Sprawy gospodarcze w korespondencji hr. Benedykta Tyszkiewicza do ks. Andrzeja Lubomirskiego (przyczynek)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.05

Keywords:

Tyszkiewicz, Kresy, Andruszówka, sugar factories, Lubomirski, industry

Abstract

ECONOMIC MATTERS IN THE CORRESPONDENCE OF COUNT BENEDICT TYSZKIEWICZ TO FR. ANDRZEJ LUBOMIRSKI (CONTRIBUTION)

Benedykt Tyszkiewicz did not live to see his biography. He was one of the most influential Polish industrialists in the Russian partition in the Kiev governorate. After studies and internships in Belgium and France, he returned to his hometown of Andruszówka and started modernizing the family estate. He managed to modernize the sugar factory in Plisków and set up a machine factory. By marrying Maria Lubomirska, he became associated with the Przeworsk ordinance line of the Lubomirski family from Przeworsk. Through his friendship with his brother-in-law Andrzej Lubomirski, he indirectly influenced the development of the sugar industry in Galicia. During his life in Kresy, he corresponded with Andrzej Lubomirski, with whom he shared his comments on social and, above all, economic issues.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Łukasz Chrobak, Muzeum-Zamek w Łańcucie

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, muzealnik, pracownik Muzeum-Zamku w Łańcucie. Zainteresowania badawcze skupiają się dziejach rodu Lubomirskich oraz historii polskich przemysłowców doby XIX i XX w. Jest autorem biografii Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882-1939 wydanej w Krakowie przez Księgarnię Akademicką (2021) oraz innych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu.

References

Adamus A. M., Listy i korespondencja do władz jako źródło do badań dziejów PRL, „Dzieje Najnowsze” R. 52, 2020, z. 2, s. 133-154, https://doi.org/10.12775/DN.2020.2.06. DOI: https://doi.org/10.12775/DN.2020.2.06
View in Google Scholar

Anusik A., Rola ziemiaństwa polskiego w industrializacji Ukrainy w drugiej połowie XIX wieku, „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku” 2010, t. 7, s. 97-111.
View in Google Scholar

Buszko J., Od niewoli do niepodległości (1864-1918), Kraków 2000, Wielka Historia Polski, t. 8.
View in Google Scholar

Całek A., Nowa teoria listu, Kraków 2019, https://doi.org/10.12797/9788381380027. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381380027
View in Google Scholar

Chrobak Ł., Benedykt hr. Tyszkiewicz (1849-1939), „Wiadomości Ziemiańskie” 2019, nr 77, s. 74-78.
View in Google Scholar

Chrobak Ł., Książę Andrzej Lubomirski. Ordynat i przemysłowiec w latach 1882-1939, Kraków 2021, Studia Galicyjskie, t. 7, https://doi.org/10.12797/9788381383974. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381383974
View in Google Scholar

Chrobak Ł., Przeworski magnat cukrowy – książę Andrzej Lubomirski, czyli o początku galicyjskiego cukrownictwa w latach 1894-1944, „Przeworskie Studia Regionalne” 2017, z. 3, s. 44-64.
View in Google Scholar

Dacka-Górzyńska I., Górzyński S., Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony, Warszawa 2015.
View in Google Scholar

Domżalski J., Dzieje Ursusa w zarysie, Warszawa 2018.
View in Google Scholar

Epstein T., Polska własność ziemska na Ukrainie (gubernia kijowska, podolska i wołyńska) w 1890 r., Warszawa 2008.
View in Google Scholar

Epstein T., Zbiory rękopisów podzielone i rozproszone na przykładzie kolekcji podworskich z Ukrainy – problemy archiwalne i edytorskie, [w:] Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha, Warszawa 2017, s. 87-99.
View in Google Scholar

Epstein T., Z piórem i paletą. Zainteresowania intelektualne i artystyczne ziemiaństwa polskiego na Ukrainie w II poł. XIX w., Warszawa 2005.
View in Google Scholar

Hiscowa L. Z., Archiwa rodowe prawobrzeżnej Ukrainy w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum Ukrainy w Kijowie (cz. 1), „Miscellanea Historico-Archivistica” 1998, t. 9, s. 127-139.
View in Google Scholar

Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem, Warszawa 2007.
View in Google Scholar

Kula W., Problemy i metody historii gospodarczej, Warszawa 1963.
View in Google Scholar

Latos T., Ignacy Szczeniowski (1853-1932), [on-line:] https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ignacy-szczeniowski – 28 III 2021.
View in Google Scholar

Przyrembel Z., Historja cukrownictwa w Polsce, t. 1, Warszawa 1927.
View in Google Scholar

Ruszczyc M., Dzieje rodu i fortuny Branickich, Warszawa 1991.
View in Google Scholar

Rutowski T., Przemysł cukrowniczy i jego wpływ na rolnictwo i znaczenie w gospodarstwie narodowym, Kraków 1883.
View in Google Scholar

Saryusz-Zaleski W., Dzieje przemysłu w b. Galicji 1804-1929, Kraków 1929.
View in Google Scholar

Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, Warszawa 1880; t. 8, Warszawa 1887.
View in Google Scholar

Stryjek T., Michał hr. Tyszkiewicz (1857-1930) – losy i tożsamość, [w:] Michał Tyszkiewicz 1857-1930. Człowiek i polityka, red. S. Tyszkiewicz, W. Wasylenko, Warszawa 2012, s. 31-86.
View in Google Scholar

Tyrowicz M., Zdrada J., Lubomirski Andrzej (1862-1953), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 18, Wrocław–Warszawa–Kraków 1973, s. 2-4.
View in Google Scholar

Tyszkiewicz B., A.B.C. Skrzypaka, Kijów 1919.
View in Google Scholar

Zielińska T., Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997.
View in Google Scholar

Życie prywatne Polaków, t. 7: Prywatne światy zamknięte w listach, red. J. Kita, M. Korybut-Marciniak, Łódź–Olsztyn 2018.
View in Google Scholar

Downloads

Published

2022-12-01

How to Cite

Chrobak, Łukasz. 2022. “Sprawy Gospodarcze W Korespondencji Hr. Benedykta Tyszkiewicza Do Ks. Andrzeja Lubomirskiego (przyczynek)”. Krakowskie Pismo Kresowe 14 (December):75-93. https://doi.org/10.12797/KPK.14.2022.14.05.

Issue

Section

Articles