Walka o Lwów w Pamiętnikach z lat 1916-1918 Ludomiła Germana

Authors

  • Agnieszka Biedrzycka Tadeusz Manteuffel Institute of History

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.09

Keywords:

Ludomił German, diaries, Polish-Ukrainian War 1918-1919, Eastern Galicia, Lviv

Abstract

THE STRUGGLE FOR LVIV IN THE “DIARIES FROM THE YEARS 1916-1918” BY LUDOMIŁ GERMAN

This edition covers the final section of the diary of Ludomił German (1851-1920), a Galician teacher and school inspector, playwright, translator, politician, and activist in the National-Democratic Party and the Polish Democratic Party. He served as a member of the Imperial Council in Vienna (1907-1918) and the Regional Sejm in Lviv (1912-1914), vice president of the Austrian Chamber of Deputies, and vice president of the Polish Circle. In his diary, kept from July 1914 to January 1919, German documented his activities in the Supreme National Committee, the Polish Circle, and the Imperial Council. He also chronicled the history of the Polish Legions, the struggle for their leadership, and the aspirations of politicians from Galicia and the Kingdom of Poland aiming to establish a more or less independent Polish state. The diary, now divided into two parts, is preserved in the Jagiellonian Library in the manuscript collection under the signature 8537 I (‘Notes from Great Times,’ the original written by Ludomił German) and in the Lviv National Scientific Library of Ukraine named after V. Stefanyk (fond 5, signature 6415, vol. 1-3, ‘Diaries from the Years 1916-1918,’ a copy made in 1935-1936 by Ludomił’s son, Juliusz German). The presented fragment covers almost three months (from November 1, 1918 to January 24, 1919), during which the author was in Lviv during the Polish-Ukrainian battles for the city, initially occupied and later besieged by Ukrainian forces. The author describes, based on his own experiences and information from other sources, the course of military actions, the difficulties of daily life associated with them, attempts by both sides to end the fighting, and the establishment of new municipal authorities and their initial political decisions. As much as possible, he tries to track events in other parts of the re-emerging Poland (critically evaluating the actions of the new state authorities) and throughout Europe, especially within the former Austro-Hungarian borders.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Agnieszka Biedrzycka, Tadeusz Manteuffel Institute of History

Doktor habilitowana nauk humanistycznych, historyk, wydawca źródeł, adiunkt w Zakładzie Polskiego Słownika Biograficznego w Instytucie Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. Zajmuje się historią Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI-XVII wieku, dziejami pogranicza południowo-wschodniego i historią Lwowa XIXXX wieku. Wydała m.in. dwa tomy Pomników epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie (Ziemia lwowska, Kraków 2005; Ziemia halicka, Kraków 2018) oraz Kalendarium Lwowa 1918-1939 (Kraków 2012).

References

Adlgasser F., Die Mitglieder der österreichischen Zentralparlamente 1848-1918. Konstituierender Reichstag 1848-1849. Reichsrat 1861-1918. Ein biographisches Lexikon, t. 1: A-L, Wien 2014, https://doi.org/10.2307/j.ctt1vw0q0n.
View in Google Scholar

Biedrzycka A., Ostatnie lata Ludomiła Germana. „Notatki z wielkich czasów” i „Pamiętniki z lat 1916-1918”, „Polish Biographical Studies” 2022, nr 10, s. 181-210, https://doi.org/10.15804/pbs.2022.08.
View in Google Scholar

Binder H., Galizien in Wien. Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Übergang zur Massenpolitik, Wien 2005, https://doi.org/10.1553/0x00047710.
View in Google Scholar

Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU w Krakowie, TNW, PAU, PAN, cz. 2: Nauki biologiczne, oprac. A. Śródka, P. Szczawiński, Wrocław 1985, Prace OIN PAN.
View in Google Scholar

Buszko J., Polacy w parlamencie wiedeńskim 1848-1918, Warszawa 1996.
View in Google Scholar

Cygan W.K., Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny, t. 1: A-F, Warszawa 2005; t. 2: G-K, Warszawa 2006; t. 5: Ś-Ż, Warszawa 2007.
View in Google Scholar

Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny, t. 5: U-Ż, uzupełnienia, indeksy, Warszawa 2004.
View in Google Scholar

Draus J., Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007.
View in Google Scholar

Encyklopedia Krakowa, red. A.H. Stachowski, Warszawa–Kraków 2000.
View in Google Scholar

