Announcements

Nabór artykułów do numeru: Przekład ustny. Historia – współczesność – wyzwania

2020-09-15

Choć przekład ustny jest najstarszą formą przekładu międzyjęzykowego, systematyczne badania nad nim rozpoczęły się dopiero w latach 60. XX wieku. Kwestią dyskusyjną pozostaje ich status – subdyscyplina przekładoznawstwa (Translation Studies), wyodrębniona ze względu na kanał komunikacji, czy odrębna dyscyplina (Interpretation Studies), z własnym przedmiotem i własnymi metodami? Zachęcamy zatem do przeprowadzenia badań i przedstawienia ich wyników szczególnie – choć nie tylko – w zakresie następujących zagadnień: Historia przekładu ustnego w Polsce; Przekład na potrzeby biznesu, opieki zdrowotnej, szkolnictwa, kultury, sportu, turystyki; Tłumacze naturalni, w tym dzieci.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów w języku polskim lub angielskim w terminie do 31 stycznia 2021.

Read more about Nabór artykułów do numeru: Przekład ustny. Historia – współczesność – wyzwania