Testamenty mieszkańców Lwowa z czasów epidemii pierwszej ćwierci XVII wieku

Okoliczności sporządzenia

Authors

  • Oksana Winnyczenko Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.02

Keywords:

Lviv, testaments, plagues

Abstract

The Lviv Citizens’ Testaments during the 17th-century Plagues

The article deals with the testaments written by the inhabitants of Lviv during the plague epidemics in 1602, 1623 and 1625. The acts of last will that emerged during an extraordinary period required special permission and alleviation of the procedure. When the city was haunted by the plague, its frightened population, together with the local officials, left it to escape the infection. These circumstances made some legal procedures in the composition of the testaments more complicated: the local officials who were responsible for providing thi stype of legal services delayed a visit to make a will or refused to come because of the fear or self-infection. Therefore, already sick or still healthy residents of Lviv and its suburbs were forced to express their last will in the presence of not all officials or casual witnesses who agreed to listen and record their last wills. As a result of such non-professional compilation, the testaments which emerged in the plague periods contain many unique details upon the history of daily life in the city during the epidemic. The texts also shed some light on personal perception of the epidemic by some Lviv residents and officials, their preventive actions, and relationships between family members during this rough time. These testaments also reveal the tragic pages of the last hours of plague-infected people who died outside of Lviv at anapiary, near windmills, or in plague camps far from their families and homes. Such acts of last will also show misunderstandings by the testators who divided property in extreme conditions assuming that the whole family might die, and it would not be inherited by anyone. On the contrary, in the case of the death of all members of a family, the testators asked to transfer their property for praying for the souls of the dead. The last option was also practiced among childless testators. In general, the testament texts of the epidemic periods were not written in a high style. Mainly, they contain a declaration of the essential orders concerning debt, property, the salvation of the soul, and the burial of the body, although there were some exceptions.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Oksana Winnyczenko, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie

Doktor nauk historycznych, docent w Katedrze Historii Wydziału Humanistycznego Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Zajmuje się historią Rzeczypospolitej Obojga Narodów w okresie wczesnonowożytnym, testamentami szlachty i mieszczan lwowskich, spadkobraniem testamentowym oraz kulturą religijną.

References

Ariès Ph., Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1992.

Bardach J., Les dispositions à cause de mort dans l’Europe Centre-Este et de l’Est entre le 16e et le 18 e siècle, [w:] Actes à cause de mort. Acts of last will, part 3, Bruxelles 1993, s. 197-207.

Charewiczowa Ł., Klęski zaraz w dawnym Lwowie, Lwów 1930, Biblioteka Lwowska, t. 28.

Dąbkowski P., Prawo prywatne polskie, t. 2, Lwów 1910.

Karpiński A., Kopacze – grabarze morowi w miastach Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” R. 62, 2014, nr 3, s. 370-371.

Karpiński A., W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000.

Karpiński A., Zapisy „pobożne” i postawy religijne mieszczek polskich w świetle testamentów z drugiej połowy XVI i XVII w., [w:] Tryumfy i porażki. Studia z dziejów kultury polskiej XVI-XVIII w., red. M. Bogucka, Warszawa 1989, s. 203-234.

Katalog testamentów poznańskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku, oprac. A. Karpiński, Warszawa 2017, Katalogi Testamentów Mieszkańców Miast z Terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego od 1795 Roku, t. 7.

Mikuła M., Statuty prawa spadkowego w miastach polskich prawa magdeburskiego (do końca XVI wieku), „ Z Dziejów Prawa” 2014, t. 7 (15), s. 33-63.

Mikuła M., Testament publiczny i prywatny w Statutach litewskich na tle praktyki prawnej, [w:] Prawo blisko człowieka – z dziejów rodzinnego i spadkowego. Materiały konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 7-8 marca 2007 r., red. M. Mikuła, Kraków 2008, s. 177-193.

Mikuła M., Tradycje prawne w regulacjach testamentowych w miastach Królestwa Polskiego XIV-XVI wieku. Prawo sasko-magdeburskie, prawo kanoniczne i rzymskie oraz prawodawstwo lokalne, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 2020, nr 68 (2), s. 131-158, https://doi.org/10.23858/khkm68.2020.2.001.

Mikuła M., Zakres przedmiotowy spadkobrania testamentowego w statutach litewskich, „Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa” 2010, t. 3, s. 131-143.

Płaza S., Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1, Kraków 2002, Wydawnictwa „Księgarni Akademickiej”, nr 37.

