Spisy powszechne w Polsce w latach 1921 i 1931 jako źródło do badań liczebności, struktury etniczno-wyznaniowej i zatrudnienia przedsiębiorców przemysłowych we Lwowie w okresie międzywojennym

Authors

  • Ołeh Dudiak University of Lviv

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.11

Keywords:

Lviv, censuses, industry, entrepreneurs, employment, structure, ethno-confessional affiliation

Abstract

THE POLISH CENSUSES OF 1921 AND 1931 AS A SOURCE FOR STUDYING THE NUMBER, ETHNO-CONFESSIONAL STRUCTURE, AND EMPLOYMENT OF INDUSTRIAL ENTREPRENEURS IN INTERWAR LVIV 

The author of the article analyses the censuses of 1921 and 1931 as a source for studying the business community of Lviv in the interwar period. He shows that census materials allow to establish the number of industrial entrepreneurs, the structure of their employment and ethno-confessional affiliation. In addition, these materials help to trace the quantitative changes of this social stratum, which occurred during the researched period. More advanced methodological principles of the 1931 census help to shed light on the stratification of Lviv entrepreneurs engaged in industry, depending on the size of the enterprises they owned, and to compare the relationships between different groups of entrepreneurs in the city’s largest ethno-confessional communities.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ołeh Dudiak, University of Lviv

Doktor historii, docent w Katedrze Dawnej Historii Ukrainy i Archiwistyki na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Zainteresowania naukowe: stosunki polsko-ukraińskie w okresie międzywojennym, demografia historyczna.

References

Opracowania:
View in Google Scholar

Bonusiak A., Lwów w latach 1918-1939. Ludność, przestrzeń, samorząd, Rzeszów 2000.
View in Google Scholar

Hryciuk G., Zmiany liczby ludności Galicji Wschodniej w latach 1939-1946, [w:] G. Hryciuk, J. Stoćkyj, Studia nad demografią historyczną i sytuacją religijną Ukrainy, Lublin 2000, s. 7-109.
View in Google Scholar

Krysiński A., Liczba i rozmieszczenie Ukraińców w Polsce, „Sprawy Narodowościowe” 1928, nr 6, s. 651-707.
View in Google Scholar

Krzywicki L., Rozbiór krytyczny wyników spisu z dnia 30 września 1921 r., „Miesięcznik Statystyczny” 1922, t. 5, z. 6, s. 4-29.
View in Google Scholar

Kwestja narodowościowa w programie drugiego powszechnego spisu ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Wywiad z Generalnym Komisarzem Spisowym p. Dr. Rajmundem Buławskim, „Sprawy Narodowościowe” 1932, nr 1, s. 1-27.
View in Google Scholar

Landau Z., Tomaszewski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej (uwagi polemiczne), „Przegląd Historyczny” 1970, nr 2, s. 315-322.
View in Google Scholar

Mędrzecki W., Liczebność i rozmieszczenie grup narodowościowych w II Rzeczypospolitej w świetle wyników II spisu powszechnego (1931 r.), „Dzieje Najnowsze” 1983, nr 1-2, s. 231-251.
View in Google Scholar

Siudut G., Pochodzenie wyznaniowo-narodowościowe ludności Małopolski Wschodniej i Lwowa wedle spisu ludności z 1931 r., [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, t. 2: Studia z dziejów Lwowa, red. H.W. Żaliński, K. Karolczak, Kraków 1998, s. 260-280.
View in Google Scholar

Szturm de Sztrem E., Prawdziwa statystyka, wstęp J. Tomaszewski, „Kwartalnik Historyczny” R. 80, 1973, z. 3, s. 664-667.
View in Google Scholar

Wasilewski L., W sprawie stosunków narodowościowych na Kresach Wschodnich, „Sprawy Narodowościowe” 1927, nr 5-6, s. 503-508.
View in Google Scholar

Дністрянський С., Національна статистика, Львів 1909 [Dnіstrânsʹkij S., Nacіonalʹna statistika, Lʹvіv 1909].
View in Google Scholar

Драк М., Фірма Бачевських у Львові і розвиток лікеро-горілчаної промисловості в Галичині (1782-1939), Львів 2004 [Drak M., Fіrma Bačevsʹkih u Lʹvovі і rozvitok lіkero-gorіlčanoї promislovostі v Galičinі (1782-1939), Lʹvіv 2004].
View in Google Scholar