Grekowicz-Hausnerowa M., Ancówna Bogumiła, [w:] Materiały do słownika publicystów i dziennikarzy polskich, red. C. Lechicki, „Zeszyty Prasoznawcze” R. 15, 1974, nr 3 (61), s. 119-122.
View in Google Scholar

Grodziski S., Sejm Krajowy Galicyjski 1861-1914, wstęp M. Małecki, Kraków 2018, Studia Galicyjskie, t. 5.
View in Google Scholar

Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej nr 8001-9000, cz. 2: Nr 8501-9000, oprac. A. Jałbrzykowska, Kraków 1972.
View in Google Scholar

Jakubowska U., Z dziejów Narodowej Demokracji w parlamencie wiedeńskim, „Studia Historyczne” t. 26, 1983, z. 2, s. 243-255.
View in Google Scholar

Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych, red. A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak, Warszawa 2012.
View in Google Scholar

Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej, red. J.M. Majchrowski, współpraca G. Mazur, K. Stepan, Warszawa 1994.
View in Google Scholar

Kuczyński K.A., Ludomił German. Poseł i pisarz. Szkic do portretu, [w:] Polacy w austriackim parlamencie. W 130 rocznicę Koła Polskiego. Materiały polsko-austriackiej konferencji naukowej zorganizowanej w parlamencie austriackim i Stacji Naukowej PAN w Wiedniu w dniach 11-12 września 1997 r., red. W.S. Kucharski, Lublin–Wiedeń 1997, s. 241-260.
View in Google Scholar

Leksykon Piłsudczykowski, t. 2: Słownik biograficzny M-Ż, red. J.H. Szlachetko, K. Dziuda, K. Piskała, Gdańsk 2017.
View in Google Scholar

Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, red. A. Hutnikiewicz, A. Lam, Warszawa 2000.
View in Google Scholar

Olejko A., „Skrzydlate Orlęta”, czyli udział lotnictwa polskiego w obronie Lwowa w listopadzie 1918, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2005, nr 30, Seria Socjologiczno-Historyczna, Historia, z. 2, s. 201-202.
View in Google Scholar

Poczet sołtysów, wójtów i burmistrzów miast, jurydyk, wsi i gmin przyłączonych do Krakowa do 1915 roku, oprac. B. Kasprzyk, Kraków 2013.
View in Google Scholar

Polski słownik biograficzny, t. 1-54, Kraków–Wrocław–Warszawa 1935-2022.
View in Google Scholar

Słownik biograficzny polskiego katolicyzmu społecznego, red. R. Łatka, t. 1, Warszawa 2020.
View in Google Scholar

Słownik biograficzny polskiego obozu narodowego, red. K. Kawęcki, t. 2, Warszawa 2021.
View in Google Scholar

Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965, na podst. materiałów S. Dąbrowskiego oprac. Z. Raszewski et al., Warszawa 1973.
View in Google Scholar

Słownik biograficzny techników polskich, t. 10, Warszawa 1999.
View in Google Scholar

Stawecki P., Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994.
View in Google Scholar

Wątor A., Narodowa Demokracja w Galicji do 1918 roku, Szczecin 2002, Rozprawy i Studia – Uniwersytet Szczeciński, t. 428.
View in Google Scholar

Wątor A., Słownik działaczy Narodowej Demokracji w Galicji, Szczecin 2008.
View in Google Scholar

Енциклопедія історії України, ред. В.А. Смолій та ін., т. 1-6, Київ 2003-2009, [Enciklopedіâ іstorії Ukraїni, red. V.A. Smolіj ta іn., t. 1-6, Kiїv 2003-2009].
View in Google Scholar

Григорий Кузьма, [w:] Серед бурі. Лїтературний збірник, Львів 1919, s. 346-349, [Grigorij Kuzʹma, [w:] Sered burі. Lїteraturnij zbіrnik, Lʹvіv 1919, s. 346-349].
View in Google Scholar

Левицький К., Історія політичної думки галицьких українців 1848-1918. На підставі споминів, Львів 1926, [Levicʹkij K., Іstorіâ polіtičnoї dumki galicʹkih ukraїncіv 1848-1918. Na pіdstavі spominіv, Lʹvіv 1926].
View in Google Scholar

Макух І., На народній службі. Спогади, Київ 2001, [Makuh І., Na narodnіj službі. Spogadi, Kiїv 2001].
View in Google Scholar

Published

2023-12-16

How to Cite

Biedrzycka, Agnieszka. 2023. “Walka O Lwów W Pamiętnikach Z Lat 1916-1918 Ludomiła Germana”. Krakowskie Pismo Kresowe 15 (December):143-84. https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.09.

Issue

Section

Editions