Popiołek B., Woli mojej ostatniej testament ten… Testamenty staropolskie jako źródło do historii mentalności XVII i XVIII wieku, Kraków 2009, Prace Monograficzne, nr 514.

Testamenty mieszczan warszawskich od XV do końca XVII wieku. Katalog, oprac. A. Bartoszewicz, A. Karpiński, K. Warda, Warszawa 2010.

Testamenty mieszkańców lwowskich z drugiej połowy XVI i z XVII wieku. Katalog, oprac. O. Winnyczenko, Warszawa 2017, Katalogi Testamentów Mieszkańców Miast z Terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 Roku, t. 4.

Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog, oprac. K. Frejlich, Warszawa 2017, Katalogi Testamentów Mieszkańców Miast z Terenów Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1795 Roku, t. 1.

Viničenko O., Rusėnų tapatybės, arba meldžiantis už sielas, [w:] Kultūrų kryžkelė. Vilniaus Švč. Trejybės šventovė ir vienuolynas, red. A. Bumblauskas, S. Kulevičius, I. Skočiliasas, Vilnius 2017.

Vovelle M., Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność, tłum. T. Swoboda et al., Gdańsk 2004.

Winnyczenko O., Praktyka spadkobrania testamentowego a rodzina szlachecka w świetle aktów ostatniej woli z ksiąg grodzkich lwowskich i przemyskich pierwszej połowy XVIII wieku, „Krakowskie Pismo Kresowe” 2014, nr 6: Rodzina na pograniczu kulturowym, s. 53-74, https://doi.org/10.12797/kpk.06.2014.06.04.

Winnyczenko O., „Prowent” od śmierci. Udział duchowieństwa i bractw ormiańskich w praktykach związanych ze śmiercią we Lwowie w pierwszej połowie XVIII wieku, „Krakowskie Pismo Kresowe” 2016, nr 8: Ormianie, s. 65-89, https://doi.org/10.12797/kpk.08.2016.08.03.

Wolański F., Postawa Ormian lwowskich wobec śmierci w świetle ich testamentów, [w:] Rola mniejszości narodowych w kulturze i oświacie polskiej w latach 1700-1939, red. A. Bilewicz, S. Walasek, Wrocław 1998, s. 36-37, Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 2088.

Wysmułek J., Testamenty mieszczan krakowskich (XIV-XV wiek), Warszawa 2015.

Zielecka-Mikołajczyk W., Prawosławni i unici w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku wobec życia i śmierci w świetle testamentów, Warszawa 2012.

Bіlous N., Testamenti kii͡an seredini KhVI – pershoї polovini KhVII ctolіtti͡a, Kiїv 2011 [Білоус Н., Тестаменти киян середини XVI – першої половини XVII cтоліття, Київ 2011].

Vіnnichenko O., Vikonanni͡a ostannʹoї volі sandomirsʹkogo voєvodi I͡ana Tarla (1750 r.). Хronologіi͡a podіĭ, „Vіsnik Lʹvіvsʹkogo unіversitetu. Serіi͡a іstorichna” 2010, vip. 45, s. 93-124 [Вінниченко О., Виконання останньої волі сандомирського воєводи Яна Тарла (1750 р.). Хронологія подій, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 2010, вип. 45, s. 93-124].

Vіnnichenko O., Zapovіt sandomirsʹkogo voєvodi I͡ana Tarla (1750 r.), „Vіsnik Lʹvіvsʹkogo unіversitetu. Serіi͡a іstorichna” 2009, vip. 44, s. 385-415 [Вінниченко О., Заповіт сандомирського воєводи Яна Тарла (1750 р.), „Вісник Львівсько-го університету. Серія історична” 2009, вип. 44, s. 385-415].

Vіnničenko O., Zapovіti šlâhti Rusʹkogo voєvodstva peršoї polovini XVIII stolіttâ (Na materіalah relâcіjnih knig Lʹvіvsʹkogo ґrodsʹkogo sudu), „Zapiski Naukovogo tovaristva іmenі Ševčenka” 2006, t. 252: Pracі Komіsії specіalʹnih (dopomіžnih) іstoričnih disciplіn, s. 663-686 [Вінниченко О., Заповіти шляхти Руського воєводства першої половини XVIII століт-тя (На матеріалах реляційних книг Львівського ґродського суду), „Записки Науко-вого товариства імені Шевченка” 2006, т. 252: Праці Комісії спеціальних (допоміж-них) історичних дисциплін, s. 663-686].

