O czasopiśmie

ISSN: 0137-3129

Dyscypliny według:
SCImago (Scopus): Museology (główna), History, Archaeology, Urban Studies
Web of Science: Urban Studies (główna), History, Medieval & Renaissance Studies
Index Copernicus: Muzeologia, Archeologia, Historia, Historia sztuki

Rocznik „Krzysztofory. Zeszyty Naukowe Muzeum Historycznego miasta Krakowa” ukazuje się od roku 1974, a wydawcą jest od początku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.  Z założenia – jak zanotowano we wstępie do pierwszego tomu – czasopismo zostało skierowane do odbiorcy specjalisty, zainteresowanego kulturą, sztuką i historią Krakowa, jak też do szerokich kręgów publiczności rozmiłowanej w cracovianach i w dziejach miasta. Taka też tematyka dominowała przez długie lata. Z czasem jednak rocznik zaczął przyciągać uczonych podejmujących zagadnienia spoza wskazanych na początku obszarów badawczych, głównie muzealnictwa i muzeologii. Nie oznaczało to jednak porzucenia przyjętej formuły, ale jej poszerzenie i otwarcie na propozycje współpracy wykraczającej poza ramy lokalne. Czasopismo konsekwentnie kierujemy przede wszystkim do odbiorców-specjalistów, ale także szerokiej publiczności zainteresowanej historią Krakowa i Polski.

Tematyka czasopisma i publikowane teksty

Obecnie publikowane są teksty z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, urbanistyki, muzealnictwa i muzeologii. Miasto Kraków zajmuje w nich uprzywilejowane, pierwsze, miejsce, ale nie jedyne, zwłaszcza jeśli chodzi o tematy, dotyczące muzeologii i muzealnictwa. Przyjmowane są artykuły naukowe, artykuły recenzyjne oraz recenzje w języku polskim lub w językach kongresowych.


Stałe działy czasopisma

Czy dział jest recenzowany?

Wstęp

NIE

Artykuły i rozprawy

TAK

Artykuły recenzyjne i recenzje

NIE

Miscellanea

NIE


Wstęp

Zawiera teksty ze słowem wstępnym do każdego numeru. Są autorstwa zespołu redakcyjnego.

Artykuły i rozprawy
Najważniejszy i najobszerniejszy dział czasopisma, w którym są publikowane artykuły naukowe.

Artykuły recenzyjne i recenzje
Zawiera artykuły recenzyjne ważnych publikacji naukowych, które zostały opublikowane w dyscyplinach czasopisma.

Miscellanea
Zawiera teksty bądź edycje źródeł, sprawozdania z podjętych działań konserwatorskich, wystawienniczych, realizowanych programów badawczych oraz komunikaty.


Indeksowanie w bazach danych


Sposób archiwizacji

Kopia bezpieczeństwa treści publikowanych w czasopiśmie jest zapewniona przez wydawcę. Poszczególne numery czasopisma są też przekazywane do zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie (Repozytorium Cyfrowe Biblioteki Narodowej).

W kwestiach dotyczących sposobów tzw. samoarchiwizacji więcej informacji dostępnych w sekcji Prawa autorskie i udostępnianie.


Sposoby finansowania

Czasopismo jest finansowane ze środków własnych Muzeum Krakowa i pozyskanych dotacji. Pewne przychody są uzyskiwane ze sprzedaży wersji papierowej czasopisma. Nie są pobierane żadne opłaty od autorów. Model biznesowy czasopisma w żaden sposób nie wpływa na proces publikacyjny, jedynym kryterium przyjęcia tekstu do wydania jest jego wartość merytoryczna.