Najwyżej zatwierdzone rozporządzenie Komitetu Ministrów „W sprawie trybu cenzurowania rękopisów kazań wygłaszanych w kościołach rzymskokatolickich” jako instrument kontroli Kościoła rzymskokatolickiego w Imperium Rosyjskim

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.02

Keywords:

Roman Catholic Church, sermon, Russian Empire, Committee of Ministers, regulation, censorship

Abstract

THE HIGHEST APPROVED REGULATION OF THE COMMITTEE OF MINISTERS “ON THE PROCEDURE FOR CENSORING MANUSCRIPTS OF SERMONS PREACHED IN ROMAN CATHOLIC CHURCHES” AS AN INSTRUMENT OF CONTROL OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH IN THE RUSSIAN EMPIRE

This article attempts to trace the Russian imperial policy towards the Roman Catholic Church through the lens of a normative and legal document from the times of the Russian Empire – the Highest Approved Regulation of the Committee of Ministers “On the procedure for censoring manuscripts of sermons preached in Roman Catholic churches”. This document established control of the Church by introducing censorship, and thus interfering with the process of preparing, censoring and approving sermons written by the Roman Catholic clergy.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Anton Huz, Państwowy Uniwersytet w Mariupolu / Uniwersytet Gdański

Absolwent historii i archeologii oraz filologii ukraińskiej na Państwowym Uniwersytecie w Mariupolu, w latach 2020-2022 doktorant w szkole doktorskiej tegoż uniwersytetu, od września 2022 r. doktorant na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowania naukowe: Kościół rzymskokatolicki w Imperium Rosyjskim od końca XVIII w. do początku XX w.

References

Banaszak M., Historia Kościoła katolickiego. 3: Czasy nowożytne 1758-1914, Warszawa 1991.
View in Google Scholar

Barańska A., Między Warszawą, Petersburgiem i Rzymem. Kościół a państwo w dobie Królestwa Polskiego (1815-1830), Lublin 2008.
View in Google Scholar

Boudou A., Stolica Święta a Rosja. Stosunki dyplomatyczne między niemi w XIX stuleciu, t. 2: 1848-1883, przeł. Z. Skowrońska, Kraków 1930.
View in Google Scholar

Grygajtis K., Kościół katolicki w Rosji i w ZSSR w XIX i XX wieku. Doktrynalne uwarunkowania jego działalności, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2006, nr 3, s. 155-200.
View in Google Scholar

Kasabuła T., Początki organizacji terytorialnej Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Cesarstwie Rosyjskim (w 225. rocznicę powstania archidiecezji i metropolii mohylowskiej), „Rocznik Teologii Katolickiej” R. 7, 2008, s. 260-271, https://doi.org/10.15290/rtk.2008.07.19. DOI: https://doi.org/10.15290/rtk.2008.07.19
View in Google Scholar

Lewalski K., Kościół katolicki a władze carskie w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku, Gdańsk 2008.
View in Google Scholar

Mróz M., Z dziejów rosyjskiego katolicyzmu. Kościół greckokatolicki w Rosji w latach 1907-2007, Toruń 2008.
View in Google Scholar

Mucha B., O cenzurze rosyjskiej za panowania Mikołaja I, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 1995, z. 37, s. 57-93.
View in Google Scholar

Opacki Z., Likwidacja unii kościelnej na „ziemiach zabranych” w 1839 r., [w:] Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym, red. S. Stępień, Przemyśl 1994, s. 119-130, Polska–Ukraina. 1000 Lat Sąsiedztwa, t. 2.
View in Google Scholar

Pelczar J., Zarys dziejów kaznodziejstwa w kościele katolickim, Kraków 1896.
View in Google Scholar

Romantsov V., Huz A., The Roman Catholic Church on the Territory of Naddniprianska Ukraine at the End of 40-s of the 19th-the Beginning of the 20th Century: Source-Based Aspect of the Problem, „Analytic and Informative Journal Skhid. Contents: Historical sciences” 2021, vol. 2, no. 1, s. 49-55, https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.2(1).229242. DOI: https://doi.org/10.21847/1728-9343.2021.2(1).229242
View in Google Scholar

Wolff L., Disunion within Union: The Uniate Church and the Partitions of Poland, Cambridge, MA 2019, https://doi.org/10.4159/9780674246416. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctv29j3dhv
View in Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-01

How to Cite

Huz, Anton. 2022. “Najwyżej Zatwierdzone rozporządzenie Komitetu Ministrów „W Sprawie Trybu Cenzurowania rękopisów Kazań wygłaszanych W kościołach rzymskokatolickich” Jako Instrument Kontroli Kościoła Rzymskokatolickiego W Imperium Rosyjskim”. Krakowskie Pismo Kresowe 14 (December):25-40. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.02.

Issue

Section

Articles