Vіnničenko O., Zasvіdčennâ і svіdki šlâhetsʹkih testamentіv peršoї polovini XVIII st. (za materіalami Lʹvіvsʹkogo ґrodsʹkogo sudu), „Ukraїnsʹkij іstoričnij žurnal” 2008, № 5, s. 68-87 [Вінниченко О., Засвідчення і свідки шляхетських тестаментів першої половини XVIII ст. (за матеріалами Львівського ґродського суду), „Український історичний журнал” 2008, No 5, s. 68-87].

Vіnničenko O., Konflіkti v šlâhetsʹkomu socіumі kіncâ XVII – peršoї polovini XVIII st. na storіnkah zapovіtіv (na materіalah relâcіjnih knig Lʹvіvsʹkogo ґrodsʹkogo sudu), „Socіum. Alʹmanah socіalʹnoї іstorії” 2007, vip. 7: Konflіkt ta porozumіnnâ v іstorії serednʹovіčnoї і rannʹomodernoї Єvropi, s. 161-173 [Вінниченко О., Конфлікти в шляхетському соціумі кінця XVII – першої половини XVIII ст. на сторінках заповітів (на матеріалах реляційних книг Львівського ґрод-ського суду), „Соціум. Альманах соціальної історії” 2007, вип. 7: Конфлікт та поро-зуміння в історії середньовічної і ранньомодерної Європи, s. 161-173].

Vіnničenko O., „Pobožna smertʹ”. Zapovіt lʹvіvsʹkogo vіrmensʹkogo єpiskopa Deodata Nersesoviča (1709 r.), [w:] Lʹvіv. Mіsto, suspіlʹstvo, kulʹtura. Zbіrnik naukovih pracʹ, t. 8, č. 2: Kulʹtura, osvіta, nauka, cerkva, red. O. Arkuša, O. Vіnničenko, M. Mudrij, Lʹvіv 2012, s. 44-55 [Вінниченко О., „Побожна смерть”. Заповіт львівського вірменського єпископа Деодата Нерсесовича (1709 р.), [w:] Львів. Місто, суспільство, культура. Збірник наукових праць, т. 8, ч. 2: Культура, освіта, наука, церква, ред. О. Аркушa, О. Вінниченкo, М. Мудрий, Львів 2012, s. 44-55].

Vіnničenko O., „Porâtunok dušі” u svіtlі testamentіv lʹvіvsʹkih vіrmen XVII-XVIII stolіtʹ [Вінниченко О., „Порятунок душі” у світлі тестаментів львівських вірмен XVII-XVIII століть], [w:] Lwów. miasto – społeczeństwo – kultura. Studia z dziejów miasta, t. 9: Życie codzienne miasta, red. K. Karolczak, Ł. T. Sroka, Kraków 2014, s. 73-83, Prace Monograficzne, nr 688.

Vіnničenko O., Spadkuvannâ za zapovіtom v ukraїnsʹkih zemlâh. Geneza і pravova reґlamentacіâ u šlâhetsʹkomu seredoviŝі Rečі Pospolitoї, „Zapiski Naukovogo tovaristva іmenі Ševčenka” 2010, t. 260: Pracі Komіsії specіalʹnih (dopomіžnih) іstoričnih disciplіn), kn. 1, s. 74-87 [Вінниченко О., Спадкування за заповітом в українських землях. Генеза і правова ре-ґламентація у шляхетському середовищі Речі Посполитої, „Записки Науково-го товариства імені Шевченка” 2010, т. 260: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін), кн. 1, s. 74-87].

Vіnničenko O., Struktura ta formulâr testamentіv lʹvіvsʹkih vіrmen XVII – peršoї polovini XVIII stolіtʹ, [w:] Krіzʹ stolіttâ. Studії na pošanu Mikoli Krikuna z nagodi jogo 80-rіččâ, redkol. O. Vіnničenko et al., Lʹvіv 2012, s. 449-467, Ukraїnoznavča naukova bіblіoteka NTŠ, č. 33 [Вінниченко О., Структура та формуляр тестаментів львівських вірмен XVII – першої половини XVIII століть, [w:] Крізь століття. Студії на пошану Миколи Крикуна з нагоди його 80-річчя, редкол. О. Вінниченко et al., Львів 2012, s. 449-467, Україноз-навча наукова бібліотека НТШ, ч. 33].

Vіnničenko O., Testament lʹvіvsʹkogo vіrmenina Domіnіka Bogdanoviča 1707 roku. Turbota pro spasіnnâ duš, „Zapiski Naukovogo tovaristva іmenі Ševčenka” 2018, t. 271: Pracі Komіsії specіalʹnih (dopomіžnih) іstoričnih disciplіn, s. 176-198 [Вінниченко О., Тестамент львівського вірменина Домініка Богдановича 1707 року. Турбота про спасіння душ, „Записки Наукового товариства імені Шевченка” 2018, t. 271: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, s. 176-198].

