Spisy powszechne w Polsce w latach 1921 i 1931 jako źródło do badań liczebności, struktury etniczno-wyznaniowej i zatrudnienia przedsiębiorców przemysłowych we Lwowie w okresie międzywojennym

Authors

  • Ołeh Dudiak University of Lviv

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.11

Keywords:

Lviv, censuses, industry, entrepreneurs, employment, structure, ethno-confessional affiliation

Abstract

THE POLISH CENSUSES OF 1921 AND 1931 AS A SOURCE FOR STUDYING THE NUMBER, ETHNO-CONFESSIONAL STRUCTURE, AND EMPLOYMENT OF INDUSTRIAL ENTREPRENEURS IN INTERWAR LVIV 

The author of the article analyses the censuses of 1921 and 1931 as a source for studying the business community of Lviv in the interwar period. He shows that census materials allow to establish the number of industrial entrepreneurs, the structure of their employment and ethno-confessional affiliation. In addition, these materials help to trace the quantitative changes of this social stratum, which occurred during the researched period. More advanced methodological principles of the 1931 census help to shed light on the stratification of Lviv entrepreneurs engaged in industry, depending on the size of the enterprises they owned, and to compare the relationships between different groups of entrepreneurs in the city’s largest ethno-confessional communities.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ołeh Dudiak, University of Lviv

Doktor historii, docent w Katedrze Dawnej Historii Ukrainy i Archiwistyki na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki. Zainteresowania naukowe: stosunki polsko-ukraińskie w okresie międzywojennym, demografia historyczna.

References

Opracowania:

Bonusiak A., Lwów w latach 1918-1939. Ludność, przestrzeń, samorząd, Rzeszów 2000.

Hryciuk G., Zmiany liczby ludności Galicji Wschodniej w latach 1939-1946, [w:] G. Hryciuk, J. Stoćkyj, Studia nad demografią historyczną i sytuacją religijną Ukrainy, Lublin 2000, s. 7-109.

Krysiński A., Liczba i rozmieszczenie Ukraińców w Polsce, „Sprawy Narodowościowe” 1928, nr 6, s. 651-707.

Krzywicki L., Rozbiór krytyczny wyników spisu z dnia 30 września 1921 r., „Miesięcznik Statystyczny” 1922, t. 5, z. 6, s. 4-29.

Kwestja narodowościowa w programie drugiego powszechnego spisu ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Wywiad z Generalnym Komisarzem Spisowym p. Dr. Rajmundem Buławskim, „Sprawy Narodowościowe” 1932, nr 1, s. 1-27.

Landau Z., Tomaszewski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej (uwagi polemiczne), „Przegląd Historyczny” 1970, nr 2, s. 315-322.

Mędrzecki W., Liczebność i rozmieszczenie grup narodowościowych w II Rzeczypospolitej w świetle wyników II spisu powszechnego (1931 r.), „Dzieje Najnowsze” 1983, nr 1-2, s. 231-251.

Siudut G., Pochodzenie wyznaniowo-narodowościowe ludności Małopolski Wschodniej i Lwowa wedle spisu ludności z 1931 r., [w:] Lwów. Miasto, społeczeństwo, kultura, t. 2: Studia z dziejów Lwowa, red. H.W. Żaliński, K. Karolczak, Kraków 1998, s. 260-280.

Szturm de Sztrem E., Prawdziwa statystyka, wstęp J. Tomaszewski, „Kwartalnik Historyczny” R. 80, 1973, z. 3, s. 664-667.

Wasilewski L., W sprawie stosunków narodowościowych na Kresach Wschodnich, „Sprawy Narodowościowe” 1927, nr 5-6, s. 503-508.

Дністрянський С., Національна статистика, Львів 1909 [Dnіstrânsʹkij S., Nacіonalʹna statistika, Lʹvіv 1909].

Драк М., Фірма Бачевських у Львові і розвиток лікеро-горілчаної промисловості в Галичині (1782-1939), Львів 2004 [Drak M., Fіrma Bačevsʹkih u Lʹvovі і rozvitok lіkero-gorіlčanoї promislovostі v Galičinі (1782-1939), Lʹvіv 2004].

