 2006, s. 13-35.

Historia mówiona. Elementarz, red. prow. R. Dąbrowski, oprac. M. Kurkowska-Budzan [et al.], Warszawa 2008.

Jankowiak S., Przemiany narodowościowe na „Ziemiach Odzyskanych” po drugiej wojnie światowej, [w:] „Ziemie Odzyskane” po drugiej wojnie światowej, red. C. Osękowski, G. Strauchold, Zielona Góra 2015, s. 33-44.

Kałwa D., Klich-Kluczewska B., Codzienność peryferyjna. Pamięć o PRL mieszkańców Ustronia – studium przypadku, „Konteksty” 2011, nr 1, s. 57-64.

Kudela-Świątek W., Interdyscyplinarność w badaniach oral history: konieczność czy sposób na nowatorstwo?, [w:] Historia mówiona w świetle nauk humanistycznych i społecznych, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, M. Szumiło, J. Kłapeć, Lublin 2014, s. 61-88.

Kudela-Świątek W., Odpamiętanie… O historii mówionej na przykładzie narracji biograficznych kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym i religijnym, Kraków 2013.

Kurkowska M., Archiwa pamięci – oral history, „Historyka” 1998, t. 28, s. 67-76.

Kurkowska-Budzan M., Informator, świadek historii, narrator – kilka wątków epistemologicznych i etycznych oral history, „Wrocławski Rocznik Historii Mówionej” 2011, nr 1, s. 9-34.

Nitschke B., Wysiedlenie czy wypędzenie? Ludność niemiecka w Polsce w latach 1945-1949, Toruń 2000.

Opowieść Stanisławy Kocur. Jugów, [w:] Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich, red. M. Bisek-Grąz, Wałbrzych 2014.

Orłowicz M., Ilustrowany przewodnik po Przemyślu i okolicy, Lwów 1917.

Ruchniewicz M., Tzw. repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-1959, „Dzieje Najnowsze” 1999, nr 31/2, s. 171-177.

Ruchniewicz M., Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955-1959, Warszawa 2000.

Stępnik A., Pogranicze jak przestrzeń badawcza, [w:] Galicja 1772-1918. Problemy metodologiczne, stań i potrzeby badań, t. 1, red. A. Kawalec, W. Wierzbieniec, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2011, s. 13-20.

Szarota T., Życie codzienne – temat badawczy czy tylko popularyzacja?, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1996, t. 3, s. 239-245.

Traba R., Bömelburg H. J., Wspomnienia i kultura pamięci. Ucieczka i wypędzenie w niemieckich i polskich relacjach naocznych świadków, [w:] Kraina tysiąca granic. Szkice o historii i pamięci, Olsztyn 2003, s. 199-210.

Urban T., Utracone Ojczyzny. Wypędzenia Niemców i Polaków w XX wieku, Warszawa 2007.

Wysiedlenie, wypędzenia i ucieczki 1939-1959. Atlas ziem Polski. Polacy, Żydzi, Niemcy, Ukraińcy, red. W. Sieniewicz, G. Hryciuk, Warszawa 2008.

Strony internetowe:

http://www.gosc.pl

Published
2018-11-30
Section
Edycje źródłowe