Vіnničenko O., Testament lʹvіvsʹkogo patricіâ Marcіna Kampіana (1629 r.), „Lʹvіv: mіsto – suspіlʹstvo – kulʹtura. Zbіrnik naukovih pracʹ” (Lʹvіv) 2017, t. 10: Lʹvіv / Lwów / Lemberg âk mіsʹkі prostori. Uâvlennâ, dosvіdi, praktiki, red. O. Arkuša, O. Vіnničenko, M. Mudrij, č. 2 [„Vіsnik Lʹvіvsʹkogo unіversitetu. Serіâ іstorična” 2017, spec. vip.], s. 266-291 [Вінниченко О., Тестамент львівського патриція Марціна Кампіана (1629 р.), „Львів: місто – суспільство – культура. Збірник наукових праць” (Львів) 2017, т. 10: Львів / Lwów / Lemberg як міські простори. Уявлення, досвіди, практики, ред. О. Аркуша, О. Вінниченко, М. Мудрий, ч. 2 [„Вісник Львівського університету. Серія історич-на” 2017, спец. вип.], s. 266-291].

Vіnničenko O., U pravovomu prostorі „vіrmensʹkoї nacії” Lʹvova. Spadkuvannâ za zapo vіtami. Reglamentacіâ ta procedura nadannâ їm ûridičnoї sili v XVII – peršіj polovinі XVIII stolіttâ, [w:] Patrimonium. Studії z rannʹomodernoї іstorії Centralʹno-Shіdnoї Єvropi, t. 1: Rannʹomoderna lûdina. Prostіr, vlada, pravo XVIVIII stolіtʹ, red. V. Mihajlovsʹkij, Â. Stolіcʹkij, Kiїv–Krakіv 2015, s. 339-358 [Вінниченко О., У правовому просторі „вірменської нації” Львова. Спадкування за запо вітами. Регламентація та процедура надання їм юридичної сили в XVII – першій половині XVIII століття, [w:] Patrimonium. Студії з ранньомодерної історії Цен-трально-Східної Європи, т. 1: Ранньомодерна людина. Простір, влада, право XVI-VIII століть, ред. В. Михайловський, Я. Століцький, Київ–Краків 2015, s. 339-358].

Vіnničenko O., Šlâhetsʹkі testamenti v kancelârії (Na materіalah lʹvіvsʹkih ta peremišlʹsʹkih ґrodsʹkih aktіv peršoї polovini XVIII stolіttâ) [Вінниченко О., Шляхетські тестаменти в канцелярії (На матеріалах львівських та перемишльських ґродських актів першої половини XVIII століття)], [w:] Urzędy państwowe, organy samorządowe i kościelne oraz ich kancelarie na polsko-ruskim pograniczu kulturowym i etnicznym w okresie od XV do XIX wieku. Materiały polskoukraińskiej konferencji naukowej w Okunince koło Włodawy 10-12 września 2007 roku, red. H. Gmiterek, J. Łosowski, Kraków 2010, s. 635-655.

Vіnničenko O., Zasvіdčennâ і svіdki šlâhetsʹkih testamentіv peršoї polovini XVIII st. (za materіalami Lʹvіvsʹkogo ґrodsʹkogo sudu), „Ukraїnsʹkij іstoričnij žurnal” (Kiїv) 2008, № 5, s. 68-87 [Вінниченко О., Засвідчення і свідки шляхетських тестаментів першої половини XVIII ст. (за матеріалами Львівського ґродського суду), „Український історичний жур-нал” (Київ) 2008, No 5, s. 68-87].

Kočerkevič Â. O., Pobožnі formuli u zapovіtah mіŝan m. Lʹvova drugoї polovini XVIXVII stolіtʹ. Diplomatičnij analіz, „Arhіvi Ukraїni” 2010, №5 (270), s. 45-61 [Кочеркевич Я. О., Побожні формули у заповітах міщан м. Львова другої половини XVI-XVII століть. Дипломатичний аналіз, „Архіви України” 2010, No5 (270), s. 45-61].

Published

2020-12-01

How to Cite

Winnyczenko, Oksana. 2020. “Testamenty mieszkańców Lwowa Z czasów Epidemii Pierwszej ćwierci XVII Wieku : Okoliczności sporządzenia”. Krakowskie Pismo Kresowe 12 (December):25-49. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.02.