Pojęcie współmałżonka w prawie unijnym – uwagi na tle orzeczenia w sprawie Coman (C‑673/16)

Authors

  • Ewa Kamarad Jagiellonian University in Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.07

Keywords:

spouse, same‑sex marriages, right to move and reside freely, mutual recognition

Abstract

The Term ‘Spouse’ in EU Law – Comments on the Judgment in the Coman Case (C‑ 673‑16)

The paper concerns the judgment of 5 June 2018 issued by the Court of Justice of the European Union in the Coman case (C‑673‑16), in which the Court for the first time defined the term ‘spouse’ for the purpose of Directive 2004/38 on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States. It discusses the consequences of the judgement and its relation to the traditional mechanisms of private international law and the EU principle of mutual recognition.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ewa Kamarad, Jagiellonian University in Kraków

Asystent w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo prywatne międzynarodowe (2014), absolwentka prawa (2010) i europeistyki (2009) na UJ. Autorka ponad 30 publikacji. W swojej pracy naukowej zajmuje się prawem prywatnym międzynarodowym, prawem Unii Europejskiej, prawem rodzinnym, prawem konsularnym oraz międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi.

References

Monografie i artykuły naukowe

Baratta R., Short Remarks on EC Competence in Matters of Family Law, [w:] The External Dimension of EC Private International Law in Family and Succession Matters, red. A. Malatesta, S. Bariatti, F. Pocar, Padova 2008, Studi e Pubblicazioni della Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale, 71.

Beury M., The CJEU’s Judgment in Coman: a Small Step for the Recognition of Same‑Sex Couples Underlying European Divides over LGBT Rights, 24 VII 2018, [online] https://strasbourgobservers.com/2018/07/24/the‑cjeus‑judgment‑in‑coman‑a‑small‑step‑for‑the‑recognition‑of‑same‑sex‑couples‑underlying‑european‑divides‑over‑lgbt‑rights/.

van den Brink M., What’s in a Name Case? Some Lessons for the Debate Over the Free Movement of Same‑Sex Couples Within the EU, „German Law Journal” 2016, Vol. 17, nr 3, https://doi.org/10.1017/s2071832200019829. DOI: https://doi.org/10.1017/S2071832200019829

Coester‑Waltjen D., Marriage, [w:] Encyclopedia of Private International Law, red. J. Basedow [i in.], Cheltenham 2017, Vol. 2.

Dorabialska A., Uznanie stosunku prawnego powstałego za granicą, „Państwo i Prawo” 2012, nr 4.

Frąckowiak‑Adamska A., O istocie praw wynikających z obywatelstwa Unii, „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 10.

Gyeney L., Same Sex Couples’ Right to Free Movement in Light of Member States’ National Identities. The Legal Analysis of the Coman Case, „Iustum Aegum Salutare” 2018, Vol. 16, nr 2.

Harasimiuk D.E., Skuteczne korzystanie z prawa pobytu przez obywateli UE i członków ich rodzin, „Ius Novum” 2016, nr 1.

Janssens Ch., Principle of Mutual Recognition in EU Law, Oxford 2013, Oxford Studies in European Law. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199673032.001.0001

Jänterä‑Jareborg M., The Incidental Question of Private International Law, Formalised Same‑Sex Relationships and Muslim Marriages, [w:] Essays in Honour of Michael Bogdan, red. P. Lindskoug [i in.], Lund 2013.

Kamarad E., Zawarcie małżeństwa jako zagadnienie prawa rodzinnego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa konsularnego, Kraków 2019.

Kochenov D., Belavusau U., Same‑Sex Spouses in the EU After Coman: More Free Movement, But What About Marriage?, „EUI Working Papers LAW” 2019, nr 3, European University Institute Research Repository, [online] https://cadmus.eui.eu/handle/1814/64525. DOI: https://doi.org/10.2139/ssrn.3468257

Osiejewicz J., Członek rodziny w prawie Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2015, nr 6.

Pilich M., Mater semper certa est? Kilka uwag o skutkach zagranicznego macierzyństwa zastępczego z perspektywy stosowania klauzuli porządku publicznego, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2018, nr 14.

Szczerba‑Zawada A., Pochodne prawo pobytu współmałżonka obywatela Unii Europejskiej tej samej płci. Glosa do wyroku TS z dnia 5 czerwca 2018 r., C‑673/16, „Europejski Przegląd Sądowy” 2018, nr 11.

