Ograniczanie barier prawnych i administracyjnych w polityce transgranicznej Unii Europejskiej

Authors

  • Jacek Jaśkiewicz Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.06

Keywords:

EU law, cohesion policy, cross‑border policy

Abstract

Resolving Legal and Administrative Obstacles in the EU

Cross‑border Policy In the face of the crises in the European Union, it has become necessary to review the EU cohesion policy. This new approach can be seen in the recently introduced solutions, which are aimed at the development of cross‑border regions and the elimination of disproportions between them. However, they are not effective enough. Therefore, it is proposed to use further instruments in order to enforce changes in the legal and institutional environment in the regions. This idea is extended in the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on a mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross‑border context, which enables a direct application of law of one member state in a cross‑border region of the neighbouring country. The functioning of such mechanism will be a test of the durability of European integration and at the same time will verify if the Polish legal and political system belongs to modern Europe.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Jacek Jaśkiewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Dr nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Autor publikacji z zakresu polityki prawa, prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej.

References

Crescenzi R., Giua M., One or Many Cohesion Policies of the European Union? On the Diverging Impacts of Cohesion Policy across Member States, SERC Discussion Paper 230, [online] https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/analysis/sercdp0230_rdd_eu.pdf.
Google Scholar

Cross‑border Review, [online] https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european‑territorial/cross‑border/review.
Google Scholar

EUROPA 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (wersja ostateczna), [online] https://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF.
Google Scholar

Informacja o udziale RP w pracach UE dotyczących projektu rozporządzenia (druk nr 3145), [online] http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3145.
Google Scholar

Jaśkiewicz J., Polityka spójności Unii Europejskiej a krajowa polityka rozwoju, [w:] Polska polityka europejska. Wyzwania krajowe i międzynarodowe, red. Z. Czachór, A. Jaskulski, Poznań 2019.
Google Scholar

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego „Zwiększanie wzrostu gospodarczego i spójności w regionach przygranicznych UE”, 20 IX 2017, [online] https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/PL/COM‑2017‑534‑F1‑PL‑MAIN‑PART‑1.PDFW.
Google Scholar

Mik C., Fenomenologia regionalnej integracji państw. Studium prawa międzynarodowego, t. 1, Warszawa 2019.
Google Scholar

Molle W., Cohesion and Growth: Is the European Union System Fit to Face the Challenges Beyond 2020?, [w:] Facing the Challenges in the European Union Re‑thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), red. E. Latoszek, Warszawa 2015.
Google Scholar

Polityka regionalna jako czynnik przyczyniający się do inteligentnego rozwoju w ramach strategii Europa 2020, [online] https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/information/publications/communications/2010/regional‑policy‑contributing‑to‑smart‑growth‑in‑europe‑2020.
Google Scholar

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 14 II 2019 w sprawie mechanizmu eliminowania barier prawnych i administracyjnych w kontekście transgranicznym, [online] https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/provisoire/2019/02‑14/0118/P8_TA‑PROV(2019)0118_PL.pdf.
Google Scholar

Szlachta J., Ewolucja wsparcia regionów słabiej rozwiniętych przez Unię Europejską, „Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk” 2017, nr 268.
Google Scholar

Wojtaszczyk K.A., Determinanty pozycji państw członkowskich Unii Europejskiej w ich poszukiwaniu nowych strategii i mechanizmów integracji europejskiej, [w:] Państwo w Unii Europejskiej, Szczecin 2017.
Google Scholar

Wojtaszczyk K.A., Prawny wymiar integracji europejskiej, [w:] Integracja europejska, red. K.A. Wojtaszczyk, Warszawa 2011.
Google Scholar

Published

2020-06-25

How to Cite

Jaśkiewicz, Jacek. 2020. “Ograniczanie Barier Prawnych I Administracyjnych W Polityce Transgranicznej Unii Europejskiej”. Politeja 17 (3(66):91-102. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.06.