Дудяк О., Перепис 1931 р. як джерело до вивчення національного складу населення Східної Галичини першої половини 1930-х рр. (на прикладі Львівського воєводства), „Вісник Львівського університету, серія історична” 2005, вип. 39‑40, s. 641-658 [Dudâk O., Perepis 1931 r. âk džerelo do vivčennâ nacіonalʹnogo skladu naselennâ Shіdnoї Galičini peršoї polovini 1930-h rr. (na prikladі Lʹvіvsʹkogo voєvodstva), „Vіsnik Lʹvіvsʹkogo unіversitetu, serіâ іstorična” 2005, vip. 39‑40, s. 641-658].
View in Google Scholar

Дудяк О., Зміна у чисельності, зайнятості та етноконфесійному складі підприємців-промисловців м. Львова у міжвоєнний період (за даними переписів 1921 і 1931 рр.), „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego «Studia i Prace»” 2019, nr 4(40), s. 115-136 [Dudâk O., Zmіna u čiselʹnostі, zajnâtostі ta etnokonfesіjnomu skladі pіdpriєmcіv-promislovcіv m. Lʹvova u mіžvoєnnij perіod (za danimi perepisіv 1921 і 1931 rr.), „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego «Studia i Prace»” 2019, nr 4(40), s. 115-136].
View in Google Scholar

Думанська О. [et al.], Іван Тиктор. Талан і талант, Львів 2007 [Dumansʹka O. [et al.], Іvan Tiktor. Talan і talant, Lʹvіv 2007].
View in Google Scholar

Історія Львова. У трьох томах, т. 3: Населення міста, ред. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій, Львів 2007 [Іstorіâ Lʹvova. U trʹoh tomah, t. 3: Naselennâ mіsta, red. Â. Іsaєvič, M. Litvin, F. Steblіj, Lʹvіv 2007].
View in Google Scholar

Коцюбанська О., Клементина Авдикович-Глинська – видатна постать кондитерської промисловості України 20-х років XX ст., „Українознавство” 2010, № 1, s. 44-48 [Kocûbansʹka O., Klementina Avdikovič-Glinsʹka – vidatna postatʹ konditersʹkoї promislovostі Ukraїni 20-h rokіv XX st., „Ukraїnoznavstvo” 2010, № 1, s. 44-48].
View in Google Scholar

Нариси історії Львова, відп. ред. І. Крип’якевич, Львів 1956 [Narisi іstorії Lʹvova, vіdp. red. І. Krip’âkevič, Lʹvіv 1956].
View in Google Scholar

Нога О., Іван Левинський. Художник, архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч, Львів 1993 [Noga O., Іvan Levinsʹkij. Hudožnik, arhіtektor, promislovecʹ, pedagog, gromadsʹkij dіâč, Lʹvіv 1993].
View in Google Scholar

Рудницький С., Огляд національної території України, [w:] Чому ми хочемо самостійної України?, Львів 1994, s. 210-271.
View in Google Scholar

Пасіцька О., Львів і львів’яни. Український соціум та промисел (20-30-ті роки XX ст.), Львів 2014 [Pasіcʹka O., Lʹvіv і lʹvіv’âni. Ukraїnsʹkij socіum ta promisel (20-30-tі roki XX st.), Lʹvіv 2014].
View in Google Scholar

Садовський В., Людність західно-українських земель по польському перепису 30 вересня 1921 р., Львів 1927, Студії з поля суспільних наук і статистики, т. 4, вип. 1 [Sadovsʹkij V., Lûdnіstʹ zahіdno-ukraїnsʹkih zemelʹ po polʹsʹkomu perepisu 30 veresnâ 1921 r., Lʹvіv 1927, Studії z polâ suspіlʹnih nauk і statistiki, t. 4, vip. 1].
View in Google Scholar

Чорновол І., 100 видатних львів’ян, Львів 2009 [Čornovol І., 100 vidatnih lʹvіv’ân, Lʹvіv 2009].
View in Google Scholar

Downloads

Published

2021-12-13

How to Cite

Dudiak, Ołeh. 2021. “Spisy Powszechne W Polsce W Latach 1921 I 1931 Jako źródło Do Badań liczebności, Struktury Etniczno-Wyznaniowej I Zatrudnienia przedsiębiorców przemysłowych We Lwowie W Okresie międzywojennym”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December):187-202. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.11.