Tryfonidou A., The EU Top Court Rules that Married Same‑Sex Couples Can Move Freely Between EU Member „States as Spouses”: Case C‑673/16, Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept v Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne, „Feminist Legal Studies” 2019, Vol. 27, nr 2, https://doi.org/10.1007/s10691‑019‑09397‑z.

Wojewoda M., Małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie w Polskim Rejestrze Stanu Cywilnego?, „Studia Prawno‑Ekonomiczne” 2017, Vol. 103, https://doi.org/10.26485/spe/2017/103/8. DOI: https://doi.org/10.26485/SPE/2017/103/8

Akty prawne

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, Dz.U. UE, C 303, 14 XII 2007.

Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz.U. UE, C 202, 7 VI 2016.

Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin, Dz.U. UE, L 251, 3 X 2003.

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, Dz.U. UE, L 158, 30 IV 2004.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 1950 r., Dz.U. 1993, Nr 61, poz. 284.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe, Dz.U. 2011, Nr 80, poz. 432, art. 48.

Orzeczenia

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 28 kwietnia 1977 r. w sprawie C‑71/76 Jean Thieffry przeciwko Conseil de l’ordre des avocats a la Cour de Paris.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 28 czerwca 1977 r. w sprawie 11/77 Richard Hugh Patrick przeciwko Ministre des Affaires Culturelles.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 20 lutego 1979 r. w sprawie C‑120/78 Rewe‑Zentral A.G. przeciwko Bundesmonopolverwaltung für Branntwein.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 1987 r. w sprawie C‑222/86 Union nationale des entraîneurs et cadres techniques professionnels du football (Unectef) przeciwko Georges Heylens i in.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 25 lipca 1991 r. w sprawie C‑76/90 Manfred Säger przeciwko Dennemeyer & Co. Ltd.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 30 listopada 1995 r. w sprawie C‑55/94 Reinhard Gebhard przeciwko Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori di Milano.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 31 maja 2001 r. w połączonych sprawach C‑122/99 P i C‑125/99 P D i Królestwo Szwecji przeciwko Radzie Unii Europejskiej.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 listopada 2002 r. w sprawie C‑208/00 Überseering BV przeciwko Nordic Construction Company Baumanagement GmbH (NCC).

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 2 października 2003 r. w sprawie C‑148/02 Carlos Garcia Avello przeciwko państwu belgijskiemu.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 października 2004 r. w sprawie C‑397/01 Bernhard Pfeiffer przeciwko Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut eV.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 listopada 2006 r. w sprawie C‑513/04 Mark Kerckhaert i Bernadette Morres przeciwko Belgische Staat.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 października 2008 r. w sprawie C‑353/06 Stefan Grunkin, Dorothee Regina Paul przeciwko Standesamt Niebüll.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 grudnia 2010 r. w sprawie C208/09 Ilonka Sayn‑Wittgenstein przeciwko Landeshauptmann von Wien.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 12 maja 2011 r. w sprawie C391/09 Malgožata Runevič‑Vardyn, Łukasz Wardyn przeciwko Vilniaus miesto savivaldybės administracija, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės departamento Civilinės metrikacijos skyrius.

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7 listopada 2013 r. w sprawie Vallianatos i inni przeciwko Grecji.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 2 czerwca 2016 r. w sprawie C‑438/14 Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff przeciwko Standesamt der Stadt Karlsruhe.

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 14 grudnia 2017 r. w sprawie Orlandi i inni przeciwko Włochom.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE z 5 czerwca 2018 r. w sprawie C‑673/16 Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept przeciwko Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne.

Opinia Rzecznika Generalnego M. Watheleta z 11 stycznia 2018 r. w sprawie C‑673/16 Relu Adrian Coman, Robert Clabourn Hamilton, Asociaţia Accept przeciwko Inspectoratul General pentru Imigrări, Ministerul Afacerilor Interne.

Published

2020-06-25

How to Cite

Kamarad, Ewa. 2020. “Pojęcie współmałżonka W Prawie Unijnym – Uwagi Na Tle Orzeczenia W Sprawie Coman (C‑673/16)”. Politeja 17 (3(66):103-17. https://doi.org/10.12797/Politeja.17.2020.66.07.