Дудяк О., Перепис 1931 р. як джерело до вивчення національного складу населення Східної Галичини першої половини 1930-х рр. (на прикладі Львівського воєводства), „Вісник Львівського університету, серія історична” 2005, вип. 39‑40, s. 641-658 [Dudâk O., Perepis 1931 r. âk džerelo do vivčennâ nacіonalʹnogo skladu naselennâ Shіdnoї Galičini peršoї polovini 1930-h rr. (na prikladі Lʹvіvsʹkogo voєvodstva), „Vіsnik Lʹvіvsʹkogo unіversitetu, serіâ іstorična” 2005, vip. 39‑40, s. 641-658].

Дудяк О., Зміна у чисельності, зайнятості та етноконфесійному складі підприємців-промисловців м. Львова у міжвоєнний період (за даними переписів 1921 і 1931 рр.), „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego «Studia i Prace»” 2019, nr 4(40), s. 115-136 [Dudâk O., Zmіna u čiselʹnostі, zajnâtostі ta etnokonfesіjnomu skladі pіdpriєmcіv-promislovcіv m. Lʹvova u mіžvoєnnij perіod (za danimi perepisіv 1921 і 1931 rr.), „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego «Studia i Prace»” 2019, nr 4(40), s. 115-136].

Думанська О. [et al.], Іван Тиктор. Талан і талант, Львів 2007 [Dumansʹka O. [et al.], Іvan Tiktor. Talan і talant, Lʹvіv 2007].

Історія Львова. У трьох томах, т. 3: Населення міста, ред. Я. Ісаєвич, М. Литвин, Ф. Стеблій, Львів 2007 [Іstorіâ Lʹvova. U trʹoh tomah, t. 3: Naselennâ mіsta, red. Â. Іsaєvič, M. Litvin, F. Steblіj, Lʹvіv 2007].

Коцюбанська О., Клементина Авдикович-Глинська – видатна постать кондитерської промисловості України 20-х років XX ст., „Українознавство” 2010, № 1, s. 44-48 [Kocûbansʹka O., Klementina Avdikovič-Glinsʹka – vidatna postatʹ konditersʹkoї promislovostі Ukraїni 20-h rokіv XX st., „Ukraїnoznavstvo” 2010, № 1, s. 44-48].

Нариси історії Львова, відп. ред. І. Крип’якевич, Львів 1956 [Narisi іstorії Lʹvova, vіdp. red. І. Krip’âkevič, Lʹvіv 1956].

Нога О., Іван Левинський. Художник, архітектор, промисловець, педагог, громадський діяч, Львів 1993 [Noga O., Іvan Levinsʹkij. Hudožnik, arhіtektor, promislovecʹ, pedagog, gromadsʹkij dіâč, Lʹvіv 1993].

Рудницький С., Огляд національної території України, [w:] Чому ми хочемо самостійної України?, Львів 1994, s. 210-271.

Пасіцька О., Львів і львів’яни. Український соціум та промисел (20-30-ті роки XX ст.), Львів 2014 [Pasіcʹka O., Lʹvіv і lʹvіv’âni. Ukraїnsʹkij socіum ta promisel (20-30-tі roki XX st.), Lʹvіv 2014].

Садовський В., Людність західно-українських земель по польському перепису 30 вересня 1921 р., Львів 1927, Студії з поля суспільних наук і статистики, т. 4, вип. 1 [Sadovsʹkij V., Lûdnіstʹ zahіdno-ukraїnsʹkih zemelʹ po polʹsʹkomu perepisu 30 veresnâ 1921 r., Lʹvіv 1927, Studії z polâ suspіlʹnih nauk і statistiki, t. 4, vip. 1].

Чорновол І., 100 видатних львів’ян, Львів 2009 [Čornovol І., 100 vidatnih lʹvіv’ân, Lʹvіv 2009].

Downloads

Published

2021-12-13

How to Cite

Dudiak, Ołeh. 2021. “Spisy Powszechne W Polsce W Latach 1921 I 1931 Jako źródło Do Badań liczebności, Struktury Etniczno-Wyznaniowej I Zatrudnienia przedsiębiorców przemysłowych We Lwowie W Okresie międzywojennym”. Krakowskie Pismo Kresowe 13 (December):187-202. https://doi.org/10.12797/KPK.13.2021.13.11.