Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
 • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.
 • The submission file is in RTF or Microsoft Word document file format.
 • Where available, URLs for the references have been provided.
 • Each photo, charts etc. is sending in separate file in JPG or TIFF format (for graphics) or xls (for charts).

Author Guidelines

Zachęcamy osoby zainteresowane przekładoznawstwem do publikowania swoich badań w czasopiśmie MOaP. Proponowane artykuły, których objętość nie może przekraczać 15 stron maszynopisu – format Word RTF, Times Roman 12, odstęp 1,5 – powinny zawierać streszczenie oraz słowa-klucze w języku polskim i angielskim (wraz z tytułem w języku angielskim). Teksty należy kierować w formie elektronicznej do sekretarzy redakcji: Joanny Górnikiewicz joanna.gornikiewicz@uj.edu.pl lub Karoliny Dębskiej k.debska@uw.edu.pl. Teksty należy opracować zgodnie z poniższą normą wydawniczą.

 

Norma wydawnicza

Imię Nazwisko
Afiliacja Miasto
mail@mail.mail

Tytuł artykułu

STRESZCZENIE  (uwaga: streszczenie i słowa-klucze należy umieścić na końcu artykułu)

Streszczenie powinno zawierać ok. 200 wyrazów i nie przekraczać 10 wierszy.

ABSTRACT
English title
The abstract contains about 200 words.

SŁOWA-KLUCZE/KEYWORDS

Pięć słów-kuczy w języku polskim, oddzielonych przecinkiem.
Five keywords separated by a comma.

Przed tekstem artykułu można umieścić cytat wraz z odniesieniem bibliograficznym. Cytat i odniesienie należy wyrównać do prawej strony.
[Autor 2002: 23]

 

 1. Informacje ogólne

W tekstach pisanych w języku polskim należy stosować polską konwencję typograficzną. Pierwszy akapit, sekcje i podsekcje nie są wyznaczane za pomocą wcięcia.
Kolejne paragrafy w kolejnych sekcjach i podsekcjach należy wyróżnić za pomocą wcięcia.
W tekście i przypisach stosować należy wersję łacińską skrótów (op. cit., ibidem, idem, eadem, et al.)

 1. Konwencja dotycząca cytatów

2.1. Informacje ogólne

Cytaty krótsze niż trzy wiersze należy wprowadzić do tekstu czcionką prostą (bez względu na język cytatu). Cudzysłów ma postać: „…” : „Oto fikcyjny cytat” [Autor 1998: 45]. Kropkę stawiamy po nawiasie kwadratowym, a nie po cudzysłowie zamykającym.

Cytaty dłuższe niż trzy wiersze winny zostać zamieszczone z wcięciem, czcionką 10 pt, jak przedstawiono poniżej. Nazwisko autora należy podać w nawiasie po cytacie, przed kropką.

Jeżeli cytat zaznaczony wcięciem wchodzi w skład paragrafu, tekst, który po nim następuje nie powinien być oznaczony wcięciem.

Jeżeli w tekście pierwsza litera jest wielką literą to należy umieścić ją w nawiasie kwadratowym i zastosować format małej litery. Elementy pominięte  […], elementy [wstawione] oraz [modyfikacje tekstu] w cytatach należy wskazać stosując nawiasy kwadratowe.

2.2. Przekład cytatów

Po cytacie można zamieścić w przypisie dolnym jego tłumaczenie (czcionka prosta, cudzysłów).

tekst tekst tekst [Autor 1999: 34]1

1tłumaczenie [Autor 1999: 45, tłum. Tłumacz]

 1. Konwencje dotyczące tabel, wykresów i obrazów

Tabele, wykresy, obrazy należy wyrównać do lewej. Tekst zapisujemy czcionką Times New Roman 10 pt. Wyjustowanie zależy od decyzji autora. Numer oraz tytuł umieszczamy przed tabelą, wykresem, obrazem.

Jako regułę przyjmuje się, że tabele, obrazy i wykresy znajdują się w tekście, nie w aneksie. Aneks dodajemy jedynie w wypadku pojawienia się dużych tabel, wykresów, obrazów zawierających wiele danych. Numer, tytuł oraz element graficzny winny znaleźć się na jednej stronie.

