O ormiańskich korzeniach rodu Tyszkiewiczów

  • Andrzej A. Zięba Jagiellonian University, Kraków
Keywords: the Tyszkiewicz family, Armenians

Abstract

On the Armenian Origins of the Tyszkiewicz Family
The article combines K. Stopka’s source text research (cf. the previous article in this year’s issue of Lehahayer) with sources from the Great Duchy of Lithuania under Duke Svidrigailo. It proves that the Tyszkiewicz family, contrary to what its claims put forwards by some genealogy researchers, comes from Kalenik the Armanian, a land holder from the Ruthenian part of the Kingdom of Poland.

Author Biography

Andrzej A. Zięba, Jagiellonian University, Kraków

doktor habilitowany, historyk, kierownik Zakładu Stosunków Etnicznych w E uropie w I nstytucie Etnologii i A ntropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, sekretarz Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności.

References

Źródła archiwalne

Biblioteca Apostolica Vaticana: sygn. Vat. Lat. 12561, J. E. Minasowicz, Memorabilia Armenica

Źródła drukowane

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we Lwowie, 14, Lwów 1889

Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, 1, wyd. Z. L. Radzimiński, B. Skobielski, B. Gorczak, Lwów 1887

[Driewnij] Древний помянник Киево-Печерской лавры (конца XV и начала XVI столетия), cообщил С. Т. Голубев, „Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца”, 6, 1892

Materyały historyczno-genealogiczne do monografii domu Tyszkiewiczów, 1, Wieki XV i XVI (1413-1599), wyd. M. Tyszkiewicz, Warszawa 1911

Opracowania

Barącz S., Rys dziejów ormiańskich, Tarnopol 1869

Barącz S., Żywoty sławnych Ormian w Polszcze, Lwów 1956

Boniecki A., Herbarz polski, 9, Warszawa 1909

Boniecki A., Poczet rodów w Wielkim Księstwie Litewskim w XV i XVI wieku, Warszawa 1887

Boré E., Arménie, w: J.-M. Choppin, Russie, 2, L’Univers pittoresque. Histoire et description de tous peuples, 8, Paris 1838

Dworzaczek W., Genealogia, Warszawa 1959

Gołębiowski Ł., Dzieje Polski za Władysława Jagiełły i Władysława III, 2, Warszawa 1846

Halecki O., Ostatnie lata Świdrygiełły i sprawa wołyńska za Kazimierza Jagiellończyka, Kraków 1915

[Jakowenko] Яковенко Н. М., Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII століття. Волинь і Центральна Україна, Київ 1993

Lewicki A., Powstanie Świdrygiełły. Ustęp z dziejów unii Litwy z Koroną, Kraków 1915

Lulewicz H., Miszkowicze, Kalenikowicze, Tyszkowicze (Tyszkiewicze) – cztery pokolenia w dziejach rodu (XV wiek – pierwsza połowa XVI wieku), w: Władza i prestiż. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku, red. J. Urwanowicz, E. Dubas-Urwanowicz, P. Guzowski, Białystok 2003, s. 305-329

Kojałowicz W., Herbarz rycerstwa W. X. Litewskiego, tak zwany Compendium, czyli o klejnotach albo herbach, których familie stanu rycerskiego w prowincjach W. X. Litewskiego zażywają, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1897

Korwin [Piotrowski] L., Ormiańskie rody szlacheckie w Polsce, Kraków 1934

Niesiecki K., Korona Polska przy Złotey Wolnosci Starożytnemi Rycerstwa Polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego Kleynotami, Naywyższymi Honorami, Heroicznym Męstwem y odwagą, wytworną Nauką a naypierwey Cnotą, Pobożnością y Swiątobliwością Ozdobiona, 4, Lwów 1743

Siedlikowska I., Przodkowie Tyszkiewiczów – problemy identyfikacji, „Klio”, 3, 2003, s. 28-43

Stopka K., Milites et nobiles: Ormianie a stan szlachecki Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego od XIV do XVI wieku, „Lehahayer”, 5, 2018, s. 15-106, https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.02. DOI: https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.02

Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy, red. H. Lulewicz, A. Rachuba, Kórnik 1994

Zięba A. A., „Zbiegostwo”. Dylematy ideowe XIX-wiecznych patriotów na ziemiach dawnej Polski, w: Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczesności, red. A. Nowak, A. A. Zięba, Kraków 2009, s. 125-167

Published
2019-05-15
How to Cite
Zięba, A. A. (2019). O ormiańskich korzeniach rodu Tyszkiewiczów. Lehahayer, 5, 107-119. https://doi.org/10.12797/LH.05.2018.05.03
Section
Articles