Sprawy gospodarcze w korespondencji hr. Benedykta Tyszkiewicza do ks. Andrzeja Lubomirskiego (przyczynek)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.05

Keywords:

Tyszkiewicz, Kresy, Andruszówka, sugar factories, Lubomirski, industry

Abstract

ECONOMIC MATTERS IN THE CORRESPONDENCE OF COUNT BENEDICT TYSZKIEWICZ TO FR. ANDRZEJ LUBOMIRSKI (CONTRIBUTION)

Benedykt Tyszkiewicz did not live to see his biography. He was one of the most influential Polish industrialists in the Russian partition in the Kiev governorate. After studies and internships in Belgium and France, he returned to his hometown of Andruszówka and started modernizing the family estate. He managed to modernize the sugar factory in Plisków and set up a machine factory. By marrying Maria Lubomirska, he became associated with the Przeworsk ordinance line of the Lubomirski family from Przeworsk. Through his friendship with his brother-in-law Andrzej Lubomirski, he indirectly influenced the development of the sugar industry in Galicia. During his life in Kresy, he corresponded with Andrzej Lubomirski, with whom he shared his comments on social and, above all, economic issues.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Łukasz Chrobak, Muzeum-Zamek w Łańcucie

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, muzealnik, pracownik Muzeum-Zamku w Łańcucie. Zainteresowania badawcze skupiają się dziejach rodu Lubomirskich oraz historii polskich przemysłowców doby XIX i XX w. Jest autorem biografii Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882-1939 wydanej w Krakowie przez Księgarnię Akademicką (2021) oraz innych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu.

References

Adamus A. M., Listy i korespondencja do władz jako źródło do badań dziejów PRL, „Dzieje Najnowsze” R. 52, 2020, z. 2, s. 133-154, https://doi.org/10.12775/DN.2020.2.06. DOI: https://doi.org/10.12775/DN.2020.2.06
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Anusik A., Rola ziemiaństwa polskiego w industrializacji Ukrainy w drugiej połowie XIX wieku, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” 2010, t. 7, s. 97-111.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Buszko J., Od niewoli do niepodległości (1864-1918), Kraków 2000, Wielka Historia Polski, t. 8.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Całek A., Nowa teoria listu, Kraków 2019, https://doi.org/10.12797/9788381380027. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381380027
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chrobak Ł., Benedykt hr. Tyszkiewicz (1849-1939), „Wiadomości Ziemiańskie” 2019, nr 77, s. 74-78.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chrobak Ł., Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882-1939, Kraków 2021, Studia Galicyjskie, t. 7, https://doi.org/10.12797/9788381383974. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381383974
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Chrobak Ł., Przeworski magnat cukrowy – książę Andrzej Lubomirski, czyli o początku galicyjskiego cukrownictwa w latach 1894-1944, „Przeworskie Studia Regionalne” 2017, z. 3, s. 44-64.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Dacka-Górzyńska I., Górzyński S., Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony, Warszawa 2015.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Domżalski J., Dzieje Ursusa w zarysie, Warszawa 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Epstein T., Polska własność ziemska na Ukrainie (gubernia kijowska, podolska i wołyńska) w 1890 r., Warszawa 2008.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Epstein T., Zbiory rękopisów podzielone i rozproszone na przykładzie kolekcji podworskich z Ukrainy – problemy archiwalne i edytorskie, [w:] Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, Warszawa 2017, s. 87-99.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Epstein T., Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II poł. XIX w., Warszawa 2005.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Hiscowa L. Z., Archiwa rodowe prawobrzeżnej Ukrainy w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy w Kijowie (cz. 1), „Miscellanea Historico-Archivistica” 1998, t. 9, s. 127-139.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2007.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Latos T., Ignacy Szczeniowski (1853-1932), [on-line:] https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ignacy-szczeniowski – 28 III 2021.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Przyrembel Z., Historja cukrownictwa w Polsce, t. 1, Warszawa 1927.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Ruszczyc M., Dzieje rodu i fortuny Branickich, Warszawa 1991.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Rutowski T., Przemysł cukrowniczy i jego wpływ na rolnictwo i znaczenie w gospodarstwie narodowym, Kraków 1883.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Saryusz-Zaleski W., Dzieje przemysłu w b. Galicji 1804-1929, Kraków 1929.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, Warszawa 1880; t. 8, Warszawa 1887.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Stryjek T., Michał hr. Tyszkiewicz (1857-1930) – losy i tożsamość, [w:] Michał Tyszkiewicz 1857-1930. Człowiek i polityka, red. S. Tyszkiewicz, W. Wasylenko, Warszawa 2012, s. 31-86.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tyrowicz M., Zdrada J., Lubomirski Andrzej (1862-1953), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 2-4.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Tyszkiewicz B., A.B.C. Skrzypaka, Kijów 1919.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Zielińska T., Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Życie prywatne Polaków, t. 7: Prywatne światy zamknięte w listach, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Łódź–Olsztyn 2018.
##plugins.generic.googleScholarLinks.settings.viewInGS##

Downloads

Published

2022-12-01

How to Cite

Chrobak, Łukasz. 2022. “Sprawy Gospodarcze W Korespondencji Hr. Benedykta Tyszkiewicza Do Ks. Andrzeja Lubomirskiego (przyczynek)”. Krakowskie Pismo Kresowe 14 (December):75-93. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.05.

Issue

Section

Articles