Pod tabelą, wykresem, obrazem umieszczamy dodatkowy wiersz tekstu. Paragraf zaznaczony zostaje wcięciem.

 1. Pozostałe konwencje

4.1. Cytowanie autorów w tekście

Przypisy bibliograficzne wprowadzamy zgodnie z systemem harwardzkim. Jeżeli autor zostaje wspomniany w tekście, postępujemy w następujący sposób : na przykład, w swojej pracy Autor [1995] wykazuje, że… Natomiast zdaniem Autora2 [1998: 45], należy rozumieć, że… W tym wypadku podajemy numer strony. Po roku wprowadzamy dwukropek, spację oraz numer strony. Można podać kilka różnych stron [Autor 2005: 2, 4, 18] lub ich przedział [Autor 2007: 12-20]. W przypadku redakcji zbiorowej, nazwiska autorów oddzielamy spójnikiem „i” : [Kowalski i Nowak 2012]. Jeżeli jest większa liczba autorów, nazwiska dwóch pierwszych oddzielamy przecinkiem, a po drugim nazwisku pojawia się et al.: [Kowalski, Nowak et al. 2004]. W wypadku umieszczania kilku odniesień bibliograficznych obok siebie należy je oddzielać średnikiem [Autor 2004: 45; Autor i Autor 2003: 567-569].

4.2. Podkreślenia wprowadzone przez Autora

Elementy, które Autor chce podkreślić w tekście, należy wytłuścić.

4.3. Wyrazy i zdania w języku obcym

Wyrazy i zdania w języku obcym zapisujemy kursywą.

4.4. Zapis tytułów

W tekście tytuły książek, filmów, programów, czasopism zapisujemy kursywą.

4.5. Przypisy dolne

Przypisy dolne służą do wprowadzenia podziękowań1, wyjaśnień2, komentarzy3, dodatkowych odniesień bibliograficznych4, przekładów fragmentów tekstów cytowanych w artykule5. Forma winna być zwarta, ilość ograniczona, należy zastosować czcionkę Times New Roman 10 pt. W przypisach zamieszcza się również odniesienia bibliograficzne nienaukowe, tj. strony internetowe4, książki6, czasopisma7, filmy8 oraz przekazy osobiste9 i referaty przedstawione podczas konferencji nie zamieszczone w publikacji pokonferencyjnej10.

 1. Za zgodą XYZ.
 2. Tekst przypisu.
 3. Tekst przypisu.
 4. Zob. również Imię i Nazwisko [1990]

<http://www.adresse.url>, visited 2 May 2005

 1. Tekst przypisu.
 2. Imię Nazwisko [1989], Tytuł książki, Wydawnictwo, Miasto, 876-877.
 3. Imię Nazwisko [14 lipca 1989], „Tytuł artykułu”, Tytuł czasopisma, 5(6): 56-89.
 4. Tytuł filmu [2006], reż. Imię Nazwisko
 5. Imię Nazwisko [12 maja 2008]: przekaz osobisty, miejsce.
 6. Imię Nazwisko [2004]: „Tytuł referatu”, niepublikowany. Nazwa konferencji, Miasto, 10-15 maja 2004.

 

BIBLIOGRAFIA

Nazwisko, Pierwsza litera imienia (2008), „Tytuł artykułu”, Tytuł czasopisma naukowego. 1(2): 56‑89.

Nazwisko, Pierwsza litera imienia (2000), Tytuł książki lub słownika, Wydawnictwo, Miasto.

Nazwisko, Pierwsza litera imienia (2001), Tytuł tłumaczenia (tłum. Imię Nazwisko), Wydawnictwo, Miasto.

Nazwisko, Pierwsza litera imienia (2005), „Tytuł rozdziału”, [w:] Imię Nazwisko, red. Tytuł pracy zbiorowej, Wydawnictwo, Miasto.

Nazwisko, Pierwsza litera imienia (2005), Tytuł pracy magisterskiej lub doktorskiej. Niepublikowana praca magisterska / Niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet, Miasto.

Privacy Statement

The names, email addresses and ORCID numbers entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party. For more information please look at the Publisher's Privacy Policy.